Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
karar1

karar1

Ratings: (0)|Views: 168 |Likes:
Published by koylu

More info:

Published by: koylu on Jul 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2011

pdf

text

original

 
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisiwww.e-sosder.comISSN: 1304-0278 Yaz-2007 C.6 S.21 (212-224)
KARAR VERME SÜREC
VE BU SÜREÇTE B
L
Ş
MS
STEMLER
N
N KULLANILMASI
DECISION MAKING PROCESS AND USING DATA PROCESSING SYSTEMSDr. Abdurrahim EMHAN
emhan68@yahoo.com 
ÖZET
Günümüz yöneticileri de
ğ
i
ş
en dinamik bir ortamda çok çe
ş
itli karalar almaktadırlar. Bu kararların rasyonelve do
ğ
ru olması karar alıcıların çe
ş
itli ve güvenli bilgilerle donatılmasına ba
ğ
lıdır. Günümüz i
ş
letmeleri karar alamasüreçlerinde faaliyetlerini etkileyecek çok çe
ş
itli de
ğ
i
ş
ken ve parametreleri göz önüne almak durumundadırlar.Ya
ş
adı
ğ
ımız zamanda bazen bir yöneticinin salt kendi bilgi ve tecrübelerine göre karar vermesi i
ş
letmeleri hayatizararlara u
ğ
ratabilir. Bunun için örgütler güvenilir ve rafine bilgileri elde etmek için Yönetim bilgi sistemlerineihtiyaç duymu
ş
lardır. Bu sistemlerin önemli amacı insanlar tarafından verilen kararların kalitesini yükseltmektir. Birba
ş
ka deyi
ş
le amaç, yöneticiyi kara alma a
ş
amasında bilgisayarın sa
ğ
ladı
ğ
ı bilgilerle desteklemektir
Anahtar Kelimeler:
Karar Alma, Bili
ş
im Sistemleri, Yönetim Bilgi Sistemleri,
ABSTRACT
Today’s managements make many decisions in the changing very dynamic environment and for thesedecisions to be rational and appropriate depend on their wide variety and dependable information. Today’s businessenterprises should consider many erratic elements that affect their activities in the process of deciding. In today’sworld, sometimes, for a management to come to a decision in accordance with only his knowledge and experiencecauses the organizations destructive troubles. Therefore, organizations need the management information system toget the reliable and precise information. The major purpose of these systems is to increase the quality of thedecisions that humans make. In other words, the purpose is to support the management in the process of decidingwith the information provided from the computer
Key words:
Decision Making, Data Processing System, Management Information System
1.
 
G
R
Ş
 
Yönetim her zaman bir karar verme i
ş
lemidir (Drucker,1992,s377).
Ş
irket ya
ş
amları,içinde barındırdı
ğ
ı bireylerin aldıkları kararların amaçlara uygunlu
ğ
u veya uygunsuzlu
ğ
u ile sonderece yakından ilgilidir. Dolayısıyla, yönetim sorumlulu
ğ
u almı
ş
bireyler, sonuçları az veya çokzararlı, amaca kısa veya uzun yoldan ula
ş
an, anlamlı veya anlamsız,
ş
irketin parasını veyaçalı
ş
anları gözeten,
ş
irketin ömrünü uzatan veya kısaltan, vb. milyonlarca karar almadurumundadırlar (Özen, 1997, s.2621).
 
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisiwww.e-sosder.comISSN: 1304-0278 Yaz-2007 C.6 S.21 (212-224)
213Yöneticiler önceden saptanılmı
ş
amaçlarına ula
ş
mada de
ğ
i
ş
ik ve sayısız sorunlarla kar
ş
ıkar
ş
ıyadırlar.
ş
te bu sorunların varlı
ğ
ı onları çözüm yollarını ara
ş
tırmaya ve bulmaya, daha açıkbir anlatımla, onları karar vermeye zorlamaktadır. Yöneticilerin verecekleri kararların rasyonel(akılcı) olması gerekir (Demir- Gümü
ş
o
ğ
lu, 1988, s.1).Bu günün yöneticileri; sürekli olarak de
ğ
i
ş
en bir çevrede bulundukları örgütlerde çe
ş
itlikararlar alırlar. Karar alma süreçlerinde ve ortaya çıkan sorunların giderilmesinde çe
ş
itli bilgilereihtiyaç duyarlar. Günümüz i
ş
letmeleri için bilgi, enerji ve makinalar kadar ya
ş
amsal önem ta
ş
ıyanbir kaynaktır. Rekabetin egemen oldu
ğ
u ortamda bir örgütün ayakta kalabilmesi, örgütü meydanagetiren unsurların kayna
ş
ş
olması gerekmektedir. Aksi durumda örgütte i
ş
leyi
ş
vekoordinasyon sorunları meydana gelir. Bu kayna
ş
mayı sa
ğ
layacak temel unsur bilgidir.Örgütlerin etkin ve verimli bir
ş
ekilde i
ş
leyebilmesi için bir di
ğ
er gereklilik bilgi teknolojilerinintümle
ş
ik olarak kullanılmasıdır (Sayın,1995, s.7).
2. KARAR VE KARAR VERME
Ş
LEM
N
N TANIMLANMASI
Karar verme planlama sürecinin önemli bir parçasıdır. Ancak çe
ş
itli alternatifler arasındanen uygun bir tanesi seçildikten sonra plan yapılabilir. Bu en uygun alternatifin hangisi oldu
ğ
unuortaya çıkarmak da bir karar vermeyi gerektirir. E
ğ
er bu alternatifleri de
ğ
erlendirecek bütünbilgilere sahip olursak, karar vermede hiçbir problemle kar
ş
ıla
ş
mayız. Ancak karar vermeyietkileyen pek çok faktör vardır ve bunlar hakkında da her zaman tam bilgi edinmemiz mümkünde
ğ
ildir. Karar vermek, izlenecek yolu mümkün olan en rasyonel bir biçimde seçmektir. Hiçbirzaman gelecekle ilgili tam, kusursuz bilgiye sahip olamayaca
ğ
ımız için, mümkün olan tabirinikullanıyoruz. Buna aynı zamanda kısıtlı rasyonellik de denmektedir. Kısıtlı rasyonellik, eldeedilebilecek en iyi bilgilerle karar vermektir (Üçok, 1988, s.70).Karar verme, sorun çözme ve çevrenin sundu
ğ
u fırsatları tanımlama sürecidir (Daft, 1991,s.180). Karar verme bir sorun çözme sürecidir; sorun, kar
ş
ımıza çıkmı
ş
olan bir engeli ifadeetmektedir. Amaca giden yol üzerindeki, yani i
ş
letmenin amaca ula
ş
madaki çalı
ş
malarınıetkileyen bu engeli yok etmek, durumun ortaya çıkarmı
ş
oldu
ğ
u olumsuz ko
ş
ulları ortadan
 
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisiwww.e-sosder.comISSN: 1304-0278 Yaz-2007 C.6 S.21 (212-224)
214kaldırmak ve yerine olumlu olanlarını bulmak hususunda birtakım önlemler alınması sürecinikapsamaktadır (Alpugan ve di
ğ
erleri, 1995, s.211).Karar verme i
ş
lemi de
ğ
i
ş
ik
ş
ekillerde tanımlanabilmektedir. Bu tanımlardan bazıları
ş
unlardır:
ş
letme yönetiminin bir kuramı olarak karar; bir seçimi ifade eder. Yöneticinin veyaherhangi bir ki
ş
inin herhangi bir konuda yaptı
ğ
ı seçim karar alma i
ş
lemidir. O halde tercih etme,tavır alma, benimseme ile karar verme çok yakından ili
ş
kilidir. Yöneticinin konu üzerinde
ş
ünüp ta
ş
ınması sonucu çare veya çözüm diye benimsedi
ğ
i yol yöneticinin kararını ifade eder(Koçel, 1999, s.42).Son yıllarda yönetim literatüründe karar verme konusunda çalı
ş
malar artmı
ş
olmasınara
ğ
men karar kavramı yönetim alanında çalı
ş
anların eskiden beri kullandı
ğ
ı bir kavramdır.Luther Gulick ünlü POSDCORB formülünde, yöneticinin görevleri arasında yönetmeyi(Directing) yani karar vermeyi de sayıyordu. Buna göre yönetme sürekli karar verme i
ş
idir vebuna göre karar verme, eylemci birimlerde çalı
ş
anların önemli bir görevidir. Karar vermebireylerin eylemlerinde dü
ş
ünme, tartı
ş
ma ve hesaplama sonucunda giri
ş
ilen eylemleri ifade eder(Onaran, 1971, s.41 ).O halde "Karar Verme" nedir? Karar verme, en yalın biçimde, çe
ş
itli alternatifler arasındanseçim ve tercih yapmaktır. Daha do
ğ
rusu, etken olan eylemin seçimidir. Karar verilecek konuyaili
ş
kin farklılık gösteren alternatifler arasında kar
ş
ıla
ş
tırma yapıldıktan sonra, seçim i
ş
leminiyerine getirmek, karar verme sorununu olu
ş
turur. Ku
ş
kusuz karar verme, bir sorunu çözmei
ş
lemidir. Karar verme, çok yönlü bir olay içinde bulunup seçim yapmayı ifade etmektedir(Demir - Gümü
ş
o
ğ
lu, 1988, s.3).Yukarıda tanımlara bakarak karar alma sürecini
ş
u
ş
ekilde tam olarak tanımlayabiliriz(Tosun, 1992, s.308):
 
"Karar verme süreci (decision making) çe
ş
itli
ş
eyler arasından seçim vetercih yapmakla ilgili bedensel ve zihinsel çabaların toplamıdır. Karar sürecini meydana getirençalı
ş
malar esas alacak dü
ş
ünseldir. Konuyla ilgili fiziksel çalı
ş
malar ise karar verilmesineyardımcı olacak bilgilerin toplanması ve i
ş
lenmesine ili
ş
kin çabalardır. Yapılan tanımlarabaktı
ğ
ımızda ba
ş
lıca
ş
u ö
ğ
eleri kapsadı
ğ
ını görmekteyiz (Tosun, 1992, s.308: Bir amacın varlı
ğ
ı,

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->