Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
119. - 1

119. - 1

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

 
 
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
___________________________________________________________________________ NACRT 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZNANSTVENOJDJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU, S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONAZagreb, listopad 2013.
 
2
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZNANSTVENOJDJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJUI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4. podstavku 1. UstavaRepublike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 85/2010 - pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE
Đ
UJU ZAKONOM TEPOSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I
Temelj za donošenje predloženog Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona oznanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s Kona
č
nim prijedlogom Zakona (u daljnjem tekstu:Zakon) su Strateški okvir za razvoj 2006. – 2013., te Program Vlade Republike Hrvatske 2011. –2015. koji naglašava predanost visokom obrazovanju i znanstvenom istraživanju te nužnostuskla
đ
ivanja s potrebama tržišta rada i ja
č
anja konkurentnosti hrvatskih materijalnih i nematerijalnihvrijednosti.Temeljna postavka znanstvene politike u Republici Hrvatskoj je razvoj znanstvenog sektora koji
ć
ebiti potpora gospodarskom i napretku društva u cjelini te koji
ć
e svojim doprinosom biti okosnicaodrživog, uklju
č
ivoga i inteligentnog razvoja društva temeljenog na znanju.Iskorištenost i uskla
đ
enost znanstvenoistraživa
č
kog potencijala u Republici Hrvatskoj s razvojem ipotrebama gospodarstva je relativno niska. Iako država osigurava potporu znanstvenim, istraživa
č
kimi razvojnim projektima, Hrvatska je još daleko od optimalnog udjela koji bi se trebao izdvajati iz brutonacionalnog dohotka, a koji je preporu
č
en u strategiji
 Europe 2020
. Osim toga, samo 45% od ukupnogizdvajanja za znanost u Republici Hrvatskoj dolazi iz privatnog sektora.Ovim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokomobrazovanju
č
lanak 1. dopunjuje se odredbom sukladno kojoj se svi izrazi koji se koriste u ovomZakonu, a koji imaju rodno zna
č
enje, primjenjuju na jednak na
č
in na osobe muškoga i ženskoga roda.Predložena dopuna doprinosi implementaciji strateškog dokumenta Republike Hrvatske
 Nacionalne politike za ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine
 
č
iji je cilj priznavanje rodnei spolne ravnopravnosti.Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji jeHrvatski sabor usvojio 15. srpnja 2013. godine te koji je objavljen u Narodnim novinama broj 94/2013te je stupio na snagu 30. srpnja 2013., odre
đ
ene su nadležnosti i ustroj novog Nacionalnog vije
ć
a zaznanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, koje u novoj strukturi preuzima neke od dosadašnjihobveza Nacionalnog vije
ć
a za znanost, Nacionalnog vije
ć
a za visoko obrazovanje, Vije
ć
a zanacionalni inovacijski sustav i Tehnologijskog vije
ć
a.
Č
lankom 6. Zakona o izmjenama i dopunamaZakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju izmijenjen je
č
lanak 11. stavak 1. Zakona oznanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/2003, 105/2004,174/2004, 2/2007 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/2007, 45/2009, 63/2011) na na
č
inda se propisuje da
č
lanove Nacionalnog vije
ć
a za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj injihovog predsjednika imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturuHrvatskog sabora, vode
ć
i ra
č
una o zastupljenosti predstavnika iz podru
č
 ja znanosti i umjetnosti, teregija i o zastupljenosti znanstvenika iz gospodarstva. Me
đ
utim, ova odredba
č
lanka 11. stavka 1.Zakona nije u suglasnosti s odredbom stavka 3. istoga
č
lanka kojom je propisano da kandidate za
č
lanove i predsjednika Nacionalnog vije
ć
a za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj utvr
đ
ujeVlada Republike Hrvatske na temelju prijedloga koje podnose znanstveni instituti, Rektorski zbor,sveu
č
ilišni senati, Vije
ć
e veleu
č
ilišta i visokih škola, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
 
3
Hrvatska gospodarska komora, udruge poslodavaca, sindikata u znanosti te znanstvenici i
č
lanoviakademske zajednice na temelju javno objavljenog poziva za predlaganje kandidata.Tako
đ
er,
č
lanak 11. stavak 1. nije uskla
đ
en s odredbom
č
lanka 65. stavak 1. Zakona o izmjenama idopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 94/2013)koja glasi: „Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora predložit
ć
e sukladnoodredbama ovoga Zakona kandidate za Nacionalno vije
ć
e za znanost, visoko obrazovanje i tehnološkirazvoj i Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju u roku od 60 dana od dana njegovogstupanja na snagu.“ Stoga se navedena odredba predlaže uskladiti.Uvidom u podatke o imenovanjima
č
lanova nacionalnih vije
ć
a za znanost i visoko obrazovanje uzemljama
č
lanicama Europske unije vidljivo je da je etablirana dobra praksa u ve
ć
ini zemalja takva da
č
lanove imenuje ili vlada ili pojedino vladino tijelo. Primjerice u Švedskoj, Velikoj Britaniji,Francuskoj, Sloveniji,
Č
eškoj, Slova
č
koj i Poljskoj
č
lanove nacionalnog vije
ć
a imenuje vlada. Stoga biimenovanje
č
lanova Nacionalnog vije
ć
a od strane Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskogsabora predstavljalo iznimku u europskom znanstvenoistraživa
č
kom i visokoobrazovnom prostoru tebi nepotrebno, operativnim administrativnim zada
ć
ama, opteretilo saborske zastupnike.Nadalje,
č
lanak 65. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti ivisokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 94/2013) nije u suglasnosti s
č
lankom 112. stavkom 1.Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju kojim je propisano da Hrvatski sabor, naprijedlog Vlade, imenuje Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju koji ima devet
č
lanova, odkojih su šest iz redova istaknutih znanstvenika i sveu
č
ilišnih profesora, a tri su osobe primjerenogugleda u javnosti. Slijedom navedenoga, ovim Nacrtom prijedloga Zakona briše se
č
lanak 65. Zakonao izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“,broj 94/2013), a u prijelaznim odredbama ovog Nacrta prijedloga Zakona uklanja se navedenanormativna kolizija te se definira na
č
in imenovanja Nacionalnog vije
ć
a i Odbora za etiku u znanosti ivisokom obrazovanju te nastavak rada aktivnih
č
lanova dosadašnjih Nacionalnih vije
ć
a do po
č
etkarada novog Nacionalnog vije
ć
a.Imaju
ć
i u vidu zna
č
enje i važnost djelatnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja izabranih ustru
č
na zvanja, predloženim se izmjenama
č
lanka 42. stavka. 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti ivisokom obrazovanju tim djelatnicima omogu
ć
ava rad na odre
đ
eno vrijeme na znanstvenimprojektima ili pojedinim dionicama znanstvenih projekata. Sukladno tome, dopunom
č
lanka 43. stavka3. i
č
lanka 100. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju reguliraju se uvjeti za izbor ustru
č
na zvanja, te
ć
e osim znanstvenih organizacija odnosno visokih u
č
ilišta uvjete za izbor u stru
č
nazvanja mo
ć
i propisivati i institucije koje financiraju znanstvene projekte na kojima su angažiranidjelatnici izabrani u stru
č
na zvanja.Uz navedeno, ovim
ć
e se izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokomobrazovanju uskladiti sastav
č
lanova upravnog vije
ć
a veleu
č
ilišta odnosno visokih škola s odredbom
č
lanka 163. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“, broj: 149/09, 61/11, 82/12, 73/13) kojom jepredvi
đ
eno da u javnoj ustanovi jedan od
č
lanova upravnog vije
ć
a ili drugog odgovaraju
ć
eg tijelabude predstavnik radnika. Izmjenom
č
lanka 68. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokomobrazovanju propisuje se da upravno vije
ć
e veleu
č
ilišta odnosno visoke škole ima pet
č
lanova od kojih je jedan predstavnik zaposlenika dok ostale imenuje osniva
č
odnosno stru
č
no vije
ć
e veleu
č
ilišta ilivisoke škole. Ujedno je prijelaznim odredbama propisano da imenovani
č
lanovi upravnih vije
ć
anastavljaju s radom do imenovanja odnosno izbora novih
č
lanova sukladno odredbi ovog Zakona.Tako
đ
er, u
č
lanku 86. stavku 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodnenovine“, broj: 123/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske,46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013) odre
đ
uje se da ministar propisuje isklju
č
ivo sadržaj studentskeisprave, dok njezin oblik odre
đ
uju sveu
č
ilišta, veleu
č
ilišta i visoke škole. Zakonom, me
đ
utim, nije

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->