Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nacrt zakona o zastiti i odrzivom koriscenju ribljeg fonda

Nacrt zakona o zastiti i odrzivom koriscenju ribljeg fonda

Ratings: (0)|Views: 325|Likes:
Published by pikemanserbia
Nacrt zakona o zastiti i odrzivom koriscenju ribljeg fonda.
Nacrt zakona o zastiti i odrzivom koriscenju ribljeg fonda.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: pikemanserbia on Oct 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2014

pdf

text

original

 
Н А Ц Р Т
 
З А К О Н
 
О ЗАШТИТИ И ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ РИБЉЕГ ФОНДА
 
 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 Предмет закона
 
Члан 1.
 
Овим законом уређује се управљање рибљим фондом у риболовним
 
водама,које обухвата заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда као
 
природногбогатства и добра од општег интереса.
 
Управљање риболовним ресурсима врши се у складу са принципом
 
одрживог коришћења, који доприноси очувању диверзитета ихтиофауне и
 
еколошког интегритета водених екосистема.
 
На риболовне воде у границама заштићеног подручја природе, као и назаштићене врсте и покретна заштићена природна документа, примењују се ипрописи којима се уређује заштита природе уколико овим законом није друкчијеодређено.
 
Рибљи фонд у риболовним водама је у државној својини.
 
 Значење израза
 
Члан 2.
 
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
 1)
 
адултни примерци риба
су сви развојни облици риба који су
 
достиглиполну зрелост;
 2)
алохтоне (стране) врсте риба
су оне врсте риба које примарно не
 
живе уодређеној риболовној води;
 3)
аутохтоне врсте риба
су оне врсте риба које примарно живе у
 
одређеној риболовној води односно налазе се на подручју своје природне
 
 распрострањености;
 4)
вештачке риболовне воде
су: канали; акумулације; позајмишта
-
потопљени копови песка, шљунка, камена, земље, угља и других минералних
 
сировина;
 5)
дозвола за привредни риболов
 је документ који даје право рибару да
 
обавља делатност привредног риболова у складу са овим законом;
 6)
дозвола за рекреативни риболов
 је документ који даје право
 
 рекреативном риболовцу да обавља рекреативни риболов у складу са овим
 
законом;
 7)
 заштита
 је скуп мера које се предузимају ради очувања и
 
осигурањауслова за одрживо дугорочно коришћење рибљег фонда;
 8)
ихтиологија
 је грана зоологије која се бави проучавањем риба;
 9)
ихтиофауна
 
 је скуп свих врста риба једног подручја
;10)
 јувенилни примерци риба
су јединке риба у периоду развића између
 
завршетка метаморфозе ларви (личинки) и стицања полне зрелости;
 
 
211)
корисник рибарског подручја
 је привредно друштво
,
 јавно
 
предузеће
 
или
 
друго правно лице, коме су риболовне воде уступљене на коришћење;
 12)
 ловостај
 је временски период у којем се поједине врсте риба, осим
 
 рибагајених у рибњацима, не могу ловити нити стављати у промет;
 13)
 матица
 је полно зрела риба, без обзира на пол, која има
 
максимални репродуктивни потенцијал за дату врсту;
 14)
 мониторинг
 је системско праћење стања рибљег фонда;
 15)
одрживо коришћење рибљег фонда
 је коришћење и заштита рибљег
 
фонда којим се обезбеђује иста структура и стопа његовог коришћења у дужем
 
временском периоду;
 16)
порибљавање
 је планско уношење јединки рибе и оплођене икре у
 
 риболовне воде у складу са програмом управљања рибарским подручјем;
 17)
посебна станишта риба су поједине риболовне воде или њихови деловизначајни за биолошке потребе риба као што су: мрест, зимовање, раст, исхрана икретање (миграција) риба;
 18)
привредни риболов
 је лов полно зрелих примерака риба удичарским,
 
мрежарским и самоловним алатима, ради стављања уловљене рибе у промет;
 19)
природне риболовне воде
су текуће воде
-
потоци и реке са
 
 рукавцима,мртвајама и плавном зоном до одбрамбених насипа и стајаће воде
-
 језера, баре имочваре;
 
20) притисак на рибљи фонд је степен оптерећења које рибљи фонд трпиуслед риболовних активности;
 21)
 рекреативни риболов
 је непривредна активност и подразумева лов
 
полнозрелих риба удичарским и помоћним мрежарским алатима ради
 
задовољењапотреба грађана за рекреацијом;
 
22) репроцентар је објекат регистрован као организација са посебнимовлашћењем која је специјализована за гајење матица риба, рибље млађи
 
иоплођене икре аутохтоних врста риба;
23)
 рибар
 је лице које се бави привредним риболовом и уловљену рибу
 
ставља у промет;
 24)
 рибарско подручје
 је природна или вештачка риболовна вода или
 
њендео који чини хидролошку, биолошку и економску целину за заштиту и
 
одрживокоришћење рибљег фонда;
 25)
 рибља плодишта
су делови риболовних вода погодни за
 
 размножавање риба;
 26)
 рибљи фонд
су све врсте риба, мекушаца, ракова и осталих
 
акватичнихорганизама који се штите и одрживо користе;
 27)
 риболовац
 је лице које
 
се бави рекреативним и спортским
 
 риболовом;
 28)
 рибочувар
 је службено лице са лиценцом у сталном радном односу
 
кодкорисника рибарског подручја;
 29)
 риболовне воде
су копнене (природне и вештачке) текуће и стајаће
 
воде укојима живе рибе;
 30)
 риболовне организације
су удружења грађана основана ради
 
 рекреативног или спортског риболова, популаризације риболова, едукације
 
 риболоваца, њиховог организовања и евиденције
;
 
331)
селективни риболов
 је такав риболов који се предузима ради спречавања развоја алохтоних врста или пренамножавања појединих врста риба на рибарскомподручју;
 32)
спортски риболов
 је облик рекреативног риболова и односи се на
 
такмичарски риболов као спортска активност;
 33)
транслокација рибе
 је премештање јединки у друге риболовне воде
 
сациљем
 
унапређења рибљег фонда или ради спашавања, у складу са овим законом;
 34)
штета нанета рибљем фонду
 је свако намерно или ненамерно
 
уништавање рибљег фонда или станишта у риболовној води.
 
 II. РИБАРСКА ПОДРУЧЈА
 
Установљавање и проглашавање рибарских подручја
 
Члан 3.
 
Ради одрживог коришћења рибљег фонда у риболовним водама
 
установљавају се рибарска подручја.
 
Рибарско подручје установљава министарство
 
надлежно
 
за послове заштитеи одрживог коришћења рибљег фонда (у даљем тексту: министарство
).
Рибарско подручје на риболовним
 
водама
 
у заштићеном подручјупроглашава и користи управљач заштићеног
 
подручја, по претходно прибављеној
 
сагласности
 
министарства
.
Актом из става
2.
и
3.
овог члана одређују се границе и намена рибарског
 
подручја у погледу врсте риболова који се на њему обавља (привредни и/или
 
 рекреативни
).
На рибарско подручје, из става 3
.
овог члана права и обавезе управљачазаштићеног подручја сходно се примењују одредбе овог закона које се односе накоришћење рибарског подручја и корисника, уколико овим законом није друкчијеодређено.
 
Граница између рибарских подручја на текућој риболовној води одређује
 
сеуправно на матицу тока од обале до обале, односно до главних одбрамбених
 
насипа
 
осим за рибарска подручја на сави и дунаву, где граница рибарског подручја можебити одређена матицом тока реке
.
За риболовне воде које су истовремено државне границе, границе
 
 рибарскогподручја одређују се према државној граници, управно на матицу
 
тока од обале додржавне границе, односно до главних одбрамбених насипа.
 
Члан
4.
На захтев лица, органа или организације која има правни интерес,министарство
 
може решењем изузети поједине риболовне воде или део риболовневоде из рибарског подручја, забранити риболов или установити посебан режим иуслове риболова и заштите рибљег фонда.
 
Решење из става 1. овог члана доноси се по претходно прибављениммишљењима и условима надлежних органа и организација у зависности од наменевода у складу са посебним законима.
 
Риболовне воде могу се решењем изузети из рибарског подручја у случају
:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->