Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
53Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kajian Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Mat

Kajian Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Mat

Ratings:
(0)
|Views: 3,444|Likes:
Published by Mozais Mozalina

More info:

Published by: Mozais Mozalina on Jul 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

 
Kajian pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasaInggeris di sekolah rendah dan menengahPengenalan
Mulai tahun 2003 mata pelajaran Sains dan Matematik diajar dalam bahasa Inggeris di tahun satu,tingkatan satu dan enam rendah pada semua sekolah kebangsaan sebelum dilaksanakansepenuhnya pada semua peringkat sekolah menjelang tahun 2008. Mengikut perancangan, penggunaan bahasa Inggeris bagi kedua-dua mata pelajaran itu di kolej matrikulasi dijangka bermula pada 2004 manakala di politeknik pula pada tahun 2008. Pelaksanaan pengajaran Sainsdan Matematik dalam bahasa Inggeris dilihat sebagai satu kepentingan utama negara ke arahmeningkatkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar.Sejajar dengan pelaksanaan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, murid tahunsatu sekarang akan mengambil dua subjek berkenaan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris pada peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) 2008 nanti. Pelajar tingkatan satu akanmengambil dua subjek itu dalam bahasa Inggeris pada peperiksaan Penilaian Menengah Rendah(PMR) pada 2005 dan seterusnya kumpulan ini mengambil Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), pada2007. Walaupun kelas atau tingkatan lain tidak terbabit, namun sekolah-sekolah digalakkanuntuk menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran tajuk-tajuk tertentu kedua-dua mata pelajaran. Pelaksanaan secara separa ini bergantung kepada kemampuan guru dan kebolehanmurid-murid di sekolah masing-masing.Di samping menjadi bahasa komunikasi antarabangsa, bahasa Inggeris adalah bahasa ilmu dalam bidang Sains dan Matematik, sama ada dari segi buku atau bahan berkaitan seperti komputer sertateknologi komunikasi dan maklumat (ICT). Sebahagian besar bahan rujukan dan pembelajarankedua-dua bidang berkenaan adalah dalam bahasa Inggeris. Justeru, matlamat utama pelaksanaan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris ialah bagi membolehkan pelajar menguasainya sebagai bahasa ilmu dua bidang pengetahuan berkenaan sejak di peringkat awal.Mengikut PPK, tujuan utama langkah pembaharuan itu bukanlah untuk mempertingkatkankemahiran berbahasa Inggeris di kalangan pelajar, sebaliknya bagi mempersiapkan mereka kearah menguasai ilmu Sains dan Matematik dengan lebih berkesan dan mudah. Pendedahan awalsebegini memang penting bagi memperkukuhkan persediaan asas pelajar.Bagi memantapkan dan membolehkan pengajaran ini dibuat dengan lebih berkesan pihak kementerian telah menyediakan sejumlah peruntukan untuk membekalkan infrastruktur teknologikomunikasi maklumat (ICT) seperti komputer bimbit, projektor LCD, skrin dan bahan interaktif kepada sekolah. Disamping itu, sekolah juga turut dibekalkan dengan bahan rujukan bercorak sains termasuk buku teks dalam bahasa Inggeris, glosari dan skrip pelajaran serta rancangan TV pendidikan dalam bahasa Inggeris. Guru-guru turut diberi latihan intensif bahasa Inggeris danlatihan berterusan sama ada dengan mengikuti modul atau latihan secara maya melalui internet. Namun demikian, masih terdapat beberapa persoalan yang perlu dihuraikan. Pendekatanmengajar Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dikatakan akan menjejas penguasaanmurid-murid di aliran kebangsaan dan Sekolah-Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) Tamildan Cina terhadap matapelajaran Sains dan Matematik. Penukaran bahasa pengantar untuk matapelajaran Sains dan Matematik daripada bahasa ibunda kepada Bahasa Ingerís akan turutmenjejaskan keberkesanan pengajaran matapelajaran Sains dan Matematik di SRJK Tamil danCina. Kajian Colllison (1974) menunjukkan bahawa pembelajaran konsep sains lebih baik danmudah difahami dalam bahasa ibunda walaupun terjemahan istilah sains agak sukar dan terhad.
 
Ada juga yang berpendapat bahawa cadangan pengajaran Sains dan Matematik dalam BahasaInggeris tidak akan memajukan tahap penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan rakyat. Langkahmemerlukan murid-murid mempelajari sebahagian mata pelajaran dalam satu bahasa dan mata pelajaran lain dalam bahasa yang lain hanya akan mengelirukan murid-murid dan akan menjejas penguasaan mereka terhadap kedua-dua bahasa tersebut. Kajian Bambbose (1984) menunjukkan bahwa murid-murid yang diajar menggunakan bahasa ibunda sepanjang pendidikan rendah dalamsemua subjek menunjukkan pencapaian yang lebih cemerlang berbanding kumpulan kawalan.Bilangan guru yang mahir serta fasih dalam mata pelajaran sains dan matematik masihtidak mencukupi. Apatah lagi kini untuk mencari guru yang turut berkemampuan mengajar subjek-subjek tersebut serta memiliki kefasihan berbahasa Inggeris. Ketika guru-guru tersebutdididik di maktab serta di universiti, kelulusan Bahasa Inggeris mereka adalah pada tahapminimal. Bagaimana mungkin secara tiba-tiba mereka diperlukan untuk mendidik anak bangsadalam bahasa perantaraan yang mereka sendiri tidak memiliki kefasihan serta pasti penggunaannya? Kajian awal yang melibatkan sekumpulan guru-guru pelatih mendapati bahawamereka tidak yakin akan kemampuan mereka untuk mengajar sains dalam bahasa Inggeris(Zurida & Mohd Ali, 2002/2003). Guru-guru pelatih juga didapati kurang memahami beberapaistilah bukan teknikal yang sering digunakan dalam pembelajaran sains. Kepincangan sebeginiakan memberikan tekanan baru kepada para guru untuk menyampaikan bahan mereka dengan baik dan yang akan menjadi mangsa, akhirnya adalah anak-anak murid yang mereka didik atauabaikan. Keadaan ini akan menambah lagi kekeliruan serta kekusutan dalam pendidikan sains,teknologi dan matematik di negara iniMata pelajaran sains, khususnya matematik bukanlah mata pelajaran yang mudah dipelajari,diajar serta dihayati oleh guru dan murid. Ramai bersetuju bahawa pelajar miskin dan pelajar luar  bandar amat lemah penguasaan bahasa Inggeris mereka kerana tahap penggunaannya amatlahsedikit, hanyalah di bilik darjah ketika mata pelajaran tersebut diajar. Pendekatan mengajar Sainsdan Matematik dalam Bahasa Inggeris diduga akan menimbulkan masalah besar kepada para pelajar kawasan desa dan mundur. Guru-guru di kawasan luar bandar tidak diperlukan menguasai bahasa Inggeris kerana faktor persekitaran dan tahap pencapaian murid yang mereka ajar. Kajian Naimah (2002) mendapati guru-guru menghadapi pelbagai masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris di bilik darjah. Justeru, adalah dijangkakan jurang pencapaian dalam mata pelajaran matematik di semua peperiksaan peringkat UPSR/PMR/SPM diantara pelajar miskin atau di luar bandar dengan yang berpendapatan sederhana/tinggi dan tinggaldi bandar akan menjadi bertambah luas. Anak-anak mereka akan terus menghadapi masalah penguasaan dan kefahaman Bahasa Inggeris ditambah pula kesukaran mereka memahami konsepatau istilah matematik dan sains.Pengajaran matematik diperuntukkan 10 waktu di SJKC dan SJKT dengan enam waktudaripadanya diajar dalam bahasa ibunda manakala pengajaran di SK adalah dalam bahasaInggeris sepenuhnya selama tujuh waktu seminggu. Manakala pengajaran sains puladiperuntukkan enam waktu seminggu di kedua-dua jenis sekolah SJK dengan tiga waktudaripadanya diajar dalam bahasa ibunda. Pelaksanaan pengajaran mata pelajaran sains danmatematik di SJKC dan SJKT dilakukan secara dwibahasa tentunya berbeza dengan pengajaransains dan matematik di sekolah-sekolah kebangsaan yang hanya dijalankan dalam bahasaInggeris. Perbezaan pelaksanaan ini mungkin memberi kesan yang berbeza dari segi pencapaianmurid dalam mata pelajaran sains dan matematik dan penguasaan bahasa Inggeris.
Bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik 
Seseorang pelajar menghadapi pelbagai cabaran dalam pembelajaran sains. Dalam konteks ESL berasaskan isi kandungan, pelajar perlu mempelajari satu bahasan baru dan pada masa yang sama
 
menguasai isi kandungan mata pelajaran yang juga agak mencabar. Untuk berjaya, pelajar bukansahaja perlu menguasai kosa kata dan tatabahasa, tetapi juga cara bahasa Inggeris itu digunakandalam proses pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Bahasa pengantara ini yangdikenali sebagai
academic English
atau
 school English
merangkumi pengetahuan semantic dan
 syntactic
dan juga kegunaan/kefungsian bahasa. Pelajar perlu menggabungkan pengetahuan bahasa Inggeris dengan pengetahuan isi kandungan sains dan matematik bagi membolehkanmereka menyempurnakan tugas akademik berkaitan dengan subjek yang dipelajari. Kombinasitiga pengetahuan ini - pengetahuan bahasa Inggeris, pengetahuan isi kandungan dan pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan tugasan – mengikut Short (1998) adalahkomponen utama literasi akademik. Kajian menunjukkan terdapat hubungan yang positif antarakefasihan bahasa dengan prestasi akademik.Penggunaan istilah bahasa Inggeris untuk mata pelajaran sains dan matematik adalah terlalukhusus dan seringkali membawa maksud yang berbeza dengan kegunaannya dalam pertuturandan penulisan harian. Johnstone dan Selepeng (2001) mendapati pelajar amat sukar mempelajarisains dalam bahasa kedua dan hilang 20% kemampuan untuk menaakul dan memahami isikandungan yang dipelajari. Kajian juga menunjukkan pelajar yang mempelajari bahasa Inggerissebagai bahasa kedua kerap menghadapi kesukaran menterjemah dan memahami maksud kata penghubung dalam sains seperti jika, bagaimana, kerana dan akibatnya (AAAS, 1998). MenurutCassels dan Johnstone (1983), Kyllonen (1990) dan Pollnick dan Rutherford (1996), bahasakedua amat berpotensi untuk menjadi faktor yang menjejaskan pengajaran dan pembelajarankerana ketidakbiasaan dalam sesuatu perkataan akan merendahkan keupayaan belajar pelajar.Justeru, penggunaan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran sains dan matematik bukanlah caraterbaik untuk mempertingkatkan keupayaan serta penguasaan bahasa Inggeris di kalangan para pelajar.Kajian Duran, Dugan dan Weffer (1998) mengenalpasti dua masalah yang pelajar hadapi dalam pembelajaran sains:
Pelajar lemah dalam pengetahuan sains
Pelajar kurang mempunyai laras bahasa yang sesuai untuk membina konsep sainsMenurut Duran dan rakan-rakan, tahap berbahasa yang rendah akan memberi kesan yang serupaseolah-olah tiada mempunyai kemahiran asas. Justeru, kita sebagai pendidik tidak bolehmemandang remeh akan peranan bahasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains.Pollnick dan Rutherford (1996) berpendapat keupayaan membaca, menulis dan bertutur dengan jelas berperanan dalam pendidikan sains. Jika pelajar mahu mempelajari sains, mereka perlumenguasai bahasa dengan baik. Kajian Buriel dan Cardoza (1988) mendapati pelajar bahawa pelajar Mexican American jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan pelajar yang bahasaInggeris adalah bahasa ibunda. Dapatan ini disokong oleh Duran, Dugan dan Weffer (1998) yangmenyatakan walaupun pencapaian pelajar (bahasa Inggeris adalah bahasa kedua) tersebut baik dalam matematik namun rendah dalam mata pelajaran sains.Kepentingan bahasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik dapat dilihat dari hasilkajian Adetula (1989). Beliau merumuskan bahwa bahasa memainkan peranan penting dalammatematik khususnya dalam penyelesaian masalah matematik berayat. Pelajar seharusnya berupaya menterjemahkan masalah ke dalam struktur pemahaman kendiri. Pemahaman masalah berayat merupakan satu prasyarat dalam penyelesaian masalah (Marinas & Clements, 1990).Kebolehan membaca disamping mempunyai kekayaan perbendaharaan kata mampumempengaruhi keupayaan pelajar dalam menyelesaikan masalah matematik (Noraini, 1994).Menurut Krashen dan Cummins (1980), pelajar boleh dilatih untuk berkomunikasi dalam bahasaInggeris (bahasa kedua), namun keupayaan untuk menggunakan bahasa pada laras tinggi adalah

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nurul Hidayah liked this
Rati Chantharu liked this
Wirry Tukayo liked this
zali67 liked this
syasue liked this
David Adoh liked this
790523 liked this
Valentine Deli liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->