Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
37Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ÎNDRUMAR DE EFICIENTA ENERGETICA PENTRU CLADIRI

ÎNDRUMAR DE EFICIENTA ENERGETICA PENTRU CLADIRI

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,722|Likes:
Published by hvsystem2009

More info:

Published by: hvsystem2009 on Jul 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

 
INDRUMAR de EFICIENTA ENERGETICA pentru CLADIRI - I
 
CUM FUNC
Ţ
IONEAZ
 Ă 
O CL
 Ă 
DIRE
 1.1
 
NO
Ţ
IUNI INTRODUCTIVE
 Noul concept al
dezvolt
ă
rii durabile
determin
ă
o abordare diferit
ă
de cea clasic
ă
, cu caresuntem obi
ş
nui
ţ
i, atunci când este vorba de o cl
ă
dire. În prezent, cl
ă
direa esteconsiderat
ă
ca un organism într-o evolu
ţ
ie continu
ă
, care în timp trebuie tratat,reabilitat
ş
i modernizat pentru a corespunde exigen
ţ
elor stabilite de utilizator într-oanumit
ă
etap
ă
. De mare actualitate sunt analizele
ş
i interven
ţ
iile legate de economia deenergie în condi
ţ
iile asigur
ă
rii unor condi
ţ
ii de confort corespunz
ă
toare. Acest aspect afost denumit
eficientizarea energetic
ă
a cl
ă
dirii
. În paralel cu reducerea necesarului deenergie, se realizeaz
ă
dou
ă
obiective importante ale dezvolt
ă
rii durabile,
ş
i anume,economia de resurse primare
ş
i reducerea emisiilor poluante în mediul înconjur
ă
tor.Sporirea eficien
ţ
ei energetice se poate realiza pe mai multe c
ă
i, de la educareautilizatorilor cl
ă
dirii în spiritul economiei de energie, la interven
ţ
ii ce sunt la îndemânamultora
ş
i pân
ă
la efectuarea unei expertize
ş
i a unui audit energetic în urma c
ă
roraexper
ţ
ii recomand
ă
o serie de solu
ţ
ii tehnice de modernizare. Aceste solu
ţ
ii depind detipul, vechimea
ş
i destina
ţ
ia cl
ă
dirilor
ş
i se constituie în ceea ce se nume
ş
te
reabilitareasau
 
modernizarea cl
ă
dirii
.Reabilitarea/modernizarea termic
ă
a unei cl
ă
diri reprezint
ă
îmbun
ă
t
ăţ
irea ei în scopulmen
ţ
inerii c
ă
ldurii la interior. Aceasta presupune ad
ă
ugarea de izola
ţ
ie termic
ă
,etan
ş
area, îmbun
ă
t
ăţ
irea sau chiar înlocuirea ferestrelor
ş
i a u
ş
ilor, precum
ş
i îmbun
ă
t
ăţ
irea echipamentelor
ş
i instala
ţ
iilor cu care este dotat
ă
cl
ă
direa. Reabilitareatermic
ă
înseamn
ă
 
ş
i implementarea de m
ă
suri de eficien
ţă
energetic
ă
în toate activit
ăţ
ilede renovare
ş
i repara
ţ
ii ale cl
ă
dirii.Eficientizarea energetic
ă
a cl
ă
dirilor reprezint
ă
o prioritate de prim rang, având în vedere slaba calitatea a majorit
ăţ
ii construc
ţ
iilor existente, fie vechi, fie ieftine. Pe de alt
ă
 
ÎNDRUMAR DE EFICIEN
ŢĂ
ENERGETIC
 Ă
PENTRU CL
 Ă
DIRIhttp://www.ipconsult.ro/Indrumar%20de%20Eficienta%20Energetica%20pentru%20Cladiri%20I.htm (1 of 55) [6/4/2009 12:53:33 AM]
 
ÎNDRUMAR DE EFICIEN
ŢĂ
ENERGETIC
 Ă
PENTRU CL
 Ă
DIRI
parte, costurile legate de reabilitarea termic
ă
a unei cl
ă
diri sunt mai mici decât costurilelegate de instalarea unei capacit
ăţ
i suplimentare de energie termic
ă
pentru înc
ă
lzire. ÎnRomânia, consumurile energetice pentru sectorul popula
ţ
iei sunt la nivelul a 40% dinconsumul total de energie al
ţă
rii, iar ponderea aceasta s-a constatat mai mult sau maipu
ţ
in peste tot în lume.
Cl
ă
dirile civile,
 în care utilizatorul principal este omul, pot fi împ
ă
r
ţ
ite în dou
ă
maricategorii:
 
cl
ă
diri de locuit 
, c
ă
mine, hoteluri
individuale
case unifamiliale, cuplate, în
ş
iruite
 cl
ă
diri cu mai multe apartamente, multietajate de tip bloc cu apartamente
 
cl
ă
diri publice
sau
te
ţ 
iare
(cl
ă
diri cu alt
ă
destina
ţ
ie decât locuin
ţ
e)
 
spitale, cre
ş
e, policlinicicl
ă
diri pentru înv 
ăţă
mânt (cre
ş
e, gr
ă
dini
ţ
e,
ş
coli, licee, universit
ăţ
i)
ş
i sport
 
cl
ă
diri social-culturale (teatre, cinematografe, muzee)
 
institu
ţ
ii publice (magazine, spa
ţ
ii comerciale, sedii de firme, birouri, b
ă
nci)
ş
ialte cl
ă
diri industriale;Cl
ă
dirile cu alt
ă
destina
ţ
ie decât cea de locuire se împart dup
ă
modul de ocupare încl
ă
diri cu ocupare continu
ă
 
ş
i cu ocupare discontinu
ă
, iar dup
ă
clasa de iner
ţ
ie termic
ă
încl
ă
diri de clas
ă
de iner
ţ
ie mare, medie sau mic
ă
.Func
ţ
iunea cl
ă
dirilor civile este aceea de a crea în interior un climat confortabil,indiferent de sezon. În acest sens, elementele de construc
ţ
ie care alc
ă
tuiesc anvelopaunei astfel de cl
ă
diri trebuie astfel concepute încât s
ă
a
sigure în interiorul înc
ă
perilorcondi
ţ
ii corespunz
ă
toare de
confort
 
higrotermic, acustic, vizual-luminos, olfactiv-respirator
. No
ţ
iunea de confort trebuie s
ă
sugereze crearea unui mediu corespunz
ă
tordesf 
ăş
ur
ă
rii vie
ţ
ii normale.Confortul higrotermic se traduce în nivele de temperatur
ă
 
ş
i umiditate u
ş
or de suportat.El se realizeaz
ă
cu consum de energie, fie pentru înc
ă
lzirea spa
ţ
iului utilizat (iarna), fiepentru r
ă
cirea lui (vara). Din acest motiv, confortul higrotermic reprezint
ă
componentade confort direct legat
ă
de no
ţ
iunea de eficien
ţă
energetic
ă
a cl
ă
dirii în sensul c
ă
seurm
ă
re
ş
te atingerea lui cu consumuri energetice minime.Starea de confort termic dintr-o înc
ă
pere se realizeaz
ă
în condi
ţ
iile în care cel pu
ţ
in 90%din utilizatori nu pot indica dac
ă
ar prefera o ambian
ţă
mai cald
ă
sau mai rece.Identificarea exigen
ţ
elor de performan
ţă
asociate realiz
ă
rii cerin
ţ
elor de confort termicale utilizatorilor se face analizând atât aspectul obiectiv legat de necesitatea men
ţ
ineriitemperaturii interne a corpului omenesc în jurul valorii de 37
o
c, cât
ş
i aspectul subiectiv care se refer
ă
la metabolismul, sistemul termoregulator
ş
i sensibilit
ăţ
ile proprii fiec
ă
ruiorganism.
http://www.ipconsult.ro/Indrumar%20de%20Eficienta%20Energetica%20pentru%20Cladiri%20I.htm (2 of 55) [6/4/2009 12:53:33 AM]
 
ÎNDRUMAR DE EFICIEN
ŢĂ
ENERGETIC
 Ă
PENTRU CL
 Ă
DIRI
De la orice produs de tip
cl
ă
dire
ceea ce se a
ş
teapt
ă
în final este un r
ă
spunscorespunz
ă
tor la toate
 
cerin
ţ 
ele/exigen
ţ 
ele utilizatorilor
formulate de cei implica
ţ
i înutilizarea ei. Formularea cerin
ţ
elor utilizatorilor nu se poate face decât în termenicalitativi cu referire la cl
ă
dire în ansamblul ei. În acest sens, se prezint
ă
un mic dic
ţ
ionarde termeni consacra
ţ
i:
 
exigen
ţ 
a utilizatorului
= Enun
ţ
area unei necesit
ăţ
i fa
ţă
de cl
ă
direa (construc
ţ
ia)ce trebuie utilizat
ă
.
 
cerin
ţ 
a de calitate
= Exprimarea calitativ 
ă
a caracteristicilor cl
ă
dirii (înansamblu, sau a p
ă
r
ţ
ilor componente) pe care aceasta trebuie s
ă
le îndeplineasc
ă
 pentru a satisface exigen
ţ
ele utilizatorilor,
ţ
inând seama de diver
ş
ii agen
ţ
i careac
ţ
ioneaz
ă
asupra cl
ă
dirii.
 
condi
ţ 
ie tehnic
ă
= Exprimarea
ş
i detalierea în termeni tehnici de performan
ţă
acerin
ţ
ei de calitate.
 
criteriu de performan
ţă
= Caracteristic
ă
ce trebuie luat
ă
în considerare ladetalierea
ş
i cuantificarea condi
ţ
iilor tehnice în cantit
ăţ
i denumite
niveluri deperforman
ţă”
 
nivel de performan
ţă
= valoare impus
ă
pentru un anumit criteriu deperforman
ţă
în func
ţ
ie de condi
ţ
iile tehnice, influen
ţ
a agen
ţ
ilor care ac
ţ
ioneaz
ă
 asupra construc
ţ
iilor.
 
performan
ţă
= comportarea unui produs în raport cu utilizarea sa; Prin produsse poate întelege cl
ă
direa în ansamblu sau orice parte a acesteia.
 
construc
ţ 
ie
= lucrare legat
ă
de teren, executat
ă
cu diverse materiale, pe baz
ă
unuiproiect, având destina
ţ
ie precizat
ă
(construc
ţ
ii civile, industriale, inginere
ş
ti)
 
cl
ă
dire
= construc
ţ
tie având ca scop realizarea unor spa
ţ
ii închise ce ad
ă
postescactivit
ăţ
i umane
ş
i/sau procese tehnologice
 
element component
= produs realizat ca unitate distinct
ă
, destinat a fi încorporat în cl
ă
dire pentru a îndeplini una sau mai multe func
ţ
iuni specifice.
 
subsistem al cl
ă
dirii
= grupare de elemente componente care îndeplinesc împreun
ă
una sau mai multe func
ţ
ii necesare satisfacerii exigen
ţ
elor utilizatorului.
 
ansamblu
= reunirea mai multor elemente componente care asigur
ă
realizareaunei func
ţ
iuni.
cerin
ţ 
e de calitate
ale unei cl
ă
diri sunt, în esen
ţă
, urm
ă
toarele:
 A.
 
Rezisten
ţă
 
ş
i stabilitateB.
 
Siguran
ţă
în exploatareC.
 
Siguran
ţă
la focD.
 
Igiena, s
ă
n
ă
tatea oamenilor, refacerea
ş
i protec
ţ
ia mediuluiE.
 
Izola
ţ
ie termic
ă
, hidrofug
ă
 
ş
i economia de energie
http://www.ipconsult.ro/Indrumar%20de%20Eficienta%20Energetica%20pentru%20Cladiri%20I.htm (3 of 55) [6/4/2009 12:53:33 AM]

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Burchiu Elena liked this
Lupan Lidia liked this
Ovidiu Iulian Lazurca liked this
Valera St liked this
Gaspar Petru liked this
Borosan Constantin liked this
Ionita Alexandrina Camelia liked this
victorb liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->