Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tomasz A Kempis - O Naśladowaniu Chrystusa

Tomasz A Kempis - O Naśladowaniu Chrystusa

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by dunder_swistak
O naśladowaniu Chrystusa (De imitatione Christi) – popularna książka-poradnik życia chrześcijańskiego napisana prawdopodobnie przez Tomasza à Kempis, choć jej autorstwo nie jest ostatecznie ustalone.
O naśladowaniu Chrystusa (De imitatione Christi) – popularna książka-poradnik życia chrześcijańskiego napisana prawdopodobnie przez Tomasza à Kempis, choć jej autorstwo nie jest ostatecznie ustalone.

More info:

Published by: dunder_swistak on Oct 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

 
 1
 Tomasz a Kempis
O NA
Ś
LADOWANIU CHRYSTUSA
ł 
umaczenie: Anna Kamie
ń
 ska
.KSI
Ę
GA I
 Zach
ę
ty pomocne do
 ż 
 ycia duchowego
 
Rozdzia
ł
I
O NA
 Ś 
 LADOWANIU CHRYSTUSA I ODRZUCENIU 
 Ś 
WIATOWO
 Ś 
CI 
 
1. Kto idzie za mn
ą 
, nie b
łą 
dzi w ciemno
ś
ciach - mówi Pan. Oto s
ł
owa Chrystusa, w którychzach
ę 
ca nas, aby
ś
my Go na
ś
ladowali, je
ś
li chcemy naprawd
ę 
 
ż
y
ć
w
ś
wietle i uwolni
ć
si
ę 
od
ś
lepoty serca. Starajmy si
ę 
wi
ę 
c rozpami
ę 
tywa
ć
jak najgorliwiej
ż
ycie Jezusa Chrystusa.2. Nauka Chrystusa przewy
ż
sza wszystkie nauki
ś
wi
ę 
tych, a kto zdob
ę 
dzie jej ducha, znajdziew niej mann
ę 
ukryt
ą 
. S
ą 
ludzie, którzy nawet z cz
ę 
stego s
ł
uchania Ewangelii niewielewynosz
ą 
gorliwo
ś
ci, bo nie maj
ą 
w sobie ducha Chrystusowego. A przecie
ż
kto pragnie
 
 2zrozumie
ć
i poj
ąć
w ca
ł
ej pe
ł
ni s
ł
owa Chrystusa, powinien stara
ć
si
ę 
wed
ł
ug Niegokszta
ł
towa
ć
ca
ł
e swoje
ż
ycie.3. Có
ż
ci przyjdzie ze wznios
ł
ej dysputy o Trójcy
Ś
wi
ę 
tej, je
ś
li nie masz wspó
ł
czucia dlaludzi, a wi
ę 
c nie mo
ż
esz podoba
ć
si
ę 
Bogu w Trójcy
Ś
wi
ę 
tej? Naprawd
ę 
, wznios
ł
e s
ł
owa nieczyni
ą 
 
ś
wi
ę 
tego ani sprawiedliwego, ale
ż
ycie prawe czyni cz
ł
owieka mi
ł
ym Bogu. Wol
ę 
 odczuwa
ć
skruch
ę 
ni
ż
umie
ć
j
ą 
zdefiniowa
ć
. Cho
ć
 by
ś
zna
ł
ca
łą 
Bibli
ę 
na wyrywki iwszystkie m
ą 
dre zdania filozofów, có
ż
ci z tego przyjdzie, je
ś
li nie masz mi
ł
o
ś
ci i
ł
aski Boga?"Marno
ść
nad marno
ś
ciami i wszystko marno
ść
" oprócz jednego: mi
ł
owa
ć
Boga i Jemus
ł
u
ż
y
ć
. To jest m
ą 
dro
ść
najwy
ż
sza: przez odrzucenie
ś
wiata d
ąż
y
ć
do Królestwa niebieskiego.4. Marno
ś
ci
ą 
jest gromadzi
ć
bogactwa, które przemin
ą 
, i w nich pok 
ł
ada
ć
nadziej
ę 
.Marno
ś
ci
ą 
tak 
ż
e - zabiega
ć
o w
ł
asne znaczenie i pi
ąć
si
ę 
na coraz wy
ż
sze szczeble godno
ś
ci.Marno
ś
ci
ą 
- i
ść
 
ś
lepo za zachceniami cia
ł
a i szuka
ć
tego, co kiedy
ś
przyjdzie ci
ęż
koodpokutowa
ć
. Marno
ś
ci
ą 
jest pragn
ąć
d
ł
ugiego
ż
ycia, a nie dba
ć
o
ż
ycie dobre. Marno
ś
ci
ą 
- przyk 
ł
ada
ć
wag
ę 
tylko do tera
ź
niejszo
ś
ci, a o przysz
ł
o
ś
ci nie my
ś
le
ć
. Marno
ś
ci
ą 
- mi
ł
owa
ć
to,co tak szybko przemija, a nie
ś
 pieszy
ć
tam, gdzie rado
ść
nieprzemijaj
ą 
ca. Miej cz
ę 
sto w pami
ę 
ci to zdanie: Nie nasyci si
ę 
oko widzeniem, a ucho nie nape
ł
ni si
ę 
s
ł
yszeniem. Staraj si
ę 
 wi
ę 
c odci
ą 
ga
ć
serce od rzeczy widzialnych, a zwracaj si
ę 
ku niewidzialnym. Bo ci, cozawierzaj
ą 
tylko poznaniu zmys
ł
ów, plami
ą 
sumienie i trac
ą 
 
ł
ask 
ę 
Boga.
Rozdzia
ł
II
O POKORZE W OCENIE SAMEGO SIEBIE 
 
1. Ka
ż
dy cz
ł
owiek z natury pragnie wiedzy, lecz có
ż
warta wiedza bez boja
ź
ni Boga? Niew
ą 
tpliwie lepszy jest skromny wie
ś
niak s
ł
u
żą 
cy Bogu ni
ż
dumny filozof, który o sobie niemy
ś
l
ą 
c bada ruchy cia
ł
niebieskich. Ten, kto zna dobrze samego siebie, dostrzega w
ł
asn
ą 
  brzydot
ę 
i nie lubuje si
ę 
w ludzkich pochwa
ł
ach. Gdybym wiedzia
ł
wszystko, co mo
ż
nawiedzie
ć
na
ś
wiecie, a nie trwa
ł
w mi
ł
o
ś
ci, có
ż
by mi to pomog
ł
o w oczach Boga, którys
ą 
dzi
ć
mnie b
ę 
dzie z tego, co czyni
ł
em?2. Ucisz w sobie nadmiern
ą 
 
żą 
dz
ę 
wiedzy, bo p
ł
ynie z niej wielki niepokój i wielkiez
ł
udzenie. Uczeni pragn
ą 
, aby ich widziano i chwalono, jacy to s
ą 
m
ą 
drzy. Jest wiele rzeczy,których znajomo
ść
niewiele albo wcale nie przynosi duszy po
ż
ytku. Jak 
ż
e niem
ą 
dry jest ten,kto zabiega o wszystko, tylko nie o to, co s
ł
u
ż
y jego zbawieniu. Nadmiar s
ł
ów nie nasycaduszy, ale dobre
ż
ycie uspokaja umys
ł
, a czyste sumienie przybli
ż
a do przyja
ź
ni Boga.3. O ile wi
ę 
cej i lepiej umiesz, o tyle surowiej b
ę 
dziesz s
ą 
dzony, je
ż
eli
ż
ycie twoje w tymsamym stopniu nie b
ę 
dzie
ś
wi
ę 
tsze. Nie nadymaj si
ę 
z powodu sztuki czy wiedzy, lecz raczejl
ę 
kaj si
ę 
otrzymanej umiej
ę 
tno
ś
ci. Je
ś
li zdaje ci si
ę 
,
ż
e wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz,
ż
e jest wiele wi
ę 
cej rzeczy, których nie wiesz. Nie przeceniaj swej wiedzy, przyznawaj si
ę 
 raczej do niewiedzy. Czemu mia
ł
 by
ś
si
ę 
wynosi
ć
nad innych, gdy tylu jest od ciebieucze
ń
szych i bardziej do
ś
wiadczonych? Je
ś
li chcesz z po
ż
ytkiem si
ę 
uczy
ć
i wiedzie
ć
co
ś
 naprawd
ę 
, znajd
ź
rado
ść
w tym,
ż
e ludzie nie wiedz
ą 
o tobie i maj
ą 
ci
ę 
za nic.
 
 34. Oto najwi
ę 
ksza i najlepsza szko
ł
a: pozna
ć
naprawd
ę 
samego siebie i odwróci
ć
si
ę 
odsiebie. O sobie samym niewiele mniema
ć
, a o innych zawsze jak najlepiej - to m
ą 
dro
ść
, to jestdoskona
ł
o
ść
. Nawet gdyby
ś
widzia
ł
,
ż
e kto
ś
jawnie grzeszy albo dopuszcza si
ę 
zbrodni, nie powiniene
ś
uwa
ż
a
ć
si
ę 
za lepszego, bo nie wiesz, jak d
ł
ugo wytrwasz w dobrym. Wszyscy jeste
ś
my u
ł
omni, lecz ty nie s
ą 
d
ź
,
ż
e kto
ś
móg
ł
 by by
ć
bardziej u
ł
omny od ciebie.
Rozdzia
ł
III
O NAUCE PRAWDY 
 
1. Szcz
ęś
liwy, kogo prawda sama o sobie poucza, nie poprzez przep
ł
ywaj
ą 
ce g
ł
osy i obrazy,lecz przez istot
ę 
rzeczy. My
ś
l i uczucie cz
ę 
sto nas zwodz
ą 
i ukazuj
ą 
rzeczywisto
ść
niepe
ł
nie. Na
ż
to ca
ł
e dr 
ąż
enie zagadek i niejasno
ś
ci, kiedy na S
ą 
dzie nikt nas nie oskar 
ż
y o to,
ż
e
ś
my czego
ś
nie rozumieli? Jak 
ż
e to niem
ą 
dre,
ż
e zaniedbujemy rzeczy wa
ż
ne i konieczne,a poci
ą 
gaj
ą 
nas zgubne i b
ł
ahe. Mamy oczy, a nie widzimy.2. Po có
ż
nam si
ę 
ł
opota
ć
o podzia
ł
y i rozró
ż
nienia? Ten, do kogo przemawia przedwieczneS
ł
owo, uwalnia si
ę 
od wszelkich zawi
ł
o
ś
ci. Wszystko pochodzi od jednego S
ł
owa i wszystkomówi o jednym: to jest w
ł
a
ś
nie pocz
ą 
tek, który do nas przemawia. Bez niego nikt nic niezrozumie i w
ł
a
ś
ciwie nie pojmie. Ten, dla którego wszystko stanowi jedno i wszystkosprowadza si
ę 
do jednego i kto dostrzega,
ż
e wszystko zawiera si
ę 
w jednym, potrafi by
ć
wsobie niez
ł
omny i trwa
ć
spokojnie w Bogu. O Prawdo, Bo
ż
e, racz zjednoczy
ć
mnie z sob
ą 
wmi
ł
o
ś
ci nieodmiennej. Jak 
ż
e cz
ę 
sto mierzi mnie wiele z tego, co czytam i s
ł
ysz
ę 
: w Tobie jestwszystko, czego chc
ę 
i pragn
ę 
. Niech umilkn
ą 
m
ę 
drcy, niech ucichnie przed Tob
ą 
ka
ż
destworzenie; Ty jeden mów do mnie.3. Im kto bardziej skupiony w sobie, a do g
łę 
 bi przepojony prostot
ą 
, tym wi
ę 
cej, tymwznio
ś
lejsze sprawy bez trudu pojmuje, bo otwiera si
ę 
na przyj
ę 
cie z góry
ś
wiat
ł
a m
ą 
dro
ś
ci.Duch czysty, prosty i wytrwa
ł
y nie rozprasza si
ę 
w zb
ę 
dnej krz
ą 
taninie, bo wszystko robi dlachwa
ł
y Boga, a w g
łę 
 bi spoczywa bez
ż
adnej osobistej zach
ł
anno
ś
ci.
ż
bardziej ci przeszkadza i dr 
ę 
czy ni
ż
nieprzezwyci
ęż
ony niepokój serca? Cz
ł
owiek dobryi pobo
ż
ny najpierw uporz
ą 
dkuje swoje wewn
ę 
trzne sprawy, zanim przejdzie do dzia
ł
ania nazewn
ą 
trz. Wtedy nie odci
ą 
gaj
ą 
go one ku pragnieniom zrodzonym ze zgubnych sk 
ł
onno
ś
ci,lecz sarn skierowuje je na szlachetniejsz
ą 
p
ł
aszczyzn
ę 
rozumu. A któ
ż
dzielniej wojuje ni
ż
 ten, kto stara si
ę 
pokona
ć
samego siebie? To winno by
ć
naszym zadaniem: pokona
ć
naprawd
ę 
 samego siebie, stawa
ć
si
ę 
codziennie coraz m
ęż
niejszym, coraz lepszym w tej walce.4. Do ka
ż
dej doskona
ł
o
ś
ci w
ż
yciu miesza si
ę 
co
ś
niedoskona
ł
ego, a
ż
adne dociekanie nie jestwolne od cienia. Pokorne poznanie siebie pewniej prowadzi do Boga ni
ż
g
łę 
 bokieroztrz
ą 
sania naukowe. Wiedza i proste poznawanie
ś
wiata nie s
ą 
naganne, bo s
ą 
dobre samew sobie i dane nam od Boga, lecz zawsze wa
ż
niejsze jest czyste sumienie i
ż
ycie prawe.Tymczasem ludzie cz
ęś
ciej staraj
ą 
si
ę 
o wiedz
ę 
ni
ż
o dobre
ż
ycie, dlatego b
łą 
dz
ą 
i tak ma
ł
oalbo wcale nie odnosz
ą 
wewn
ę 
trznej korzy
ś
ci.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->