Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zorg en Ziekenhuiskrant, 9 Oktober 2013

Zorg en Ziekenhuiskrant, 9 Oktober 2013

Ratings: (0)|Views: 183|Likes:
Published by goudamediagroep
Zorg en Ziekenhuiskrant, 9 Oktober 2013
Zorg en Ziekenhuiskrant, 9 Oktober 2013

More info:

Published by: goudamediagroep on Oct 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

 
PublieksdebatHygiëneOrgaandonatie
Moet alles wat kan? Artsen en patiëntengeven hun visie. Veel over hygiëne en infectiepreventie in despeciale bijlage.Bijna-doodervaring in het licht vanorgaandonatie.
» 03» 11» 23
Jaargang 7nummer 199 oktober 2013
Een op drie Nederlandse ziekenhuizenontving vorige week het keurmerk Senior-vriendelijk Ziekenhuis. Het gaat daarbij om45 ziekenhuizen.
Ouderen vormen de grootste groep patiënten. Toch is in ziekenhuizen volgens de ouderen-bonden vaak nog weinig aandacht voor hen.Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB,NOVG en NOOM moet daarin verandering brengen. Eén op de drie mensen van zeventig jaar en ouder verlaat het ziekenhuis slechter dan ze er ingekomen zijn. En dat heeft niet te maken met de aandoening waarvoor ze op-genomen worden. Eén op de drie 65-plussersdie acuut in het ziekenhuis belanden, sterft binnen drie maanden.Om de zorg en voorzieningen voor ouderente verbeteren, hebben de ouderenorganisatieshet afgelopen jaar vijftien kwaliteitsaspectenopgesteld die van groot belang zijn voor deziekenhuiszorg aan ouderen. Alle 130 zieken-huizen in Nederland werden het afgelopenjaar daarop getoetst. Dankzij het nieuwekeurmerk ontstaat voor het eerst overzicht en inzicht in de actuele stand van zaken innagenoeg alle Nederlandse ziekenhuizen. Op www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl is eenoverzicht te vinden van de ziekenhuizen met het keurmerk. Het Keurmerk Seniorvriende-lijk Ziekenhuis is bedoeld om ziekenhuizen testimuleren om hun zorgprocessen, beleid enfysieke omgeving beter af te stemmen op detoenemende groep kwetsbare oudere patiën-ten. Over twee jaar worden de ziekenhuizenopnieuw beoordeeld.
Ook SJG Weert behoort tot de ziekenhuizen die zich met recht Seniorvriendelijk Ziekenhuis mogen noemen. Omdat de zorg rondom ouderen een speerpunt vormt voor SJG Weert hecht het ziekenhuis extra veel waarde aan dit keurmerk.
Eén op de drie mensenvan zeventig jaar enouder verlaat hetziekenhuis slechter danze er ingekomen zijn
Vriendelijk voor senioren
Getransplanteerde donornieren kunnenlanger blijven zitten door ze beter tematchen aan patiënten. Dat hopen samen-werkende Nederlandse niertransplantatie-centra te bereiken. Daarvoor hebben ze1,25 miljoen euro van de NederlandseNierstichting gekregen. Medisch immuno-loog dr. Henny Otten van het UMC Utrechtleidt het onderzoek.
In het onderzoek analyseren Otten en collega’sde immunologische eigenschappen van 5500patiënten die tussen 1995 en 2005 een donor-nier gekregen hebben. Van al deze patiënten isbloedserum bewaard. Aan de hand van dezeeigenschappen kunnen ze slimmere regelsmaken voor het matchen van donor en ont- vanger. Daardoor zal het makkelijker wordenom donornieren te vinden voor patiënten.
Donornierenslimmer matchen
Zorgakkoordspecialisten
Met de zorgakkoorden van onder anderemedisch specialisten is voorkomen dat ervoor 1,2 miljard euro wordt gesnoeid in hetbasispakket van zorgverzekering.
“Zeer pijnlijke ingrepen in het basispakket zijn door de akkoorden van de eerste entweede lijn met het kabinet voorkomen.” Dat stelde Frank de Grave, voorzitter van de Orde van Medisch Specalisten, tijdens het jaarlijkseRode Hoed Symposium over medisch spe-cialistische zorg op woensdag 2 oktober in Amsterdam. De Grave erkende dat het akkoord veel vraagt van medisch specialisten. “De ver-dere inperking van de afgesproken groei isstevig. De verschuiving van zorg van duurdereziekenhuiszorg naar eerstelijnszorg kan leidentot omzetverlies. Maar als bewezen is dat zorg-euro’s daar doelmatiger worden besteed, danzullen medisch specialisten dat accepteren.”
 
Wat maken patiënten door als ze op deafdeling Spoedeisende Hulp (SEH) terecht-komen? Om dat beter te kunnen begrijpenhebben onderzoekers van Tilburg Univer-sity in samenwerking met het St. ElisabethZiekenhuis Tilburg uitgebreid onderzoekdaarnaar gedaan. Wat blijkt? Patiëntenworstelen met veel meer zaken dan enkelde kwaal waarvoor ze binnen komen.
Patiënten zijn geen passieve mensen die lijd-zaam zorg ondergaan. Ze zijn continu bezig om actief om te gaan met hun kwaal. Zodealen ze met hun benauwdheid en angsten,moeten ze de dokter kunnen vertrouwen,moeten ze toegeven dat ze (weer) ziek zijn endat thuis of op het werk de zaak in de soeploopt. Ze moeten belastend onderzoek onder-gaan en het wachten uithouden. Dat zijnslechts een paar van de zogenoemde opgaven waarmee patiënten kunnen worstelen. Om er achter te komen hoe zorgverleners deze zoge-noemde opgaven kunnen herkennen, hebbende onderzoekers van Tilburg University 55 patiënten die zich bij de SpoedeisendeHulp van het St. Elisabeth meldden continuegevolgd. “We waren vanaf het ogenblik dat de patiënt zich bij de SEH meldde bij hem,tot het moment dat hij de SEH weer verliet”, vertelt Gert Olthuis, een van de onderzoekers.“Door alles te registreren, alle uitspraken endialogen mee te maken en te zien en te horen wat de uitwerking is op de patiënten zijn of haar begeleider, kregen we een heel goedbeeld van wat hen bezig hield.”“Uit ons onderzoek blijkt dat je als hulpver-lener in een split second het goede of ver-keerde kan doen”, aldus Olthuis. “Door heelgoed te kijken wat een patiënt op dat moment bezighoudt, kun je beter afstemmen op debeleving en behoeften van de patiënt en is dekans dat de behandeling vlot verloopt des tegroter. We moeten daarvoor leren kijken door de bril van de patiënt en dieper graven naar wat de patiënt bezighoudt en wat hij of zij nodig heeft.” Het St. Elisabeth Ziekenhuis wil met de uitkomsten van het onderzoek de gebodenzorg nog menslievender maken. Het artikeldat volgt uit het onderzoek staat gepubliceerdop de website van Annals of Emergency-Medicine, het wetenschappelijke tijdschrift  van de beroepsvereniging van AmerikaanseSEH-artsen: www.annemergmed.com.
Uit ons onderzoek blijktdat je als hulpverlenerin een split secondhet goede of verkeerdekan doen
RadboudumcJubileumWereldReumaDagDaklozenDress Red Day in MCA
De afdelingen en teams van het hart-long centrum van Medisch Centrum Alkmaar kleurden op zondag 29 september rood. Hiermee besteedden zij aandacht aan Dress Red Day,een landelijke actie van de Hartstichting om aandacht tevragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. “Wat hebben we een leuke, geslaagde dag vandaag met veel collega’sin het rood. Alle patiënten spreekt het aan en we hebben eigenlijk een beetje feest”, aldus een van medewerkers(foto MCA).Spoedeisende Hulparts Sietske Folkersma in gesprek met een patiënt op de Spoedeisende Hulp van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Goed luisteren en kijken wat een patiënt bezighoudt, maakt de kans op een vlotte behandeling groter.
Tenminste 41 procent van de coassisten-ten vindt de werkdruk tijdens coschap-pen te hoog. Een kwart van hen heeftzelfs ernstige vermoeidheidsklachten. Datmeldt het weekblad Medisch Contact aande hand van een enquête van het KNMGStudentenplatform. Het platform wil datmedische faculteiten coassistenten betervoorbereiden op de hoge werkdruk enstress van de coschappen.
De enquête is gehouden onder ruim 2800geneeskundestudenten, onder wie 1200coassistenten. Meer dan een kwart van decoassistenten ziet een coschap door de werkdruk en angst om persoonlijk te falenniet meer zitten. Bijna een kwart van decoassistenten loopt hoger risico om door ziekte, zoals vermoeidheids- en burn-out-gerelateerde klachten, langdurig uit te vallen.De geneeskundestudenten geven vaak aanonvoldoende emotionele steun en begelei-ding te krijgen van vertrouwenspersonen,opleiders en docenten tijdens de coschappen.
Onprofessioneel gedrag
Het KNMG Studentenplatform noemt deresultaten ‘schokkend’. Uit eerder onderzoek is gebleken dat geneeskundestudenten met een burn-out beduidend meer onprofessio-neel gedrag vertonen dan hun collega’s. Alsgeneeskundestudenten een burn-out krijgen,kan de kwaliteit van zorg en de patiëntveilig-heid in het geding komen, zo stelt MedischContact. Het KNMG Studentenplatform roept de medische faculteiten daarom op actie teondernemen en coassistenten beter voor tebereiden op de hoge werkdruk en stress vande coschappen.
‘Werkdruk gevaarlijk hoog’
Het UMC St Radboud bestaat niet meer. Per 1 oktober is de naam veranderd in Radboud-umc, of voluit Radboud universitair medischcentrum. De naamswijziging gaat gepaardmet een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.De nieuwe naam en bijbehorende uitingensluiten aan bij de nieuwe strategie van deorganisatie. “We willen voorop lopen in deontwikkeling van een duurzame en betaalbaregezondheidszorg. Onze missie is dan ook: tomake a significant impact on healthcare. Dat  willen we bereiken door persoonsgerichtezorg, aantoonbaar onderscheidende kwali-teit, doelmatigheid en duurzame netwerken”,aldus een woordvoerder van Radboudumc.
Onderzoek belevingpatiënten op SEH
Voeding 
 
 Voor publicatie mogelijkheden:
 Anneke de Pater 0182 - 322 451
23 oktober in de ziekenhuiskrant 
 WereldReumaDag (11 oktober) is voor veelziekenhuizen aanleiding extra aandacht tebesteden aan deze ziekte. Het Kennemer Gast-huis in Haarlem, bijvoorbeeld, organiseert een dag voor reumapatiënten, hun naasten enalle andere geïnteresseerden. Er is een uit-gebreid programma rond het thema handenen voeten. Handen en voeten hebben vaak zwaar te lijden onder reuma. Vooral bij reuma-toïde artritis, de meest voorkomende vorm van reuma, is er sprake van nare klachtenzoals pijnlijke gezwollen gewrichten, stijfheiden uiteenlopende voetproblemen. Het zieken-huis helpt daarom patiënten zoveel mogelijk de beweeglijkheid te behouden.Dak- en thuislozen in Rotterdam leven velejaren korter dan mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben. Zo zullen dakloze vrouwen die nu twintig jaar zijn gemiddeldsterven als ze 66 zijn. Dat is zestien jaar eerder dan een gemiddelde Rotterdamse vrouw. Eenmannelijke dakloze twintiger sterft ongeveer  veertien jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek  van het Erasmus MC. Dankzij de samen- werking tussen de opvanginstellingen, deGGD en het Erasmus MC is de sterfte onder deze bevolkingsgroep
 
- die doorgaans buitende statistieken valt - in kaart gebracht. Het  was voor het eerst dat dit op zo’n grote schaalgebeurde in Nederland.Op 28 oktober is het precies twintig jaar ge-leden dat het Nationaal MS Fonds werd opge-richt door vijf mensen met Multiple Sclerose(MS). Tijd voor een feestje? “Nee, helemaalniet”, zegt Pamela Zaat, collecte-coördinator  van het MS Fonds. “Twintig jaar geleden is het MS Fonds opgericht omdat er destijds geen voorlichting over het ziektebeeld was. MS werd toen een spierziekte genoemd en op deenige brochure die er was stond een rolstoelafgebeeld.” MS is een ziekte van het centralezenuwstelsel met allerlei fysieke ongemak-ken, bij de een heftiger dan bij de ander. Lerenleven met een onvoorspelbare ziekte als MSis een uitdaging.
2
Actueel
Nummer 199 oktober 2013
Stelling van de maand
Toelichting
De gemeente Gouda gaat de thuiszorg versoberen voor mensen die nog kinderen in huishebben. De kinderen vanaf vijf jaar worden geacht veel taken in het huishouden zelf te doen.
Breng uw stem uit op www.zorgenziekenhuiskrant.nlen discussieer mee via facebook.com/ziekenhuiskrant
Thuiswonenden kinderen kunnen prima taken als afwassen,bedden verschonen en stofzuigen van de thuiszorg overnemen.
 
Moet alles wat (medisch gezien) kan?Nee, zeker niet, was de uitkomst vanhet publieksdebat eind september in deCentrale Bibliotheek Amsterdam (OBA).De patiënt heeft in zijn laatste levens-fase vaak meer aan rust dan aan inten-sieve behandelingen. Een open deur.Maar het omgekeerde gebeurt vaker. Hoekan dat? Daarover ging het in de eerstevan een serie van vier publieksdebattenover de mogelijkheden en grenzen van dezorg, georganiseerd door ZonMw (orga-nisatie voor gezondheidsonderzoek enzorginnovatie) en de OBA. De komendemaanden volgen er nog drie debatsessies.
Deze eerste debatavond verzorgde ZonMw insamenwerking met de artsenfederatie KNMG.Er zaten artsen aan tafel, onder andere: MarcelLevi (voorzitter Raad van Bestuur AMC en nog  werkzaam als arts), Frank Bosch (internist in ziekenhuis Rijnstate en voorzitter van deNederlandse Internisten Vereniging), huisartsJaap Schuurmans en Mariska Koster (medischadviseur Achmea en longarts). Verder namentwee ervaringsdeskundigen plaats. Een vrouw die kortgeleden haar vader verloor aan long-kanker en een patiënte met de bindweef-selziekte osteogenesis imperfecta. De vader had een longtumor die operatief kon wor-den verwijderd. Er waren geen uitzaaiingengevonden. Hij was ernstig afgevallen in deperiode van diagnose en operatie. De longartsadviseerde hem voor de zekerheid chemo-therapie te nemen. Wat precies het voordeeldaarvan was, werd tijdens het gesprek tussenarts en patiënt niet duidelijk. Het nadeel vanchemo, dat er een kleine kans is dat iemanderaan overlijdt, is niet ter sprake gekomen. Deernstig verzwakte man verdroeg de chemo niet en is al snel na de start van de behandeling overleden. Wat ging er mis?Mariska Koster, die uiteraard niets over dezespecifieke patiënt kon zeggen, zei het zelf  vaak onverdraaglijk te hebben gevonden alsarts met lege handen te staan. “Het is altijd de vraag waarom behandel je als arts de patiënt?Doe je dat omdat je het niet aankan dat jede patiënt niets te bieden hebt, of omdat depatiënt er beter van wordt?”Marcel Levi: “Dokters staan in de behandel-stand. Zo zijn ze opgeleid, maar je moet lereniets verder te kijken dan je lievelingsorgaan. Jemoet ook kijken naar bijvoorbeeld de conditie van de patiënt.” Er is ook een andere kant. Het ligt complex. Patiënten, zo zei Marcel Levi,horen soms iets anders dan de arts bedoelt tezeggen. Legt de arts uit dat iemand tien pro-cent kans loopt op een infectie, dan denkt de patiënt aan een antibioticakuurtje, maar de arts ziet een opname op de IC voor zichmet alle ellende die daaraan is gekoppeld. Debeelden komen niet overeen. Daarvoor is eenzorg  vuldig gesprek nodig. En wat Marcel Levibetreft, is dat altijd mogelijk. Daarvoor hoeft de verzekeraar niet een apart potje in te stel-len. Ook een gesprek over wat de patiënt wil, ishoogst belangrijk. Soms wil hij geen behande-lingen meer. Hij wil opgeven, maar dat wordt in deze samenleving vaak niet gezien als eenoptie, ontdekte Anne-Miek, de patiënte met debindweefselziekte. “We zullen met het lijdenmoeten leren omgaan. Accepteren dat niet alles perfect is. We geloven in de maakbaar-heid. Maar niet alles is maakbaar. In Nederlandis de dood niet gemakkelijk bespreekbaar. Wat levert een behandeling iemand op, en wat kost het hem?”, dat is wat Marcel Levi betreft de kern van het gesprek tussen arts en patiënt in de laatste levensfase. Gaat iemand nog evenmet zijn gezin op vakantie of blijft hij tot het laatst bezig met behandelingen, met als gevolg dat het hele leven om het ziekenhuis draait.“Dat is de echte discussie. De gelddiscussie zit er wel aan vast, maar is wat mij betreft niet leidend.”
Nog drie debatsessies
De intensieve en inhoudsvolle debatavond werd kundig geleid door Inge Diepman.Er volgen nog drie publieksdebatten: Op28 oktober over de participerende patiënt, op25 november over ouderen in een decentrali-serende zorg en op 18 december over zelf-beschikking in de zorg. Kaarten zijn verkrijg-baar via www.oba.nl/activiteit/publieksdebat.
Door Marja den Otter Begrijpen arts en patiënt elkaar? Een zorgvuldig gesprek is zeker in de laatste levensfase van groot belang.
Dokters staan in debehandelstand. Zo zijnze opgeleid, maar jemoet iets verder kijkendan je lievelingsorgaan
Bloedvaten ouderna kinderkanker
De bloedvaten van inmiddels volwassenoverlevers van kinderkanker verouderensneller dan de vaten van mensen die geenkinderkanker hebben gehad. Opvallendis dat niet alleen de bloedvaten die in hetbestralingsgebied liggen sneller veroude-ren, maar ook de bloedvaten buiten ditgebied.
Onderzoekers van de afdelingen Kinder-oncologie, Vasculaire Geneeskunde enMedische Oncologie van het UMCG hebbendit aangetoond. Het UMCG volgt overlevers van kinderkanker al jaren nauwkeurig omte controleren of zij eventueel late effecten van de vroeger gegeven behandeling onder - vinden. Beschadiging van de bloedvatwandzoals die in het algemeen voorkomt bij ver-oudering, gaat gepaard met een verdikking  van de binnenkant van het bloedvat. Eendergelijke verdikking van de bloedvatwand werd met name gevonden bij volwassenex-patiënten die chemotherapie en radio-therapie hadden gehad, en dan speciaal bijradiotherapie gericht op de hals of borstkas.Deze versnelde veroudering van de bloed- vaten gaat gepaard met het op treden vanandere risicofactoren zoals verhoogde bloed-druk en overgewicht. Met name kinderen dienaast de chemotherapie ook nog radiothera-pie op hals of borstkas krijgen lijken de groot-ste kans te hebben dit fenomeen te ontwik-kelen.
Het Cystic Fibrosis-team van hetWilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ),onderdeel van het UMC Utrecht, heeftsamen met patiënten en professionelespelmakers een bordspel over Cystic Fibro-sis (CF), ook wel bekend als taaislijmziekte,ontwikkeld. Het gezelschapsspel AdemIN- AdemUIT is een uitdagend spel waarbijiedereen moet samenwerken om CF enalles wat daar bij komt kijken bespreek-baar te maken, kennis over CF te vergrotenen betrokkenheid van de omgeving te ver-hogen. AdemIN - AdemUIT werd 26 septem-ber gelanceerd.
De werkgroep ontwikkelde AdemIN - Adem-UIT samen met professionele spelmakers,naar een idee van kinderlongarts Kors vander Ent. “Ik wilde samen met ons CF-team deomgeving van kinderen met CF op een leukemanier voorlichten over de ziekte. Zodat de kinderen niet voortdurend hoeven uit teleggen waarom ze moeten vernevelen, al diepillen slikken of soms opeens in de klas eenextra boterham mogen eten.” Het spel bestaat uit moeilijke en wat makkelijker vragen over CF. Zo kan iedereen vanaf een jaar of zes het spelen. Het doel is elkaar te helpen om niet in (fictieve) ademnood te raken. Er zijn ook  vragen die niets met CF te maken hebben,zoals ‘Waarom worden mensen blij als dezon schijnt’? Op die manier wordt het spel wat breder getrokken en hebben ook despelers zonder CF een behoorlijke inbreng.De ster van het spel blijft het kind met CF, want dat weet de meeste antwoorden - endat is nou precies de bedoeling. Bij patiën-ten met taaislijmziekte is het slijm in hunlichaam uitzonderlijk taai en kan daardoor zijn functies onvoldoende vervullen. Delongen, alvleesklier en lever gaan steeds slech-ter functioneren. CF is niet te genezen, degemiddelde levensverwachting van mensenmet CF is veertig jaar. In Nederland hebben1450 mensen CF.
Bordspel voor CF-patiëntenSlimmere aanpakzeldzame ziekten
Moet alles wat kan?
Onderzoek naar nieuwe medicijnen voorzeldzame ziekten verdient meer aandacht.Daarom start UMC Utrecht in samen-werking met partners in Nederland, Duits-land, Oostenrijk, Spanje en Groot-Brittan-nië een onderzoeksproject dat klinischonderzoek naar nieuwe medicijnen enbehandelingen voor zeldzame ziektene
ciënter en e
 
ectiever moet maken.
Het project is Asterix gedoopt: sterker bewijsuit studies in kleine populaties. Het onder-zoeksproject is er op gericht om nieuweanalysemethoden te ontwikkelen, en maakt gebruik van resultaten van bestaande klini-sche studies van de deelnemende academischeziekenhuizen uit de verschillende landen.Uniek in dit project is dat patiënten ook direct  worden betrokken bij het onderzoeksprocesen hun inbreng meegewogen wordt in opzet en analyse van studies. “Uiteindelijk willen we bestaande regelgeving aanpassen naar aan-leiding van dit onderzoek. Op deze manier zou het interessanter moeten worden voor farmaceutische bedrijven om in nieuwe medi-catie te investeren en daarmee is uit eindelijk de patiënt geholpen”, aldus projectcoördina-tor prof. Kit Roes van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en EerstelijnsGeneeskunde van het UMC Utrecht.
3
Actueel
Nummer 199 oktober 2013
Het gezelschapsspel AdemIN - AdemUIT is een uit-dagend spel waarbij iedereen moet samenwerken om CF en alles wat daar bij komt kijken bespreekbaar te maken

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->