Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Anjakan)

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Anjakan)

Ratings:
(0)
|Views: 219|Likes:

More info:

Published by: شمسو دين محمد روسلي on Oct 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

 
57
MENYEDIAKANKESAMARA-TAAN AKSESKEPADA PENDIDIKANBERKUALITIBERTARAF ANTARA-BANGSA 
Menanda araspembelajaranbahasa, Matematikdan Sainsdenganstandardantarabangsa
MelancarkanKurikulum StandardSekolah Menengah(KSSM) danKurikulum StandardSekolah Rendah(KSSR) yangdisemak semulapada 2017
Merombakpeperiksaankebangsaan danpentaksiranberasaskan sekolah(PBS) untukmeningkatkansecara berperingkatperatusan soalanyang mentaksirkemahiran berfikiraras tinggipada2016
Meningkatkan kualitipendidikan Sains,Teknologi,Kejuruteraan, danMatematik (STEM)
Memperluasaksesdan meningkatkankualitilaluanpendidikan, bermuladengan pendidikanvokasional
Meningkatkan kualitiprasekolah danmenggalakkanenrolmen sejagatmenjelang 2020
Meningkatkanpelaburan dalamsumber fizikaldansumber pengajaranuntuk muridberkeperluan khusus
Melanjutkanpendidikan wajibdaripada 6 tahunkepada 11 tahunbermula pada umur6 tahun
MEMASTIKANSETIAP MURIDMENGUASAIKEMAHIRANDALAMBAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INGGERISDANDIGALAKKANMEMPELAJARIBAHASA TAMBAHAN
MelaksanakanKSSR BahasaMalaysia untukSekolah JenisKebangsaandengan sokonganpemulihan yangintensif bagimuridyang memerlukan
Memperluasprogram LINUSsupaya meliputiliterasiBahasaInggeris
Meningkatkankemahiran guruBahasa Inggeris
Menjadikan matapelajaran BahasaInggeriskertaswajib lulusperingkat SPM danmemperluaskanpeluang bagipendedahanterhadap BahasaInggeris
Menggalakkansetiap muridmempelajaribahasa tambahanmenjelang 2025
MELAHIRKANRAKYAT YANGMENGHAYATINILAI
MengukuhkanPendidikan AgamaIslam danPendidikan Moraldengan lebihtumpuan kepadaperpaduan danmemupukpersefahaman yangerat antara murid
Membangunkanmurid secaraholistik denganmengukuhkankeperluanpenyertaan muriddalam 1Sukan,1Kelab, dan1Badan Beruniform
Mengukuhkan danmemperluaskanRIMUPmulai2016untuk memudahcara interaksiantara jenissekolah
MENTRANS-FORMASIPROFESIONKEGURUANMENJADIPROFESIONPILIHAN
Mengetatkan syaratkemasukan gurumulai2013 supayaterdiridaripadakalangan graduan30% teratas
Merombak IPGsetanding denganstandard bertarafdunia menjelang2020
Meningkatkan kualitiprogramPembangunanProfesionalBerterusan (CPD)mulai2013
Memastikan gurumemberitumpuankepada fungsiteraspengajaran mulai2013
Melaksanakan laluankerjaya guruberasaskankompetensidanprestasimenjelang2016
Memperluas laluanguru untuk peranankepimpinan, pakarpengajaran, danpakar bidang khususmenjelang 2016
Membudayakankecemerlanganberasaskan teladanrakan setugasdanprosespensijilanmulai2025
Memperkukuhkriteria pemilihandan prosesperancanganpenggantian bagipengetua/gurubesar mulai2013
MelaksanakanPakejKerjayaPengetua/ GuruBesar yang baharusecaraberperingkat,dengan lebihsokongan dankebertanggungja-waban yang tinggibagimeningkatkankeberhasilanmurid
MEMASTIKANKEPIMPINANBERPRESTASITINGGIDITEMPATKANDI SETIAPSEKOLAH
1 2 3 4 5
 ANJAKAN
MENGUPAYA JPN, PPD DANSEKOLAHUNTUK MENYEDIAKANPENYELESAI- AN KHUSUSBERASASKANKEPERLUAN
Mempercepatpenambahbaikanprestasisekolahmelaluiprogramyang sistematikdan dipimpin olehPPDdisemuanegerimenjelang2014
Memberilebihkuasa melaluipengurusanberasaskansekolah danautonomikepadasekolah yangmemenuhikriteriaprestasiminimum
Memastikan100%sekolahmemenuhikeperluaninfrastruktur asasmenjelang 2015,bermula denganSabah danSarawak
Memastikansemua sekolahkerajaan danbantuan kerajaanmenerimasokongankewangan yangsaksama
MENTRANS-FORMASIKEBOLEHANDANKEUPAYAANPENYAMPAIANKEMENTERIAN
Mengupaya JPNdan PPDdenganmemberilebih hakmembuatkeputusantentang bajet danpersonelmulai2013, sertameningkatkankebertanggung- jawaban bagimenambah baikkeberhasilanmurid
Sekurang-kurangnya 2,500personeldaripadaKementerian danJPNditempatkandiPPDuntukmemberilebihsokongan kepadasekolahmenjelang 2014
Memperkukuhkebolehupayaankepimpinan bagi150-200 jawatankepimpinan utamamulai2013
Merangka fungsidan strukturbaharuKementerianmenjelang 2013,dan pelaksanaanmulai2016
BEKERJASAMA DENGANIBUBAPA,KOMUNITI,DAN SEKTORSWASTA SECARA MELUAS
Melengkapkansetiap ibu bapabagimembantupembelajaran anakmereka melaluisarana pelibatanibu bapa danakses dalam taliankepada kemajuananak disekolah
Mendapatkanmaklum balasdaripada setiapPIBG mengenaipelaksanaankurikulumsetempat dankualitiguru mulai2016
Menambahbilangan modelSekolah Amanahkepada 500menjelang 2025dengan melibatkankumpulan alumnidan NGO yangberpotensisebagaipenaja
MEMAKSIMUM-KAN KEBER-HASILANMURID BAGISETIAPRINGGIT
Mengaitkan setiapprogram kepadakeberhasilanmurid yang jelasdan merasionalprogram berimpakrendah padasetiap tahun
Memanfaatkanpeluangkecekapan,denganmengagihkanperuntukankepada bidangpaling pentingsepertipeningkatankemahiran danlatihan guru
MENINGKAT-KANKETELUSANUNTUK KEBERTANG-GUNGJAWA-BAN AWAMSECARA LANGSUNG
Menerbitkanlaporan tahunanawam tentangkemajuan sasarandan inisiatif PelanPembangunanPendidikanMalaysia mulai2013
Melaksanakansemakankomprehensifpada 2015, 2020dan 2025
MEMANFAAT-KAN ICT BAGIMENINGKAT-KAN KUALITIPEMBELAJAR- AN DIMALAYSIA 
Menyediakanakses Internetdan persekitaranpembelajaranmaya melalui1BestariNet bagikesemua 10,000sekolah
Menambahkankandungan dalamtalian untukperkongsianamalan terbaikbermula denganperpustakaanvideo guruterbaikmenyampaikanpengajaran dalamSains, Matematik,Bahasa Malaysia,dan BahasaInggeris
Memaksimumkanpenggunaan ICTbagipembelajaran jarak jauh danpembelajarankadar kendiriuntukmemperluasakses kepadapengajaranberkualititinggitanpa mengiralokasiatau tahapkemahiran murid
6 7 8 9 01 11
Sebelas anjakan untuk transformasi sistemMurid
Etika dan kerohanian
Setiapkanak-kanakakanmempunyaiasas moralyang kukuhuntuk mendepanipelbagaicabarankehidupandanmembantumereka,denganberani,membuatkeputusanyang tepat
Identiti nasional
Setiapkanak-kanak,tanpa mengira agama,etnik,ataustatussosioekonomi,akanmerasa bangga dikenalisebagaianakMalaysia
Kemahiran dwibahasa
Setiapkanak-kanak,pada tahapminima,akandapatmenguasaiBahasa Malaysia danBahasa Inggeris,dandigalakkanuntuk mempelajaribahasa tambahan
 Akses yang sama, peluang yang tidak sama
DiseluruhMalaysia,muridbandarmenunjukkanprestasiakademikyang lebihbaikdaripada muridluar bandar,muridperempuanmempunyaiprestasilebihbaikberbanding muridlelaki,danmuriddaripadakeluarga berpendapatantinggimenunjukkanprestasiyang lebihbaikberbanding muriddaripada keluarga berpendapatanrendah
Malaysia semakin ketinggalan
Malaysia berada pada kedudukansepertiga terbawahdalam kalangan74negara yang ditaksir dalam
 2009+Programme for InternationalStudent  Assessment(PISA)
dalam Matematik,Sains,danBacaan
Tetapi masih banyak yangperlu dilakukan …
Peratus murid yang tidak mencapai tandaaras yang ditetapkan semakin besar
Tidakmencapai standardminimadalam
TheInternational Trends inMathematics andScienceStudy (TIMSS)
1999 2011
35%7%
Lebihmuridberprestasirendahdalamkalanganmuriddalam tempoh12tahun
5X
Negara telah mengharungipelbagai cabaran untukmencapai kejayaan
Pendidikan sentiasa menjadi keutamaan negara. Kerajaan secara konsistentelah melabur sumber yang besar dalam usaha menyediakan setiap kanak-kanak dengan pendidikan yang menyeluruh. Sebagai contoh, pendidikanasas merangkumi 16% daripada jumlah keseluruhan perbelanjaankerajaan, hampir dua kali ganda purata OECD pada 8.7%
Literasi hampir sejagat
99%
belia Malaysia bolehmembaca danmenulis
Setiap kanak-kanak boleh ke sekolah
96%
kanak-kanakmenyertaisekolahrendah,dan81% meyertaisekolahmenengah
Kejayaan di persada antarabangsa
Sistem
Kita
 Akses
100%
enrolmenmerentas semua tahappendidikandaripada prasekolahhingga menengahataspada 2020
Kualiti
Kedudukan Sepertiga Teratas
dalam kalangannegara yang menyertaipentaksiranantarabangsa sepertiPISA danTIMSS dalamtempoh15tahun
Ekuiti
50%
penguranganjurang pencapaian(bandar-luarbandar,sosioekonomi,dangender)pada 2020
Perpaduan
Satusistem pendidikanyang memberikanak-kanakruang untuk
berkongsi nilai danpengalaman
denganmenghargaikepelbagaian
Pengetahuan
Setiapkanak-kanakakandapatmembaca,menulis danmengira,menguasaimata pelajaranteras sepertiMatematikdanSains,danmempunyaipengetahuankukuhmengenaiMalaysia,Asia,dandunia
Kecekapan
Satusistem yang
memaksimakankeberhasilan murid 
melaluibajetyangdiperuntukkan
EnglishSpeaking UnionInternationalPublic SpeakingCompetition2012
Tempat pertamaPingat Emas
MathematicalOlympiad2011
Johan Keseluruhan
WorldRobotOlympiad2012
Kemahiran berfikir
Setiapkanak-kanakakanbelajar cara mendapatpendidikansepanjang hayat,cara untuk menghubung kaitpelbagaipengetahuanyang berbeza,dancara untuk menjanapengetahuanbaharu
 $
 $
MatematikSainsBacaan
 Aspirasi
Kemahiran memimpin
Setiapkanak-kanakakandapatmencapaipotensidirisepenuhnya melaluipeluang bekerja dalam kumpulandanmemegang peranankepimpinansecara formaldaninformal
52 5474
negara
Kedudukan
 
     A     N     J     A     K     A     N

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->