Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Majski 16924/08 - Izlaganje o činjenicama

Majski 16924/08 - Izlaganje o činjenicama

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

 
 
18. studeni 2010.
 
PRVI ODJEL
Zahtjev br. 16924/08Radovan MAJSKI protiv Hrvatske podnesen dana 17. ožujka 2008. godine
IZLAGANJE
Č
INJENICA
Č
INJENICE
Podnositelj zahtjeva, g. Radovan Majski, hrvatski je državljanin ro
đ
en1949. godine i živi u Vukovaru.
A. Okolnosti predmeta
Č
injeni
č
no stanje predmeta, kako ga je iznio podnositelj zahtjeva, možese sažeti kako slijedi.Dana 28. listopada 2004. godine podnositelj zahtjeva podnio je molbu zamjesto zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskomdržavnom odvjetništvu u Vukovaru. Pozvao se na
č
lanak 63., stavak 2.Zakona o državnom odvjetništvu i
č
lanak 22., stavak 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.Dana 11. sije
č
nja 2005. godine Državnoodvjetni
č
ko vije
ć
e donijelo jeodluku kojom je D.K.I. imenovalo zamjenicom Županijskog državnogodvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru. Utvrdilo jeda oba kandidata ispunjavaju zakonske uvjete za imenovanje zamjenikomdržavnog odvjetnika, ali je prednost dalo D.K.I., s obzirom na njeno dugoiskustvo u radu na gra
đ
anskopravnim i upravno pravnim predmetima.Odluka je sadržavala uputu o tome da se protiv nje može pokrenuti upravni postupak na na
č
in da se podnese tužba Upravnom sudu Republike Hrvatskeu roku od trideset dana od dostave te odluke.
 
2MAJSKI protiv HRVATSKE IZLAGANJE
Č
INJENICA I PITANJA
Dana 4. velja
č
e 2005. godine podnositelj zahtjeva podnio je tužbuUpravnom sudu protiv odluke Državnoodvjetni
č
kog vije
ć
a od 11. sije
č
nja2005. godine. Ponovno se pozvao na
č
lanak 22., stavak 2. Ustavnog zakonao pravima nacionalnih manjina.Dana 16. ožujka 2005. godine Upravni sud je utvrdio da je tužba podnositelja zahtjeva nedopuštena, našavši da pobijana odluka ne predstavlja upravni akt u smislu
č
lanka 6., stavka 1. Zakona o upravnimsporovima. Stoga je podnositelj zahtjeva, umjesto podnošenja tužbe protivupravnog akta, trebao podnijeti zahtjev za zaštitu ustavom zajam
č
enog prava, pravni lijek predvi
đ
en
č
lankom 66. Zakona o upravnim sporovima.Upravni sud je tako
đ
er presudio da se tužba podnositelja zahtjeva nijemogla,
č
ak ni po sadržaju, smatrati takvim zahtjevom, jer se nije pozvao nina jednu odredbu Ustava, nego samo na Ustavni zakon o pravimanacionalnih manjina.Dana 18. srpnja 2005. godine podnositelj zahtjeva podnio je ustavnutužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske protiv presude Upravnoga suda.Pri tome je naveo povredu svoga prava na pristup sudu i pozvao se na
č
lanak 6., stavak 1. Konvencije.Dana 13. velja
č
e 2008. godine Ustavni sud je odbio ustavnu tužbu podnositelja zahtjeva.
B. Mjerodavno doma
ć
e pravo i praksa
1. Ustav
Mjerodavne odredbe Ustava Republike Hrvatske (Narodne novne br. 56/1990, 135/1997, 8/1998 (pro
č
ć
eni tekst), 113/2000, 124/2000(pro
č
ć
eni tekst), 28/2001 i 41/2001 (pro
č
ć
eni tekst), 55/2001(corrigendum) i 76/2010) glase kako slijedi:
Č
lanak 44.
"Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima,sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe."
2. (a) Ustavni Zakon o ustavnom sudu
(a) Mjerodavne odredbe
Mjerodavni dio Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske(Narodne novine br. 99/1999 od 29. rujna 1999. godine "Ustavni zakon oUstavnom sudu"), kako je izmijenjen i dopunjen Izmjenama i dopunama iz2002. godine (Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona oUstavnom sudu Republike Hrvatske, (Narodne novine br. 29/2002 od 22.ožujka 2002. godine) koji je stupio na snagu 15. ožujka 2002. godine glasikako slijedi:
Č
lanak 62.
"(1) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedina
č
nim aktom tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i podru
č
ne(regionalne) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima, kojim je odlu
č
eno onjegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela, povrije
đ
eno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajam
č
ena Ustavom, odnosno
 
3MAJSKI protiv HRVATSKE IZLAGANJE
Č
INJENICA I PITANJA
Ustavom zajam
č
eno pravo na lokalnu i podru
č
nu (regionalnu) samoupravu (udaljnjem tekstu: ustavno pravo).(2) Ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten drugi prav¬ni put, ustavna tužbamože se podnijeti tek nakon što je taj pravni put iscrpljen.(3) U stvarima u kojima je dopušten upravni spor, odnosno revizija u parni
č
nom iliizvanparni
č
nom postupku, pravni put je iscrpljen nakon što je odlu
č
eno i o tim pravnim sredstvima."
(b) Sudska praksa Ustavnog suda
U svojoj odluci br. U-III-4364/2005 od 19. prosinca 2005. godine(Nrodne novine br. 6/2006 do 13. sije
č
nja 2006. godine) Ustavni je sud presudio da je zahtjev za zaštitu ustavno zajam
č
enog prava iz
č
lanka 66.Zakona o upravnim sporovima pravni lijek koji treba upotrijebiti protivodluke Državnoodvjetni
č
kog vije
ć
a o imenovanju zamjenika državnogodvjetnika prije podnošenja ustavne tužbe na temelju
č
lanka 62. Ustavnogzakona o Ustavnom sudu.
3. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
Mjerodavni dio Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Narodne novine br. 155/2002 i 80/2010), koji je stupio na snagu 23. prosinca 2002. godine propisuju kako slijedi:
Č
lanak 22., stavci 2. i 4.
"(2) Pripadnicima nacionalnih manjina osigurava se zastupljenost u tijelima državneuprave i pravosudnim tijelima sukladno odredbama posebnog zakona, vode
ć
i ra
č
una osudjelovanju pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu na razini nakojoj je ustrojeno tijelo državne uprave ili pravosudno tijelo i ste
č
enim pravima.(4) U popunjavanju mjesta iz stavka 2. i 3. ovoga
č
lanka, prednost pod istimuvjetima imaju predstavnici nacionalnih manjina."
4. Zakon o državnom odvjetništvu
Mjerodavna odredba Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine br. 51/2001, 16/2007, 20/2007 (
corrigendum
), 146/2008), kako je bila nasnazi u mjerodavno vrijeme glasila je kako slijedi:
Č
lanak 63., stavak 2.
"(1) Za zamjenika državnog odvjetnika u op
ć
inskom državnom odvjetništvu možese imenovati osoba koja je nakon položenoga pravosudnog ispita radila kao savjetnik u državnom odvjetništvu ili drugom pravosudnom tijelu najmanje dvije godine, ili jeisto toliko vremena bila odvjetnik, javni bilježnik, odnosno javnobilježni
č
ki prisjednik ili nastavnik pravnih predmeta na pravnom fakultetu, ili osoba koja je radila nadrugim pravnim poslovima nakon položenoga pravosudnog ispita najmanje
č
etirigodine.
5. Zakon o upravnim sporovima
(a) Mjerodavne odredbe
Zakon o upravnim sporovima (Službeni list Socijalisti
č
ke federativnerepublike Jugoslavije br. 4/1977 i Narodne novine Republike Hrvatske br.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->