Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ruso tez

ruso tez

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 525|Likes:
Published by calibann

More info:

Published by: calibann on Jul 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

 
1T. C.ANKARA ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
 SOSYAL B
İ
L
İ
MLER ENST
İ
TÜSÜKAMU YÖNET
İ
M
İ
VE S
İ
YASET B
İ
L
İ
M
İ
 ANAB
İ
L
İ
M DALI
JEAN JACQUES ROUSSEAU’DA ÖZGÜRLÜK SORUNU
Yüksek Lisans TeziTu
ğ
çe Türkmeno
ğ
luTez Dan
ı
ş
man
ı
 Prof. Dr. Ömür SezginAnkara- 2004
 
2
İ
Ç
İ
 NDEK 
İ
LER G
İ
İŞ
 1.
 
AYDINLANMA DÖNEM
İ
 1. 1. Ayd
ı
nlanma Döneminin Tarihsel Arka Plan
ı
 1. 1. 1. Ayd
ı
nlanma Dönemini Haz
ı
rlayan Siyasal Geli
ş
meler 1. 1. 2. Ayd
ı
nlanma Döneminin Dü
ş
ünsel Kaynaklar 
ı
 1. 2. Ayd
ı
nlanma Dü
ş
üncesinin Temel Özellikleri1. 2. 1. Ayd
ı
nlanma Felsefesinin Özellikleri1. 2. 2. Ayd
ı
nlanma Dönemi Siyaset Dü
ş
üncesi1. 3. Rousseau ve Ayd
ı
nlanma2.
 
ROUSSEAU’NUN ÖZGÜRLÜK ANLAYI
Ş
I2. 1. Rousseau’da
İ
nsan ve Toplum2. 2. Siyaset – Özgürlük 
İ
li
ş
kisi3.
 
ROUSSEAU’NUN S
İ
YASET – ÖZGÜRLÜK 
İ
L
İŞ
İ
S
İ
 NE GET
İ
İ
LENELE
Ş
T
İ
İ
LER 3. 1. Liberal Dü
ş
ünürlerce Rousseau’ya Getirilen Ele
ş
tiriler 3. 2. Sosyalist Dü
ş
ünce Ba
ğ
lam
ı
nda Rousseau’nun Siyaset ve Özgürlük Anlay
ı
ş
lar 
ı
n
ı
n De
ğ
erlendirilmesiSONUÇKAYNAKÇA
 
3 G
İ
İŞ
 
İ
nsan, eski dönemlerden itibaren kendi hareketlerine kendi istekleri do
ğ
rultusundayön verme çabas
ı
içinde olmu
ş
tur. Özgürlük mücadelesi bu anlamda ilk olarak do
ğ
aya kar 
ş
ı
verilen bir mücadele olarak ba
ş
lam
ı
ş
t
ı
r. Tar 
ı
m ve hayvanc
ı
l
ı
k gibifaaliyetlerin geli
ş
mesi ile insan do
ğ
a kar 
ş
ı
s
ı
nda daha da özgürle
ş
irken ilk toplumlar 
ı
nolu
ş
mas
ı
özgürlük mücadelesinin daha farkl
ı
bir yönde devam etmesine nedenolmu
ş
tur. Üretimdeki geli
ş
meler, insanlar 
ı
n ihtiyaçlar 
ı
ndan fazlas
ı
n
ı
üretmelerinisa
ğ
lam
ı
ş
ve zamanla üretim araçlar 
ı
n
ı
n mülkiyeti ve toplumsal art
ı
n
ı
n kontrolünüellerinde tutanlar ile ya
ş
amak için bu ki
ş
ilere tabi olanlar aras
ı
nda e
ş
itsizlikler ba
ş
 göstermi
ş
tir. Böylece özgürlük mücadelesi insan
ı
n do
ğ
aya kar 
ş
ı
verdi
ğ
i bir mücadeleolmaktan ç
ı
karak insan
ı
n insana kar 
ş
ı
verdi
ğ
i bir mücadele halini alm
ı
ş
t
ı
r.
İ
lk siyasal kurumlar toplum içindeki e
ş
itsiz düzeni me
ş
rula
ş
t
ı
ran ve onun devam
ı
n
ı
 sa
ğ
layan kurumlard
ı
r. Örne
ğ
in aristokraside soyluluk kriterine ba
ğ
l
ı
olarak yönetmehakk 
ı
n
ı
ellerinde bulundurduklar 
ı
n
ı
iddia eden soylular, toplumun büyük ço
ğ
unlu
ğ
unun eme
ğ
i üzerinden geçinmi
ş
lerdir. Demokrasi ise halk 
ı
n yönetimianlam
ı
na gelmekle birlikte tarih boyunca genel olarak tam bir e
ş
itlik temeli üzerindeyükselmemi
ş
tir. Halk ad
ı
na yönetimde söz sahibi olanlar genellikle mülk sahipleriolmu
ş
ya da yönetime kat
ı
lmada mülk sahipli
ğ
i gibi bir kriter konulmasa da ba
ş
kayasal düzenlemelerle halk 
ı
n yoksul ço
ğ
unlu
ğ
unun yönetime kat
ı
l
ı
m
ı
s
ı
n
ı
rl
ı
kalm
ı
ş
t
ı
r.
ı
sacas
ı
tarih boyunca yönetim biçimi ne olursa olsun insan
ı
n insana ba
ğ
ı
ml
ı
l
ı
ğ
ı
 ortadan kald
ı
ı
lamam
ı
ş
ve insan
ı
n özgürle
ş
mesi sorunu hep gündemde kalm
ı
ş
t
ı
r.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
barinmehmet liked this
uygarca liked this
afozkalay liked this
yvnss liked this
yvnss liked this
palestallar liked this
palestallar liked this
Özgül Saki liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->