Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Grčar - 22715/09 - Izlaganje o činjenicama

Grčar - 22715/09 - Izlaganje o činjenicama

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2013

pdf

text

original

 
 
PRVI ODJEL
Zahtjev br. 22715/09
Ivica GRČAR 
  protiv Hrvatske podnesen dana 11. ožujka 2009. godine
IZLAGANJE ČINJENICA
 
ČINJENICE
 
Podnositelj zahtjeva, g. Ivica Grčar, hrvatski je državljanin rođen 1948.godine i živi u Zagrebu. Pred Sudom ga zastupa gđ
a A. Vuksan, odvjetnicaiz Zagreba.
A. Okolnosti predmeta
Činjenično stanje predmeta kako ga je iznio podnositelj zahtjeva može se
sažeti kako slijedi.Dana 12. ožujka 2007. podnositelj zahtjeva, slobodni novinar, zatražio je
od Ministarstva pravosuđa, upravnog tijela nadležnog za registar trgovačkihdruštava, da mu da popis osoba koje su članovi više od jednog nadzornogodbora. To je učinio kako bi utvrdio jesu li neki ministri u Vladi u sukobu
interesa. Pri tome se pozvao na Zakon o pristupu informacijama.
Dana 5. travnja 2007. godine Ministarstvo pravosuđa odbilo je zahtjev
 podnositelja. Smatralo je da informacije koje je tražio podnositelj zahtjeva
 predstavljaju osobne podatke zaštićene Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
 Dana 18. svibnja 2007. Minist
ar pravosuđa odbio je žalbu podnositelja
 protiv prvostupanjske odluke.Podnositelj zahtjeva je tada podnio tužbu Upravnom sudu Republike
Hrvatske, pobijajući drugostupanjsku odluku.
 Dana 11. srpnja 2007. godine Upravni je sud presudio u korist podnositelj
a zahtjeva i poništio rješenje Ministra pravosuđa od 18. svibnja
 
GRČAR protiv HRVATSKE
 – 
Izlaganje o činjenicama
 
2007. godine. Presudio je da informacije koje je tražio podnositelj zahtjeva
 predstavljaju javne informacije te da stoga nisu zaštićene Zakonom o zaštiti
osobnih podataka. Sud je svoju presudu dostavio tuženiku dana 13.listopada 2007. godine,
a punomoćniku podnositelja zahtjeva dana 19.
studenog 2007. godine.Dana 15. listopada 2008. godine Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio je zahtjev za zaštitu zakonitosti koji je Državno odvjetništvo RepublikeHrvatske podnijelo protiv presude Upravnog suda. Vrhovni sud je pri tome potvrdio razloge koje je dao Upravni sud.
U međuvremenu je Ministarstvo pravosuđa dana 15. listopada 2007.godine podnositelju zahtjeva dalo popis imena osoba koje su članovi
više od 
 jednog nadzornog odbora, ali nije naznačilo u koliko nadzornih odbora jesvaka osoba član ili navelo imena trgovačkih društava u čijim su odborimaoni članovi.
 
Smatrajući da mu je Ministarstvo namjerno dalo beskorisne informacije
kako bi zaobišlo presudu Upravnog suda, podnositelj zahtjeva je dana 7.
 prosinca 2007. godine podnio zahtjev Upravnom sudu na temelju članka 64.stavka 2. Zakona o upravnim sporovima, tražeći da donese odluku koja bi
zamijenila odluku Ministarstva.
Dana 14. veljače 2008.
godine Upravni sud je odbio zahtjev podnositeljazahtjeva. Sud je uputio podnositelja zahtjeva da prema Zakonu o pristupu
informacijama, ako smatra da su informacije koje je dobio neodgovarajuće,
može tražiti njihovu dopunu.Dana 7. travnja 2008. godine podnositelj zahtjeva je zatražio dopunu
informacija koje su mu bile dane 15. listopada 2007. godine na način da senaznači u koliko je nadzornih odbora svaka od osoba član te da se naveduimena trgovačkih društava u čijim odborima je svaka od tih osoba član
.
Ministarstvo pravosuđa je pismom od 16. travnja 2008. godineobavijestilo podnositelja zahtjeva da je njegov zahtjev upućen Visokomtrgovačkom sudu jer Ministarstvo nema tražene informacije.Dana 10. travnja 2009. godine Visoki trgovački sud dostavio je
 
 podnositelju zahtjeva popis osoba koje su članovi više od jednog nadzornogodbora. Međutim, u tom popisu ponovno nije bilo naznačeno u koliko jenadzornih odbora svaka od osoba član i nisu bila navedena imenatrgovačkih društava u čijim su odborima te osobe bile članovi.
Dana 4. svibnja 2009. godine podnositelj zahtjeva je zatražio dopunu
informacija od Visokog trgovačkog suda s naznakama u koliko je nadzornihodbora svaka od osoba član te s imenima trgovačkih društava u čijim
odbor 
ima je član svaka od tih osoba.
 
Dana 15. svibnja 2009. Visoki trgovački sud dostavio je podnositelju
zahtjeva tražene informacije. Podnositelj zahtjeva tvrdi da popis koji mu jedostavljen dana 15. svibnja 2009. godine ne odgovara popisima koji su mu bili
dostavljeni dana 10. travnja 2009. i 15. listopada 2007. godine. Također tvrdi da je iz drugih javno dostupnih izvora očito da popis dostavljen dana15. svibnja 2009. godine nije točan, jer sadrži netočne podatke u odnosu na
tri ministra u Vladi.
 
 
GRČAR protiv HRVATSKE
 – 
Izlaganje o činjenicama
 
B. Mj
erodavno domaće pravo
 
Zakon o upravnim sporovima (Službeni list Socijalističke federativne
republike Jugoslavije br. 4/1977 i Narodne novine Republike Hrvatske br.53/1991, 9/1992 i 77/1992) u svom mjerodavnom dijelu propisuje kakoslijedi:
Članak 64. stavak 1. propisuje da će nadležni organ nakon presude
Upravnog suda kojom je poništen akt upravnog organa donijeti odmah noviakt, a najkasnije u roku od trideset dana. U protivnom, stranka može
 posebnim podneskom tražiti da to učini. Ako nadležni organ ne
donese aktni za sedam dana od toga traženja, stranka može ponovno podnijeti zahtjevUpravnom sudu.
Članak 64. stavak 2. propisuje da će u slučaju kad je podnesen takav
zahtjev Upravni sud prvo zatražiti od upravnog organa da navede razlogesvog propuštanj
a. Taj će organ odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od 7dana. Ako to nadležni organ ne učini, ili ako dano obrazloženje ne opravdanedonošenje akta, Upravni će sud donijeti rješenje koja će zamijeniti akt
upravnog organa.
PRIGOVORI
1. Podnositelj zah
tjeva prigovara na temelju članka 6. stavka 1.
Konvencije zbog produljenog nepostupanja prema presudi Upravnog suda
od 11. srpnja 2007. od strane domaćih vlasti.
2.
 Nadalje prigovara na temelju članka 10. Konvencije da jeodugovlačenje domaćih vlasti da
 postupe po presudi Upravnog suda od 11.srpnja 2007. godine povrijedilo njegovu slobodu izražavanja, posebicenjegovo pravo primati i širiti informacije.3.
 Na kraju, podnositelj zahtjeva prigovara na temelju članka 13.
Konvencije da nije imao djelotvorn
o pravno sredstvo protiv toga što domaće
vlasti nisu postupile po presudi Upravnog suda od 11. srpnja 2007. godine.
PITANJA UPUĆENA STRANKAMA
 
1.
Predstavlja li razdoblje koje je domaćim vlastima bilo potrebno kako
 bi postupile po presudi Upravnog suda od 11. srpnja 2007. godine povredu
članka
6. stavka 1. Konvencije (vidi
Kenedi v. Hungary
, br. 31475/05,stavci 35.-39., ECHR 2009-...)?2. Je li došlo do povrede slobode podnositelja zahtjeva na izražavanje,osobito njegovog prava na primanje i širenje in
formacije, u smislu članka10. stavka 1. Konvencije, zbog odugovlačenja od strane domaćih vlasti u
 postupanju po presudi Upravnog suda od 11. srpnja 2007. godine (vidi
Kenedi v. Hungary
, br. 31475/05, stavci 44.-45., ECHR 2009-...)?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->