Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A. Instrumen Penilaian Kompetensi Guru Akademik

A. Instrumen Penilaian Kompetensi Guru Akademik

Ratings:
(0)
|Views: 98|Likes:
Published by Cikgu Faizal
Perkongsian maklumat: PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KPM
Perkongsian maklumat: PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KPM

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Cikgu Faizal on Oct 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

 
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAINSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSIKUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)(GURU AKADEMIK)
1/15
BIL
 
DIMENSI,ELEMENDAN ASPEK 
 
DESKRIPSI
 
KAEDAH PENILAIANPENILAI BOLEH MEMILIH MANA-MANA KAEDAH YANG SESUAIUNTUK MENILAI CALON ARAS PENILAIANSEMAKANBAHAN
 
TEMU BUAL
 
PENCERAPAN
 
PEMERHATIAN
 
4 3 2 1
D1 NILAI PROFESIONAL
 
E1 PROFESIONALISME
 
 A1.1
AMALANPROFESIONALKeupayaan guru untuk:
Mempamerkan dan mengamalkanetika kerja dan amalan nilai profesionkeguruan seperti berikut: AmanahBerketerampilanKecintaan terhadap profesionTeladan
Jika Perlu Jika Perlu Jika Perlu
Jujur dan bolehdipertanggung- jawabkanCara berpakaianmengikutperaturansemasaTingkah lakuboleh diteladaniseperti menepatimasa,bertimbang rasa,beradab danmesraMempertahan-kan nama baikprofesion
Mengetahui,memahami danmenghayati
 
semua
etika kerjadan amalan nilaiprofesionkeguruan serta
  jelas
 
mempamerkantingkah lakuberetika melaluiamalan
sehariandengan
konsisten
 
Mengetahui, danmemahamisemua
etika kerjadan amalan nilaiprofesion keguruanserta
dapatmempamerkantingkah lakuberetika melaluiamalan
seharian
Mengetahui,dan memahamisemua
etikakerja danamalan nilaiprofesionkeguruan tetapi
kurang jelas
 
mempamerkantingkah lakuberetikamelalui amalan
seharian
Mengetahuitetapi kurangmemahamisemua
etikakerja danamalan nilaiprofesionkeguruan dan
tidak jelas
 
mempamerkantingkah lakuberetikamelalui amalan
seharian
 A1.2
HUBUNGANDENGAN MURID
 
Keupayaan guru untuk:
Mewujudkan hubungan yang
baik
 dengan murid secara :konstruktif adilhormat-menghormatisaling mempercayaimemperlihatkan tahap ekspektasiyang tinggi terhadap muridkomited terhadap pencapaianmuridpenyayangJika Perlu Jika Perlu Jika PerluContoh:Memberikanperhatian /tumpuan tanpamendiskrimina-sikan muridMenerimapandangan danmenegur muridsecaraberhemahSanggupberkorban masadan tenagamewujudkanhubungan yangbaik denganmurid melalui
amalan danpenghayatan
 
semua
nilai etikaprofesionkeguruan serta
memperlihat kantahap ekspetasidan komitmen
 terhadappencapaian muridmewujudkanhubungan yangbaik dengan muridmelalui
amalandan penghayatan
 
semua
nilai etikaprofesion keguruanserta
memperlihatkomitmen
 terhadappencapaian muridmewujudkanhubungan yangbaik denganmurid melalui
amalan semua
 
nilai etika
 profesionkeguruan tetapi
kurang jelasmemperlihatkomitmen
 terhadappencapaianmurid
memerlukanbimbingan
 dalammewujudkanhubungandengan muridmelalui
amalansemua
nilaietika profesionkeguruan serta
kurang jelasmemperlihatkomitmen
 terhadappencapaianmurid
 
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAINSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSIKUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)(GURU AKADEMIK)
2/15
BIL
 
DIMENSI,ELEMENDAN ASPEK 
 
DESKRIPSI
 
KAEDAH PENILAIANPENILAI BOLEH MEMILIH MANA-MANA KAEDAH YANG SESUAIUNTUK MENILAI CALON ARAS PENILAIANSEMAKANBAHAN
 
TEMU BUAL
 
PENCERAPAN
 
PEMERHATIAN
 
4 3 2 1
E2 SAHSIAH A2.1
MENGUTAMA-KANPENCAPAIAN
 
Keupayaan guru untuk:
Memberikan
sokongan
dansumbangan terhadap sesuatutugas dan tanggungjawabBersikap positif terhadapsesuatu tugas dantanggungjawabMengutamakan pencapaiandalam setiap usaha yangdilakukanSurat arahan /memoDokumenProgram/latihanKertasmaklum balasterhadapsesuatuarahan
Jika Perlu Jika Perlu
Contoh:KomitmenKonsistenBertanggung- jawabPrihatinBerusaha
 Bersikap positif 
 dan
memberikansokongan dansumbangan
 terhadap sesuatutugas dantanggungjawabserta
 jelasmengutama kanpencapaian
 dalam setiapusaha yangdilakukan.
Bersikap positif 
 terhadap sesuatutugas dantanggungjawabserta
 jelasmengutamakanpencapaian
dalamsetiap usaha yangdilakukan.
 Bersikap positif 
 terhadapsesuatu tugasdantanggungjawab
tetapi kurang jelas
 
mengutamakanpencapaian
 dalam setiapusaha yangdilakukan.
Memerlukanbantuan
untukbersikap positif danmengutamakanpencapaianterhadapsesuatu tugasdantanggungjawab.
 A2.2
KEPANTASANBERTINDAKKeupayaan guru untuk:
MerancangMelaksanaMenyelesaikanMelaporkan hasilsesuatu arahan atau programberdasarkan tempoh dan sasarankerja yang ditetapkanMenilai
kuantiti
dan
kualiti
hasilkerjaberdasarkan:Surat arahan /memo/lantikanJadual kerja /program Analisis DataPost-mortemLaporanBuku rekodmengajar Lain-laindokumen yangberkaitan
Jika Perlu Jika Perlu Jika Perlu
Dapat
merancang,melaksana danmenyelesaikansertamelaporkan hasil
sesuatu arahanatau program
sebelum ataupada
tempohsasaran kerjayang ditetapkanDapat
merancang,melaksana danmenyelesaikan
sesuatu arahanatau program
sebelum ataupada
tempohsasaran kerja yangditetapkan.Dapat
merancang danmelaksanakan
sesuatu arahanatau program
tetapimemerlukanbimbinganuntukmenyelesaikansebelum ataupada
tempohsasaran kerjayang ditetapkan.
Memerlukanbimbingan
 untukmerancang,melaksanakandanmenyelesaikanarahan atauprogram
berdasarkantempohsasaran
 
kerja
 yang ditetapkan
 
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAINSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSIKUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)(GURU AKADEMIK)
3/15
BIL
 
DIMENSI,ELEMENDAN ASPEK 
 
DESKRIPSI
 
KAEDAH PENILAIANPENILAI BOLEH MEMILIH MANA-MANA KAEDAH YANG SESUAIUNTUK MENILAI CALON ARAS PENILAIANSEMAKANBAHAN
 
TEMU BUAL
 
PENCERAPAN
 
PEMERHATIAN
 
4 3 2 1
 A2.3
KEMATANGANEMOSI DANKEYAKINAN DIRIKeupayaan guru untuk:
Menetapkan hala tuju dalammelaksanakan tugas dantanggungjawabMembuat keputusan dalammelaksanakan tugas dantanggungjawabMenangani pelbagai isu dalammenghadapi tugas dantanggungjawabMenghadapi tugas dantanggungjawab yang mencabar dari segi emosi, mental, spiritual,dan fizikal
Tidak berkaitan Jika Perlu Tidak berkaitan
Berfikiranterbuka apabilaberinteraksiTenangTegasRasionalLain-lain ciriyang berkaitan
Mempamer halatuju yang jelasdan dapatmembuatkeputusan danmenanganipelbagai isu
dalammelaksanakantugas/tanggungjawab
 ditetapkan untukditeladanidaripada aspek
kematanganemosi dankeyakinan diri.
Mempamer halatuju yang jelasdan dapatmembuatkeputusan tetapimemerlukanbimbinganmenanganipelbagai isudalam
melaksanakantugas /tanggung jawab
ditetapkan.
 
Mempamer halatuju yang jelastetapimemerlukanbimbingan untukmembuatkeputusan danmenanganipelbagai isudalam
melaksanakantugas/tanggungjawab
 ditetapkan. Mempamer halatuju yangkurang jelasdipamerkan danmemerlukanbimbingan untukmembuatkeputusan danmenanganipelbagai isudalam
melaksanakantugas /tanggung jawab
 ditetapkan.
  A2.4
BUDAYA KERJASEPASUKAN
 
Keupayaan guru untuk:
Terlibat secara aktif bagimenjayakan sesuatu tugas dantanggungjawabBerkomunikasi secara berkesanBersikap terbukaMenangani isu/masalah secarabersamaMinitMesyuaratBukuProgram
Jika Perlu Tidak berkaitan
Memerhatibagaimana kerjaberpa/sepaditerapkan dalamprogram danaktivitiDapat
berkomunikasisecara berkesan,bersikap terbukadan terlibatsecara aktif 
bagimenjayakansesuatu tugas dantanggungjawab
secaraberpasukan
 disamping
menangani isu/masalah secarabersama
 
secarakonsisten
sehingga
bolehditeladani.
Dapat
berkomunikasisecara berkesan,dan terlibatsecara aktif 
bagimenjayakansesuatu tugas dantanggungjawab
secaraberpasukan
 disamping
menangani isu/masalah secarabersama.
 Dapat
berkomunikasi
secara berkesannamun
memerlukanbimbingan
 
untuk terlibatsecara aktif danmenangani isu/masalah secarabersama
bagimenjayakansesuatu tugasdantanggungjawab
secaraberpasukan.Memerlukanbimbingan
 
untukberkomunikasisecra berkesan,terlibat secaraaktif danmenangani isu/masalah secarabersama
bagimenjayakansesuatu tugasdantanggungjawab
secaraberpasukan.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->