Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alroya Newspaper 10-10-2013

Alroya Newspaper 10-10-2013

Ratings: (0)|Views: 171|Likes:
Published by Alroya Newspaper
Alroya Newspaper 10-10-2013
Alroya Newspaper 10-10-2013

More info:

Published by: Alroya Newspaper on Oct 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2013

pdf

text

original

 
03
........................
04
........................
§£î````dG ¢VGô````©à°SGz
É«LCG á« 
  
 c{`d á«ÁOÉcCG
z
 
 ædG{ ÚH ¿hÉ©àdG º«YóJ¢SHÉb ¿É£ 
  
 °ùdG á©eÉLh
www.alroya.info
info@alroya.info
ǀƉƸŮ
 
ȉȇȇ
ájD        hQ ..IÉ« 
 ¹
G
áëØ°U 24
 ô°ûædGh áaÉë°ü 
  
 d ÉjD hôdG á°ù°SD e øY Qó°üJ á 
  
 eÉ°T ájOÉ°üàbG á«ej
:»`fhÎ``µdGó``jÈ`dG
040304170214
á«fÉÑ 
  
 µdG IõjÉa - ájD hôdG
ôjó 
  
 J
 
 
Úª 
  
 ©G ÖdÉ£e ¿CG º« 
  
 ©àdGh á«HÎdG IQGRh äó``cCG,¢ùeCG ,»Øë°U ô``D ``e - IQGR````dG â``æ`` s «``Hh ..É``¡``eÉ``ª``à``gGh IQGR````dGQÉL
 
 ª©dG ¿CG -¢``SQGó``G ¢©H  
 
 ª©dG øY Úª 
  
 ©G
 
 bJ ¿CÉ°ûH§£ÿG Ö°ùM IQGR`` 
  
 ``d â 
  
 °Uh »`  `à`  `dG Úª 
  
 ©G ÖdÉ£e ò«ØæJ
¢ 
 YêQóæj Ée QÉ``WEG  hCG IòØæG IQGR``dG §£N øª°V AG°S ;áe°SôGôNCÉàH
 
 ©àj ɪ«a ¬``fCG IQGR```dG âë°VhCGh .ájæ°ùdG á£ÿG øª°V¤EG IÒ°ûe ,
2014 ôjÉæj  É¡à÷É©e  
 
 ª©dG CGóÑ«°ùa ,äÉ«bÎdGÖfG÷G »YGÒ°S ,IQGRdG
 
 Ñb øe ¬©aQ  òdG º« 
  
 ©àdG ¿fÉb ¿CG»bÎdG º 
  
 ©ª 
  
 d íª°ùj »Ø«Xh
 
 °ù
  
 °ùJ
ÓN øe º 
  
 ©ª 
  
 d ájõ«ØëàdGá 
  
 °UGe ¤EG Úª 
  
 ©G IQGR``dG âYOh .á«dÉe õaGM
ɶf
ÓN øeIO©dGh ,¢ùjQóàdÉH º¡JÉÑdÉ£e §HQ
óYh ,᫪« 
  
 ©àdG º¡àdÉ°SQ AGOCG±QÉ©eh º«b AÉæH
¢ 
 Y º¡°UôMh É¡d º¡FɪàfG QGó 
  
 Ã º¡àæ¡e ájOCÉàd¿°üjôM äɪ 
  
 ©Gh Úª 
  
 ©G áaÉc ¿CG
 QóJ É¡fCG ¤EG âàØdh ..áÑ 
  
 £dG.
¢ 
 ãe á«æH º« 
  
 ©àdG á«æH ¿µJ ¿CG ᫪gCG
¢ 
 Y
áe°SôG §£ÿG
 
 ah Égò«ØæJ
§ 
 Y QÉL
 
 ª©dGh ..IQGRdG
ɪàgG
 
 
Úª
  
 ©G äÉÑ 
  
 W :zº«
  
 ©àdGh á«HÎdG{
»FÉ£dG ÉM
 ôjôëàdG ¢ù«FQ
É©dG ôjóG
QÉ÷G 21 ..á« 
  
 NGódG íæGh äÉã©ÑdG øe GOóY ìô£J zÉ©dG º« 
  
 ©àdG{
2013 ȪàÑ°S ájÉ¡æH § 
 
 °ùe
 
 æH ìÉHQC    G
ÉjQ ¿« 
  
 e 102^5
ájD hôdG - § 
  
 °ùe
á 
  
 ã- É````©```  `dG º``«`` 
  
 ``©``à``dG IQGRh ìô```£```JäÉã©ÑdG øe GkOóY -äÉã©Ñ 
  
 d áeÉ©dG ájôjóÉHá«©eÉ÷G á 
  
 Môª 
  
 d á« 
  
 NGódG á«°SGQódG íæGhá°UÉÿG É``©``dG º« 
  
 ©àdG äÉ°ù°SD à ¤hCGÚæKEG
 j øe GQÉÑàYG
 
 dPh ;á棠
  
 °ùdG
 
 NGO¢ù«ªÿG
 ``j
¢ 
 `  `à``Mh
2013/10/21
 
 ``aG``G 
ɶædG
Ó```N ø``e ;
2013/10/31
 
 ``aG``Gâë°VhCGh .óMG
 Ñ 
  
 dG õcô ÊhÎ`  `µ`  `dEG ÉMàØe ¿µ«°S
 
 «é°ùàdG ÜÉ``H ¿CG IQGR```dGÉe hCG
É``©``dG º« 
  
 ©àdG
 `` 
  
 ``HO IOÉ`  `¡`  `°`  `T äÉ`  `Lô``î`  `  
2007/2006 øe á«°SGQódG
GYCÓd É¡dOÉ©j 
 
 ªëàJ å«ëH ,
2012/2011
É``©``dG á``jÉ`  `¨``dh 
 
 ØàG á`` 
  
 ``eÉ``µ``dG á``«``°``SGQó``dG
 ``°``Sô``dG IQGR`````dGá°UÉÿG É©dG º« 
  
 ©àdG äÉ°ù°SD e e É¡« 
  
 Y.
2014/2013 »``ÁOÉ``cCG
É`  `©`  `dG ø`  `e kGQÉ``Ñ``à`  `YGÖdÉ£dG
¢ 
 Y ΰûj ¬fCG ¤EG IQGRdG äQÉ°TCGh íæGh äÉã©ÑdG
ò¡d
ó 
  
 àdG ÖZôj ò``dGÚYÉ£ 
  
 dG øe CG  
 
 ª©j ¿µj CG á«°SGQódG.¢UÉÿGh »eµ 
 ²
G
ájD hôdG - § 
  
 °ùe
 
 Qó```bkÉ``«``aÉ``°``UkÉ```ë```HQ §`` 
  
 ``°``ù``e
 
 ``æ``H
 
 `` 
  
 ``MèFÉàæ 
  
 d É`` 
  
 ``ah ,ÊÉ``ª``Y
É```jQ ¿``«`  ` 
  
 ``e 102^5130 á«¡àæG ô¡°TCG á©°ùà 
  
 d á``«``dhCG á«dÉG 
 
 dÉÑdG É°üdG íHôdÉHkáfQÉ 
  
 e ,
2013 ȪàÑ°Søe É¡JGP IÎØ 
  
 d ÊɪY
ÉjQ ¿« 
  
 e 104^19RGÎMG AGôLEG PÉîJG ó©H
 
 dPh ,
2012
É©dG 
 
 HÉ 
  
 e ÊÉ``ª``Y
É````jQ ¿``«`` 
  
 ``e 15 ¢ü«°üîàH 
É«àMG á« 
  
 ª©H á£ÑJôG
 
 «¨°ûàdG ôFÉ°ùN aódG á 
  
 Ñ°ùe ôØ°ùdG äÉbÉ£H âdÉW »àdG.É 
 ²
G
É©dG øe
 hCG HôdG
..ô```Ѫaf 4 »```°Sôe á``ªcÉ 
 
:ô```°üeá°SÉFô 
  
 d í°TÎdG á«fɵeE      íª
  
o    j »°ù«°ùdGh
äÉcdG - º°UGY
øe HGôdG IôgÉ 
  
 dG ±ÉæÄà°SG ᪵ 
 
äOó`  `M»°Sôe óª 
 
¢ù«FôdG áªcÉ 
 
Aó`  `Ñ`  `d Ȫaf᪡àH ;Ú``ª`  ` 
  
 `  `°`  `ù`  `G ¿G````  `NEG á``YÉ`  `ª`  `é`  `H Ú``jOÉ``«``bh ô°üb
É````eCG ø``jô``gÉ``¶``à``e
 
 ``à``b
¢ 
 `` 
  
 ``Y ¢```  `jô``ë``à``dG»°VÉ 
  
 dG
Ébh ..»°VÉG
É©dG »°SÉFôdG ájOÉG,IôgÉ 
  
 dG ±ÉæÄà°SG ᪵ 
 
¢ù«FQ Ö« 
  
 °U
 
 «ÑfäÉjÉæL á``ª``µ``ë``à Iô`````  `FGO ¿EG :¿É```«```H  ,¢```  `ù````eCG ¿Éµe  õéàë o j òdG »°Sôe ºcÉëà°S IôgÉ 
  
 dG.¬dõY òæe ±hô©e ÒZô°üG ´ÉaódG ôjRh ÈàYG ,
 
 à 
 
¥É«°S hìô£d Ö°SÉæe ÒZ âbdG ¿CG »°ù«°ùdG ìÉàØdG óÑYäÉHÉîàfG ¥ÉÑ°S ¬°VN á«fɵeEG ø`  `Y
GD `  `°``ù``dG 
 
 Lh º«¶Y ôeCG ¿CG
¤EG íCG ¬fCG EG ,á«°SÉFôdG .
 ôeCG
¢ 
 Y ÖdÉZ Gh
»é«ØdG QõL ¢ù«FQ Åæ¡j ¿É£ 
  
 °ùdG ádÓL
ÉjQ ¿« 
  
 e 10^5`H IójóL jQÉ°ûe äÉ°übÉæe OÉæ°SE     G
á«fɪ©dG - § 
  
 °ùe
á````dÓ````÷G Ö````MÉ````°````U Iô````°````````M å````©````Hº¶©G ó``«``©``°``S ø```H ¢``  `S``  `HÉ```b ¿É``£`` 
  
 ``°``ù``dG¤EG á`Äæ¡J á`«bôH -
É``  `YQh G ¬¶ØM-¢ù«FQ hɵ«JÓjÉf » 
  
 «HEG ¢ù«FôdG áeÉîaáÑ°SÉæà ;»``  `é``  `«```Ø``  `dG Qõ````L á``  `jQ``  `¡``  `ª``  `L ÊÉ¡J âæ s ª°J ..
OÓH
Ó 
  
 à°SG iôcP¬àeÉîØd á``Ñ``«``£``dG ¬``à``dÓ``L äÉ``  `«``  `æ``  `h .
 
 jó°üdG »é«a Ö©°ûdh
á«fɪ©dG - § 
  
 °ùe
,¢ùeCG ,äÉ` `°``  `ü```bÉ``  `æ``  `G ¢``ù`` 
  
 `` ó```æ```°```SCGÉ`©e á```°```SÉ```Fô```H 29````````dG ¬```YÉ```ª```à```LG  »Ñjô 
 ²
G É``°``ü``dG ø``  `H ó``«``°``TQ Q``à``có``dG᪫ 
  
 H äÉ``  `°```ü```bÉ```æ```e ,¢```ù``` 
  
 ```é```G ¢```ù```«```FQºgCG ø``eh .É`  ` v «`  `fÉ`  `ª`  `Y kÉ```jQ 10Q593Q542¢ù` 
  
 éG
 
 `aGh »àdG
É``ª``YCGh jQÉ°ûGò«ØæJh º«ª°üJ ´hô°ûe :ÉgOÉæ°SEG
¢ 
 Y-äÉ«æ 
  
 e) ÈY ájH ¥ôW äÓ°Uh5^5
 
 Ñà IôgɶdG á¶aÉëà (øµ°ùeAÉ°ûfEG ´hô``°``û``eh .ÊÉ``ª``Y
É```jQ ¿``«`` 
  
 `  `eá¶aÉëà »``ë``°``ü``dG ô``FÉ``°``û``Ñ``dG õ```cô```e.á« 
  
 NGódG
¢ù«ªÿG
2013 ôHàcCG 10
 
 aGG `g 1434 áé 
 ²
G P øe 5
(1123) Oó©dG
T
hursday
 
10
-
October 2013
issue No
(
1123
)
á«fɪ©dG - ájD hôdG - § 
  
 °ùe
 
Óg ø``H ó`  `dÉ``N ó«°ùdG É`  `©``e Qó``°``UCG Ó```Ñ```dG ¿G`````````jO ô```````jRh ó```«```©```°```S```Ñ```dG,á«fóG áeóÿG ¢ù 
  
  ¢ù«FQ ÊÉ£ 
  
 °ùdGó«Y IRÉLEG ¿µJ ¿CÉH »° 
  
 j Gk QGôb ,¢ùeCGÚØXª 
  
 d `g1434
É©d
 QÉÑG
¢ 
 ë°VCGøe ÉgÒZh áeÉ©dG äÉÄ«¡dGh äGQGR`  `dÉ`  `HGk QÉÑàYG ádhó 
  
 d QGOEG RÉ`  `¡`  `÷G äGó``Mh `g1434 áé 
 ²
G P øe 9 ÚæKEG
 j øeájÉ¡f ¤EGh ,
2013 ôHàcCG øe 14
 
 aGG`g1434 áé 
 ²
G P øe 12 ¢ù«ªÿG
 j¿CG
¢ 
 Y ;
2013 ô`  `H``à``cCG ø``e 17
 
 ``aG``Gó```  `MCG
 ```  `j »``ª``°``Sô``dG
Ghó``````dG
 
 ``fCÉ``à``°``ù``j.
2013 ôHàcCG 20
 
 aGG
 
  QÉÑG
§ 
 ë°VC    Gó«YIRÉLE     G¢ù«ªÿG ¤E     G ÚæKE     G øe
 
Ω2013 ôHƒàcG 10 ≥aGƒŸG `g1434 áé◊G …P øe 5 ¢ù«ªÿG
2
Ωƒ«dG ájDhôdG
ájD hôdG
§≤°ùe
Oƒ©°S â``æ``H á`````jhGQ IQƒ```à```có```dG ‹É``  `©```e äQGR¢ùeCG ‹É```©```dG º``«``∏``©``à``dG Iô``````jRh á``jó``«``©``°``Sƒ``Ñ``dG»JCÉJh ,á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©∏d äÉ÷h á«∏c ,AÉ©HQC’G»àdG äGQÉ``jõ``dG á∏°ù∏°ùd GQGôªà°SG IQÉ``jõ``dG √ò`  `g‹É©dG º`  `«``∏``©``à``dG IQGRƒ`````H ¿ƒ``dhD ƒ``°``ù``ŸG É``¡``H Ωƒ``≤``jπª©dG äGó`  `é``à``°``ù``e º```  `gCG ≈``∏``Y ±ô``©``à``dG ¢``Vô``¨``H á°UÉÿGh á«eƒμ◊G ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SD ƒÃπª©dGh º¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdG RôHCG »°ü≤Jh‹É©e â≤àdGh .É¡d á©LÉædG ∫ƒ∏◊G OÉéjEG ≈∏YáNƒL É¡dÓN É¡à≤aGQ »àdG IQÉjõdG ‘ IQƒàcódGäÉ©eÉé∏d áeÉ©dG IôjóŸG á«∏«μ°ûdG ˆG óÑY âæHó«ªY ÉeQÉa øgƒe QƒàcódÉH ,á°UÉÿG äÉ«∏μdGhÖMQ …ò````dGh á«≤«Ñ£àdG Ωƒ`  `∏`  `©`  `∏`  `d äÉ```÷h á`  `«`  `∏`  `c ájGóH á«∏μdG ø``Y Iò`  `Ñ``f Ωó```bh Iô``jRƒ``dG ‹É`  `©`  `à ɡª°†J »``à `dG è``eGÈ``dGh Ω2001 ΩÉ``Y É¡°ù«°SCÉàHá«∏μdG É¡ëæ“ »àdG äGOÉ¡°ûdG äÉ``LQOh á«∏μdG»ÁOÉcC’G •É``Ñ``JQ’G ø`  `Y çó``– ɪc ,ÜÓ£∏d•ÉÑJQ’G Gò`  `g É¡eó≤j »àdG äÉ``eó``ÿGh á«∏μ∏dá«∏μdG É¡©∏£àJ »``à``dG äÉ`  `©``∏``£`  `à`  `dG ø``Y çó```–h ∫ÓN Iô``jRƒ``dG ‹É`  `©`  `e äó```cCG ó``bh ,πÑ≤à°ùŸG ‘  á«ÁOÉcCG äÉ°ù°SD ƒÃ •ÉÑJQ’G IQhô°†H É¡FÉ≤døe äÉ``«``∏``μ``dG ó`  `«``Ø``à`  `°``ù``J ≈``à``Mm∫É````  `Y ƒ``à``°``ù``e äGP ∂dòch ,äÉ°ù°SD ƒŸG √ò`  `g ÉgôaƒJ »àdG è`  `eGÈ`  `dG ¢Vƒ¡ædG IQhô```°``  `V ≈``∏``Y Iô```jRƒ```dG ‹É``©``e äó````cCG»àdG è```eGÈ```dGh á``«``°`  `ù``«`  `°`  `SCÉ``à`  `dG á`  `æ`  `°``ù``dG iƒ`  `à``°``ù`  `à Oó©H IQƒàcódG ‹É©e â≤àdG ∂dP ó©H .É¡ª°†J»HÓ£dG ¢``ù``∏``é``ŸG AÉ```°```†``  `YCG ø```e ÜÓ```£```dG ø```e»àdG äÉ``jó`  `ë`  `à`  `dG Rô```HCG ≈∏Y ´Ó``WEÓ``d á«∏μdG ‘  º¡JÉMGÎbGh º¡FGQBG ¤EG ⩪à°SGh É¡fƒ¡LGƒjᣰûfC’Gh á``«``ÁOÉ``cC’G Ö``fGƒ``÷G ∞∏àfl ∫ƒ``MIQhô°V ¤EG å``jó``◊G ¥ô``£``J å`  `«``M ,á`  `«``HÓ``£``dG  kÉWÉ°ûf √QÉÑàYÉH »HÓ£dG •É°ûædÉH ΩÉ`  `ª``à`  `g’GΩƒ≤J ¿CG IQhô``°``Vh »``ÁOÉ``cC’G •É°ûæ∏dkÉ``jRGƒ``e±ó¡H á``«``Ñ``jQó``J á`  `«`  `∏`  `ª``Y äÉ``≤``∏``M π``ª``©``H á``«``∏``μ``dG IQhô°Vh ÖdÉ£dG ¬°SQój ÉŸ »≤«Ñ£àdG ÖjQóàdGÉ¡«dÉ©e äó```````cCGh ,ø``  `jó``  `«``  `é```ŸG á``Ñ``∏``£``dG Ëô```μ```J IÉ«◊G øe IOÉØà°S’G ≈∏Y ¢Uô◊G ≈∏Y áÑ∏£∏d. ¿ÉμeE’G Qób á«ÁOÉcC’G
á«fɪ©dG - ájD hôdG - §≤°ùe
¿GƒjO ô``jRh …ó«©°SƒÑdG ∫Ó``g ø`  `H ó``dÉ`  `N ó«°ùdG ‹É`  `©`  `e Qó``°``UCG »°†≤j Gk QGôb ¢ùeCG á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÊÉ£∏°ùdG •ÓÑdGÚØXƒª∏d `````g1434 ΩÉ``©``d ∑QÉ``Ñ``ŸG ≈``ë``°``VC’G ó``«``Y IRÉ````LEG ¿ƒ``μ``J ¿CÉ```H …QGOE’G RÉ``¡``÷G äGó```Mh ø``e É``gÒ``Zh á`  `eÉ`  `©``dG äÉ``Ä``«`  `¡`  `dGh äGQGRƒ```dÉ```H ≥aGƒŸG ````g1434 á`  `é`  `◊G …P ø`  `e 9 Ú``æ``KE’G Ωƒ``j ø``e G k QÉ``Ñ``à``YG ádhó∏dáé◊G …P øe 12 ¢ù«ªÿG Ωƒj ájÉ¡f ¤EGh Ω 2013 ôHƒàcCG øe 14»ª°SôdG ΩGhódG ∞fCÉà°ùj ¿CG ≈∏Y Ω2013 ôHƒàcCG øe 17 ≥aGƒŸG `g1434 .Ω 2013 ôHƒàcCG 20 ≥aGƒŸG óMC’G Ωƒj∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G ó«Y ∫ƒ∏M áÑ°SÉæà { :QGô≤dG ¢üf »∏j ɪ«ahäGQGRƒdÉH ÚØXƒª∏d ó«©dG IRÉ``LEG ¿ƒμJ ¿CG Qô≤J ó≤a ```g1434 ΩÉ©dGk QÉÑàYG ádhó∏d …QGOE’G RÉ¡÷G äGóMh øe ÉgÒZh áeÉ©dG äÉÄ«¡dGh2013 ôHƒàcCG øe 14 ≥aGƒŸG `g1434 áé◊G …P øe 9 ÚæKE’G Ωƒj øeøe 17 ≥aGƒŸG `g1434 áé◊G …P øe 12 ¢ù«ªÿG Ωƒj ájÉ¡f ¤EGh Ω≥aGƒŸG ó``MC’G Ωƒj »ª°SôdG ΩGhó``dG ∞fCÉà°ùj ¿CG ≈∏Y Ω 2013 ôHƒàcCG ΩÉ≤ŸG ¤EG ™aÔd ácQÉÑŸG áÑ°SÉæŸG √òg ºæà¨fh . Ω 2013 ôHƒàcCG 20ˆG ¬¶ØM- º¶©ŸG ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M Éf’ƒŸ »eÉ°ùdG qπLhq õY ¤ƒŸG ¤EG Ú∏¡àÑe äÉμjÈàdGh ÊÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG -√ÉYQh ójóŸG ôª©dGh IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒÃ √ó``Áh ¬àdÓL ßØëj ¿CG≈∏Yh IójóY É`  `k eGƒ`  `YCG ¬àdÓL ≈∏Y É¡dÉãeCGh áÑ°SÉæŸG √òg ó«©j ¿CGh πX ‘ AÉNôdGh Ωó≤àdG øe ójõà Iõjõ©dG ÉfOÓHh Êɪ©dG Ö©°ûdG.äÉcÈdGh Ò``ÿGh øª«dÉH Úª∏°ùŸG ™«ªL ≈∏Yh ᪫μ◊G ¬JOÉ«b…ôμÑdG ˆG óÑY ø``H ô°UÉf ø``H ˆG óÑY ï«°ûdG ‹É`  `©`  `e Qó``°``UCG ɪc ∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G ó«Y IRÉLEG ójóëàH GQGôb ¢ùeCG á∏eÉ©dG iƒ≤dG ôjRh øe Gk QÉÑàYG ¢UÉÿG ´É£≤dG äBÉ°ûæeh äÉ°ù°SD ƒeh äÉcô°ûH Ú∏eÉ©∏d,Ω2013 ôHƒàcCG 14 ≥aGƒŸG `g1434 áé◊G …P øe ™°SÉàdG ÚæKE’G Ωƒj≥aGƒŸG `g1434áé◊G …P øe ô°ûY ÊÉãdG ¢ù«ªÿG Ωƒj ájÉ¡f ≈àMh20 ≥aGƒŸG ó``MC’G Ωƒ`  `j πª©dG ∞fCÉà°ùj ¿CG ≈``∏`  `Y,2013 ôHƒàcCG øe 17 ∫ɪYC’G ÜÉë°UC’ Rƒéj ¬`` q fCG ¤EG QGô`  `≤``dG QÉ`  `°`  `TCG ó``bh .Ω2013 ôHƒàcCG â°†àbG GPEG IRÉ````LE’G √ò``g ¢†jƒ©J ≈`  `∏`  `Y ¥É``Ø``  q J’G º¡©e Ú``∏``eÉ``©`  `dGh.É¡dÓN πª©dG IQhô°†dGácQÉÑŸG áÑ°SÉæŸG √ò``g ¢``UÉ``ÿG ´É£≤dÉH Ú∏eÉ©dG á`  `aÉ`  `c ºæà¨jh¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M Éf’ƒŸ »eÉ°ùdG ΩÉ≤ŸG ¤EG Gƒ©aÒdÊÉ¡àdG äÉ``jBG ≈ª°SCG - √É``YQh ˆG ¬¶ØM- º¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉbßØëj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ˆG ¤EG ÚYô°†àe ÊÉeC’G äGQÉÑY Ö«WCGh ó«©j ¿CGh ,ójóŸG ôª©dGh IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒÃ √ó`  `Áh ¬àdÓL™«ªLh Êɪ©dG Ö©°ûdG ≈∏Yh ¬àdÓL ≈∏Y É¡dÉãeCGh áÑ°SÉæŸG √ò`  `g.ÒîH ™«ª÷Gh ΩÉY πch,,äÉcÈdGh øª«dGh ÒÿÉH Úª∏°ùŸG
á«fɪ©dG - ¿óæd
¢ùeCG ácΰûŸG á«fɪ©dG / á«fÉ£jÈdG πª©dG áYƒª› âªààNGâfÉc »àdGh ¿óæd á«fÉ£jÈdG ᪰UÉ©dG ‘ á°ùeÉÿG É¡JQhO äÉYɪàLGQóH ó«°ùdG ‹É©e Êɪ©dG ÖfÉ÷G ¢SCGôJ ó``bh. Úeƒj πÑb äCGó``H óbÉ¡°SCGôJ ɪ«a á«LQÉÿG IQGRh ΩÉY ÚeCG …ó«©°SƒÑdG OƒªM øH óªM øHIQGRƒH á``dhó``dG ô``jRh ¿ƒ`  `°``ù`  `Jô`  `HhQ ƒ«g ‹É`  `©`  `e ÊÉ``£`  `jÈ``dG Ö`  `fÉ``÷G ø``Y ᫪æJ ‘ ¿hÉ©àdG ä’É› äÉYɪàL’G âdhÉæJh .á«fÉ£jÈdG á«LQÉÿGâãëHh ∞MÉàŸGh áaÉ≤ãdGh º«∏©àdGh ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SD ƒŸGäÉYɪàL’G ∫Ó``  `N ¬«∏Y ¥É``Ø``J’GqÉ``e ò«ØæJ á``«``dBGh ¿hÉ``©``à``dG πÑ°SäÉ°ù°SD ƒŸG ¢†©H ¤G á«fGó«e äGQÉjõH πª©dG ¥ôa âeÉb ɪc . á≤HÉ°ùdG∂dPh QÉ``μ``à`  `H’Gh ∫É``ª``YC’G ∫É``› ‘ á°üàîŸG á«fÉ£jÈdG äÉ`  `cô`  `°``û``dGh ôjƒ£Jh º``YO π«Ñ°S ‘ á«fÉ£jÈdG áHôéàdG ≈∏Y ´Ó```W’Gh ±ô©à∏dègÉæŸGh ∫É``  `ª```YC’G IOÉ```  `jQ ∫É``  `› ‘h á``£``°`  `Sƒ`  `à`  `ŸGh IÒ``¨``°`  `ü`  `dG äÉ``°`  `ù``°`  `SD ƒ`  `ŸG øe äÉYɪàL’G ô°†M .»ØëàŸGh ‘É≤ãdG ∫ÉéŸG ‘ ¿hÉ©àdGh ᫪«∏©àdG»FÉæ¡dG ˆG óÑY øH õjõ©dG óÑY ï«°ûdG ÒØ°ùdG IOÉ©°S Êɪ©dG ÖfÉ÷Gøe ójó©dG øY Ú∏ã‡h IóëàŸG áμ∏ªŸG iód óªà©ŸG áæ£∏°ùdG ÒØ°SIOÉ©°S ÊÉ£jÈdG ÖfÉ÷G øe √ô°†M ɪ«a áæ£∏°ùdÉH á°üàîŸG äÉ¡÷GOóYh áæ£∏°ùdG iód óªà©ŸG IóëàŸG áμ∏ªŸG ÒØ°S ¿OhÉH »ª«L ÒØ°ùdG.É«fÉ£jôH ‘ á°üàîŸG äÉ°ù°SD ƒŸGh á«LQÉÿG IQGRƒH ÚdhD ƒ°ùŸG øe
 á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©∏d äÉ÷h á«∏c ó≤ØàJ ‹É©dG º«∏©àdG IôjRh
¢ù«ª```ÿG ≈`dEG Ú```æKE’G ø``e ∑QÉ````ÑŸG ≈``ë°VC’G ó```«Y IRÉ``LEG
á«fÉ£jÈdG á«fɪ©dG πª©dG áYƒª› ∫ɪYCG ΩÉààNG
 
 QÉÑNCG
3
Ω2013 ôHƒàcG 10 ≥aGƒŸG `g1434 áé◊G …P øe 5 ¢ù«ªÿG
 »HÉ«°ùdG ¢VÉjQ - §≤°ùe
äÉ«dÉ©a ,á«cÎdG ∫ƒÑ棰SEG áæjóe ‘ ,Gk ô``ND ƒ``e ,âªààNGá«dhódG ∫ƒ``Ñ``æ``£``°``SEG IQOÉ```Ñ```e) á`  `Nƒ``î`  `«`  `°`  `û`  `∏`  `d ‹hó````dG ô```“D ƒ```ŸG ‹É©e ¬°SCGôJ óaƒH áæ£∏°ùdG ¬«a âcQÉ°T …òdGh ,(áNƒî«°û∏d,á«YɪàL’G ᫪æàdG ô``jRh ÊÉÑ∏μdG ó q «©°S øH óªfi ï«°ûdG,áë°üdGh á«YɪàL’G ᫪æàdG »JQGRh øe ÚdhD ƒ°ùe ájƒ°†YhGòg ΩÉàN ‘h .Úæ°ùŸG AÉbó°UCG á«©ªL øe AÉ°†YCG ÖfÉL ¤EG êôN -áNƒî«°û∏d ‹hó````dG OÉ```  `–’G ¬`  `ª`  `¶`  `f …ò````dGh- ô``“D ƒ``ŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SD ƒe ø``e Oó``Yh ,á```dhO 49 ¿ƒ∏ãÁ ∑QÉ°ûe 400â°ù«d »àdG ∫hó``dG åM :»``gh ;äÉ«°UƒàdG øe á∏ªéH Êó``ŸGAÉ°ûfEG ≈∏Y ø°ùdG QÉ`  `Ñ``c ¿hD ƒ``°``T á©HÉàà á°UÉN äÉ``«``dBG É¡jód ᫪gCG ≈``∏`  `Y ó``«``cCÉ``à``dGh ,É``¡``æ`  `e Oƒ``Lƒ``ŸG π`  `«`  `©`  `Ø`  `Jh äÉ```«``  `dB’G √ò```g AGôLEG ó©H ø°ùdG QÉÑμH á°UÉN äÉ«é«JGΰSGh äÉ°SÉ«°S QGô`  `bEG äÉ°SÉ«°ùdG ‘ É``¡``LÉ``eOEGh É¡H á≤∏©àŸG ihó```÷G äÉ``°``SGQO á`  `aÉ`  `c á©HÉàà º¡à«°UƒJ É``° `†`  `jCGh ,AÉ``°``†``YC’G ∫hó```dG ‘ á«YɪàL’G ‘ øª°†àŸGh Úæ°ùŸG ájÉYQ ∫É``› ‘ √ò«ØæJh √RÉ``‚EG ” Ée᫪gCG ≈∏Y ó«cCÉàdÉH Gƒ``° `UhCGh .á«dhódG ≥«KGƒŸGh äÉeGõàd’G ≈∏Y Úæ°ùŸG ájÉYQ ∫É› ‘ Êó``ŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SD ƒe AÉ°ûfEGAÉ°†YC’G ∫hódG ≈∏Y ó«cCÉàdGh ,»ª«∏bE’Gh »æWƒdG Újƒà°ùŸG ´Gô°SE’G ≈∏Y Úæ°ùŸG ájɪëH á°UÉN ÚfGƒb É¡jód ¢ù«d »àdGÉ k °†jCGh ,∂dòd áeRÓdG ÚfGƒ≤dG QGó°üà°SGh äÉ©jô°ûàdG ø°S ‘ º¡æ«μ“ πLCG øe Úæ°ùŸG ô°SC’ á«Ø«≤ãJh á«∏«gCÉJ èeGôH ™°Vh IOÉØà°S’G ≈∏Y ó`  `«``cCÉ`  `à`  `dGh ,ø`  `°`  `ù`  `dG QÉ`  `Ñ`  `c ø``e º``¡``jhP á `jÉ``YQ ø``e Úæ°ùŸG ájÉYQ ∫É› ‘ AÉ°†YC’G ∫hó``dG ÜQÉ`  `Œ øe ádOÉÑàŸGGƒ°UhCG É`  `ª`  `c ,á`  `Ñ`  `°`  `ù`  `à`  `μ`  `ŸG äGÈ``ÿÉ``H á``«``æ`  `Wƒ`  `dG è``eGÈ``dG AGô`````KEGh OɪàYG ≈∏Y AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ᫪∏©dG äÉÄ«¡dG åëH IQhô°†H»eóNh »``ÁOÉ``cCG ¢ü°üîàc Úæ°ùŸG áë°Uh Ö``W ¢ü°üîJ¥ôah á°ü°üîàŸG QOGƒ```μ``  `dG OGó````  `YEGh ,Ú`  `æ``°`  `ù``ŸG á``jÉ``Yô``H ¢``UÉ``N QÉÑμH ájÉæ©dG ∫É› ‘ á«YƒædG IÈÿG AÉæÑd áHQóŸG ájÉYôdG.ø°ùdGáª¶æŸ ΩÉ``©``dG Ú````eC’G ƒ``  `∏``  `ZhCG ¿É``°``ù``MEG ø``jó``dG π``ª``cCG ó````cCGh »¨Ñæj ’ ¬`  `fCG -ô`  `“D ƒ`  `ŸG ÉgÉ≤dCG áª∏c ‘- »eÓ°SE’G ô“D ƒŸG ’h ,iô``NC’G äÉÄØdG øY ÚæWGƒŸG øe ø°ùdG QÉÑc áÄa õ««“,™ªàéŸG ‘ ᪫bh á«dÉ©a äGP áÄa ÉgQÉÑàYÉH É¡∏gÉŒ øμÁájÉYôdG ÒaƒJ Öéj ¬«∏Yh ,ÉjOÉ°üàbG äÉÄØdG §°ûfCG øe É¡fCGh.É¡d áÑ°SÉæŸGäÉ°SÉ«°ùdGh Iô°SC’G Iô``jRh ÚgÉ°T áªWÉa ‹É©e äó°TÉfh√ò¡H ájÉæ©∏d ⁄É``©``dG ∫hO -É¡àª∏c ‘- É«cÎH á«YɪàL’Gá«°ùØædGh á«ë°üdGh á«YɪàL’G Ö`  `fGƒ`  `÷G ∞∏àfl áÄØdG∫ÓN ø``e A»``é``j Iô``°``SCG …CG ìÉ``‚ ¿CG áæ«Ñe ..á``jOÉ``°``ü``à``b’Gh ≈àMh ádƒØ£dG øekAGóàHG ájôª©dG äÉÄØdG ∞∏àîà Ωɪàg’GÖLGƒdG äÉÄØdG øe Èà©J áNƒî«°ûdG áÄa ¿EGh ,áNƒî«°ûdGOÉéjEG ≈∏Y πª©J πFÉ°Sh OÉéjEGh É¡H ájÉæ©dG ™ªà› πc ≈∏Y,á«cÎdG áHôéàdG ¤EG äQÉ``°``TCGh .É`  `¡``d á``MGô``dGh ájÉæ©dG πÑ°S ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤àH ∂dPh ,∫õæŸG ∫ÓN øe ø°ùŸÉH ≈æ©J »àdGhäÉeóÿG Ëó≤J É°†jCGh ,¬dõæe πNGO áeGôμH ¢û«©∏d ø°ùª∏d,‹õæŸG ¢†jôªàdG èeÉfôH ∫ÓN øe ∫õæŸG πNGO ¬d á«ë°üdG.ø°ùe ∞dCG 400 øe ÌcC’ É«dÉM ¬JÉeóN Ωó≤j …òdGh᫪æàdG ô`````jRh ï``«``°``û``dG ‹É```©```e ™```∏``  `WG ,ô``````NBG Ö```fÉ``  `L ø````eh Ωó≤J »``à``dG äÉ``  `eó``  `ÿGh è``eGÈ``dG áeƒ¶æe ≈``∏`  `Y á`  `«``YÉ`  `ª`  `à`  `L’G »àdG äÉ°ù°SD ƒŸG øe Oó©d ¬JQÉjR ‘ ∂dPh ;ÚbÉ©ŸGh Úæ°ùª∏däÉ«dBG ∫ƒ``M ìô``°`  `û`  `d É`  `¡`  `dÓ`  `N ™ªà°SG ó``bh ,äÉ``Ä``Ø``dG √ò``g ≈``Yô`  `J ÚbÉ©ª∏d á«°ùØædGh á«ë°üdGh á«YɪàL’G ájÉæ©dGh π«gCÉàdG.º¡dRÉæe ‘ GƒfÉc ¿EGh Úæ°ùŸGh
ájD hôdG - §≤°ùe
äÉYÉæ°üdG Ωƒ∏©d ∫É«LC’G á«∏μd á«°ù«FôdG áæé∏dG â°ûbÉfá°SÉFôH ,¢``  `ù```eCG ,É``¡`  `YÉ``ª``à``LG ‘ á``jó`  `«``∏`  `≤``à`  `dG ø``¡``ŸGh á``«``aô``◊G á«HÉ«°ùdG π``«``ª``L ø```H ¿É``Ø``∏``N â``æ``H á``°``û``FÉ``Y á`  `î`  `«`  `°``û``dG ‹É``©``e QhÉëŸG øekGOóY ,á«aô◊G äÉYÉæ°ü∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG á°ù«FQ,á«∏μ∏d á`  `«`  `∏`  `ª``©`  `dGh á``  `«``  `ÁOÉ``  `cC’G iD hô`````dGh §`  `£``ÿÉ``H á`  `≤``∏`  `©`  `à`  `ŸG â°Vô©à°SGh .ájò«ØæàdG ¿Éé∏d §£N á©HÉàe ¤EG á``aÉ`  `°`  `VEG ájò«ØæàdG π`  `ª``©`  `dG á``£`  `N ìÎ``≤``e á«∏μ∏d á«°ù«FôdG á`  `æ`  `é`  `∏`  `dG πª©dG á£N ¤EG áaÉ°VEG ,á«fƒfÉ≤dGh á«dÉŸGh á``jQGOE’G áæé∏d áæé∏d ájò«ØæàdG πª©dG á£Nh á«ÁOÉcC’G áæé∏d ájò«ØæàdG.á«æØdGΩƒ∏©d ∫É```«```LC’G á``«``∏``μ`  `d á``«``°``ù`  `«``Fô``dG á``æ``é``∏``dG â``°``û``bÉ``f É``ª``c º«ª°üJ á≤HÉ°ùe •hô°T ájó«∏≤àdG ø¡ŸGh á«aô◊G äÉYÉæ°üdG.ájõeQ ä’’O øe QÉ©°ûdG ¬æª°†àj Éeh á«∏μdG QÉ©°T∫É«LC’G á«∏c º¡°ùJ ¿CG πeD ƒŸG øe ¬fCG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒh Ωƒ∏©dG ∞∏àfl á°ü°üîàe á``«``ÁOÉ``cCG äÉ``bÉ`  `W ¢ù«°SCÉJ ‘  ¤EG áaÉ°VEG ,ájó«∏≤àdG ø¡ŸGh á«aô◊G äÉYÉæ°üdÉH á≤∏©àŸGègÉæŸG çóMCG ≥ah ÚHQóeh Ú∏gD ƒe Ú«aôëH ™ªàéŸG OÉaQEG .á«∏ª©dGh ᫪∏©dG
É«cÎH áNƒî«°û∏d ‹hódG ô“D ƒŸG ¤EG áæ£∏°ùdG óah ¢SCGôj ÊÉÑ∏μdG
 á«ÁOÉcC’G §£ÿG ¢ûbÉæJ z∫É«LC’G á«∏c{ áæ÷
ájD hôdG - §≤°ùe
á∏ã‡- ‹É````©````dG º``«``∏``©``à``dG IQGRh ìô```£```JäÉã©ÑdG øe GkOóY -äÉã©Ñ∏d áeÉ©dG ájôjóŸÉHá«©eÉ÷G á∏Môª∏d á«∏NGódG á«°SGQódG íæŸGhá°UÉÿG ‹É``©``dG º«∏©àdG äÉ`  `°`  `ù`  `°`  `SD ƒ`  `à ¤hC’G ÚæKE’G Ωƒj øe GQÉÑàYG ∂dPh ;áæ£∏°ùdG πNGO¢ù«ªÿG Ωƒ``j ≈`  `à``Mh Ω2013/10/21 ≥``aGƒ``ŸGΩɶædG ∫Ó```N ø``e ;Ω2013/10/31 ≥``  `aGƒ``  `ŸG¿ƒμ«°Sh ,ó``Mƒ``ŸG ∫ƒ`  `Ñ``≤`  `dG õ``cô``Ÿ ÊhÎ``μ``dE’G Ωƒ∏HO IOÉ¡°T äÉLôîŸ ÉMƒàØe π«é°ùàdG ÜÉHá«°SGQódG ΩGƒYCÓd É¡dOÉ©j Ée hCG ΩÉ©dG º«∏©àdG,Ω2012/2011 ΩÉ©dG ájɨdh Ω2007/2006 øeá«°SGQódG Ωƒ``°``Sô``dG IQGRƒ`````  `dG π`  `ª``ë`  `à`  `J å`  `«`  `ë`  `H º«∏©àdG äÉ°ù°SD ƒe ™`  `e É¡«∏Y ≥ØàŸG á∏eÉμdG»ÁOÉcC’G ΩÉ©dG øekGQÉÑàYG á°UÉÿG ‹É©dG.Ω2014/2013õjõ©dGóÑY ø``  `H Oƒ``ª``M ø``  `H ó``ª``M í```°```VhCGh äÉã©ÑdG √òg ¿CG ,äÉã©ÑdG ΩÉY ôjóe »°Tƒ∏ÑdG¢†©H Oƒ``Lƒ``dkGô``¶``f »``JCÉ``J á``«``°``SGQó``dG í``æ``ŸGhøe á«∏NGódG äÉã©ÑdG ø`  `e IôZÉ°ûdG óYÉ≤ŸGπÑb ø``e äÉ``YÉ``£``≤``f’Gh äÉ``HÉ``ë``°``ù``f’G ∫Ó```Ná≤Øf ≈`  `∏`  `Y Úã©àÑŸG ÜÓ``£``dG ø``e á`  `Yƒ`  `ª`  `› íàØ«°S ¬fCG ¤EG GÒ°ûe ,áæ£∏°ùdG πNGO IQGRƒdGΩGƒYCÓd ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO äÉLôîŸ ∫ÉéŸGøe É°UôM ∂``dPh ;É¡«∏Y ¢ùaÉæà∏d á≤HÉ°ùdGÚÑZGôdG ÜÓ£dG É¡FÉæHCG ™«é°ûJ ≈∏Y IQGRƒdG≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh á«©eÉ÷G º¡à°SGQO á∏°UGƒe ‘ º«∏©àdG äÉ°ù°SD ƒe ió``  `MEG ‘ á`  `«`  `°`  `SGQO óYÉ≤e ¤EG Éàa’ ..áæ£∏°ùdG π``NGO á°UÉÿG ‹É``©``dGäÉã©ÑdG √ò`  `¡`  `d π«é°ùàdG ÜÉ``H íàa ºà«°S ¬``fCG ΩɶædG ∫Ó``N øe á«∏NGódG á«°SGQódG íæŸGhóMƒŸG ∫ƒ``Ñ``≤`  `dG õ``cô``à ∫ƒÑ≤∏d ÊhÎ```μ``  `dE’G
www 
.
heac
.) ÊhÎμdE’G §HGôdG ≈∏YIóŸh Ω2013/10/21 øekAGóàHG (
gov 
.
om
¬fEG äÉã©ÑdG ΩÉ``Y ôjóe ±É``°``VCGh .ΩÉ```jCG Iô°ûY Ωó≤àdG ‘ ÖZôj …òdG ÖdÉ£dG ≈∏Y •Î°ûjπª©j ¿ƒμj ’CG á«°SGQódG íæŸGh äÉã©ÑdG √ò¡d’CGh ,¢UÉÿGh »eƒμ◊G ÚYÉ£≤dG øe …CG ‘ áëæe hCG áfÉYEG hCG áã©H ≈∏Y π°üM ób ¿ƒμj ’CG •Î``°``û``j É``ª``ch ,É`  `≤``HÉ``°``S »``eƒ``μ``M π`  `jƒ``ª``à``H •hô°T ‘ƒà°ùj ¿CGh ,ÉeÉY 25 ≈∏Y √ôªY ójõj.áMhô£ŸG èeGÈdG ≈∏Y ¢ùaÉæàdG
ájD hôdG - §≤°ùe
IQhó``````dG ´É```ª```à```LG ∫É````ª````YCG ,¢````ù````eCG ,â```ª```à```à``  `NG ÊÉŸÈdG OÉ``–Ó``d á«eƒª©dG á«©ªé∏d 129`````dGácQÉ°ûà ,ájô°ùjƒ°ùdG ∞«æL áæjóe ‘ ‹hó``dGá©°SGh äÉ°ûbÉæe ´ÉªàL’G ó¡°T å«M ;áæ£∏°ùdGá«eƒª©dG á``«``©``ª`  `÷G äÉ``YÉ``ª``à``LG iƒ``à``°`  `ù``e ≈``∏``YáªFGódG ¿É``é``∏``dGh ,‹hó````dG ÊÉ```ŸÈ```dG OÉ``–Ó``d»àdG ‹hó````dG ø````eC’Gh º`  `∏`  `°`  `ù`  `dG á`  `æ`  `÷ ‘ á`  `∏`  `ã`  `ª`  `à`  `ŸG ó◊G ‘ äÉ``fÉ``ŸÈ``dG á`  `ª`  `gÉ`  `°`  `ù`  `e ´ƒ``°``Vƒ``e â`  `°`  `û`  `bÉ`  `f áæ÷h ,á`  `jhƒ`  `æ`  `dG áë∏°SC’G QÉ°ûàfGh ôWÉfl ø`  `e »àdG IQÉ```é```à```dGh á``«``dÉ``ª``∏``d á``eGó``à``°``ù``ŸG á``«``ª``æ``à``dG‘ ò```NC’G ™``e ,ô``WÉ``î``ŸG á`  `÷É`  `©`  `e ´ƒ``°``Vƒ`  `e âæÑJ ,á«©«Ñ£dG Oƒ«≤dGh á«fÉμ°ùdG äÉ¡LƒàdG QÉÑàY’G»àdG ¿É``  `°```ù```fE’G ¥ƒ```≤``  `Mh á``«``WGô``≤``Áó``dG á``æ``÷h ájɪM ‘ äÉfÉŸÈ∏d QhO AÉ£YEG ´ƒ°Vƒe â°SQOÜô◊G ±hô```X ‘ º`  `¡``dÓ``¨`  `à`  `°`  `SG ™``æ``eh ∫É```Ø```WC’G .äÉYGô°üdGh∫Óg øH ódÉN ï«°ûdG óaƒdG ¢ù«FQ ∑QÉ`  `°``Thá«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ä’hGó``e ‘ ‹ƒ©ŸGóaƒdG AÉ```°```†```YCG Qƒ``°``†``ë``H ,ÊÉ````ŸÈ````dG OÉ```–Ó```d᪩f IOÉ©°Sh ,…ó©°ùdG ódÉN IOÉ©°S øe ¿ƒμŸG¿Éé∏dG ∫É```  `ª```  `YCG ô``°``†``M …ò`````  `dGh ,á``jó``«``©``°``Sƒ``Ñ``dG ≈∏Y á```LQó```ŸG äÉ``Yƒ``°``Vƒ``ŸG á``°``û``bÉ``æ``eh á``ª``FGó``dGäÉfÉŸÈdG Qhó``H ≥∏©àJ »àdG ,É¡dɪYCG ∫hó``L,áeGóà°ùŸG ájOÉ°üàb’G ᫪æàdG õjõ©J ≈∏Y πª©dG≥∏©àJ iô```NCG äÉ``Yƒ``°``Vƒ``eh ÉjÉ°†b ¤EG á``aÉ``°``VEG á«°SÉ«°ùdG ´É``°``VhC’Gh ,∫É``Ø``WC’G ájɪMh ICGô``ŸÉ``H áë∏°SCG ´õ``æ``H ≥``∏ `©``à`  `J iô````  `NCG É``jÉ``°``†``bh á``æ``gGô``dG á≤∏©àŸG (hGó```«``  `°``  `S) á``«``bÉ``Ø``JGh π``eÉ``°``û``dG QÉ```eó```dG.ICGôŸG ÉjÉ°†≤Há«dÉŸGh áeGóà°ùŸG ᫪æàdG áæ÷ âãëH ɪc∞«μàdGh áfôe ᫪æJ ƒëf :´ƒ`  `°`  `Vƒ`  `e IQÉ`  `é``à`  `dGh äÉ¡LƒàdG QÉÑàY’G Ú©H òNC’G ™e ,ôWÉîŸG ™e•É‰CáLÉ◊Gh ,á«©«Ñ£dG Oƒ«≤dGh á«fÉμ°ùdGá÷É©Ÿ áLÉ◊Gh ,∑Ó¡à°S’Gh êÉàfEÓd áeGóà°ùe.¿Éμ°ùdG á«μ«eÉæjOº∏°ùdGh øeCÓd áªFGódG áæé∏dG â°ûbÉf ɪ«aáë∏°S’G øe ∫ÉN ⁄ÉY ƒëf ´ƒ°Vƒe Ú«dhódGøe óë∏d äÉ``fÉ``ŸÈ``dG áªgÉ°ùe ió```eh á``jhƒ``æ``dG.É¡eGóîà°SGh áë∏°SC’G QÉ°ûàfG ôWÉfl;¿É°ùfE’G ¥ƒ``≤``Mh á``«``WGô``≤``Áó``dG á``æ`  `÷ É```eCG ,∫ÉØWC’G ¥ƒ≤M ájɪM ‘ äÉfÉŸÈdG QhO âãëÑa™æeh ,º¡jhòd Ú≤aGôŸG ÒZ øjôLÉ¡ŸG á°UÉN.äÉYGô°üdGh Üô◊G ±hôX ‘ º¡dÓ¨à°SGäÉYɪàLG ‘ áæ£∏°ùdG óah AÉ°†YCG ∑QÉ°T ɪcIQƒàcódG áeôμŸG âcQÉ°T å«M ;ºcÉ◊G ¢ù∏éŸG,»°ùeÉ°ûdG ó``  `°```TGQ IOÉ``©``°``Sh ,á``«``°``SQÉ``Ø``dG á```jRƒ```aäÉYɪàLG ∫É``ª``YCG …ó``°``TGô``dG Oƒ``ª``M IOÉ``©``°``Sh™«°VGƒŸG øe á∏ªL ¢ûbÉf …òdGh ,ºcÉ◊G ¢ù∏éŸGâ∏ã“ ,ô``“D ƒ``ŸG ∫É``ª``YCG É¡«∏Y â∏ªà°TG »``à``dG¤EG áaÉ°VEG ,Ω2012 ΩÉ©dG ∫ÓN OÉ``–’G ᣰûfCG OÉ–’G π``  `NGO ájƒ°†©dÉH ≥∏©àJ iô```NCG ÉjÉ°†b,»∏NGódG ¬eɶf ≈∏Y äÓjó©àdG ¢†©H AGô``LEGhOÉ–’G áfRGƒÃ á°UÉÿG ôjQÉ≤àdG ≈∏Y ábOÉ°üŸGh¤EG ‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–’G äÉYɪàLG â¡àfCGhá«©ª÷G πª©H ≥∏©àj ɪ«a äQGô≤dG øe áYƒª›ÚH ø``eh ;á``ª``FGó``dG ¿É`  `é``∏`  `dG ∫É``ª``YCGh á«eƒª©dG IQhó∏d ¬ÑFÉfh ¢ù«FôdG ÜÉîàfG :äGQGô``≤`  `dG √ògÇQÉW óæH êGQOEGh ,áFÉŸG ó©H øjô°û©dGh á©°SÉàdG≥∏©àj á`  `«`  `eƒ`  `ª`  `©``dG á«©ª÷G ∫É``ª``YCG ∫hó```L ≈``∏``Y áë∏°SC’G ΩGó``î``à``°``SG ô``¶``Mh Ò``eó``J ´ƒ``°``Vƒ``Ã.á«Fɪ«μdG¿ÉŸÈdG OÉ`````–’G äÉ``YÉ``ª``à``LG ¢``û``eÉ``g ≈``∏``Yh∫Óg ø``H ó``dÉ``N ï`  `«`  `°`  `û`  `dG IOÉ``©``°``S ≈``≤``à`  `dG ,‹hó````dG ¢ù«FQ ÂÉ``¨``dG ¥hRô```e »``à`  `jƒ`  `μ`  `dG √Ò``¶``f ‹ƒ``©``ŸG ¬àeÉbEG ô≤à ∂``dPh ;»àjƒμdG á``  `eC’G ¢ù∏› øe GkOóY AÉ≤∏dG ∫ÓN É°Vô©à°SG .∞«æL áæjóeÚ°ù∏éŸG Ú`  `H ∑ΰûŸG ΩÉ`  `ª``à`  `g’G äGP ÉjÉ°†≤dG .Égôjƒ£Jh Égõjõ©J πÑ°Sh¢ù∏› ¢```ù` `«``  `FQ ÂÉ```¨```dG ¥hRô``````e QÉ````°````TCG É``  `ª``  `c á«°Uƒ°üN ¤EG -AÉ`  `≤`  `∏`  `dG ∫Ó``N- »àjƒμdG á```eC’G ..Ú°ù∏éŸG Ú``H ™`  `ª`  `Œ »``à``dG á≤«ª©dG á``bÓ``©`  `dG õjõ©Jh QhÉ°ûàdGh QGƒ◊G á∏°UGƒe IQhô°VkGócD ƒe.∑ΰûŸG ÊÉŸÈdG ¿hÉ©àdG‹ƒ©ŸG ∫Óg øH ódÉN ï«°ûdG IOÉ©°S ≈≤àdG ɪcQƒàcódG ÊGôjE’G √Ò¶f iQƒ°ûdG ¢ù∏› ¢ù«FQ;ÊGôjE’G iQƒ°ûdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÊÉéjQ’ »∏YÊÉŸÈdG OÉ``–’G äÉYɪàLG ¢ûeÉg ≈∏Y ∂``dPhá«FÉæãdG äÉ``bÓ``©``dG ´É``ª``à``L’G å``ë``Hh .‹hó`````dGá«dhódGh á``«``ª``«``∏``bE’G É``jÉ``°``†``≤``dGh ø``jó``∏``Ñ``dG Ú``HäÉYƒ°VƒŸG Ö`  `fÉ`  `L ¤EG ,∑Î`  `°`  `û`  `ŸG ΩÉ``ª``à`  `g’G äGP á©°SÉàdG IQhó```  `dG ∫É``ª``YCG ∫hó```L ≈`  `∏`  `Y á``Mhô``£``ŸG .á«eƒª©dG á«©ªé∏d áFÉŸG ó©H øjô°û©dGhÊGô``````jE’G iQƒ```°```û```dG ¢``ù``∏``› ¢``ù``«``FQ OÉ````°````TCGhádÓL IOÉ``  `«``  `≤``  `H á`  `æ``£`  `∏`  `°``ù``∏``d á``ª``«``μ``◊G ∞```bGƒ```ŸÉ```H ∫É«M -√É`````  `YQh ˆG ¬``¶``Ø``M- º``¶``©``ŸG ¿É``£``∏``°``ù``dGIÒ````NC’G IQÉ```jõ```dG ¿CGkGó```cD ƒ```e ,á``≤``£``æ``ŸG É``jÉ``°``†``bÉ¡d ¿É```c ¿Gô`````jEG ¤EG º``¶``©``ŸG ¿É``£`  `∏``°``ù``dG á``dÓ``÷ .‹hódGh »ª«∏bE’G Újƒà°ùŸG ≈∏Y ió°U∫Óg ø```H ó``  `dÉ``  `N ï``«``°``û``dG IOÉ``©``°``S ≈``≤``à``dG É``ª``c¬àeÉbEG ô≤à iQƒ°ûdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ‹ƒ©ŸG¢ù∏› ¢ù«FQ …OQÉÑeƒd ƒÑ«∏«a ∞«æL áæjóe.…ô°ùjƒ°ùdG ñƒ«°ûdG
…QÉ÷G
21
..á«∏NGódG á«°SGQódG íæŸGh äÉã©ÑdG øe GkOóY ìô£J z‹É©dG º«∏©àdG{
 áæ£∏°ùdG ácQÉ°ûà ‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–’G ´ÉªàLG ΩÉààNG

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->