Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
37Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ÎNDRUMAR DE EFICIENTA ENERGETICA PENTRU CLADIRI

ÎNDRUMAR DE EFICIENTA ENERGETICA PENTRU CLADIRI

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,716|Likes:
Published by hvsystem2009

More info:

Published by: hvsystem2009 on Jul 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

 
INDRUMAR de EFICIENTA ENERGETICA pentru CLADIRI - I
 
CUM FUNC
Ţ
IONEAZ
 Ă 
O CL
 Ă 
DIRE
 1.1
 
NO
Ţ
IUNI INTRODUCTIVE
 Noul concept al
dezvolt
ă
rii durabile
determin
ă
o abordare diferit
ă
de cea clasic
ă
, cu caresuntem obi
ş
nui
ţ
i, atunci când este vorba de o cl
ă
dire. În prezent, cl
ă
direa esteconsiderat
ă
ca un organism într-o evolu
ţ
ie continu
ă
, care în timp trebuie tratat,reabilitat
ş
i modernizat pentru a corespunde exigen
ţ
elor stabilite de utilizator într-oanumit
ă
etap
ă
. De mare actualitate sunt analizele
ş
i interven
ţ
iile legate de economia deenergie în condi
ţ
iile asigur
ă
rii unor condi
ţ
ii de confort corespunz
ă
toare. Acest aspect afost denumit
eficientizarea energetic
ă
a cl
ă
dirii
. În paralel cu reducerea necesarului deenergie, se realizeaz
ă
dou
ă
obiective importante ale dezvolt
ă
rii durabile,
ş
i anume,economia de resurse primare
ş
i reducerea emisiilor poluante în mediul înconjur
ă
tor.Sporirea eficien
ţ
ei energetice se poate realiza pe mai multe c
ă
i, de la educareautilizatorilor cl
ă
dirii în spiritul economiei de energie, la interven
ţ
ii ce sunt la îndemânamultora
ş
i pân
ă
la efectuarea unei expertize
ş
i a unui audit energetic în urma c
ă
roraexper
ţ
ii recomand
ă
o serie de solu
ţ
ii tehnice de modernizare. Aceste solu
ţ
ii depind detipul, vechimea
ş
i destina
ţ
ia cl
ă
dirilor
ş
i se constituie în ceea ce se nume
ş
te
reabilitareasau
 
modernizarea cl
ă
dirii
.Reabilitarea/modernizarea termic
ă
a unei cl
ă
diri reprezint
ă
îmbun
ă
t
ăţ
irea ei în scopulmen
ţ
inerii c
ă
ldurii la interior. Aceasta presupune ad
ă
ugarea de izola
ţ
ie termic
ă
,etan
ş
area, îmbun
ă
t
ăţ
irea sau chiar înlocuirea ferestrelor
ş
i a u
ş
ilor, precum
ş
i îmbun
ă
t
ăţ
irea echipamentelor
ş
i instala
ţ
iilor cu care este dotat
ă
cl
ă
direa. Reabilitareatermic
ă
înseamn
ă
 
ş
i implementarea de m
ă
suri de eficien
ţă
energetic
ă
în toate activit
ăţ
ilede renovare
ş
i repara
ţ
ii ale cl
ă
dirii.Eficientizarea energetic
ă
a cl
ă
dirilor reprezint
ă
o prioritate de prim rang, având în vedere slaba calitatea a majorit
ăţ
ii construc
ţ
iilor existente, fie vechi, fie ieftine. Pe de alt
ă
 
ÎNDRUMAR DE EFICIEN
ŢĂ
ENERGETIC
 Ă
PENTRU CL
 Ă
DIRIhttp://www.ipconsult.ro/Indrumar%20de%20Eficienta%20Energetica%20pentru%20Cladiri%20I.htm (1 of 55) [6/4/2009 12:53:33 AM]
 
ÎNDRUMAR DE EFICIEN
ŢĂ
ENERGETIC
 Ă
PENTRU CL
 Ă
DIRI
parte, costurile legate de reabilitarea termic
ă
a unei cl
ă
diri sunt mai mici decât costurilelegate de instalarea unei capacit
ăţ
i suplimentare de energie termic
ă
pentru înc
ă
lzire. ÎnRomânia, consumurile energetice pentru sectorul popula
ţ
iei sunt la nivelul a 40% dinconsumul total de energie al
ţă
rii, iar ponderea aceasta s-a constatat mai mult sau maipu
ţ
in peste tot în lume.
Cl
ă
dirile civile,
 în care utilizatorul principal este omul, pot fi împ
ă
r
ţ
ite în dou
ă
maricategorii:
 
cl
ă
diri de locuit 
, c
ă
mine, hoteluri
individuale
case unifamiliale, cuplate, în
ş
iruite
 cl
ă
diri cu mai multe apartamente, multietajate de tip bloc cu apartamente
 
cl
ă
diri publice
sau
te
ţ 
iare
(cl
ă
diri cu alt
ă
destina
ţ
ie decât locuin
ţ
e)
 
spitale, cre
ş
e, policlinicicl
ă
diri pentru înv 
ăţă
mânt (cre
ş
e, gr
ă
dini
ţ
e,
ş
coli, licee, universit
ăţ
i)
ş
i sport
 
cl
ă
diri social-culturale (teatre, cinematografe, muzee)
 
institu
ţ
ii publice (magazine, spa
ţ
ii comerciale, sedii de firme, birouri, b
ă
nci)
ş
ialte cl
ă
diri industriale;Cl
ă
dirile cu alt
ă
destina
ţ
ie decât cea de locuire se împart dup
ă
modul de ocupare încl
ă
diri cu ocupare continu
ă
 
ş
i cu ocupare discontinu
ă
, iar dup
ă
clasa de iner
ţ
ie termic
ă
încl
ă
diri de clas
ă
de iner
ţ
ie mare, medie sau mic
ă
.Func
ţ
iunea cl
ă
dirilor civile este aceea de a crea în interior un climat confortabil,indiferent de sezon. În acest sens, elementele de construc
ţ
ie care alc
ă
tuiesc anvelopaunei astfel de cl
ă
diri trebuie astfel concepute încât s
ă
a
sigure în interiorul înc
ă
perilorcondi
ţ
ii corespunz
ă
toare de
confort
 
higrotermic, acustic, vizual-luminos, olfactiv-respirator
. No
ţ
iunea de confort trebuie s
ă
sugereze crearea unui mediu corespunz
ă
tordesf 
ăş
ur
ă
rii vie
ţ
ii normale.Confortul higrotermic se traduce în nivele de temperatur
ă
 
ş
i umiditate u
ş
or de suportat.El se realizeaz
ă
cu consum de energie, fie pentru înc
ă
lzirea spa
ţ
iului utilizat (iarna), fiepentru r
ă
cirea lui (vara). Din acest motiv, confortul higrotermic reprezint
ă
componentade confort direct legat
ă
de no
ţ
iunea de eficien
ţă
energetic
ă
a cl
ă
dirii în sensul c
ă
seurm
ă
re
ş
te atingerea lui cu consumuri energetice minime.Starea de confort termic dintr-o înc
ă
pere se realizeaz
ă
în condi
ţ
iile în care cel pu
ţ
in 90%din utilizatori nu pot indica dac
ă
ar prefera o ambian
ţă
mai cald
ă
sau mai rece.Identificarea exigen
ţ
elor de performan
ţă
asociate realiz
ă
rii cerin
ţ
elor de confort termicale utilizatorilor se face analizând atât aspectul obiectiv legat de necesitatea men
ţ
ineriitemperaturii interne a corpului omenesc în jurul valorii de 37
o
c, cât
ş
i aspectul subiectiv care se refer
ă
la metabolismul, sistemul termoregulator
ş
i sensibilit
ăţ
ile proprii fiec
ă
ruiorganism.
http://www.ipconsult.ro/Indrumar%20de%20Eficienta%20Energetica%20pentru%20Cladiri%20I.htm (2 of 55) [6/4/2009 12:53:33 AM]
 
ÎNDRUMAR DE EFICIEN
ŢĂ
ENERGETIC
 Ă
PENTRU CL
 Ă
DIRI
De la orice produs de tip
cl
ă
dire
ceea ce se a
ş
teapt
ă
în final este un r
ă
spunscorespunz
ă
tor la toate
 
cerin
ţ 
ele/exigen
ţ 
ele utilizatorilor
formulate de cei implica
ţ
i înutilizarea ei. Formularea cerin
ţ
elor utilizatorilor nu se poate face decât în termenicalitativi cu referire la cl
ă
dire în ansamblul ei. În acest sens, se prezint
ă
un mic dic
ţ
ionarde termeni consacra
ţ
i:
 
exigen
ţ 
a utilizatorului
= Enun
ţ
area unei necesit
ăţ
i fa
ţă
de cl
ă
direa (construc
ţ
ia)ce trebuie utilizat
ă
.
 
cerin
ţ 
a de calitate
= Exprimarea calitativ 
ă
a caracteristicilor cl
ă
dirii (înansamblu, sau a p
ă
r
ţ
ilor componente) pe care aceasta trebuie s
ă
le îndeplineasc
ă
 pentru a satisface exigen
ţ
ele utilizatorilor,
ţ
inând seama de diver
ş
ii agen
ţ
i careac
ţ
ioneaz
ă
asupra cl
ă
dirii.
 
condi
ţ 
ie tehnic
ă
= Exprimarea
ş
i detalierea în termeni tehnici de performan
ţă
acerin
ţ
ei de calitate.
 
criteriu de performan
ţă
= Caracteristic
ă
ce trebuie luat
ă
în considerare ladetalierea
ş
i cuantificarea condi
ţ
iilor tehnice în cantit
ăţ
i denumite
niveluri deperforman
ţă”
 
nivel de performan
ţă
= valoare impus
ă
pentru un anumit criteriu deperforman
ţă
în func
ţ
ie de condi
ţ
iile tehnice, influen
ţ
a agen
ţ
ilor care ac
ţ
ioneaz
ă
 asupra construc
ţ
iilor.
 
performan
ţă
= comportarea unui produs în raport cu utilizarea sa; Prin produsse poate întelege cl
ă
direa în ansamblu sau orice parte a acesteia.
 
construc
ţ 
ie
= lucrare legat
ă
de teren, executat
ă
cu diverse materiale, pe baz
ă
unuiproiect, având destina
ţ
ie precizat
ă
(construc
ţ
ii civile, industriale, inginere
ş
ti)
 
cl
ă
dire
= construc
ţ
tie având ca scop realizarea unor spa
ţ
ii închise ce ad
ă
postescactivit
ăţ
i umane
ş
i/sau procese tehnologice
 
element component
= produs realizat ca unitate distinct
ă
, destinat a fi încorporat în cl
ă
dire pentru a îndeplini una sau mai multe func
ţ
iuni specifice.
 
subsistem al cl
ă
dirii
= grupare de elemente componente care îndeplinesc împreun
ă
una sau mai multe func
ţ
ii necesare satisfacerii exigen
ţ
elor utilizatorului.
 
ansamblu
= reunirea mai multor elemente componente care asigur
ă
realizareaunei func
ţ
iuni.
cerin
ţ 
e de calitate
ale unei cl
ă
diri sunt, în esen
ţă
, urm
ă
toarele:
 A.
 
Rezisten
ţă
 
ş
i stabilitateB.
 
Siguran
ţă
în exploatareC.
 
Siguran
ţă
la focD.
 
Igiena, s
ă
n
ă
tatea oamenilor, refacerea
ş
i protec
ţ
ia mediuluiE.
 
Izola
ţ
ie termic
ă
, hidrofug
ă
 
ş
i economia de energie
http://www.ipconsult.ro/Indrumar%20de%20Eficienta%20Energetica%20pentru%20Cladiri%20I.htm (3 of 55) [6/4/2009 12:53:33 AM]

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Burchiu Elena liked this
Lupan Lidia liked this
Valera St liked this
Gaspar Petru liked this
victorb liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->