Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HTML Program Iran Je

HTML Program Iran Je

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Nikola Nojic
HTML
HTML

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Nikola Nojic on Oct 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

 
Viša železni
č
ka škola1
Boško Nikoli
ć
 HTML PROGRAMIRANJE
Beograd 2004
 
Viša železni
č
ka škola2
HTML - UVOD
Šta je HTML?HTML (HyperText Markup Language) je veoma jednostavan jezik koji služi za izvršavanje programa na daljinu. Ovaj jezik predstavlja standard za Internet dokumente.Sa razvojem Interneta došlo je do pojave nove vrste dokumenata - hiperteksta. To je tekst kojisadrži veze ili linkove ka drugim dokumentima ili na samog sebe. Preciznije, hipertekst jeskup stranica u obliku datoteka, me
đ
usobno povezanih linkovima koje su umetnute u stranice. Na ove linkove se može kliknuti. Za razliku od obi
č
nog teksta, koji se
č
ita linearno (sleva nadesno, odozgo naniže), hipertekst se
č
ita prate
ć
i hiper-veze u tekstu, dakle, ne nužno nalinearan na
č
in.HTML stranice imaju ekstenziju .html ili .htm, a nalaze se u odre
đ
enom direktorijumu serveravezanog na Internet, što ih
č
ini dostupnim na
web
-u.Hipertekst je, tekst koji sadrže veze ili linkove ka drugim dokumentima ili na samog sebe.Preciznije, hipertekst je skup stranica, u obliku datoteka, me
đ
usobno povezanih linkovimakoje su umetnute u stranice. Na ove linkove se može
kliknuti
. Za razliku od obi
č
nog teksta,koji se
č
ita linearno (sleva na desno, odozgo naniže), hipertekst se
č
ita prate
ć
i hiper-veze utekstu, dakle, ne nužno na linearan na
č
in.Postoji ve
ć
i broj jezika koji omogu
ć
avaju da se precizno opiše izgled i sadržaj jednog teksta.Od posebnog su zna
č
aja:
 
SGML (skr. od
Standard General Markup Language
),
 
TeX i LaTeX (za matemati
č
ke tekstove),
 
PostScript (jezik laserskih štampa
č
a),
 
RTF (skr. od
 Rich Text Format 
), ... Najzna
č
ajniji jezici za opis hiperteksta su:
 
SGML,
 
HTML (skr. od
 HyperText Markup Language
), pojednostavljena verzija SGML-a,
 
XHTML (skr. od
 Expandable HTML
) i
 
XML (skr. od
 Extensible Markup Language
, "kompromis" izme
đ
u preteranesloženosti SGML-a i jednostavnosti HTML-a; njegova standardizacija je u toku)Za generisanje HTML stranice potreban je najobi
č
niji tekst editor, na primer Notepad. Nalazi se u Start meniju pod Programs->Accessories.
Pisanje programa pomo
ć
u tekst editora Notepad
Prvo je potrebno startovati
 Notepad 
program. U okviru
Windows
operativnog sistema, nastatusnoj liniji treba prona
ć
i dugme
Start 
i pritisnuti ga. Od ponu
đ
enih opcija treba prona
ć
iopciju
 Run
i treba aktivirati ovu opciju. Na prozoru koji se pojavio postoji tekst polje. U njegatreba upisati
notepad 
(slika 1).
 
Viša železni
č
ka škola3Slika 1 Aktivirana opcija
 Run
  Nakon aktiviranja dugmeta
OK 
, dobija se prozor tekst editora Notepad (slika 2).Slika 2 Aktiviran prozor tekst editora Notepad Na beloj površini piše se kod za HTML stranicu. Stranica se u svakom trenutku može snimitiaktiviranjem na meniju opcija
 File
, pa opcije
Save
. Sa
č
uvati stranicu pod nazivom proba.htmKod snimanja stranice treba obratiti pažnju da dokumenat koji u ovom slu
č
aju treba da predstavlja HTML stranicu mora imati ekstenziju
html 
ili
htm
.
Testiranje HTML stranice u Internet browseru
Prvo je potrebno startovati
 Internet Explorer 
program. U okviru
Windows
operativnogsistema, na statusnoj liniji treba prona
ć
i dugme
Start 
i pritisnuti ga. Od ponu
đ
enih opcija treba prona
ć
i opciju
 Programs>>Internet Explorer 
i treba aktivirati ovu opciju.U meniju izabrati opciju
 File>>Open
 pri
č
emu se otvara dijalog prozor 
Open
kao na slici 3. i pritiskom na dugme
 Browse
 prona
ć
i html stranicu proba.htm .
 
Slika3. Dijalog prozor 
Open

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->