Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
119. - 8.a

119. - 8.a

Ratings: (0)|Views: 13,290 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

 
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO FINANCIJAZagreb, 7. rujna 2013. godine
Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o posebnom na
č
inu raspolaganja dionicamadruštva Croatia osiguranja d.d. iz portfelja Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/13-04/328,URBROJ:50301-05/20-13-2) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj18. srpnja 2013. godine, Ministarstvo financija daje
IZVJEŠ
Ć
E O PROVEDENOJ ANALIZI I OCJENI PRISTIGLIH NEOBVEZUJU
Ć
IHPONUDA ZA KUPNJU DIONICA I DOKAPITALIZACIJU DRUŠTVA CROATIAOSIGURANJE D.D.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. godine donijela Odluku oposebnom na
č
inu raspolaganja dionicama društva Croatia osiguranja d.d. iz portfeljaRepublike Hrvatske (KLASA: 022-03/13-04/328, URBROJ:50301-05/20-13-2) kojom jeutvr
đ
eno da
ć
e se prodaja dijela postoje
ć
eg vlasni
č
kog udjela Republike Hrvatske u društvuCroatia osiguranje d.d. (dalje u tekstu: Društvo) i kapitalno osnaženje Društva provestimodelom strukturiranog javnog prikupljanja ponuda na na
č
in da nakon dovršetka procesaprodaje Republika Hrvatska ostane u vlasništvu najviše 30% dionica, odnosno najmanje25%+1 dionica kapitalno osnaženog Društva.Na temelju Odluke Vlade Savjetnik je bio obvezan pripremiti sve dokumente i provesti sveaktivnosti potrebne za prodaju dionica i dokapitalizaciju Društva.Savjetnik je izme
đ
u ostalog bio obvezan izvršiti analizu pristiglih neobvezuju
ć
ih ponuda zakupnju dionica i dokapitalizaciju Društva, a Ministarstvo financija, temeljem navedeneOdluke Vlade dužno je izvijestiti Vladu Republike Hrvatske o izvršenoj analizi i ocijenipristiglih neobvezuju
ć
ih ponuda te predložiti Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke oodabiru potencijalnih investitora koji
ć
e sudjelovati u daljnjem postupku prodaje Društva.Sukladno tome Savjetnik je dana 7. kolovoza 2013. u dnevnim novinama (Novi list, Jutarnjilist, Ve
č
ernji list i Financial Times) objavio „Poziv za iskazivanje interesa i prikupljanjeneobvezuju
ć
ih ponuda za stjecanje dionica društva Croatia osiguranje d.d“
.
Rok za dostavuneobvezuju
ć
ih ponuda bio je 20. rujna 2013.Nakon objave Poziva Savjetnik je kontaktirao 36 investitora sa tzv. duge liste investitora, koje je prethodno identificirao kao potencijalne investitore, s ciljem upoznavanja istih o prilici zaulaganje u Društvo, a sve kako bi ih motivirao da sudjeluju u postupku. Savjetnik je onavedenim provedenim aktivnostima sastavio izvješ
ć
e i dostavio ga Ministarstvu financija.Na temelju Poziva Savjetnik je zaprimio jedanaest Iskaza interesa za sudjelovanjem upostupku privatizacije:1.
 
Adris Grupa d.d.2.
 
EBRD3.
 
Zavarovalnica Triglav d.d.4.
 
VIENNA INSURANCE GROUP AG5.
 
PZU
 
6.
 
AIG7.
 
Grazer Wechselseitige Versichgerung AG8.
 
IFC – International Finance Corporation9.
 
Locusta opus d.o.o.10.
 
Generali PPF Holding B.V.11.
 
AnaCap Financial Partners LLPSvi potencijalni investitori koji su iskazali interes za sudjelovanjem u postupku bili su dužni,sukladno pravilima navedenim u „Pozivu za iskazivanje interesa i prikupljanje neobvezuju
ć
ihponuda za stjecanje dionica društva Croatia osiguranje d.d“, dostaviti odre
đ
enudokumentaciju. Tražena je slijede
ć
a dokumentacija:
 
Zadnji raspoloživi nekonsolidirani i, gdje su raspoloživi, konsolidirani financijskiizvještaji zainteresiranih investitora,
 
Ovlaštenje dodijeljeno pravnom zastupniku koji je potpisao pismo,
 
Izjava da zainteresirana stranka nije u procesu likvidacije niti insolventna niti da senad njom provode postupci prisilne administracije, ste
č
aja ili drugi sli
č
ni postupci nitibilo koji drugi postupci koji upu
ć
uju na insolventnost ili prekid poslovnih aktivnosti.Nakon dostavljene dokumentacije investitori su bili obvezni potpisati Ugovor o povjerljivostipodataka, kako bi na raspolaganje dobili Sažetak informacija o Društvu i
 Informacijskimemorandum
. Od jedanaest investitora koji su iskazali interes za sudjelovanjem u postupkuosam investitora dostavilo je traženu dokumentaciju, potpisalo Ugovor o povjerljivostipodataka, i time ispunilo uvjete za dostavom navedene dokumentacije o Društvu:1.
 
Adris Grupa d.d.2.
 
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.3.
 
VIENNA INSURANCE GROUP AG4.
 
PZU5.
 
AIG6.
 
Grazer Wechselseitige Versichgerung AG7.
 
Generali PPF Holding B.V.8.
 
AnaCap Financial Partners LLPTijekom postupka više investitora zatražilo je produljenje roka za dostavu neobvezuju
ć
ihponuda. Budu
ć
i da se radi o opsežnim dokumentima koji se dostavljaju uz neobvezuju
ć
uponudu, da su zainteresirani investitori velika društva sa kompleksnim internim proceduramau postupku donošenja odluka, te uvažavaju
ć
i
č
injenicu da je u interesu Vlade RepublikeHrvatske prikupiti što kvalitetnije ponude, odlu
č
eno je da se rok za dostavu neobvezuju
ć
ihponuda produlji do 04. listopada 2013. godineDo 04. listopada 2013. godine do 16:00 sati Savjetnik je zaprimio tri neobvezuju
ć
e ponudekako slijedi:1.
 
Adris grupa d.d.2.
 
Zavarovalnica Triglav DD3.
 
PZUSavjetnik je dana 4. listopada 2013. u prostorijama Ministarstva financija izvršio analizupristiglih neobvezuju
ć
ih ponuda na temelju unaprijed utvr
đ
enih Kriterija za odabir investitorakojima
ć
e se, nakon što dostave neobvezuju
ć
e ponude, dopustiti dubinsko snimanje Društva.
 
Sve pristigle ponude zadovoljavaju minimalne zahtjeve koje je postavilo Ministarstvofinancija stoga su sve neobvezuju
ć
e ponude bile predmetom analize i ocjene od straneSavjetnika.Kriteriji za odabir neobvezuju
ć
ih ponuda su bili:1.
 
Broj postoje
ć
ih dionica koje ponuditelj želi kupiti te ponu
đ
ena cijena za te dionice2.
 
Broj novoizdanih dionica koje ponuditelj predlaže da se izdaju prilikomdokapitalizacije te ponu
đ
ena cijena za te dionice3.
 
Namjera ponuditelja da zadrži tvrtku i sjedišta Društva4.
 
Razvojni plan ponuditelja za Društvo i Grupu, s naglaskom na rast u regiji5.
 
Financijska snaga ponuditelja i formalni rating6.
 
Izvori financiranja raspoloživi ponuditelju:i.
 
U postupku privatizacije, za1.
 
Otkup postoje
ć
ih dionica2.
 
Dokapitalizacijuii.
 
Nakon privatizacije, za financiranje rasta i razvoja Društva7.
 
Brzina kojom ponuditelj može dovršiti postupak privatizacije, npr. investitor koji tek treba pribaviti sredstva za otkup i dokapitalizaciju
ć
e trebati zna
č
ajno više vremena zadovršenje transakcije nego netko tko ve
ć
ima raspoloživa sredstva.U nastavku se daje detaljna analiza i ocjena dostavljenih neobvezuju
ć
ih ponuda po naprijednavedenim kriterijima:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->