Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
119. - 15

119. - 15

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
P R I J E D L O GNa temelju
č
lanka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora(„Narodne novine“, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj______________________ godine donijela
ODLUKUo pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o suglasnosti o
 
Institucionalnom okviru Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama zaJugoisto
č
nu Europu
I.Na temelju
č
lanka 139. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 -pro
č
ć
eni tekst) pokre
ć
e se postupak za sklapanje Memoranduma o suglasnosti oInstitucionalnom okviru Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoisto
č
nuEuropu (u daljnjem tekstu: Memorandum o suglasnosti).II.Republika Hrvatska i države sudionice Inicijative za pripravnost i prevenciju ukatastrofama za Jugoisto
č
nu Europu imaju obostrane interese za daljnje promicanje iprodubljivanje me
đ
usobne suradnje na podru
č
 ju pripravnosti i prevencije u katastrofama napodru
č
 ju Jugoisto
č
ne Europe, a potpisivanjem ovoga Memoranduma o suglasnosti RepublikaHrvatska želi na prikladan na
č
in urediti pitanja suradnje u zaštiti od katastrofa posredstvomsudjelovanja u okviru Inicijative za pripravnost i prevenciju u katastrofama za Jugoisto
č
nuEuropu.Republika Hrvatska i države sudionice Inicijative za spremnost i prevenciju ukatastrofama za Jugoisto
č
nu Europu imaju zajedni
č
ke interese za me
đ
usobnu suradnju napodru
č
 ju sprje
č
avanja, odnosno ublažavanja posljedica prirodnih i civilizacijskih katastrofa,posebice pri razmjeni informacija i obuci vezano uz planiranje i provedbu mjera za zaštitu odpotresa, poplava, požara, one
č
ć
enja, radioloških opasnosti i industrijskih katastrofa.III.Republika Hrvatska i države sudionice Inicijative za spremnost i prevenciju ukatastrofama za Jugoisto
č
nu Europu djeluju
ć
i u duhu suradnje i uzajamnosti, smatrajupotrebitim urediti pitanje me
đ
usobnog sudjelovanja u Inicijativi za spremnost i prevenciju ukatastrofama za Jugoisto
č
nu Europu u cilju sprje
č
avanja odnosno ublažavanja posljedicaprirodnih i civilizacijskih katastrofa.Prvi Memorandum o suglasnosti o Institucionalnom okviru Inicijative za spremnost iprevenciju u katastrofama za Jugoisto
č
nu Europu sklopljen je 2007. godine na odre
đ
enovrijeme, na razdoblje 2 + 2, nakon toga bi prestao biti na snazi, osim ako se stranke druga
č
ijene dogovore. Obzirom da je predmetni Memorandum stupio na snagu 1.1.2010. godine(„Narodne novine“ – Me
đ
unarodni ugovori, br. 1/2010), inicijalno dvogodišnje razdobljeisteklo je 1.1.2012. godine, a nakon isteka drugog dvogodišnjeg razdoblja, sa danom 31.prosinca 2013. godine, prestaje biti na snazi.Stoga postoji potreba da se institucionalni okvir za provo
đ
enje aktivnosti na ovompodru
č
 ju uredi sklapanjem novog Memoranduma o suglasnosti.
 
 2
IV.Prihva
ć
a se Nacrt Memoranduma o suglasnosti iz to
č
ke I. ove Odluke kao osnova zavo
đ
enje pregovora.Nacrt Memoranduma o suglasnosti sastavni je dio ove Odluke.V.Odre
đ
uje se izaslanstvo Republike Hrvatske za vo
đ
enje pregovora u sljede
ć
emsastavu:ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje, voditelj izaslanstvana
č
elnik Sektora za civilnu zaštitu - zapovjednik civilne zaštite Republike Hrvatske,Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
č
lanpredstavnik Samostalne službe za me
đ
unarodne odnose, Državna uprava za zaštitu ispašavanje,
č
lanpredstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova,
č
lanTroškove za rad izaslanstva osigurava svako tijelo državne uprave
č
iji su predstavniciu sastavu izaslanstva Republike Hrvatske za vo
đ
enje pregovora i to iz svojih redovitihprora
č
unskih sredstava za te namjene.VI.Ovlaš
ć
uje se ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje da, u ime VladeRepublike Hrvatske, potpiše Memorandum o suglasnosti iz to
č
ke I. ove Odluke.VII.Izvršavanje Memoranduma o suglasnosti iz to
č
ke I. ove Odluke zahtijeva dodatnafinancijska sredstva iz Državnog prora
č
una Republike Hrvatske, odnosno pla
ć
anjefinancijskog doprinosa u iznosu od 25,000.00 EUR.VIII.Memorandum o suglasnosti iz to
č
ke I. ove Odluke ne zahtijeva donošenje novih iliizmjenu postoje
ć
ih zakona, ali podliježe potvr
đ
ivanju po
č
lanku 18. Zakona o sklapanju iizvršavanju me
đ
unarodnih ugovora.IX.Odobrava se ugovaranje privremene primjene Sporazuma iz to
č
ke I. ove Odluke oddana njegovog potpisivanja.Klasa:Urbroj:Zagreb,
PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
 
 
 3
OBRAZLOŽENJE
Republika Hrvatska i države sudionice Inicijative za spremnost i prevenciju ukatastrofama za Jugoisto
č
nu Europu imaju obostrane interese za me
đ
usobnu suradnju napodru
č
 ju sprje
č
avanja, odnosno ublažavanja posljedica prirodnih i civilizacijskih katastrofa,posebice pri razmjeni informacija i obuci vezano uz planiranje i provedbu mjera za zaštitu odpotresa, poplava, požara, one
č
ć
enja, radioloških opasnosti i industrijskih katastrofa. Radinavedenih razloga postoji potreba da se institucionalni okvir za provo
đ
enje aktivnosti naovom podru
č
 ju uredi potpisivanjem Memorandumom o suglasnosti.Sklapanjem Memoranduma o suglasnosti o Institucionalnom okviru Inicijative zaspremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoisto
č
nu Europu Republika Hrvatska želi sdrugim državama potpisnicama Memoranduma o suglasnosti na prikladan na
č
in ureditipitanja me
đ
usobne suradnje u okviru Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama zaJugoisto
č
nu Europu.Državna uprava za zaštitu i spašavanje je središnje tijelo državne uprave nadležno zaupravne i stru
č
ne poslove, koji se odnose na uspostavu sustava zaštite i spašavanja gra
đ
ana,materijalnih dobara i drugih dobara u katastrofama, osposobljavanje i usavršavanje sudionikazaštite i spašavanja, pružanje nužne pomo
ć
i radi otklanjanja posljedica u slu
č
aju op
ć
eopasnosti te za me
đ
unarodnu suradnju u podru
č
 ju zaštite i spašavanja.Sukladno navedenom, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, temeljem
č
lanka 6. i 7.Zakona o sklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora („Narodne novine“, br. 28/96)predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke o pokretanju postupka za sklapanjeMemoranduma o suglasnosti o Institucionalnom okviru Inicijative za spremnost i prevenciju ukatastrofama za Jugoisto
č
nu Europu.Predmetnom Odlukom predlaže se sklapanje Memoranduma o suglasnosti koji jesastavni dio Odluke te se ovlaš
ć
uje ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje da u imeVlade Republike Hrvatske potpiše Memorandum o suglasnosti.Nadalje, Odlukom se utvr
đ
uje da
ć
e izvršavanje Memoranduma o suglasnostizahtijevati dodatna financijska sredstva iz Državnog prora
č
una Republike Hrvatske.Financijska sredstva planirana su u Financijskom planu Državne uprave za zaštitu ispašavanje za 2013. godinu, s obzirom da je do kraja 2013. godine na snazi prethodnopotpisani Memorandum o suglasnosti o Institucionalnom okviru Inicijative za spremnost iprevenciju u katastrofama za Jugoisto
č
nu Europu kojim je predvi
đ
eno pla
ć
anje financijskogdoprinosa u 2013. godini.Memorandum o suglasnosti podložan je potvr
đ
ivanju sukladno
č
l. 18. Zakona osklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora (Narodne novine, br. 28/96).

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->