Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ki Thuat Lap Trinh c

Ki Thuat Lap Trinh c

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 433|Likes:
Published by bupbe_girl

More info:

Published by: bupbe_girl on Jul 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2010

pdf

text

original

 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
BÀI GI
NG
K
THU
T L
P TRÌNH
Biên so
n : Ths. NGUY
N DUY PH
ƯƠ 
NG
 
Gi
ớ 
i thi
u môn h
c
GI
I THI
U MÔN H
C
I. GI
Ớ 
I THI
U CHUNG
S
phát tri
n công ngh
thông tin trong nh
ng n
ă
m v
a qua
đ
ã làm thay
đổ
i b
m
tkinh t
ế
h
i toàn c
u, trong
đ
ó công ngh
ph
n m
m tr 
ở 
thành m
t ngành công nghi
 pquan tr 
ng
đầ
y ti
m n
ă
ng. V
ớ 
i s
h
i t
c
a công ngh
vi
n thông và công ngh
thông rin,t
tr 
ng v
giá tr 
ph
n m
m chi
ế
m r 
t cao trong các h
th
ng vi
n thông c
ũ
ng nh
ư
các thi
ế
t b
 
đầ
u cu
i. Chính vì lý do
đ
ó, vi
c nghiên c
u, tìm hi
u, ti
ế
n t
ớ 
i phát tri
n c
ũ
ng nh
ư
làmch
các h
th
ng ph
n m
m c
a các k 
s
ư
 
đ
i
n t
vi
n thông là r 
t c
n thi
ế
t.Tài li
u gi
ng d
y
“K 
 ỹ 
thu
t l 
 p trình”
cho h
 
đ
ào t
o t
xa
đượ 
c xây d
ng d
a trêngiáo trình “
 K 
 ỹ 
thu
t
 p trình
đ
ã
đượ 
c gi
ng d
y t
i h
c vi
n trong nh
ng n
ă
m qua v
ớ 
im
c
đ
ích cung c
 p cho sinh viên nh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n nh
t, có tính h
th
ng liên quant
ớ 
i l
 p trình.Thông qua cu
n tài li
u này, chúng tôi mu
n gi
ớ 
i thi
u v
ớ 
i các b
n
đọ
c v
n
ă
ngl
 p trình c
u trúc và m
t s
thu
t toán quan tr 
ng, bao g
m:
Đạ
i c
ươ 
ng v
l
 p trình c
u trúc;Duy
t và
đệ
qui; Ng
ă
n x
ế
 p, hàng
đợ 
i và danh sách móc n
i; Cây;
Đồ
th
và cu
i cùng là S
 px
ế
 p và tìm ki
ế
m.
II. M
C
Đ
ÍCH
Môn h
c cung c
 p cho sinh viên k 
n
ă
ng l
 p trình trên các c
u trúc d
li
u quan tr 
ngnh
ư
: stack, queue mlink, tree & graph cùng v
ớ 
i ph
ươ 
ng pháp phân tích, thi
ế
t
ế
,
đ
ánh giáthu
t toán.Sau khi h
c xong môn h
c này, sinh viên có kh
n
ă
ng vi
ế
t
đượ 
c ch
ươ 
ng trình gi
iquy
ế
t nh
ng bài toán trong th
c t
ế
.
III. PH
M VI NGHIÊN C
Ứ 
U
 Nghiên c
u các thu
t toán c
ơ 
b
n
đượ 
c s
d
ng trong th
c t
ế
nh
ư
các thu
t toán tìmki
ế
m, các thu
t toán liên quan
đế
n
đồ
th
. Các gi
i thu
t l
 p trình d
a trên danh sách, cây… Nghiên c
u cách cài
đặ
t các thu
t toán trên máy tính.Tìm hi
u các l
 ĩ 
nh v
c
ng d
ng c
a các thu
t toán, ph
ươ 
ng pháp trong th
c t
ế
.
IV. PH
ƯƠ 
NG PHÁP NGHIÊN C
Ứ 
U
Để
h
c t
t môn h
c này, sinh viên c
n l
ư
u ý nh
ng v
n
đề
sau:
1. Ki
ế
n th
ứ 
c c
n tr
ướ 
c
 
 L
ờ 
i nói
đầ
u
2- Sinh viên ph
i có ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n v
toán h
c cao c
 p.- Thành th
o ít nh
t m
t ngôn ng
l
 p trình.
Đặ
c bi
t trong cu
n sách này
đ
ã s
d
ngngôn ng
l
 p trình C
để
t
thu
t toán, vì v
y sinh viên ph
i n
m
đượ 
c ngôn ng
l
 p trình C.
2. Các tài li
u c
n có:
Sách h
ướ 
ng d
n h
c t
 p
thu
t l
 p trình. Ths. Nguy
n Duy Ph
ươ 
ng, H
c vi
nCông ngh
B
ư
u chính Vi
n thông, 2006. N
ế
u c
n sinh viên nên tham kh
o thêm:-
 
Giáo trình K 
thu
t l
 p trình. Ts. Lê H
u L
 p, Ths. Nguy
n Duy Ph
ươ 
ng, H
cvi
n Công ngh
B
ư
u chính Vi
n thông, 2002.-
 
Bài gi
ng
đ
i
n t
môn h
c: “K 
thu
t l
 p trình” c
a H
c vi
n Công ngh
B
ư
uchính Vi
n thông.
3.
Đặ
t ra m
c tiêu, th
ờ 
i h
n cho b
n thân
Đặ
t ra các m
c tiêu t
m th
ờ 
i và th
ờ 
i h
n cho b
n thân và c
g
ng th
c hi
n chúngXây d
ng m
c tiêu trong ch
ươ 
ng trình nghiên c
u.
4 Nghiên c
ứ 
u và n
m nh
ữ 
ng ki
ế
n th
ứ 
c c
t lõi
Sinh viên nên
đọ
c qua sách h
ướ 
ng d
n h
c t
 p tr 
ướ 
c khi nghiên c
u bài gi
ng mônh
c và các tài li
u tham kh
o khác.
5. Tham gia
đầ
y
đủ
các bu
i h
ướ 
ng d
n h
c t
p
Thông qua các bu
i h
ướ 
ng d
n h
c t
 p, gi
ng viên s
giúp sinh viên n
m
đượ 
c n
idung t
ng th
c
a môn h
c và gi
i
đ
áp th
c m
c,
đồ
ng th
ờ 
i sinh viên c
ũ
ng có th
trao
đổ
i,th
o lu
n v
ớ 
i nh
ng sinh viên khác v
n
i dung bài h
c.
6. Ch
 
độ
ng liên h
v
ớ 
i b
n h
c và gi
ng viên
Cách
đơ 
n gi
n nh
t là tham d
các di
n dàn h
c t
 p trên m
ng Internet, qua
đ
ó có th
 trao
đổ
i tr 
c ti
ế
 p các v
n
đề
v
ướ 
ng m
c v
ớ 
i gi
ng viên ho
c các b
n h
c khác
đ
ang online.
7. T
ự 
ghi chép l
i nh
ữ 
ng ý chính
Vi
c ghi chép l
i nh
ng ý chính là m
t ho
t
độ
ng tái hi
n ki
ế
n th
c, kinh nghi
mcho th
y nó giúp ích r 
t nhi
u cho vi
c hình thành thói quen t
h
c và t
ư
duy nghiên c
u.
8. H
c
đ
i
đ
ôi v
ớ 
i hành
H
c lý thuy
ế
t
đế
n
đ
âu th
c hành làm bài t
 p và
th
ự 
c hành
ngay
đế
n
đ
ó
để
hi
u và n
mch
c lý thuy
ế
t. Sinh viên c
n cài
đặ
t trên máy tính các thu
t toán trong bài h
c b
ng các ngônng
l
 p trình
để
t
 
đ
ó có th
hi
u và n
m ch
c h
ơ 
n t
ư
t
ưở 
ng và n
i dung c
a thu
t toán.
 Hà N 
i, ngày 20 tháng 02 n
ă
m 2006 
Ths. Nguy
n Duy Ph
ươ 
ng

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->