Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ελύτης και Novalis

Ελύτης και Novalis

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by ELEKASTOR
Νίκος Δήμου
Νίκος Δήμου

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: ELEKASTOR on Oct 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
Nίκος Δήμου
 
λϋςη και
Novalis
(Απϊ ςξ τχ ρςξ ρκξςάδι
-
και πάλι ρςξ τχ
)
Ο σκοτεινός βαρόνος
 
΢ςη ρϋςξμη ζχή ςξσ (1772
-
1801, δε ρσμπλήοχρε ξϋςε ςα 29 ςξσυοϊια) ξ Υοειδεοίκξ βαοϊξ ςξσ Φάοςεμπεογκ (πλήοε ϊξμα:
GeorgPhilipp Friedrich Freiherr von Hardenberg
) έγοαφε έα αοιρςξϋογημα.Σξσ "Όμξσ ρςη Μϋυςα" (
Hymnen an die Nacht
) πξσ ςξ
 
έκααδιάρημξ με ςξ τιλξλξγικϊ ςξσ φεσδόσμξ
Novalis.
Διακϊρια ρυεδϊ υοϊια μεςά, ξ Οδσρρέα λϋςη ατιεοόει ρςξ
Novalis
έα απϊ ςα ςελεσςαία ςξσ πξιήμαςα. Ποϊκειςαι για ςξ "λεγείξ ςξσ
Grueningen
" απϊ ςη ρσλλξγή "Σα λεγεία ςη Ονόπεςοα". (Ποόςηδημξρίεσρη: πεοιξδικϊ "΢σςέλεια" ςεϋυξ 2
-3, 1991).
Ζ ατιέοχρη δε πεοιξοίζεςαι μϊξ ρςη ποξμεςχπίδα. ίαι ξσριαρςική.Σξ λεγείξ ασςϊ ςξσ λϋςη αακαλεί ςϊρξ ςξ άθοχπξ
Hardenberg
ρςξσξπξίξσ ςη ζχή και ςα πάθη αατέοεςαι, ϊρξ και ςξ μσρςικϊπαθξ πξιηςή
Novalis -
με ςη ςϊρξ βξοιή ϋκςια κξρμξθεχοία ςξσ.
 
΢ςξ ιρςξοικϊ
-
θεμαςξλξγικϊ επίπεδξ ποέπει α αατεοθεί πχ ςξ λεγείξδε μπξοεί α καςαξηθεί υχοί αοκεςέ γόρει γϋοχ απϊ ςη ζχή ςξσΓεομαξϋ πξιηςή. Σα ξϊμαςα και ξι ημεοξμηίε πξσ αατέοξςαι ρςξσρςίυξσ ςξσ παοαμέξσ γοίτξι για ςξ απληοξτϊοηςξ. (Ο λϋςη,αςίθεςα με ςξ ΢ετέοη και άλλξσ, πξςέ δε σπξμημαςίζει ςα πξιήμαςάςξσ
-
δξσλειά για ςξσ εοεσηςέ!)
 
Ωρςϊρξ ασςϊ πξσ εκπλήρρει κσοίχ ϊρξσ γχοίζξσ ςη πξίηρη ςξσ
Novalis
είαι η ποξρέγγιρη ρςξ κξρμξθεχοηςικϊ
-
ή καλϋςεοα σπεοβαςικϊεπίπεδξ. Ηεχοηςικά ξ γεομαϊ οξμαςικϊ απξςελεί ςξ πξιηςικϊαςίπξδα ςξσ 'λληα ηλιξπϊςη. Οπαδϊ ςξσ ρκϊςξσ και ςη ϋυςα,ξρςαλγϊ ςξσ θαάςξσ, ρσμβξλιρςή, θοηρκεσϊμεξ, πιεςιρςή,μσρςικιρςή, πλαςχικϊ εοαρςή γσαικείχ ειδόλχ
-
ςι ρυέρη μπξοεία έυει με ςξ εοχςικϊ μερξγειακϊ πξιηςή πξσ ήδη ξι ςίςλξι ςχρσλλξγό ςξσ σμξϋ αδιάκξπα ςξ τχ;
 
"Οδϊ άχ κάςχ μία και χωςή", έγοαφε ξ τέριξ. ΢σμβαίει άοαγε ςξίδιξ με ςξσ "Τμξσ ποξ ςη Μϋυςα" και ςξ "Υχςϊδεςοξ"; Ιι ξ 'λληα
 
πξσ κάπξςε διακϋοηνε: "Δε νέοχ πια ςη ϋυςα τξβεοή αχσμίαθαάςξσ" πϊρξ ποξρεγγίζει ςξ Γεομαϊ πξσ έγοαφε: "Δξναρμέη α είαιγια μα η αιόια ϋυςα / δξναρμέξ ξ αιόιξ ϋπξ".
 
Ηα αςιπαοαθέρξσμε ςα δϋξ πξιήμαςα
-
ςξ ςοίςξ 'Τμξ ςξσ
Novalis
(απϊςξ ξπξίξ ξ λϋςη παοαθέςει και αμεςάτοαρςξ απϊρπαρμα) και ςξλεγείξ. Ποι ϊμχ, δϋξ γεικέ παοαςηοήρει (πξσ θα μπξοξϋρα αδόρξσ ατξομή για υχοιρςέ μελέςε.
 
Φως
-
σκοτάδι
-
φώς
 
΢ςα ςελεσςαία ςξσ κείμεα ξ πξιηςή ςξσ τχςϊ βλέπει διατξοεςικά ςξρκξςάδι. Ιαι δε μιλάχ μϊξ για ςξ ρατό σκςεοιϊ (καιρσετιαρμέξ) ςξπίξ ρςξ "Ζμεοξλϊγιξ εϊ αθέαςξσ Αποιλίξσ". Ιαι ρςαάλλα βιβλία σπάουει μια διατξοεςική ρςάρη απέαςι ρςη ϋυςα. Δεθέλχ α κξσοάρχ με παοαθέμαςα.
 
Μξμίζχ πχ είαι ταεοϊ ρςξ επαοκή ααγόρςη πχ με ςα υοϊια, ξλϋςη νεπέοαρε ςη "ηλιακή μεςατσρική" ςη "ςοίςη πεοιϊδξσ" ςξσ γιαμια πιξ ρϋθεςη μξοτή μσρςική εμπειοία πξσ εμπεοιέυει και ςξ ρκϊςξ.
 
Ιάπξςε έγοατε: "ξι σοχπαίξι και ξι Δσςικξί βοίρκξσ πάςα ςξ μσρςήοιξρςη ρκξςειιά, ρςη ϋυςα, εό εμεί ξι 'λληε ςξ βοίρκξσμε ρςξ τχπξσ είαι κάςι απϊλσςξ".
 
΢ςη ςελεσςαία ςξσ πεοίξδξ ςξ πεσμαςικϊ ςξπίξ αλλάζει. Ζ ρκιά δε είαιμϊξ πεοίγοαμμα ςξσ τχςϊ
-
αλλά παοξσρία ασςξδϋαμη. ΋ρξ πεοάεςα υοϊια, ςξ ρκξςάδι γίεςαι πιξ σπαοκςϊ
-
είαι αδϋαςξ α ςξαγξήρει. Ποέπει α ςξ σπεοβεί.
 
 Έςρι η πξοεία δε είαι πια εσθϋγοαμμη
-
ποξ ςξ τχ
-
είαιπαλιδοξμική ή μάλλξ ρπειοξειδή. Πάλι ποξ ςξ τχ μέρα απϊ ςξρκξςάδι. Ζ ερχρςοετή ασςή επξυή καθιεοόει ςξ λϋςη ρα μεγάλξμσρςικϊ και θοηρκεσςικϊ πξιηςή (με ςη εσοϋςαςη έξια ςξσθοηρκεϋερθαι). ΢ε ασςή ταίεςαι α έυει πια σπεοβεί ςη αςίθερη Υχ
-
Μϋυςα. Ακξλξσθεί ςη κλαρική πξοεία ςξσ μσρςικξϋ πξσ αεβαίξςαποξ ςξ Έα νεπεοάει, αίοει ςι ταιξμεικέ αςιθέρει.
 
Ζ ενιρςϊοηρη ασςή ςη μεςάβαρη απϊ ςξ τχ ρςξ ρκξςάδι (και πάλι ρςξτχ) θα υοειαζϊςα πξλλή αάλσρη και ςεκμηοίχρη. ΢ίγξσοα ϊμχ ηρσάςηρη με ςξ
Novalis
είαι έα ρημαςικϊ ρςαθμϊ ρε ασςή ςηδιαδοξμή.
 
Επιρροές
 
 
 Έυει σπεοςξιρθεί η ρυέρη ςξσ λϋςη με Γάλλξσ πξιηςέ. ΢ίγξσοα είαιρημαςική (α και ρημαςικϊςεοη επίδοαρη παοαμέξσ ξι αουαίξι δικξίμα). ΋μχ ςα ςελεσςαία υοϊια ξι Γεομαξί εμταίζξςαι ϊλξ καιπεοιρρϊςεοξ ρςη πξίηρή ςξσ. Ιαι ρα ξϊμαςα
-
αλλά και ραρσξμιληςέ.
 
Τπεθσμίζχ ϊςι ρςξ "Σανιδιχςικϊ ΢άκκξ (ΟΣΣΩ ΣΘ΢ ΡΑΣΑΘ)" ςξσ "ΛικοξϋΜασςίλξσ" αθξλξγξϋςαι δϋξ ρςίυξι ςξσ
Novalis
(απϊ ςξ 2ξ και 3ξ"Τμξσ ρςη Μϋυςα") και δϋξ ςξσ
Hoelderlin
. Ο ςελεσςαίξ ασςϊ καςέυεικαίοια θέρη ρςξ δξκίμιξ ςξσ πξιηςή "Ποϊρχ ηοέμα" (απϊ ςη "ΘδιχςικήΟδϊ"). κεί ατηγείςαι ξ λϋςη πχ ρςξ ςανίδι ςη ζχή ςξσ ςξ"παοακξλξσθξϋε με άγοσπξ μάςι ξ Υοειδεοίκξ Φαίλςεολι απϊ ςη μιακαι ξ Διξϋριξ ΢ξλχμϊ απϊ ςη άλλη". Παοακάςχ ςξσ ξξμάζει"...αγίξσ ϊπχ ξ ΢ξσηβία και
 
ξ Εακϋθξσ".
 
΢ςξ
Hoelderlin
, δϋξ υοϊια ποερβϋςεοξ ςξσ
Novalis
, ξ λϋςη έυειαακαλϋφει μια άλλη εικϊα ςη Πιδαοική λλάδα, πξσ ποέπει α ςξσρςάθηκε πξλϋςιμη. Ζ δξμή ςχ ςελεσςαίχ πξιημάςχ ςξσ έυει δαειρςείπξλλά απϊ ςη δχοική λιςϊςηςα ςχ ϋμχ ςξσ
Hoelderlin
. ΢παρμέαημιρςίυια, κξςέ τοάρει με αιτιδιαρςική ςελεία, παϋρει
-
ϊλααπηυήρει. Ιαι είαι υαοακςηοιρςικϊ ϊςι ρςα "λεγεία ςη Ονϊπεςοα" έαξλϊκληοξ πξίημα αρυξλείςαι με ςη μξίοα εκείξσ πξσ "εσλαβέρςαςασπξγοατϊςα
Scardanelli". (
Ιι έα άλλξ με ςξ Διξϋριξ ΢ξλχμϊ).
 
Ηα ήςα υοήριμη μια μελέςη ςη παοξσρία ςχ Γεομαό πξιηςό ρςξέογξ ςξσ λϋςη. Απϊ ϊρα γχοίζχ ξ πξιηςή είυε μάθει μικοϊ μεοικάρςξιυεία Γεομαική γλόρρα. ΢ςα δόδεκά ςξσ υοϊια έκαε έα ςανίδιρςη Γεομαία (ςξ ξπξίξ και αατέοεςαι ρςξ λεγείξ). Οι γόρει ςξσ,ςξσ παοέυξσ ςη δσαςϊςηςα, παο'ϊλξ πξσ διαβάζει ςξσ γεομαξϋπξιηςέ ρε γαλλική μεςάτοαρη, α ααςοέυει ρςξ ποχςϊςσπξ (ξι εκδϊρειείαι ρσήθχ δίγλχρρε) και α ακξϋει ςξ ποχςξγεή ήυξ.
 
Η ιστορία της Σοφίας
 
Λεοικά ακϊμα ρςξιυεία απϊ ςξ βίξ ςξσ βαοϊξσ
von Hardenberg
απαοαίςηςα για ςη καςαϊηρη ςχ δϋξ πξιημάςχ πξσ θαακξλξσθήρξσ. (Βαοϊξ
von Hardenberg
ςξ απξκαλεί ξ λϋςη ρςηατιέοχρη, ποάγμα πξσ θα νέιζε έα γεομαϊ. Ο ςίςλξ
Freiherr
είαι
 
ξςαπειϊςεοξ ςίςλξ εσγεεία και ξι κάςξυξί ςξσ ρπάια ςξ αατέοξσ.ίςε ςξ απξριχπξϋ, είςε
-
α είαι ρξμπ
-
καλϋπςξςαι απϊ ςξ "
von"
πξσ θα μπξοξϋρε α σπξδηλόει και σφηλϊςεοη βαθμίδα).
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->