Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OMEF 3512.doc

OMEF 3512.doc

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by tunabres

More info:

Published by: tunabres on Oct 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2013

pdf

text

original

 
OMEF nr. 3512/27.11.2008
privind documentele financiar-contabile
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 din 23.12.2008 
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin.(1) şi art. 25 alin. (2) din Legea contabilităţii 
, republicată,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:
Art. 1.
- Se aprobă Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile,cuprinse în anexa nr. 1.
Art. 2.
-
(1)
Se aprobă Normele specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile,cuprinse în anexa nr. 2*).
(2)
Modelele documentelor financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 3*) pot fi adaptate din punctul devedere al formatului, în funcţie de necesităţi, cu obligaţia respectării conţinutului minimal prevăzut înanexa nr. 2. ___________ 
*)
Anexele nr. 2 şi 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 bis abonament,care se poate achiziţiona şi de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial",Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 3.
- Se aprobă documentele financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 4, care se păstrează timp de5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhivapersoanelor prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii
, republicată.
Art. 4.
- Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5.
-
(1)
Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2009.
(2)
Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice
/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 23 şi
din 7 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţiicontrare prevederilor prezentului ordin.
Art. 6.
- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 27 noiembrie 2008.Nr. 3.512.
Publicat pe – www.cabinetexpert.ro 
 
ANEXA 1Normă metodologică
din 27/11/2008 
de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile
A.
Norme generale
1.
Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, consemneazăoperaţiunile economico-financiare, în momentul efectuării lor, în documente justificative, pe baza cărorase fac înregistrări în contabilitate (jurnale, fişe şi alte documente contabile, după caz).
2.
Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:
-
denumirea documentului;
-
denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care întocmeştedocumentul;
-
numărul documentului şi data întocmirii acestuia;
-
menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);
-
conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuăriiacesteia;
-
datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după caz;
-
numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiuniieconomico-financiare, ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv şi ale persoanelor în dreptsă aprobe operaţiunile respective, după caz;
-
alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare.
3.
În cuprinsul oricărui document emis de către o societate comercială trebuie să se menţioneze şielementele prevăzute de legislaţia din domeniu, respectiv forma juridică, codul unic de înregistrare şicapitalul social, după caz.
4.
Documentele justificative provenite din tranzacţii/operaţiuni de cumpărare a unor bunuri de lapersoane fizice, pe bază de borderouri de achiziţii, pot fi înregistrate în contabilitate numai în cazul în carese face dovada intrării în gestiune a bunurilor respective.
5.
În cazul în care documentele se referă la cheltuieli pentru prestări de servicii efectuate de persoanefizice impuse pe bază de norme de venit, pentru a fi înregistrate în contabilitate, acestea trebuie să aibăla bază contracte sau convenţii civile, încheiate în acest scop, şi documentul prin care se face dovadaplăţii, respectiv dispoziţia de plată/încasare.
6.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, câtşi în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.Documentele justificative şi financiar-contabile pot fi întocmite şi într-o altă limbă şi altă monedă dacăacest fapt este prevăzut expres printr-un act normativ (de exemplu, Codul fiscal, referitor la factură).
7.
Documentele contabile - jurnale, fişe etc. -, care servesc la prelucrarea, centralizarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor consemnate în documentele justificative, întocmite manual sau prinutilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, trebuie să cuprindă elemente cu privirela:
-
felul, numărul şi data documentului justificativ;
-
sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate;
-
conturile sintetice şi analitice debitoare şi creditoare;
-
semnăturile pentru întocmire şi verificare, după caz.
8.
Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pix cu pastă sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, după caz.
Publicat pe – www.cabinetexpert.ro 
 
9.
Regimul juridic al documentelor în formă electronică, ce conţin date privind operaţiunile economicede schimb sau vânzare de bunuri ori servicii între persoane care emit şi primesc facturi, bonuri fiscale sauchitanţe în formă electronică, este stabilit de Legea nr. 260/2007 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice.Facturile şi chitanţele în formă electronică, emise fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legea maisus menţionată, nu au calitatea de document justificativ, în înţelesul prevederilor Legii nr. 82/1991,republicată.
10.
În documentele justificative şi în cele contabile nu sunt admise ştersături, modificări sau alteasemenea procedee, precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea sau file lipsă.Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite, pentru ca acestea să poată ficitite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă.Corectarea se face în toate exemplarele documentului şi se confirmă prin semnătura persoanei care a întocmit/corectat documentul justificativ, menţionându-se şi data efectuării corecturii.
11.
În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza cărora seprimeşte, se eliberează sau se justifică numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizareprevăd asemenea restricţii, documentul întocmit greşit se anulează şi rămâne în carnetul respectiv.La corectarea documentului justificativ în care se consemnează operaţii de predare-primire a valorilor materiale şi a mijloacelor fixe este necesară confirmarea, prin semnătură, atât a predătorului, cât şi aprimitorului.
12.
În cazul completării documentelor prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată adatelor, corecturile sunt admise numai înainte de prelucrarea acestora, menţionându-se data rectificării şisemnătura celui care a făcut modificarea. Documentele prezentate în listele de erori, anulări saucompletări (pe baza cărora se fac modificări în fişiere sau în baza de date a unităţii) trebuie să fiesemnate de persoanele împuternicite de conducerea unităţii.
13.
În cazul în care prelucrarea documentelor justificative se face de către un terţ (persoană fizică sau juridică), în relaţiile dintre terţi şi unităţile beneficiare este necesar ca pentru efectuarea corespunzătoarea înregistrărilor în contabilitate să se respecte următoarele reguli:
-
documentele justificative să fie întocmite corect şi la timp de către unităţile beneficiare, acestearăspunzând de realitatea datelor înscrise în documentele respective;
-
documentele contabile, întocmite de terţi pe baza documentelor justificative, trebuie predate unităţilor beneficiare la termenele stabilite prin contractele sau convenţiile civile încheiate, terţii răspunzând decorectitudinea prelucrării datelor;
-
în condiţiile în care prestatorul de servicii de prelucrare a documentelor nu este persoană fizică sau juridică autorizată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertizăcontabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, unităţile beneficiare trebuie să efectueze verificareadocumentelor contabile obţinute de la terţi, în sensul cuprinderii tuturor documentelor justificative predatepentru prelucrare, al respectării corespondenţei conturilor şi exactităţii sumelor înregistrate.
14.
În vederea înregistrării în jurnale, fişe şi în celelalte documente contabile a operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative, potrivit formelor de înregistrare în contabilitateutilizate de unităţi, se poate face contarea documentelor justificative, indicându-se simbolurile conturilor sintetice şi analitice, debitoare şi creditoare, în conformitate cu planul de conturi general aplicabil. Înregistrările în contabilitatea sintetică şi analitică se fac pe bază de documente justificative, fiedocument cu document, fie pe baza unui centralizator în care sunt înscrise mai multe documente justificative al căror conţinut se referă la operaţiuni de aceeaşi natură şi perioadă. În cazul operaţiunilor contabile pentru care nu se întocmesc documente justificative, înregistrările încontabilitate se fac pe bază de note de contabilitate care au la bază note justificative sau note de calcul,după caz. În cazul stornărilor, pe documentul iniţial se menţionează numărul şi data notei de contabilitate princare s-a efectuat stornarea operaţiunii, iar în nota de contabilitate de stornare se menţioneazădocumentul, data şi numărul de ordine ale operaţiunii care face obiectul stornării.Corectarea înregistrărilor făcute în contabilitate se face numai pe baza notelor de contabilitate întocmite în acest scop. Înregistrările în contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice, în conformitatecu regulile stabilite pentru fiecare formă de înregistrare în contabilitate.
Publicat pe – www.cabinetexpert.ro 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->