Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alroya Newspaper 11-10-2013

Alroya Newspaper 11-10-2013

Ratings: (0)|Views: 309|Likes:
Published by Alroya Newspaper
Alroya Newspaper 11-10-2013
Alroya Newspaper 11-10-2013

More info:

Published by: Alroya Newspaper on Oct 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
02
........................
04
........................
ó``¡©e QÉ``©°T ø``«°TóJihõæH É©dG AÉ° 
  
 dG
Úª©àdG õjõ©J á«dBG ¢VGô©à°SGäGQÉ«°ùdG ´É£b »`a
www.alroya.info
info@alroya.info
ǀƉƸŮ
 
ȉȇȇ
ájD        hQ ..IÉ« 
 ¹
G
áëØ°U 20
 ô°ûædGh áaÉë°ü 
  
 d ÉjD hôdG á°ù°SD e øY Qó°üJ á 
  
 eÉ°T ájOÉ°üàbG á«ej
:»`fhÎ``µdGó``jÈ`dG
120302
äÉcdG - ¢ù 
  
 HGôW
¢ù«FQ ±É``  `£``  `à```NG á``æ`` 
 
,¢```  `ù````eCG ,â``  `¡``  `à```fG áYɪL ój
¢ 
 Y ,¿Gó``jR » 
  
 Y »Ñ« 
  
 dG AGQR``dGô 
  
 e ¤EG OÉ``  `Y å``«`  `M ,äÉ``YÉ``°``S Ió``©``d áë 
  
 °ùeäÉYÉ°S ó©H ,¢`  `ù`  ` 
  
 `  `HGô`  `W  á``à``bD `  `G á``e``µ`  ` 
 ²
GâfÉc á``YÉ``ª``L
 
 ``Ñ``b ø```e ¬``æ``Y êGô```````aEG ø```eô¡Xh .¢``  `ù``  `eCG
 
 `  `HÉ``°`  `S â```bh  ¬`  `à`  `Ø``£``à`  `NG ó``b ,AG¡dG
¢ 
 Y ¿jõØ« 
  
 àdG á°TÉ°T
¢ 
 Y ¿Gó``jR 
¢ 
 Y ´Gò``` o e áeµë 
  
 d ´É`  `ª`  `à``LG
Ó``  `N-
É``  `bh¤EG ¿``LÉ``à``ë``j Ú``«`  `Ñ``«`  ` 
  
 ``dG ¿EG -¿``jõ``Ø``«`` 
  
 ``à``dG.
 
 bG Gòg e
 
 eÉ©à 
  
 d ó«©°üàdG  ᪵ 
 ²
GÚ 
  
 HÉ°ùdG Ú`` 
  
 ``JÉ`` 
  
 ``G ¢````©``H ¿Gó`````  `jR ô``µ``°``Th 
¢ 
 Y º¡ãMh ¬æY êGô``  `aEG  GhóYÉ°S øjòdG.á«eɶædG áë 
  
 °ùG äG`` 
  
 ``dG ¤EG
É``ª``°```  `fGó©H A°S ¬ s °ùÁ ¿CG ¿hO ¿Gó`  `jR ìGô°S
 
 WCGhøe GÑ°Z ¿ 
  
 HÉ°S ¿ 
  
 JÉ 
  
 e
 õéàMG ¿CGá°UÉÿG ᫵jôeCG äG 
  
 dG É¡JòØf á« 
  
 ªY 
É 
  
 àY ´```Ñ```°```SCG `` 
  
 ``£``e ¢``ù`` 
  
 ``HGô``W  .IóYÉ 
  
 dG øe ¬H ¬Ñà°ûe OÉ«b» 
  
 Y
É 
  
 àYG á©bGd ¿Éc GPEG Ée
 `  `MhIb
Gó``````bEG á``  `KOÉ``  `ë``  `H á``  `bÓ```Y CG ¿Gó`````  `jR ±É£àNG
¢ 
 Y á°UÉN á«cÒeCG ájôµ°ùY,É``` 
 ²
G ´``Ñ``°``SCG `` 
  
 ``£``e »`  `Ñ``«``d ø``WG``eÉ«Ñ«d QGK äÉ« 
  
 ªY áaôZ  QOÉ°üe âØfâfÉch .á```KOÉ``` 
 ²
G
 
 `` 
  
 ``à`  `H á`  ` 
  
 ``°``U CG O```  `LhäOQhCG ób É«Ñ«d  ᫪°SôdG AÉÑfCG ádÉchAGQRdG ¢ù«FQ ¿CG ,¢``ù``eCG ,
 
 `  `HÉ`  `°`  `S â``bh   ô°SCG øe ¬MGô°S
 
 `` 
  
 `  `WoCG ób ¿Gó``jR » 
  
 YÚë 
  
 °ùe
É````LQ
É``«``b ø```e äÉ``YÉ``°``S ó``©``H¬«a º« 
  
o j ¿Éc ¥óæa øekGôéa ¬aÉ£àNÉH.¢ù
  
 HGôW ᪰UÉ©dÉH
 
 «
 
 à°SC    G ød :¿GójRh ..»Ñ«
  
 dG AGQRdG ¢ù«FQ ±É£àNG áæ
 
AÉ¡àfG
ájD hôdG
§ 
  
 °ùe
á«fɪ©dG á``«``fÉ``£`` 
  
 `  `°``ù`  `dG á``jô``ë``Ñ``dG â`` 
  
 ``Ø``à``MGá«fÉ£ 
  
 °ùdG á``jô``ë``Ñ``dG á``æ``«`  `Ø``°``S IO```©```H ¢```ù```eCGøe á棠
  
 °ùdG
É«e ¤EG z¿ÉªY ÜÉÑ°Tzá«fɪ©dGáæ«Ø°ùdG
ÉÑ 
  
 à°SÉH
 
 ``dPh ,á``«``HhQhCG É¡à 
  
 MQ¿É£ 
  
 °S ø``  `H ó`  `«``©``°`  `S Ió``YÉ`` 
  
 ``H ø``Ø``°``ù``dG
¢ 
 ``°``Sô``Ãô°UÉf øH óªMCG É©e ájÉYQ â ,ájôëÑdG¿CG ócCG òdG áMÉ«°ùdG ôjRh RôëG óªM øH 
É©dG ¤EG á棠
  
 °ùdG IÒØ°S ó©J z¿ÉªY ÜÉÑ°T{ÅfGe äQGRh
É©dG QÉëH  äôëHCGh ,ªLCG¿ÉªY á`  `æ`  `£`  ` 
  
 `  `°`  `ù`  `d
 
 ``jô``©``dG »``°``VÉ``É``H
 
 ``jô``©``à`
  
 ``d 
 «dG ¿ÉªY ¬°û«©J òdG ôgGõdG ô°VÉ 
 ²
ÉHh¿É£ 
  
 °ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°M ájÉYQ
 
 XäG 
  
 d
¢ 
 YCG óFÉ 
  
 dG º¶©G ó«©°S øH ¢SHÉb.-
ÉYQh G ¬¶ØM - áë 
  
 °ùG
ôëH
 
 «e
 
 dC    G 16 É¡dÓN â©£b á 
  
 MQ ó©H øWdG ¤E     G O©J z¿ÉªY ÜÉÑ°T{
»FÉ£dG ÉM
 ôjôëàdG ¢ù«FQ
É©dG ôjóG
Pëà°ùJ zá«fɪo    ©dG §ØædG{É«°ùchC    G ácô°T
§ 
 Y
 
 eɵdÉH
á«fɪ©dG - § 
  
 °ùe
,
.´.
.¢T á«fɪ o ©dG §ØædG ácô°T â©bhøe %100
¢ 
 `` 
  
 ``Y PG``ë``à``°``SG á``«``bÉ``Ø``JG ,¢``  `ù```eCGÈcCG- (
OXEA
) É`  `«`  `°`  `ù`  `chCG ácô°T á°üM .
É©dG  á«FÉ«ª«µdG °ùchCG äÉéàæ OQeøH ô``°``UÉ``f IOÉ``©``°``S ø``  `e
 
 ``  `c á``«``bÉ``Ø``JG ```bh§ØædG IQGRh
 
 ```  `«```  `ch »```ª```°``  `û```÷G ¢``ù``«``ª``N §ØædG ácô°T IQGOEG ¢ù
  
  ¢ù«FQh RÉ``¨`  `dGhò«ØæàdG ôjóG ¢ù
  
 jCG ó``dÉ``fhQh ,á«fɪ©dGäÉcô°T ióMEG
Éf°TÉfÎfEG âæaOCG ácô°ûd 
OGôL OQÉ``¡`  `æ`  `jQh ,á«É©dG á°UÉÿG ᫵ 
  
 G.É«°ùchCG á``Y``ª`` IQGOEG ¢``ù`` 
  
 `` ¢``ù``«``FQhô°ûdG ``«``ª``L AÉ``Ø``«``à``°``SG º``à``j ¿CG ó``  `©```HhíÑ°üà°S á```eRÓ```dG á``«``f``fÉ`
  
 ``dG äÉ``` 
  
 ```aG```Ghá«fɪ©dG §ØædG ácô°ûdkɵ 
  
 e É«°ùchCG ácô°T§ØædG ácô°T ¿CG ôcòdÉH ôjó÷Gh .
 
 eɵdÉHácô°T »`  `g (
OOC
)
.´.
.¢```  `T á«fɪ o ©dG;¿Éª o Y á棠
  
 °S áeµ 
 ²
 
 
 eɵdÉH ác 
  
  
1996
É```©```dG á``cô``°``û``dG â``°``ù``°``SCÉ``J å``«``M´É£b  á``jQÉ``ª``ã``à``°``SG ¢``  `Uô```a ø```Y å``ë``Ñ`` 
  
 ``d ácQÉ°ûG È``YhkÉ«LQÉNhkÉ« 
  
 
ábÉ£dG,É¡H á£ÑJôG ``jQÉ``°``û``Gh á``bÉ`  `£`  `dG jQÉ°ûeºYO  º¡e Qhó` `H
 `` 
  
 ``J ácô°ûdG ¿EG å«MÊɪ©dG OÉ°üàbG jæàd á棠
  
 °ùdG O¡L´É£ 
  
 d »ÑæLCGh » 
  
 ëG Qɪãà°SG õjõ©Jh 
ÉG ¢SCGQ ôj£Jh AÉæH øY Ó°a ¢UÉÿGÉ«°ùchCG á``cô``°``T ó``©``Jh .»``  `æ```W``  `dG ô``°``û``Ñ``dG °ùcCG IOÉe äÉ 
  
 à°ûeh äÉÑcô É v «ÉY É k éàæe,°©dG Î```°```SEG í``
  
 ```eh äGó```«```gó```dCÉ```ciôNCG äÉéàæG øe ÒÑc OóY ¤EG áaÉ°VEG ¢```VÉ```ª```MCG êÉ````  `à````  `fEG
¢ 
 ``` 
  
 ```Y á``ª``î``°``V IQó```````bhäÉæ«eCGh (á``«`` 
  
 ``«``°``ù``c``Hô``µ``dG) á``j``°````©``dGÉY AÓW êÉàfE äÉéàæG
òg
óîà°ùJhäGô°ëà°ùeh ,º«ë°ûàdG OG```eh ,IO```  `÷GQ£©dGh á«fó«°üdG äÉéàæGh
 
 «ªéàdG 
É©dG h ,
 
 `  `«`  `à`  `°`  `SÓ`  `Ñ`  `dGh á`  `YÉ`  `Ñ`  `£`  `dG QÉ``Ñ``MCGh ɡફb
 
 °üJ äÉ©«Ñe ácô°ûdG â 
  
 M
2012ÚØXe 1406 OLHh ,hQj QÉ« 
  
 e 1^5 ¤EG.É«°SBGh Ú૵jôeCGh ÉHhQhCG  
zhɪ«µdG{ Òeóàd ᫵jôeC    G IóMH áfÉ©à°SÓd ìΠ
 
 eh ..ó«©dG  záfóg{`d IYO :ÉjQ°S
äÉcdG - º°UGY
,»eÓ°SG ¿hÉ©àdG ᪶æeh á«Hô©dG
 hódG á©eÉL âYO 
 
 bd á°VQÉ©G » 
  
 JÉ 
  
 eh ájQ°ùdG áeµ 
 ²
G äG``b ,¢``ù`  `eCGh .
 
 Ñ 
  
 G ´Ñ°SCG
¢ 
 ë°VCG ó«Y á 
  
 £Y
ÓN QÉædG ¥ÓWEGá«Hô©dG á©eÉ÷G øe
 
 µd
É©dG ÚeCG ÉYO ,
 Î°ûe ¿É«H¤EG áHQÉëàG ±Gô``WCG áaÉc »eÓ°SEG ¿hÉ©àdG ᪶æeh  
 
 æ©dG
É``  `ª``  `YCG
 
 ```ch QÉ``æ``dG ¥Ó````WE
 
 ``eÉ``c
 
 ``b``H
Gõ```à```dG.ó«©dG áÑ°SÉæà ɡdɵ°TCG «ªéH
 
 à 
  
 dGh᫵jôeCG ´É``aó``dG IQGRh ¿EG ¿``dhD `  `°`  `ù`  `e
É``b ,
 
 ``  `dP ¤EGáë 
  
 °SCG ô``¶``M á``ª``¶``æ``e
¢ 
 `` 
  
 ``Y ìÎ`` 
  
 ``à``°``S (¿```LÉ```à```æ```Ñ```dG)᫵jôeCG á 
  
 æàe Ò``eó``J Ió``M``H á`  `fÉ`  `©``à``°``SG á«FÉ«ª«µdG.ÉjQ°S  áeÉ°ùdG ájhɪ«µdG äÉ``fhõ`  `î`  `G Òeóàd æ°üdGIóMdG ø`  `Y äÉe 
  
 ©e âeób IQGR```dG ¿CG ¿hD ``°`  `ù`  `e ô``cPh »àdG- á«FÉ«ª«µdG áë 
  
 °SCG ô¶M ᪶æà ÚdhD °ùe ¤EG á«æ 
  
 àdG ´``f Oó`  ` ¿CG Qô`  ` 
  
 ``Gh ,É¡d Gk ô 
  
 e É``g øe òîàJ.ájhɪ«µdG á``ë`` 
  
 ``°``SCG Ò``eó``J á``£``N  
óîà°ùà°S »``à``dG´f ¢U°üîH GQGôb GòîàJ ¿CG ᪶æGh ÉjQ°S
¢ 
 Y »¨Ñæjh 
 
 bà«°Sh .Ȫaf 15
  
  
 ëH É¡eGóîà°SG Qô 
  
 G á«æ 
  
 àdGáë 
  
 °SCG øjõîJ á«Ø«c
¢ 
 Y -ÒÑc óM ¤EG- á«æ 
  
 àdG ´f.ÉjQ°S  ájhɪ«µdG
 
§ 
 ` 
  
 Y Iô`«Ñc QGô`°VC    G  :á`«fɪ©dG è` 
 ¹
G á`ã©H ¢ù«FQ
  QÉ£eC    G áé«àf äÉaôYh
§ 
 æà á棠
  
 °ùdG êÉéM äɪ« 
 
á«fɪ©dG
ájD hôdG - áeôµG áµe
»©HÉ°ùdG ¿Éª« 
  
 °S ø``H ô`  `°`  `UÉ`  `f ï«°ûdG ó```cCG çó
¬````fCG á``«``fÉ``ª``©``dG è``` 
 ²
G á`  `ã``©``H ¢``ù``«``FQá«fɪ©dG á`  `ã`  `©`  `Ñ`  `dG º``«`  ` 
 
 
¢ 
 `  ` 
  
 ``Y IÒ``Ñ``c QGô```°```VCG 
¢ 
 Y â 
  
 £g »àdG QÉ£eCG ÖÑ°ùH ,áaôYh
¢ 
 æÃ,á«°VÉG
 
 Ñb á 
  
 « 
  
 dG ájO©°ùdG á«Hô©dG áµ 
  
 ªG QÉ``KBG
òg º«« 
  
 J
 
 `  `LCG øe ¬`  `fCG ¤EG QÉ°TCGh è 
 ²
G áã©H Oah áaÉc øe
 
 ªY » 
  
 jôa
 
 «µ°ûJ 
  
 ²
G °Vd áaôYh
¢ 
 æe »ª«î á«fɪ©dG.É¡à÷É© áÑ°SÉæGQÉé 
 ²
G QóæH QàcódG É©e
 
 Ñ 
  
 à°SG óbh¢ùeCG ájO©°ùdG á«Hô©dG áµ 
  
 ªÉH è 
 ²
G ô``jRháã©H ¢ù«FQ »©HÉ°ùdG ¿Éª« 
  
 °S øH ô°UÉf ï«°ûdG.IóL  ¬ÑàµÃ
 
 dPh á«fɪ©dG è 
 ²
GäGP Q``````eCG å``ë``H á`` 
  
 ``HÉ`` 
  
 ``G
Ó````N iô````L 
 
 ©àj É``ª``«``a á```°```UÉ```Nh
 Î```°```û```G
É```ª```à```gG»àdG äÉ``eó``ÿGh äÓ«¡°ùàdGh è`` 
 ²
G º°SÃájOCÉàd êÉéë 
  
 d ájO©°ùdG äÉ£ 
  
 °ùdG É¡JôahôjRh OÉ``°`  `TCG ó``bh .ô°ùjh ád¡°S
 
 µH
 
 °SÉæGå«M ø``e Ú`  `«`  `fÉ``ª`  `©``dG ø``ª``Mô``dG O``a``H è``` 
 ²
Gá 
  
 eÉ©G ø°ùMh ᪶fCGh ÚfG 
  
 dÉH ºgó« 
  
 J.É¡H ¿Ø°üàj »àdG á«dÉ©dG ¥ÓNCGhÒ````NCGh å``dÉ``ã``dG ê```Ø```dG QOÉ````Z
 
 ```dP ¤EGIQæG áæjóG ¢ùeCG á«fɪ©dG è 
 ²
G áã©H øeêØdG ¿``µ``à``jh .á``eô``µ``G á``µ``e ¤EGkÉ``¡``L``à``eóadGh »æjódG OÉ``°`  `TQEGh AÉàaEG øe ådÉãdG äÓªM
¢ 
 Y ±Gô``°``TEG ó``ahh É``Gh QGOEG¿ÉªY á``Wô``°``T ó````ahh »``Ñ``£``dG ó```a```dGh è```` 
 ²
G.»Ø°ûµdG óadGh á«fÉ£ 
  
 °ùdG
ᩪ÷G
2013 ôHàcCG 11
 
 aGG `g 1434 áé 
 ²
G P øe 6
(1124) Oó©dG
F
riday
 
11
-
October 2013
issue No
(
1124
)
É©dGóÑY AÓ - ájD hôdG
á°ù
  
 L øe § 
  
 °ùe ¥°ùd
É©dG ô°TD G êô``N 
 
 eɵdÉH ´``Ñ``°``SCG äÉ°ù
  
 L É``ª``LEG ø``eh ¢``ù``eCGÜòHòJ  Égô°ùîjh É¡ëHôj
 
 X ,É 
  
 f HQCÉH´Ohh ,¢``ù``ª``ÿG äÉ``°``ù`` 
  
 ``÷G ió```e
¢ 
 `` 
  
 ``Y ®``ë`
  
 ``eià°ùe ó```æ``  `Y ´```  `Ñ```  `°```  `SCG 30 §`
  
 ``°``ù``e ô```°```TD ```e 
¢ 
 Y áFÉG 0^05 áÑ°ùæH É k ©ØJôe ᣠ
  
 f 6652ià°ùG
¢ 
 Y áFÉG 0^07h ,»e«dG ià°ùG.»YÑ°SCGº« 
  
 dG äócCG ó 
  
 a ,ähGóàdG º«b ó«©°U
¢ 
 YhòdG ¢TÉ©àfG ´Ñ°SCG äÉ°ù
  
 L ôNBG  ádhGóàGe
 
 YÉØàdGh IÒ``NCG
É``jCG  ¥°ùdG
ó¡°ûjäó¡°T å«M ,ájQɪãà°SG õcGôG AÉæÑd QÉÑNCG 
 hGó``à``G ´ªé É``YÉ`  `Ø``JQG ´``Ñ``°``SCG ähGó```J 
¢ 
 Y IOÉ```jR á``FÉ``G  93^9 ⨠
  
 H á«dÉG ¥GQhCG;
 
 HÉ°ùdG ´Ñ°SCG äÉ°ù
  
 L  ¬dhGóJ  Ée ᪫bëf ´Ñ°SCG  
 hGóàdG º«b ´ª
 
 H å«M¿« 
  
 e 25 øe Ì`  `cCG É¡æe ¿É`  `c-
É`  `jQ ¿« 
  
 e 60ìôW É`  `¡`  `«``a  »``à``dG ,AÉ``KÓ``ã``dG á`  `°`  `ù`  ` 
  
 `  `L  
É```jQádÓ°U ÜQµª«°S ácô°ûd
É©dG ÜÉààcG º¡°SCGá 
  
 «°ü 
 ²
G øe
 
 YÉ°V Ée gh -áeÉ©dG ähóà 
  
 dâfÉch ,¥°ùdG  ähGó``à``dG º« 
  
 d á«YÑ°SCG,
ÉjQ ¿« 
  
 e 31
 
 HÉ°ùdG ´``Ñ``°``SCG
Ó``N
 
 ÑJ 
¢ 
 Y ¢ùµ©æJ
ähGó``à`  `dG º«b  IOÉ`  `jõ`  `dG øµd å«M ´Ñ°SCG  É¡dhGóJ  »àdG ¥GQhCG OóYëf ¤EG ¬« 
  
 Y
 hGóàdG  Ée ´ª ¢ØîfG´Ñ°SCG QGó````e
¢ 
 `` 
  
 ``Y á``«``dÉ``e á```  `bQh ¿``«`
  
 ``e 121´Ñ°SCG  á«dÉe ábQh ¿« 
  
 e 132 øe ÉWÑgO©jh ,á``FÉ``G  8^3 ¢VÉØîfG áÑ°ùæH
 
 HÉ°ùdG¿Éc »àdG á«dÉG ¥GQhCG ô©°S ´É``Ø`  `JQG ¤EG
 
 ``dPº¡°S É``¡`  `°`  `SCGQ
¢ 
 Yh
¢ 
 `` 
  
 `  `YCG É`  `¡`  `dhGó`  `J
¢ 
 Y
É``Ñ``bEGøe
 ô``©`  `°``S ÜÎ```bG ò```dGh á`  `dÓ`  `°`  `U ÜQµÑª«°S .óMGdG º¡°ù
  
 d ÚdÉjQ
ØJôJ
  hGóàdG º«b :z§ 
 
 °ùe ¥°S{»``YÑ°SC    G ¢SÉ``°SC    G
§ 
 `` 
  
 Y
%
108
äÉcdG - º°UGY
»µjôeCG QGô 
  
 dG ,¢ùeCG ,ájô°üG áeµ 
 ²
G âØ°Uh.
ÖjôZ
¬`  `fÉ``H ájôµ°ù©dG äGó`  `YÉ`  `°`  `ù``G ¢©H
 
 `  `b`  `HIóëàG äÉjdG QGôb
 M
:áeµë 
  
 d ¿É«H  AÉLhÜô```YCG ,ô``°``ü`` á``jô``µ``°``ù``©``dG äGó``YÉ``°``ù``G ¢````©``H ó``«``ª`` QGô 
  
 dG Gò`  `g Qhó°üd ¬HGô¨à°SG øY AGQR``dG ¢ù
  
  kÉHôM ô°üe ¬«a ¢VîJ ò`  `dG « 
 ²
G â«bàdG Gòg.
ÜÉgQEG ó°V¿L »```µ``  `jô``  `eCG á``«``LQÉ``ÿG ô````jRh
É```b ,
 
 ````dP ¤EG±ÉæÄà°SG  ô¶æà°S IóëàG äÉjdG ¿EG ,¢ùeCG ,Òcé°ûG
AGOCG ¢```SÉ```°```SCG
¢ 
 Y
ô``°``ü`` äGó```YÉ```°```ù```Gøe
 ``j ó©H
 
 ``dPh ;äÉ`  `HÉ``î`  `à``fG È``Y á«WGô 
  
 Áó 
  
 dÒc ±É°VCGh ..ô°ü äGóYÉ°ùG ¢©H ø£æ°TGh
 
 bh¢©H
 
 « 
  
 ©J ¿EG :Éjõ«dÉe ¤EG ¬d°Uh øe
 
 « 
  
 b ó©H-IóëàG äÉj 
  
 d ᫪« 
  
 bEG áØ« 
 ²
G ô°ü äGóYÉ°ùGáeµ 
 ²
G ``e äÉ``bÓ``©``dG £ 
  
 J ø£æ°TGh ¿CG »æ©j ¢ù«FôdG
 õY ÖÑ°ùH IôgÉ 
  
 dG  ¢û«÷G øe áeYóG.«dj øe ådÉãdG  »°Sôe óª 
 
 
 
 bà°S É```¡```fCG ,
 hCG ¢```ù``  `eCG ,ø``£``æ``°``TGh â``æ`` 
  
 ``YCGhÎHµ« 
  
 g äGôFÉWh á 
  
 JÉ 
  
 e äGôFÉWh äÉHÉHO º« 
  
 °ùJ260 É``gQó`  `b ájó 
  
 f IóYÉ°ùe ¤EG á``aÉ`  `°``VEG ,ï``jQG``°``Uh IôgÉ 
  
 dG ´É```Ñ```JG ¿É``ª``°````d á```dhÉ``` 
 
 QhO ¿``«`` 
  
 ``e 
Ébh ..»°SôÃ áMÉWEG ó©H âæ 
  
 YCG
 
 jôW áWQÉN
 
 jô£dG áWQÉN ¿CG øe ócCÉàdG
 
 °UGæ°S{ :Ò``có 
  
 àYCG »æfC ;áàbD G áeµë 
  
 d É«°SÉ°SCG Éaóg
Gõ``Je á``  `«```HÉ```é```jEG á``  `bÓ``  `©``  `dG á`` 
  
 ``°``UG``e ¿hó```  `jô```  `j º```¡```fCG áeµ 
 ²
G
ò¡d ójôf{ :±É`  `°`  `VCGh ..zIóëàG äÉjdG Ú«µjôeCG ô©°ûJ ¿CG É k °jCG É¡æe ójôf Éææµd ,ìÉéædGäGóYÉ°ùG IOY ¿CG Òc í°VhCGh ..zÉ¡ªYód ìÉ«JQÉHájô°üG áeµ 
 ²
G ÉgòîàJ »àdG äG£ÿG
¢ 
 Y óªà©J.»°SÉ«°ùdG
 ëàdG ëf »°ª 
  
 d
zÖjôZ{äGóYÉ°ùG
 
 bH»µjôeC    GQGô 
 
 dG:ájô°üGáeµ
 ¹
G
äÉcdG -º°UGY
ÉeÉHhCG
GQÉ``H »µjôeCG ¢ù«FôdG É`  `YOÚHõ 
 ²
G ø``e ¢`  `Sô`  ``  `µ``dG  Ú`  `Yô`  `°`  `û`  `G äÉYɪàLG ¤EG Q¡ª÷Gh »WGô 
  
 ÁódG 
 
 °UàdG
 
 Ñ°S á°ûbÉæ ¢«HCG â«ÑdÉHá«eµM ô`````FGhO ¥Ó`````ZEG »``¡``æ``j ¥É```Ø``` q JÊfÉ 
  
 dG
 
 `` 
  
 ``°``ù``dG ```aô```jh ,á```«``  `dGQó```«```a.᫵jôeCG IQGOEG áfGóà°S¿CG ¢`  ``  `«`  `HCG â«ÑdÉH
 hD `  `°`  `ù`  `e í``°``VhCGh á« 
  
 bCG ø``e Ú`  `Yô`  `°`  `û`  `e » 
  
 à 
  
 «°S É``  `eÉ```HhCG» 
  
 jh ,ÜG```æ```dG ¢`  `ù`  ` 
  
 `  `é`  `Ã á``«``WGô`` 
  
 ``Áó``dGÚHõ 
 ²
G Óc øe AÉ°YCG e ´ÉªàLG
 
 dP,á 
  
 Ñ 
  
 G á 
  
 « 
  
 dG
É```  `jCG
Ó``N ñ«°ûdÉH 
 
 Ñb á``È``G äÉYɪàLG
ò``g »``JCÉ``JhøjódG
 
 °S ``aQ
É``LBG AÉ¡àfG øe
É``jCGh ,QÉ```÷G ô``H``à``cCG ø``e 17```dÉ``H Oó``ë``GÉ¡fjO OGó°S øY ø£æ°TGh âØ 
  
 îJ
ÉM 
 
 °S ¢```Sô``````µ```dG `````aQ
ó`````Y
 
 ```©```Ø```HäÉ«YGóJ ¬d ¿µà°S ôeCG q¿EÉa áfGóà°SG É¡JGÒKCÉJ RhÉéàà°S ᪫Nh ájOÉ°üàbG 
É©dG
É``  `£``  `à``  `d »```µ```jô```eCG OÉ``  `°```ü``  `à``  `bG e ¢`  `VhÉ`  `Ø``à`  `dG É``eÉ``HhCG ¢`  ``  `aô`  `jh .
 ô``°``SCÉ``H 
 
 Ñb á«fGõ«G ÉjÉ°b
 M ÚjQ¡ª÷GIOÉ````YEâ``j``°``ü``à``dGh ø```jó```dG
 
 `` 
  
 ``°``S ```aQá©°ùJ òæe á 
  
 ¨G áeµ 
 ²
G Iõ¡LCG íàa 
¢ 
 Y ¿jQ¡ª÷G ô°üj
 
 HÉ 
  
 G ,
É``jCG¢ØN
 M ¢«HCG â«ÑdG e äÉãMÉÑeájÉYôdG ¿```fÉ``  `b
 ```  `Mh á``«``fGõ``«``G õ``é``YQGôbEG
¢ 
 Y á 
  
 aGª 
  
 d ô°ûc á«ë°üdGIQGOEG á``fGó``à``°``SG
 
 °S ```aQh á``«``fGõ``«``G.᫵jôeCG
¿jódG OGó°S øYø£æ°TGh
 
 îJ äÉ«YGóJ øeóYÉ°üàJ á«dhódG ±hÉîG
ájD hôdG - § 
  
 °ùe
ájôµ°ù©dG ¢SHÉb ¿É£ 
  
 °ùdG á« 
  
 c äòØf,¢ùeCG ìÉÑ°U ,Êɪ©dG ÊÉ£ 
  
 °ùdG ¢û«÷ÉHá« 
 ²
G IÒ``Nò``dÉ``H »`` 
  
 ``ª``©``dG ¿É``«``Ñ``dG
É``à``N;Úë°TôG ÉÑ° 
  
 d Ñ©àdG øjôªà 
  
 dájôµ°ù©dG ø```jQÉ``  `ª```à``  `dG ø```jOÉ```«```Ã
 
 `````dPh,Êɪ©dG ÊÉ``£`` 
  
 ``°``ù``dG ¢``û``«``é`  ` 
  
 ``d á``©``HÉ``à``dGøH O``ª``M ø``H ô``°``ü``f É``©``e á``jÉ``YQ â``ÓÑdG ¿hD ``°``T
É``Y Ú``eCG óæµdG ó``ª`  `MCG  
ÉY ÚeCG É©e
 °Uh iódh .ÊÉ£ 
  
 °ùdG(áÑ°SÉæG »YGQ) ÊÉ£ 
  
 °ùdG ÓÑdG ¿hD °T¬dÉÑ 
  
 à°SG ¿É``  `c ø`  `jô``ª``à``dG á 
  
 £æe ¤EG»°T 
  
 ÑdG
É``°``S ø``H ô``£``e ø``cô``dG AG`` 
  
 ``dGºK ,ÊÉ``  `ª``  `©``  `dG ÊÉ``£`` 
  
 ``°``ù``dG ¢``û``«``÷G ó``FÉ``b¤EG Q```°`````` 
 ²
Gh á``Ñ``°``SÉ``æ``G »````  `YGQ ``ª``à``°``SGGóÑY ø```cô```dG ó``«``ª``©``dG ¬```eó```b RÉ````é````jEG¿É£ 
  
 °ùdG á« 
  
 c ô```eBG Ò``ã``µ``dG ó``ª``MCG ø``HQGhOCG ¬«a ¢Vô©à°SG ,ájôµ°ù©dG ¢SHÉbÉ¡é¡àæJ »àdG á«ÑjQóàdG §£ÿGh á« 
  
 µdG.áØ 
  
 àîG øjôªàdG
 
 MGôeh
Ñ©àdGøjôªà 
  
 d» 
  
 ªY¿É«Há« 
  
 µHÚë°TôGÉÑ° 
  
 dájôµ°ù©dG¢SHÉb¿É£ 
  
 °ùdG
0705110412
 
áeôµG áµe »`a ºÄà 
  
 J è«é 
 ²
G ´ªL
 
Ωƒ«dG ájDhôdG
2
Ω
2013 ôHƒàcCG 11
≥ 
 aGƒŸG `g 1434 áé 
 ◊
G …P øe 6 ᩪ÷G
»°Tƒ 
 ∏ 
 ÑdG » 
 ∏ 
 Y
 ∞ 
 °Sƒj - ájD hôdG
» 
 ∏ 
 « 
 ∏ 
 ÿG ˆGó``Ñ`  `Y ø`  `H
∂∏ 
 ŸGóÑY ï«°ûdG ‹É©e ø°TO;AÉ°† 
 ≤∏ 
 d ‹É©dG ó¡©ŸG QÉ©°T ,
 hC’G ¢ùeCG ,
ó©dG ôjRháj’ƒH AÉ°† 
 ≤∏ 
 d ‹É©dG ó¡©ŸÉH iÈ 
 μ 
 dG áYÉ 
 ≤ 
 dÉH
∂ 
 dPhøH á`  `Ø`  `«`  ` 
 ∏ 
 `  `N Qƒ``à``có``dG ï`  `«``°``û`  `dG IOÉ``©``°``S Qƒ``°``†`  `ë``H .ihõ````f óªM ï«°ûdG IOÉ©°Sh á« 
 ∏ 
 NGódG ßaÉ 
 fi
…ó©°ùdG óªMøH óª 
 fi
Qƒ``à``có``dGh ,ihõ```f ‹Gh …È```ZC’G
É`  `°`  `S ø``HáÄ«¡dGh ó¡©ŸG ó«ªY
ɪYCÉH ÜóàæŸG …ó°TGôdG ¿Éª« 
 ∏ 
 °SQÉ©°ûdG Ú°TóJ øeGõJh .ó¡©ŸÉH á``jQGOE’Gh á«ÁOÉcC’GÚ°SQGódG ø``e á``©``HGô``dG á``©``aó``dG ó``¡``©``ŸG
É`  `Ñ`  ` 
 ≤ 
 `  `à`  `°``SG ™``e 
≠ 
 dÉÑdGh ,
Ω
2014/2013 »``Ñ``jQó``à``dG
Ω
É`  `©`` 
 ∏ 
 ``d äÉ``°``SQGó``dGhá«FÉ°† 
 ≤ 
 dG äÉ`  `°`  `ù`  `°``SD ƒ`  `ŸG ø``e á``°``SQGOh É``°``SQGO 50 º``gOó``Y .á棠
 ∏ 
 °ùdÉH á«fƒfÉ 
 ≤ 
 dGh
º¶ædG øY »Fôe ¢VôY Ëó 
 ≤ 
 J
π 
 Ø 
 ◊
G øª°†Jh 
D hÉ°ûfEG ” …ò```dG ó``¡``©``ŸG ‘ É``¡`  `H
 ƒ``ª``©``ŸG í``FGƒ`` 
 ∏ 
 ``dGhíààaGh
Ω
2010/35 ºbQ ÊÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG
Ω
 ƒ°SôŸG ÖLƒÃá°SGQódG Ióeh ,
Ω
2011ôjGÈa 26 âÑ°ùdG
Ω
 ƒj É«ª°SQ¢SQGódG É¡«a
≈≤∏ 
 àj á«°SGQO
 ƒ°üa á°ùªN ó¡©ŸÉHá«fƒfÉ 
 ≤ 
 dGh á«Yô°ûdG OGƒŸG É« 
 ∏ 
 ªYh Éjô¶f Ó«gCÉJ 
Ω
 ƒ 
 ∏ 
 HO IOÉ¡°T
π 
 eÉ°ûdG ¿Éëàe’G
 RÉ«àLG ó©H íæÁh.á«FÉ°† 
 ≤ 
 dG
Ω
 ƒ 
 ∏ 
 ©dG ‘ É« 
 ∏ 
 ©dG äÉ°SGQódG¿Éª« 
 ∏ 
 °S ø``  `H ó``ª`` 
 fi
Qƒ``à``có``dG ó````cCG ,¬``à``¡``L ø```eh¬fCÉH ó``  `¡```©``  `ŸG ó``«``ª``Y
É```ª```YCÉ```H Üó```à```æ```ŸG …ó```  `°```  `TGô```  `dG èeGôHh á`  `°``SGQó`  `dG áëF’ ø`  `e á©°SÉàdG IOÉ``ŸÉ``H ÓªY øe É``°``SQGO 50 Úª«dG º°ùb iOCG ,ó¡©ŸÉH Ö`  `jQó`  `à`  `dG »°ùjQóàdG
Ω
É© 
 ∏ 
 d AÉ°† 
 ≤∏ 
 d ‹É©dG ó¡©ŸÉH ÚdƒÑ 
 ≤ 
 ŸG 
∂∏ 
 ŸGóÑY ï«°ûdG ‹É`  `©``e
Ω
É```eCG
∂ 
 ``  `dPh ;2014/2013á°SGQódG ¿EG å«M ;
ó©dG ôjRh » 
 ∏ 
 « 
 ∏ 
 ÿG ˆGóÑY øHá°SGQO º``à``jh ,Ió``ª``à``©``ŸG äÉ``YÉ``°``ù``dG
Ω
É``¶``æ``H ó``¡``©``ŸÉ``H,á«fƒfÉ 
 ≤ 
 dGh á«Yô°ûdG
Ω
 ƒ 
 ∏ 
 ©dG ègÉæeh äGQô`` 
 ≤ 
 ``eá©HGôdG á©aódG Ú°SQGódG øe áYƒªéŸG
òg ó©Jh 
Ω
 ô°üæŸG
Ω
É``©`  `dG êô`  `î`  `J å«M á`  `°`  `SGQó`  `dÉ`  `H
≥ 
 ëà 
 ∏ 
 J »`  `à`  `dG.¤hC’G á©aódGèeGôHh á«°ùjQóJ §`  `£`  `N òØæj ó`  `¡`  `©`  `ŸG ¿EG
É```bhá«FÉ°† 
 ≤ 
 dG äÉ``¡``÷Gh
ó``©``dG IQGRh »ØXƒŸ áÑjQóJ 
∞∏ 
 à 
 fl
‘ á``dhó`` 
 ∏ 
 ``d á```````jQGOE’G äÉ```¡```÷Gh ,iô``````NC’G 
ó©dÉH Ú```Ñ``  `JÉ``  ` 
 μ 
 ```dÉ``  `c ,á```«```Ø```«```Xƒ```dG äÉ``°``ü``°``ü``î``à``dGAÉæeCGh
≥ 
 «KƒàdG »``FÉ`  `°``ü`  `NCGh Ú`  `fƒ``fÉ`  ` 
 ≤ 
 ``dG Ú `ã`  `MÉ`  `Ñ``dGh ºcÉëŸG ÚØXƒeh á 
 ◊
É°üŸGh
≥ 
 «aƒàdG ¿É÷ ‘ ô°ùdGó¡©e »ØXƒeh ò«ØæàdG …ô°VÉ 
 fi
 h ô°S AÉæeCG øe.
Ω
É©dG AÉYO’G RÉ¡L »ØXƒeh …QGOE’G AÉ°† 
 ≤ 
 dG
ájD hôdG - § 
 ≤ 
 °ùe
¢û«÷ÉH ájô 
 μ 
 °ù©dG ¢SƒHÉb ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG á« 
 ∏ 
 c äòØf¿É«ÑdG
Ω
É``  `à``  `N ,¢```ù```eCG ìÉ``Ñ``°``U ,ÊÉ```ª``  `©```dG ÊÉ``£`` 
 ∏ 
 ``°``ù``dG•ÉÑ°† 
 ∏ 
 d …ƒÑ©àdG øjôªà 
 ∏ 
 d á« 
 ◊
G IÒNòdÉH » 
 ∏ 
 ª©dGájô 
 μ 
 °ù©dG ø``jQÉ``ª``à``dG ø``jOÉ``«``Ã
∂ 
 ````dPh ;Ú``ë``°``Tô``ŸGájÉYQ â``– ,ÊÉ``ª``©``dG ÊÉ`  `£`  ` 
 ∏ 
 `  `°`  `ù`  `dG ¢û«é 
 ∏ 
 d á`  `©`  `HÉ`  `à``dG  
Ω
ÉY Ú``eCG …óæ 
 μ 
 dG ó`  `ª``MCG ø `H OƒªM ø`  `H ô°üf ‹É©e ÚeCG ‹É©e
 ƒ°Uh iódh .ÊÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG •ÓÑdG ¿hD ƒ°T¤EG (áÑ°SÉæŸG »``YGQ) ÊÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG •ÓÑdG ¿hD ƒ°T
Ω
ÉYô£e øcôdG AGƒ 
 ∏ 
 dG ¬dÉÑ 
 ≤ 
 à°SG ‘ ¿Éc øjôªàdG á 
 ≤ 
 £æe,Êɪ©dG ÊÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG ¢û«÷G óFÉb »°Tƒ 
 ∏ 
 ÑdG
É°S øH¬eób RÉéjEG ¤EG Qƒ°† 
 ◊
Gh áÑ°SÉæŸG »YGQ ™ªà°SG ºKá« 
 ∏ 
 c ô `eBG …Òã 
 μ 
 dG óªMCG øH ˆGóÑY øcôdG 󫪩dGQGhOCG ¬«a ¢Vô©à°SG ,ájô 
 μ 
 °ù©dG ¢`  `Sƒ`  `HÉ`  `b ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG 
π 
 MGôeh É¡é¡àæJ »àdG á«ÑjQóàdG §£ÿGh á« 
 ∏μ 
 dG.
ò«ØæJ ø``e Iƒ``Lô``ŸG ±Gó````gC’Gh áØ 
 ∏ 
 àîŸG øjôªàdGøjôªàdG
π 
 MGôŸ ÉeÉàN ó©j ¿É«ÑdG Gòg ¿CGkÉë°VƒeäGó````Mhh äÓ``«`
 μ 
 ``°``û``Jh á```jƒ```dCG ø```e OÉ``æ``°``SEÉ``H á`  `Ø`` 
 ∏ 
 ``à`  `î``ŸG…ƒL º```YOh ,iô````NC’G ÊÉ``ª``©``dG ÊÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG ¢``û`  `«`  `÷Gøe OÉ``æ``°``SEGh ,ÊÉ``ª``©``dG ÊÉ`  `£`` 
 ∏ 
 `  `°`  `ù`  `dG ƒ```÷G ìÓ``°``S ø``e á«°Sóæ¡dG äÉeóÿGh á«fɪ©dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG ájôëÑdG¿ÉªY áWô°Th á°UÉÿG ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG Iƒbh ´ÉaódG IQGRƒH.á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG¿É«ÑdG äÉ``«``dÉ``©``a ¿ƒ``ë``°``Tô``ŸG •É``Ñ``°``†``dG ò``Ø``f ó```bhøjôªàdG á``  `£``  `N
≥ 
 `````ah á```«``` 
 ◊
G IÒ```Nò```dÉ```H »`` 
 ∏ 
 ``ª``©``dGÉÃh áØ 
 ∏ 
 àîŸG OÉæ°SE’G áë 
 ∏ 
 °SCG ácQÉ°ûà ,áYƒ°VƒŸG¢SƒHÉb ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG á« 
 ∏μ 
 H ÖjQóàdG IAÉØc ióe ¢ù
 μ 
 ©j.ájô 
 μ 
 °ù©dG¿hD ƒ```°```T
Ω
É````  `Y Ú`````  `eCG ‹É```©```e í```aÉ``  `°``  `U ,
Ω
É````à````ÿG ‘há« 
 ∏μ 
 dÉH ÖjQóàdGh ¬«LƒàdG áÄ«g ÊÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG •ÓÑdGiƒà°ùe øe
ógÉ°T ÉÃ Gó«°ûe Úë°TôŸG •ÉÑ°†dGh 
≈∏ 
 Y á« 
 ∏μ 
 dGkÉ k Äæ¡e ,øjôªàdG äÉ«dÉ©a ò«ØæJ ‘ 
É`  `Y§£ÿG ìÉ``‚ øgôH …ò``dGh »ÑjQóàdG RÉ``‚E’G Gò``g¿ƒªFÉ 
 ≤ 
 dG É¡dòÑj »àdG Oƒ``¡``÷Gh IQô`` 
 ≤ 
 ``ŸG á«ÑjQóàdG¢ù«FQ ø`  `cô`  `dG
≥ 
 jôØdG » 
 ∏ 
 ª©dG ¿É«ÑdG ô°†M .É¡« 
 ∏ 
 YäGƒb IOÉb øe OóYh ,áë 
 ∏ 
 °ùŸG ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG äGƒb ¿ÉcQCGá«æeC’Gh ájô 
 μ 
 °ù©dG Iõ``¡``LC’Gh ë 
 ∏ 
 °ùŸG ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG™ªLh ÚdhD ƒ°ùŸGh •ÉÑ°†dG QÉÑc øe OóYh ,iôNC’G.Êɪ©dG ÊÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG ¢û«÷G »Ñ°ùàæe øe
á©HGôdG á©aódG ‘ á°SQGOh É k    °SQGO 50
ÉÑ 
 ≤
 à°SG ™e øeGõàdÉH AÉ°† 
 ≤∏ 
 d ‹É©dG ó¡©ŸG QÉ©°T ø°Tój
ó©dG ôjRh
ájô 
 μ 
 °ù©dG ¢SƒHÉb ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG á« 
 ∏μ 
 H Úë°TôŸG •ÉÑ°† 
 ∏ 
 d …ƒÑ©àdG øjôªà 
 ∏ 
 d » 
 ∏ 
 ª©dG ¿É«ÑdG
≈ 
 Yôj …óæ 
 μ 
 dG
á```°†jôØdG AGOC    ’ á```°Só 
 ≤
 ŸG QÉjódG ¤E     G QOÉ``¨J á``jô 
 μ 
 °ù©dG è`` 
 ◊
G á``ã©H
ájD hôdG - § 
 ≤ 
 °ùe
è 
 ◊
G áã©H ,¢``ù``eCG ìÉ`  `Ñ`  `°``U , kGƒ```L OÓ``Ñ``dG äQOÉ```ZQÉjódG ¤EG á``¡``Lƒ``à`o e ;````` `g1434
Ω
É``©``d á`  `jô`` 
 μ 
 `  `°`  `ù``©``dGOóY Ïe
≈∏ 
 Y
∂ 
 dPh ;è 
 ◊
G
∂ 
 °SÉæe AGOC’ á°Só 
 ≤ 
 ŸGÊÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG ƒ÷G ìÓ°ùd á©HÉàdG
π≤ 
 ædG äGôFÉW øeÉ¡JQOɨe ió```d á``ã `©``Ñ``dG ´GOh ¿É````ch ,ÊÉ``ª``©``dGøH ô°UÉf øH óª 
 fi
IOÉ©°S ájƒ÷G Ö«°ùdG IóYÉbQÉÑc øe OóYh ,´ÉaódG IQGRh
π 
 «ch »Ñ°SGôdG óª 
 fi
áë 
 ∏ 
 °ùŸG ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG äGƒ`  `bh ´ÉaódG IQGRƒ`  `H •ÉÑ°†dG.á«æeC’G ájô 
 μ 
 °ù©dG Iõ¡LC’Gh 
ò¡H ᪠
 ∏ 
 c ´É``aó``dG IQGRh
π 
 ``«`  `ch IOÉ`  `©`  `°`  `S
≈ 
 `` 
 ≤ 
 ``dCGhâ«ÑdG èM ¢SÉædG
≈∏ 
 Y ˆh){ :É¡«a
Éb ;áÑ°SÉæŸG,º«¶©dG ˆG ¥ó``°``U (Ó``«``Ñ``°`  `S ¬``  `«```dEG ´É``£``à``°``SG ø``  `e ºcÉ©°ùe º 
 μ 
 d
 QÉHC
Ω
 ƒ«dG º 
 μ 
 eÉeCG
∞ 
 bCG ¿CG Êô°ùjøe IÒ``©``°``Th äGOÉ``  `Ñ``  `©```dG
π 
 ````LCG ø``  `e IOÉ``  `Ñ``  `Y á``jOCÉ``à``d ɪch ,ácQÉÑŸG è 
 ◊
G á°†jôa »gh ôFÉ©°ûdG º¶YCG,
Ω
ÉY
π 
 c ájô 
 μ 
 °ù©dG è 
 ◊
G áã©H Ò«°ùJ ¿CG ¿ƒª 
 ∏ 
 ©JóFÉ` 
 ≤ 
 dG á`  `dÓ`  `L ¿ó``d ø``e á«eÉ°S äÉ¡«LƒàH »`  `JCÉ``J  
∂ 
 dPh -
ÉYQh ˆG ¬¶ØM- áë 
 ∏ 
 `°ùŸG äGƒ` 
 ≤∏ 
 d
≈∏ 
 YC’Gøjò 
 ∏ 
 dG Ú`  `«`  `eÉ``°``ù``dG
Ω
É``ª``à``g’Gh á``jÉ``Yô``dG QÉ````WEG ‘ áë 
 ∏ 
 °ùŸG ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG äGƒb »Ñ°ùàæŸ ¬àdÓL ɪ¡«dƒj.zá 
 ∏ 
 °SÉÑdGâ©°S ó 
 ≤ 
 d{ :êÉé 
 ◊
G ÉÑWÉ 
 fl
¬JOÉ©°S ±É°VCGhá 
 ∏ 
 ã‡- á`  `ë`  ` 
 ∏ 
 `  `°`  `ù`  `ŸG ¿É``£`  ` 
 ∏ 
 `  `°`  `ù`  `dG äGƒ```b ¿É````cQCG á``°``SÉ``FQ  
π 
 ch
Ω
 õ 
 ∏ 
 j Ée
π 
 c Òaƒàd IógÉL -…ƒæ©ŸG ¬«LƒàdÉH,ádƒ¡°Sh ô°ù«H á°†jôØdG
òg AGOCG º 
 μ 
 « 
 ∏ 
 Y
π 
 ¡°ùj Éeá 
 ∏ 
 MôdG
òg ᫪gCG ¿hQó 
 ≤ 
 J º 
 μ 
 fCG ¬«a
∂ 
 °T ’ ɇhíeÉ°ùàdGh ¿hÉ``©``à``dG ô``°``UGhCG ó``«`  `cCÉ`  `J ‘ ,á``«``fÉ``ÁE’G øjòØæeh Ú©ªà°ùekɪFGO Gƒfƒ 
 μ 
 a º 
 μ 
 æ«H ó°VÉ©àdGhÒN Gƒfƒ 
 μ 
 àd áã©ÑdG IQGOEG ‘ º 
 μ 
 «dhD ƒ°ùe äÉ¡«Lƒàd¿ƒcÎJh
π 
 «ã“ ø°ùMCG É¡fƒ 
 ∏ 
 ã“ ºcó 
 ∏ 
 Ñd AGôØ°S.záæ°ù
 ◊
G á 
 ∏ 
 eÉ©ŸGh ¥ÓNC’G ‘ kÉÑ«WkGôKCGáæeBG á 
 ∏ 
 MQ º 
 μ 
 d
≈ 
 æ“CG{ :¬àª 
 ∏ 
 c ¬JOÉ©°S ºààNGhˆG ¿PEÉ````H GQƒ``Ø``¨``ekÉ```Ñ``  `fPhkGQhÈ````ekÉ``é``MhkIó``«``©``°``SÉŸ º 
 μ≤ 
 aƒj ¿CG ôjó 
 ≤ 
 dG » 
 ∏ 
 ©dG ¤ƒ``ŸGkÓFÉ°S ¤É©JÖMÉ°U Iô°†M Éf’ƒe ßØëj ¿CGh
É°Vôjh ¬ÑëjóFÉ 
 ≤ 
 dG º¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG ádÓ÷GÒÿG
≥ 
 jôW
≈∏ 
 Y Oó°ùjh áë 
 ∏ 
 °ùŸG äGƒ 
 ≤∏ 
 d
≈∏ 
 YC’G kÉjƒæ°S ájô 
 μ 
 °ù©dG è 
 ◊
G áã©H Ò«°ùJ »JCÉjh .z
É£Nøe á``«``eÉ``°``ù``dG äÉ``¡``«``Lƒ``à``dGh ô``````eGhC’G
≈ 
 `` 
 ∏ 
 ``YkAÉ```æ``  `H¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG á``dÓ``÷G Ö``MÉ``°`  `U Iô``°`  `†``M É``f’ƒ``e ¿ó``  `d äGƒ 
 ≤∏ 
 d
≈ 
 `` 
 ∏ 
 ``YC’G óFÉ 
 ≤ 
 dG º¶©ŸG ó«©°S ø``H ¢SƒHÉb¬«LƒàdG
Ω
 ƒ``` 
 ≤ 
 ``  `jh -
É`````YQh ˆG ¬``¶``Ø``M- á``ë`` 
 ∏ 
 `  `°`  `ù``ŸGáë 
 ∏ 
 °ùŸG ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG äGƒ``  `b ¿É```  `cQCG á°SÉFôH …ƒ``æ``©``ŸG Ëó 
 ≤ 
 Jh áã©ÑdG Ò«°ùàd OGóYE’Gh º«¶æàdÉHkÉjƒæ°Søe
Ω
Gô```  ` 
 ◊
G ˆG â``«`  `H êÉ``é`` 
 ◊
á``eRÓ``dG äÉ``eó``ÿG.»æeC’Gh ájô 
 μ 
 °ù©dG Iõ¡LC’G »Ñ°ùàæe
ájD hôdG - § 
 ≤ 
 °ùe
» 
 ∏ 
 Y Qƒ``à``có``dG IOÉ``©``°``S
π 
 `  `Ñ`` 
 ≤ 
 `  `à``°`  `SGá©eÉL ¢ù«FQ Êɪ«ÑdG Oƒ©°S øHó«ØjO QƒàcódG ,¢SƒHÉb ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdGÚ 
 ∏μ 
 fGQÉa á``©``eÉ``L ¢``ù``«``FQ ô``` 
 μ 
 ``  `jO,á« 
 μ 
 jôeC’G ``  `ë``  `à```ŸG äÉ```j’ƒ```dÉ```H Qƒ°†ëH
∂ 
 dPh ;¬d
≥ 
 aGôŸG óaƒdGhÊɪ©ædG óª 
 fi
øH óªMCG QƒàcódGIQÉéà 
 ∏ 
 d á``ã``jó`` 
 ◊
G á``«`` 
 ∏ 
 `` 
 μ 
 ``dG ó``«``ª``Y‘ ¿É```Ñ```fÉ```÷G
 hÉ```æ```Jh ..
Ω
 ƒ``` 
 ∏ 
 ```©```dGh᫪ 
 ∏ 
 ©dG ÉjÉ°† 
 ≤ 
 dG øe GkOó`  `Y AÉ 
 ≤∏ 
 dG 
π 
 Ñ°S :É¡æe ;ácΰûŸG á«ãëÑdGh»ª 
 ∏ 
 ©dG ¿hÉ```©```à```dG º``````YOh õ```jõ```©```J¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG á``©``eÉ``L Ú``  `H »``ã``ë``Ñ``dGhÚ``` 
 ∏ 
 ``` 
 μ 
 ```fGô```a á`````©`````eÉ`````Lh ¢````  `Sƒ````  `HÉ`````b.á« 
 μ 
 jôeC’G¢ù«FQ Qƒ``à``có``dG IOÉ``©``°``S QÉ```°```TCGh¤EG -AÉ```` 
 ≤ 
 ```` 
 ∏ 
 ```  `dG
Ó``````N- á```©```eÉ```÷G…ò```dG »``  `ª``` 
 μ 
 ``  `dGh »``  `Yƒ``  `æ```dG Qƒ``  `£``  `à``  `dG ,ÜÓ£dG OGóYCG ‘ á©eÉ÷G
ó¡°ûJ¤EG áaÉ°VEG ,᫪ 
 ∏ 
 ©dG äÉ°ü°üîàdGhá«ãëÑdGh ᫪ 
 ∏ 
 ©dG Ö``fGƒ``÷G º```gCGáeóÿ á©eÉ÷G É¡« 
 ∏ 
 Y õcôJ »àdG” ,AÉ````  ` 
 ≤ 
 ````  ` 
 ∏ 
 ````  `dG
Ó````````Nh .™```  `ª```  `à```  `é```  `ŸG º 
 ∏ 
 ©àdG
É````› ‘ ¿hÉ``  `©``  `à```dG å``ë``HèeÉfÈdG ¢``ù``jQó``Jh ,ÊhÎ``` 
 μ 
 ```dE’Gᨠ
 ∏ 
 dG
É› ‘ ÜÓ£ 
 ∏ 
 d »°ù«°SCÉàdG,‹B’G Ö```°```SÉ``
 ◊
Gh ,á```jõ```«``` 
 ∏ 
 ```‚E’G.äÉ«°VÉjôdGh
ájD hôdG - § 
 ≤ 
 °ùe
á```jô```ë```Ñ```dG É```à```æ```«```Ø```°```S â```æ``` 
 μ 
 ```“zQƒ°üæŸG{ á``« `fÉ`  `ª``©`  `dG á`  `«``fÉ`  `£`  ` 
 ∏ 
 `  `°`  `ù`  `dG »æÁ ÜQÉ``b PÉ`` 
 ≤ 
 ``fEG ø``e z
Ω
ó``æ`  `°`  `ù``ezh¢UÉî°TCG 10 ¬``æ``à``e
≈ 
 `` 
 ∏ 
 ``Y
π 
 ``ª``ë``j¿CG ó``©``H ,á``«``æ``ª``«``dG á``«``°``ù``æ``÷G ø```e¬JÉcô 
 fi
‘ »æa
π 
 £Y ¤EG ¢Vô©J120 ó``©``H
≈ 
 `` 
 ∏ 
 ``Y ô``ë``Ñ``dG ¢```Vô```Y ‘ QõL ¥ô```°```T ܃```æ``  `L É``` v jô``  `ë``  `HkÓ``  `«```e.äÉ«fÓ 
 ◊
Gº¡°ùJ É``e QÉ```WEG ‘ 
∂ 
 ``dP »``JCÉ``jhá«fɪ©dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG ájôëÑdG ¬H kÉÑæL PÉ 
 ≤ 
 fE’Gh åëÑdG Oƒ¡L øª°VäGƒb áë 
 ∏ 
 °SCG »``bÉ``H ™``e ÖæL ¤EGäÉ°ù°SD ƒŸGh á``ë`` 
 ∏ 
 ``°``ù``ŸG ¿É``£`` 
 ∏ 
 ``°``ù``dG.iôNC’G á«eƒ 
 μ◊
GzQƒ°üæŸG{ áæ«Ø°ùdG
 ƒ°Uh Qƒah¢VôY ‘ »æª«dG ¢ûæ 
 ∏ 
 dG ™bƒe ¤EG¢ù
 ≤ 
 £dG ádÉMh ±hôX ºZQ ôëÑdGËó 
 ≤ 
 àH º```bÉ```£```dG
Ω
É`````b ,Å```«```°```ù```dGºbÉ£d á```«```fÉ```°```ù```fE’G äGó```YÉ```°```ù```ŸGøe
≥ 
 ``  `jô```a
Ω
ó````b Ú```M ‘ ,¢``û``æ`` 
 ∏ 
 ``dGzQƒ°üæŸG{ á``æ``«``Ø``°``ù``dG »``°``Só``æ``¡``e” óbh ,áeRÓdG á«æØdG äGóYÉ°ùŸGäÉ«fÓ 
 ◊
G Qõ``L ¤EG ¢ûæ 
 ∏ 
 dG ô£bájôëÑdG á``æ`  `«``Ø``°``S ¤EG ¬``ª``«`
 ∏ 
 ``°``ù``Jh,z
Ω
óæ°ùe{ á`  `«`  `fÉ``ª`  `©`  `dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG¤EG ¢``û``æ`` 
 ∏ 
 ``dG ô``£`` 
 ≤ 
 ``H â```eÉ``  `b »```à```dGh¬ª« 
 ∏ 
 °ùJ º``K ø``  `eh ,á``dÓ``°`  `U AÉ`  `æ`  `«`  `e ¿ÉªY áWô°ûH
π 
 MGƒ°ùdG ôØN ¤EG.á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG
á« 
 μ 
 jôeC    ’G Ú 
 ∏μ 
 fGôa á©eÉL ™e ¿hÉ©àdG åëÑj ¢SƒHÉb ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG á©eÉL ¢ù«FQ
 ôëÑdG¢VôY‘ É v     «æÁÉHQÉb¿Gò 
 ≤
 æJ z
Ω
óæ°ùe{hzQƒ°üæŸG{ á«fɪ©dGá«fÉ£
 ∏ 
 °ùdGájôëÑdGÉàæ«Ø°S
 
¿ÉªY ÜÉÑ`°T
3
Ω
2013 ôHƒàcCG 11
≥ 
 aGƒŸG `g 1434 áé 
 ◊
G …P øe 6 ᩪ÷G
á«fɪ©dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG ájôëÑdG áæ«Ø°S
ÉÑ 
 ≤
 à°SG
π 
 ØM
≈ 
 Yôj áMÉ«°ùdG ôjRhIô°TÉ©dG Iôª
 ∏ 
 d á«dhódG ábGó°üdG ¢SC    Éc äRôMC    Gh …ôëH
π 
 «e 16000 â©£b áæ«Ø°ùdG
É¡ªbÉWháæ«Ø°ù 
 ∏ 
 d
π 
 aÉM
ÉÑ 
 ≤
 à°SG
äGRÉ‚E     ’G øe áYƒª› É¡dÓN â 
 ≤≤
 M ÉHhQhC    G ¤E     G á 
 ∏ 
 MQ ó©H øWƒdG ¤E     G Oƒ©J z ¿ÉªY ÜÉÑ°T{
ájD hôdG - § 
 ≤ 
 °ùe
ÜÉÑ°Tzá«fɪ©dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG ájôëÑdG áæ«Ø°S IOƒ©HkAÉØàMG⪶f á``  `«```HhQhC’G É¡à 
 ∏ 
 MQ ø``e á棠
 ∏ 
 °ùdG
É``«`  `e ¤EG z¿É``ª``Yáæ«Ø°ùdG
ÉÑ 
 ≤ 
 à°S’ á«dÉØàMG á«fɪ©dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG ájôëÑdG 
∂ 
 dPh ,ájôëÑdG ¿É£ 
 ∏ 
 °S øH ó«©°S IóYÉ 
 ≤ 
 H øØ°ùdG
≈ 
 °SôÃôjRh …RôëŸG óªM øH ô°UÉf øH óªMCG ‹É©e ájÉYQ â–¢ù«ªN øH ˆG óÑY …ôëH øcôdG AGƒ 
 ∏ 
 dG Qƒ°†ëH ,áMÉ«°ùdGIOÉ©°Sh ,á``« `fÉ`  `ª`  `©`  `dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG á`  `jô``ë`  `Ñ`  `dG ó``FÉ``b »`  `°`  `ù`  `«`  `Fô`  `dG áæWÉÑdG ܃æL ßaÉ 
 fi
…ôé 
 ◊
G ó«©°S øH
Ó`  `g ï«°ûdGájQƒ¡ª÷G ø``e
π 
 ``c AGô``Ø``°``S IOÉ``©``°``ù``dG ÜÉ``ë``°``UCG ø``e Oó```Yh,É«fÉÑ°SCG á 
 μ∏ 
 ‡h ,á``jOÉ`  `–’G É«fÉŸCG ájQƒ¡ªLh ,á«°ùfôØdG»Ñ°ùàæe ø`  `e ™ªLh ÚdhD ƒ°ùŸGh •ÉÑ°†dG QÉÑc ø`  `e Oó``Yh .á«fɪ©dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG ájôëÑdG±õY ºK ,º«`` 
 μ◊
G ôcòdG øe Iô£Y IhÓàH
É```ØàM’G CGóH»eÉeC’G
∞ 
 °üdG ¢û«àØàH ¬«dÉ©e
Ω
Éb Égó©H ,±ô°ûdG
Ω
Ó°S¿ÉªY ÜÉÑ°T ) áæ«Ø°ùdG â°SQ ¿CG ó©Hh ,±ô°ûdG ¢SôM øe¿É£ 
 ∏ 
 °S øH ó«©°S IóYÉb ‘ É¡d ¢ü°üîŸG
∞ 
 «°UôdG
≈∏ 
 Y (¤EG Oƒ©°üdÉH Qƒ°† 
 ◊
Gh áÑ°SÉæŸG »YGQ ‹É©e
Ω
Éb ájôëÑdGRÉéjEG ¤EG ´Éªà°S’Gh ,É¡ªbÉW áëaÉ°üeh áæ«Ø°ùdG ô¡XäGRÉ‚EG øe ¬à 
 ≤≤ 
 M Éeh
Ω
É©dG Gò¡d áæ«Ø°ùdG á 
 ∏ 
 MQ øY
Ω
ÉY.áeó 
 ≤ 
 àe õcGôehóªM ø``H ô°UÉf ø``H ó``ª``MCG ‹É`  `©`  `e ¤OCG áÑ°SÉæŸG
ò``¡``Hh…ƒæ©ŸG ¬«LƒàdG ÜhóæŸ íjô°üàH áMÉ«°ùdG ô`  `jRh …RôëŸG¢SCGQ
≈∏ 
 Y ¿ƒ```cCG ¿CÉ```H
Ω
 ƒ``«``dG Gò``g âaô°ûJ ó`` 
 ≤ 
 `  `d{ : ¬«a
É``b¤EG á棠
 ∏ 
 °ùdG IÒØ°S z¿É``ª``Y ÜÉ``Ñ``°`  `T{ áæ«Ø°ùdG » 
 ∏ 
 Ñ 
 ≤ 
 à°ùeÅfGƒe äQGRh
É©dG QÉëH ‘ äôëHCG »àdGh ,™ªLCG
É©dG,ôgOõŸG ô°VÉ 
 ◊
ÉHh ¿ÉªY á棠
 ∏ 
 °ùd
≥ 
 jô©dG »°VÉŸÉH áaô©eÉf’ƒe ÉæJÒ°ùe óFÉb ájÉYQ
π 
 X ‘ 
Ω
 ƒ«dG ¿ÉªY ¬°û«©J …òdGº¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†MAÉæãdGh ` 
ÉYQh ˆG ¬¶ØM ` áë 
 ∏ 
 °ùŸG äGƒ 
 ≤∏ 
 d
≈∏ 
 YC’G óFÉ 
 ≤ 
 dGøe
π 
 ch ,¢ShÉ°TC’G z¿ÉªY ÜÉÑ°T{ áæ«Ø°ùdG IQÉëÑd ô 
 μ 
 °ûdGh‘ á«dhódG É¡JÓMQ
ÓN áæ«Ø°ùdG
òg IÒ°ùe ‘ 
 QÉ°TGƒ 
 ∏ 
 ãe ø``jò``dGh ,á`  ` 
 ∏ 
 `  `Mô`  `dG
ò``g ¤EGk’ƒ``°``Uh á«°VÉŸG Úæ°ùdGÅfGƒŸG ‘ kÉ«dÉY ¿ÉªY º°SG Gƒ`  `©`  `aQh ,
π 
 «ã“ ÒN á棠
 ∏ 
 °ùdG,º¡d ô 
 μ 
 °ûdÉa ,º¡àaÉ°†à°SG »àdG
 hó``  `dG ‘h É```ghQGR »àdGGƒ 
 ∏ 
 °üM …òdG AÉæãdGh ,É¡H GhRÉa »àdG õFGƒ÷G º¡d
 QÉÑfh.zɪFGO
Ω
ÉeE’G ¤EG ˆG AÉ°T ¿EGh ¬« 
 ∏ 
 Yô°UÉf ø``H
∞ 
 «°S …ô``ë``H ø``cô``dG
Ω
ó`` 
 ≤ 
 ``ŸG È``Y ¬`  `Ñ`  `fÉ`  `L ø``e áæ«Ø°S âNQCG{ :kÓFÉb z¿ÉªY ÜÉÑ°T áæ«Ø°ùdG óFÉb »ÑMôdGIóYÉb Éæg ¿ÉªY ÜÉÑ°T á«fɪ©dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG ájôëÑdGâcQÉ°T ¿CG ó©H É¡àYô°TCG
Ω
 ƒ«dG ájôëÑdG ¿É£ 
 ∏ 
 °S øH ó«©°S 
òg ‘ á`  `jô`  `ë``Ñ`  `dG äÉ``fÉ``Lô``¡``ŸGh äÉ``bÉ``Ñ`  `°`  `ù``dG ø``e ó``jó``©``dG ‘  Éf’ƒŸ á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG
≈∏ 
 YkAÉæH äAÉL »àdGh á 
 ∏ 
 MôdG` º¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†MófGhQ áæjóe ‘ GOÉeQCG ¿ÉLô¡e øe GkAóH ` 
ÉYQh ˆG ¬¶ØM…ôëÑdG Qó 
 ∏ 
 ¡«fO ¿ÉLô¡eh á 
 ≤ 
 jó°üdG É°ùfôa ájQƒ¡ªL ‘ á«YGô°ûdG øØ°ùdG ¥ÉÑ°S ‘ kGÒNCGh á 
 ≤ 
 jó°üdG Góædƒg á 
 μ∏ 
 ‡ 
 QɉódG á 
 μ∏ 
 ªÃ ¢ùgQCG áæjóe ‘ 
≥∏ 
 £fG …ò`  `dG á 
 ∏ 
 jƒ£dGá«fÉãdG á 
 ∏ 
 MôŸG ºK » 
 μ 
 æ°ù
 ∏ 
 g ájóæ 
 ∏ 
 æØdG ᪰UÉ©dG ‘ kÉeÉàN‘ âªààNGh É«Ø«J’ ájQƒ¡ªL ᪰UÉY øe â 
 ≤∏ 
 £fG …òdGRƒa É¡«a ø`` 
 ∏ 
 ``YCG »`  `à`  `dGh GóædƒH ájQƒ¡ªéH ø°ûà 
 μ 
 °S áæjóeIôª 
 ∏ 
 dh ¥ÉÑ°ùdG Gò``¡`  `d á``«`  `dhó``dG á`  `bGó`  `°``ü`  `dG ¢`  `SCÉ`  ` 
 μ 
 `  `H áæ«Ø°ùdGá 
 ∏ 
 MôdG
ò``g ‘h ájôëÑdG É¡JÉcQÉ°ûe ï``jQÉ``J ‘ Iô°TÉ©dGÉ¡dÓN äQGR …ôëH
π 
 «e 16000 ÜQÉ 
 ≤ 
 j Ée áæ«Ø°ùdG â©£bá 
 ∏ 
 MôdG
òg
ÓN áæ«Ø°ùdG QGR óbh ádhO 15 ‘ kAÉæ«e 19ájôëÑdG áæ«Ø°S
 ƒ°Uh áÑ°SÉæÃh ôFGR 134000 ÜQÉ 
 ≤ 
 j Éeº°SÉHh RÉ``‚E’G Gò``gh (¿ÉªY ÜÉÑ°T) á«fɪ©dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG…’ƒe ¤EG RÉ`  `‚E’G Gòg …ógCG ¿CG »æaô°ûj áæ«Ø°ùdG ºbÉW º¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M.
ÉYQh ˆG ¬¶ØM áë 
 ∏ 
 °ùŸG äGƒ 
 ≤∏ 
 d
≈∏ 
 YC’G óFÉ 
 ≤ 
 dGáæ«Ø°ùdG ô¡X
≈∏ 
 Y GƒfÉc øjòdG IQÉëÑdG øe OóY ÈY ɪcçó– å«M Iô`  `eÉ``¨`  `dG º¡JOÉ©°S ø`  `Y á``«``HhQhC’G É¡à 
 ∏ 
 MQ ‘ ácQÉ°ûŸÉH ó«©°S »æfEG{kÓFÉb »°Tƒ 
 ∏ 
 ÑdG ídÉ°U …ôëH
∞ 
 jô©dGóbh
Ω
É©dG Gò¡d ¿ÉªY ÜÉÑ°T áæ«Ø°ùd ájôëÑdG á 
 ∏ 
 MôdG ‘ áØ 
 ∏ 
 àîŸG ᣰûfC’Gh äÉ«dÉ©ØdG øe ójó©dÉH á 
 ∏ 
 MôdG â 
 ∏ 
 ØM. z¬ 
 ≤ 
 «aƒJh ˆG óªëH øWƒdG ¢VQCG ¤EG Oƒ©f øëf Éghóª 
 ◊
G{
É```b …ƒ`` 
 ∏ 
 ``©``dG »`` 
 ∏ 
 ``Y ø``H Ú`  `°`  `ù`  `M …ô``ë``H
∞ 
 ``jô``©``dGájôëÑdG áæ«Ø°ùd ájôëÑdG á 
 ∏ 
 MôdG
Ω
É``“EÉæ 
 ≤ 
 ah …ò`  `dG ˆáÄ« 
 ∏ 
 e á`` 
 ∏ 
 ``MQ â``fÉ``ch z¿É``ª``Y ÜÉ``Ñ``°``T{ á«fɪ©dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdGäÉaÉ 
 ≤ 
 K
≈ 
 `` 
 ∏ 
 `  `Y É``¡``dÓ``N ø``e â``aô``©``Jh á``Yƒ`  `æ``à``ŸG äÉ`  `«``dÉ`  `©`  `Ø``dÉ`  `H . zá«HhQhC’G
 hódG øe ójó©dG¬fEG{
É``b »°SQÉØdG
 QÉ`  `Ñ`  `e ø`  `H º`  `«`  `gGô``HEG …ôëH Ö«bôdG Iô°†M Éf’ƒŸ á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG »Ñ 
 ∏ 
 f ¿CG º«¶Y ±ô°ûd¬¶ØM ` áë 
 ∏ 
 °ùŸG äGƒ 
 ≤∏ 
 d
≈ 
 `` 
 ∏ 
 ``YC’G óFÉ 
 ≤ 
 dG á``dÓ`  `÷G ÖMÉ°U 
ÓN øe á«dhódG
π 
 aÉëŸG ‘ á棠
 ∏ 
 °ùdG
π 
 «ãªàd ` 
ÉYQh ˆGábGó°üdGh áÑëŸG ádÉ°SQ
π 
 «°Uƒàd z¿ÉªY ÜÉÑ°T{ áæ«Ø°ùdG.z
É©dG ܃©°T ¤EG
Ω
Ó°ùdGhájôëÑdG á``æ``«``Ø``°``S QÉ```  `ë```  `HEG ò``æ``e ¬````` q fCG ô``  `cò```dÉ```H ô```jó```÷GøH ó«©°S IóYÉb øe
¿ÉªY ÜÉÑ°T
á«fɪ©dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdGäQGR »°VÉŸG
π 
 jôHEG øe ô°ûY ™°SÉàdG ‘ ájôëÑdG ¿É£ 
 ∏ 
 °SÜQÉ 
 ≤ 
 j Ée É¡dÓN øe â©£b ádhO 16 ‘ kAÉæ«e 23 áæ«Ø°ùdGøe ójó©dG ‘ á棠
 ∏ 
 °ùdG º 
 ∏ 
 Y
∂ 
 dòH á©aGQ …ôëH
π 
 «e160002013
Ω
É©d á 
 ∏ 
 jƒ£dG á«YGô°ûdG øØ°ù
 ∏ 
 d á«dhódG äÉbÉÑ°ùdG 
 hódG ø`  `e Oó``Y ‘ É¡d áÑMÉ°üŸG ájôëÑdG äÉfÉLô¡ŸGh
Ω
á 
 ∏ 
 MôdG
ò`  `g
Ó`  `N (¿ÉªY ÜÉÑ°T) âLƒJ ó `bh ,á``«``HhQhC’G  
 ƒ°ü 
 ◊
G É¡àeó 
 ≤ 
 e »JCÉj á«dhódG õFGƒ÷G øe ójó©dÉH‘ Iô``°``TÉ``©``dG Iô``ª`` 
 ∏ 
 ``d á``«``dhó``dG á``bGó``°``ü``dG ¢``SCÉ``c Iõ``FÉ``L
≈ 
 `` 
 ∏ 
 `  `Yø°ûà«à°S áæjóe ‘ º``«``bCG …ò``dG
π 
 `  `Ø`  ` 
 ◊
G ‘ 
∂ 
 ``dPh É¡îjQÉJ.GóædƒH ájQƒ¡ªéH
 
Ω
Ó°ùdGh ábGó°üdGh áÑëŸG
¤EG 1979
Ω
É``Y
¿ÉªY ÜÉÑ°T
áæ«Ø°ùdG
Ω
ɪ°†fG òæeIógÉL
≈ 
 ©°ùJ »gh á«fɪ©dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG ájôëÑdG
 ƒ£°SCG 
 hódG ܃©°T ÚH
Ω
Ó°ùdGh ábGó°üdGh áÑëŸG ìhQ åH ¤EGábGó°üdGh áÑ몠
 ∏ 
 d ÒØ°ùc ÉgQhO â 
 ∏ 
 °UGh óbh ,ÉgQhõJ »àdGGOóY äQGRh Iô°ûY á«fÉãdG á``«``dhó``dG É¡à 
 ∏ 
 MQ ‘ 
Ω
Ó``°`  `ù``dGhäÉbÉÑ°ùdG øe ójó©dG ‘ ácQÉ°ûª 
 ∏ 
 d á``«``HhQhC’G ÅfGƒŸG øe¿ÉLô¡eh É°ùfôa ájQƒ¡ªéH GOÉ``eQCG ¿GhQ ¥ÉÑ°ùc ájôëÑdG. Góædƒg á 
 μ∏ 
 ªÃ Qó 
 ∏ 
 ¡æjOIÒ```NC’G á``£``ë``ŸG É``«``fÉ``Ñ``°``SCG á 
 μ∏ 
 ªÃ õ``jOÉ``c AÉ``æ`  `«`  `e ó``©``jh¤EG ( ¿ÉªY ÜÉÑ°T) á«fɪ©dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG ájôëÑdG áæ«Ø°ùdÉ¡JOƒY
≥ 
 jôW ‘ »gh áæ«Ø°ùdG â°SQ óbh ,á«HhQhC’G IQÉ 
 ≤ 
 dGOhõà 
 ∏ 
 d É¡«a âØbƒJ ÅfGƒŸG øe OóY ‘ á棠
 ∏ 
 °ùdG
É«e ¤EGá«¡«aÎdGh á«aÉ 
 ≤ 
 ãdG è`  `eGÈ``dÉ``H
Ω
É``«`` 
 ≤ 
 ``dGh Oƒ``bƒ``dGh ¿D ƒ``ŸÉ``HájôKC’Gh á«MÉ«°ùdG ™bGƒª 
 ∏ 
 d äGQÉjõdG
ÓN øe É¡ªbÉ£d.ÅfGƒŸG
òg øe áÑjô 
 ≤ 
 dG
èjƒààdG äɶ 
 ◊
ÜÉÑ°T ) á«fɪ©dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG ájôëÑdG áæ«Ø°S â`  `Lƒ`  `Jøe ójó©dÉH
Ω
É`  `©`  `dG Gò¡d á``«``HhQhC’G É¡à 
 ∏ 
 MQ
Ó``N ( ¿ÉªY,ájôëÑdG äÉbÉÑ°ùdG ‘ áeó 
 ≤ 
 àe õ`  `cGô`  `e â 
 ≤≤ 
 Mh õ``FGƒ``÷GábGó°üdG ¢``SCÉ`` 
 μ 
 ``H É``gRƒ``a á`  `æ`  `«`  `Ø`  `°`  `ù`  `dG É¡à 
 ≤≤ 
 M Iõ``FÉ``L º````gCGhá«YGô°ûdG ø`  `Ø`  `°`  `ù`  ` 
 ∏ 
 `  `d á``«``î``jQÉ``à``dG QÉ``ë``Ñ``dG ¥É``Ñ``°``ù``d á``«``dhó``dGGòg ó©jh ,GóædƒH ájQƒ¡ªéH ø°ûà«à°S áæjóe ‘ á 
 ∏ 
 jƒ£dGácQÉ°ûŸG øØ°ùdG
π 
 c É¡«dEG ƒfôJ »àdG ÈcC’G IõFÉ÷G ¢SCÉ 
 μ 
 dGAÉëfCG
∞∏ 
 à 
 fl
øe áæ«Ø°S Ú©°ùJ ÉgOóY
≠ 
 dÉÑdGh ¥ÉÑ°ùdG ‘ Iô°TÉ©dG Iôª 
 ∏ 
 d IõFÉ÷G
òg áæ«Ø°ùdG äRôMCG å«M ,
É©dG.á 
 ∏ 
 jƒ£dG á«YGô°ûdG øØ°ùdG äÉbÉÑ°S ‘ É¡JÉcQÉ°ûe ïjQÉJ ‘  QɶfC’G âØ 
 ∏ 
 j Êɪ©dG …ó« 
 ∏≤ 
 àdG çhQƒŸGAÉæKCG
π 
ʡUGĈe
πμ 
 °ûHh QGhõ 
 ∏ 
 d É¡HGƒHCG ¿ÉªY ÜÉÑ°T âëàaÉ¡æàe
≈∏ 
 Y â `eÉ`  `bCGh ,É`  `¡`  `JQGR »àdG äÉ£ëŸG áaÉc ‘ Égƒ°SQ Êɪ©dG …ó« 
 ∏≤ 
 àdG çhQƒŸÉH á 
 ∏ 
 °üdG äGP ¢VQÉ©ŸG øe ójó©dGQƒ£àdG ¬``LhCG äó°ùL »àdG Qƒ°üdG øe áYƒªéà ɠk ªYóeábôØdG ø``e Üô`` 
 ≤ 
 ``dG ƒ``aRÉ``Y ´óHCG ɪc ,á``«``fÉ`  `ª``©`  `dG á°†¡æ 
 ∏ 
 dá« 
 ≤ 
 «°SƒŸG äÉ``Yƒ``£`` 
 ≤ 
 ``ŸG ±õ``  `Y áæ«Ø°ùdG Iô`  `¨`  `°`  `ü``ŸG .ájó« 
 ∏≤ 
 àdG á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØ 
 ∏ 
 d äÉ°VGô©à°S’G Ëó 
 ≤ 
 Jh¢VhôY ‘ ( ¿É``ª`  `Y ÜÉÑ°T ) áæ«Ø°ùdG â`  `cQÉ`  `°`  `T ɪc øª°V â``ª``¶``f »``à``dG ø``Ø``°``ù``dG º``  ` 
 ≤ 
 ```WC’ á``jô``ë``Ñ``dG IÉ``°``û``ŸGÉ¡dÓN øeh ,á«HhQhC’G ájôëÑdG äÉfÉLô¡ŸG äÉ«dÉ©aº 
 ∏ 
 Y ¿ƒ``©``aô``j º```gh á`  `æ`  `«``Ø`  `°``ù``dG ƒ``HQó``à``eh º``bÉ``W
 ƒ```ŒèjRÉgC’Gh ó``«``°``TÉ``fC’G ø``e ó``jó``©``dG ø``jOOô``e á棠
 ∏ 
 °ùdGçGÎdG øe á« 
 ≤ 
 «°Sƒe äÉYƒ£ 
 ≤ 
 e áÑMÉ°üà ᫰Sɪ 
 ◊
Gâ 
 ∏ 
 M É``ª``æ``jCG Ò``gÉ`  `ª``÷G É¡©e â``HhÉ``Œ »``à``dGh ÊÉ``ª``©`  `dG .(¿ÉªY ÜÉÑ°T)
»HhQhC’G
Ω
ÓYE’G øe á©°SGh IOÉ°TEG
iôNC’G
Ω
ÓYE’G
π 
 FÉ°Shh á«HhQhC’G
∞ 
 ë°üdG äOôaCGÉgQhOh ( ¿ÉªY ÜÉÑ°T ) äÉcQÉ°ûe
 ƒM á©°SGh äÉMÉ°ùe¿ÉªY á棠
 ∏ 
 °ùH
É`  `©``dG
∞ 
 jô©J ‘É`` 
 ≤ 
 ``ã`  `dGh …QÉ`  `°``†`  ` 
 ◊
Gô°ûf ‘ áæ«Ø°ùdG ºbÉ£d ÒÑ 
 μ 
 dG Oƒ¡éŸGhkÉÑ©°Th IQÉ°†MäQó°üJ ó`  `bh ,øØ°ùdG º 
 ≤ 
 WCG ÚH
Ω
Ó°ùdGh áÑëŸG º«b(¿ÉªY ÜÉÑ°T ) á«fɪ©dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG ájôëÑdG áæ«Ø°SõFGƒ÷G øe ójó©dG äó°üM ¿CG ó©H á«°ù«FôdG øjhÉæ©dGQGhR äÉYÉÑ£fGh AGQBG
∂ 
 dòc äó``°`  `UQh ,᪡ŸG á«dhódGáaÉ°ùŸG øY ¬JGP âbƒdG ‘ É¡ãjóM ÖfÉL ¤EG ,áæ«Ø°ùdG‘ ácQÉ°ûª 
 ∏ 
 d á«fɪ©dG áæ«Ø°ùdG É¡à©£b »àdG á 
 ∏ 
 jƒ£dGøe ójó©dG âeÉb ɪc ,á«HhQhC’G ájôëÑdG äÉfÉLô¡ŸGåÑH á°UÉÿGh É¡æe á«eƒ 
 μ◊
G á«HhQhC’G IõØ 
 ∏ 
 àdG äGƒæbäGAÉ 
 ≤∏ 
 dG øe ójó©dG â檰†J á«eƒj á«fƒjõØ 
 ∏ 
 J ôjQÉ 
 ≤ 
 JÉe
∂ 
 ``dò``c á°Vô©à°ùe áæ«Ø°ùdG »``HQó``à``eh º``bÉ``W ™``e‘ ᫪æàdGh ¿É`  `°``ù`  `fE’G ó«©°U
≈∏ 
 Y äGõéæe ø``e
≥≤ 
 –ádÓ÷G Ö``MÉ``°``U Iô``°``†``M É``f’ƒ``Ÿ ô```gGõ```dG ó``¡``©``dG Gò```g 
ÉYQh ˆG ¬¶ØM - º¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdGó«dÉ 
 ≤ 
 àdGh äGOÉ```©```dG º````gCG ø```Y å```jó``` 
 ◊
G Ö``fÉ``L ¤EG -á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØdG
∞∏ 
 à 
 fl
 
≈∏ 
 Y Aƒ°†dG §« 
 ∏ 
 °ùJh á«fɪ©dG.á«fɪ©dG ájó« 
 ∏≤ 
 àdG
Iôضe IÒ°ùeh ...
π 
 aÉM ïjQÉJ
»g Ég ,á«ŸÉY ájôëH äÓ``MQh á 
 ∏ 
 aÉM äGRÉ``‚EG ó©H
¿ÉªY ÜÉÑ°T
á«fɪ©dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG ájôëÑdG áæ«Ø°S»àdG IódÉÿG äGRÉ‚E’Gh ÒÿGh AÉ£©dG IÒ°ùe »¡æJá 
 ∏ 
 eÉM ,äÉ£«ëŸGh QÉëÑdG ÜÉÑY äô 
 fl
Éeó©H É¡Jô£°SäGRÉ‚EGh
≥ 
 jô©dG Êɪ©dG …ôëÑdG ïjQÉàdG
≥ 
 ÑY É¡©e.¥ô°ûŸG ô°VÉ 
 ◊
GÜÉÑ°T )) á«fɪ©dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG ájôëÑdG áæ«Ø°S ó©Jhºé 
 ◊
G IÒÑ 
 μ 
 dG á«YGô°ûdG øØ°ùdG øe Ió``MGh ((¿ÉªYâcQÉ°T óbh ,á« 
 ∏ 
 YÉah IAÉØ 
 μ 
 H ôëÑdG ÜÉÑY ôî“ »àdGä’ÉØàM’G ø``e ó`  `jó`  `©``dG áeô°üæŸG
Ω
Gƒ````YC’G
Ó``NRQÉÑdG Qhó```dG ¿É````gPC’G ¤EG Ió«©e á«ŸÉ©dG äÉÑ°SÉæŸGhäÉbÓ©dG ô°UGhCG ó«WƒJ ‘ ¿ƒ«fɪ©dG ¬H ™ 
 ∏ 
 £°VG …òdGáæ«Ø°ùdG
òg âdÉf
∂ 
 dòHh Qƒ°ü©dG
Ω
óbCG òæe á«dhódG.ÜÉéYE’G øe ÒÑ 
 μ 
 dG Qó 
 ≤ 
 dGájôëÑdG ‘ ((¿É```ª```Y ÜÉ```Ñ``  `°``  `T)) á`  `æ``«``Ø`  `°``S
Ω
ó``î``à``°``ù``JQÉëHE’G
≈∏ 
 Y ÖjQóà 
 ∏ 
 d áæ«Ø°ùc á«fɪ©dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdGájôëÑdÉH É``¡``bÉ``ë``à``dG ò```æ```eh ,…ó``«`` 
 ∏ 
 `` 
 ≤ 
 ``à``dG »```YGô```°```û```dG±’BG ((¿É``ª``Y ÜÉ`  `Ñ`  `°`  `T)) äô``ë``HCG á«fɪ©dG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG‘ É¡dÓN â°SQ
É`  `©``dG
 hO ø`  `e ójó©dG ¤EG
É``«``eC’G¢ù
 ∏ 
 ›
 hO â 
 ∏ 
 ª°T ádhO (43) ‘ AÉæ«e (100) øe ÌcCGIóëàŸG äÉ```  `j’ƒ```  `dGh á``«``Hô``©``dG è``«`` 
 ∏ 
 ``ÿG
 hó````d ¿hÉ``©``à``dG»ÑjQÉ 
 μ 
 dG ôëÑdG
 hOh É°ùfôah É«fÉ£jôHh á« 
 μ 
 jôeC’G 
 hOh É«dGΰSCGh ¿ÉHÉ«dGh §°SƒàŸG ôëÑdG ¢VƒM
 hOhá 
 ≤ 
 « 
 ≤ 
 °ûdG
 hó````dG ø```e É``  `gÒ``  `Zh É``«``°``ShQh É``«``°``SBG »``bô``°``T . á 
 ≤ 
 jó°üdGháæjóe ‘ ((¿É``ª``Y ÜÉ`  `Ñ``°``T)) áæ«Ø°ùdG AÉ``æ`  `H ” ó``bhøe É¡fóH ™æ°U ” å«M ,
Ω
1971
Ω
É`  `Y Góæ 
 ∏ 
 à 
 μ 
 °SCÉH » 
 μ 
 «H‘ ,…óæ 
 ∏ 
 à 
 μ 
 °SC’G ¢``ù`  `cQB’G Ö°ûîH ƒ°ù
 μ 
 ŸG Qƒ 
 ∏ 
 ÑdG Ö°ûNʃZQhC’G ôHƒæ°üdG øe ÖcôŸG ô¡X ìGƒdCG â©æ°U ÚMáeô°üæŸG äGƒæ°ùdG
ÓN áæ«Ø°ùdG
òg â©°†N óbh .´ƒæ°üe ¿óÑH Iõ¡¿B’G »``gh ,
π 
 jó©àdGh áfÉ«°ü 
 ∏ 
 dÉ¡àëàa á`  `«`  `£`  `¨`  `J ”h …ó```à``  `fGÒ```ŸGh Qƒ`` 
 ∏ 
 ``Ñ``dG Ö`  `°``û`  `N ø``e 
 ƒW
≠∏ 
 Ñjh …QGƒ°S çÓãH IOhõ`  `e »gh ,êÉ°ùdG Ö°ûîH```HkÉ°†jCG IOhõ``e áæ«Ø°ùdGh ,kGÎ``e 34 Ió`  `MGƒ`  `dG ájQÉ°ùdG(840 ) áYô°TCÓd á«dɪLE’G áMÉ°ùŸG
≠∏ 
 ÑàdkÉYGô°T (14).kÉ©HôekGÎeøe ójó©dG ((¿É``ª``Y ÜÉÑ°T)) áæ«Ø°ùdG âeób ó``bh¿ƒæØdG ä’É``› ‘ ÚHQóàŸG øe ÒÑc Oó©d äGQhó```dGº¡àÑ°ùcCGh ,áYô°TC’G ™e
π 
 eÉ©àdGh á«°SÉ°SC’G ájôëÑdGÖfGƒ÷G
≥ 
 «ª©J ÖfÉL ¤EG áeRÓdG á«MÓŸG äGÈÿG.…ôëÑdG ïjQÉàdÉH á 
 ∏ 
 °üdG äGP á«aÉ 
 ≤ 
 ãdGá«ÑjQóJ äGQhO Ió```Y á`  `æ`  `«`  `Ø`  `°`  `ù`  `dG Ï``e
≈ 
 `` 
 ∏ 
 ``Y º``¶``æ``Jh
 QÉ°ûj »àdG IôeɨŸGh QÉëHE’G IQhO É¡æ«H øe á« 
 ∏ 
 NGO¢Sô 
 ◊
Gh áë 
 ∏ 
 °ùŸG ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG äGƒb áë 
 ∏ 
 °SCG øe OGôaCG É¡«aáaÉ°VEG á«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG ¿ÉªY áWô°Th Êɪ©dG ÊÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG.iôNC’G á«eƒ 
 μ◊
G ôFGhódGh äÉ°ù°SD ƒŸG ¢†©H ¤EG

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->