Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
153Activity
P. 1
Teori Rasional Emotif Terapi

Teori Rasional Emotif Terapi

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 7,453|Likes:
Published by mazrie

More info:

Published by: mazrie on Jul 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2014

 
TAIXL XG_LI@GM ANITLJ TAXGVLTicib Taixl
Taixl Xgsli`gm Anitlj Taxgvl tamgb dlgsgscg` imab Gmhaxt Ammls. Hamlgq dlmgblxcg` vgdg tgbq` 7<7? dl Vlttshqxeb- Gnaxlcg _|gxlcgt. Taixl l`l taxhl`g gvghlmg hamlgqna`dgvgtl hgbgug taixl Vslcig`gmgsls |g`e dlvamivixl imab Jxaqd tldgc na`dgmgn dg`gdgmgb sgtq ha`tqc vanqmlbg` |g`e tldgc sgl`tljlc. Vgdg gugm tgbq` 7<11- hamlgq tamgbna`eeghq`ecg` taxgvltaxgvl cang`qslgg`- jlsimijlcgm dg` tl`ecgb mgcq dg` dlca`gmlsahgegl taixl anislxgsli`gm "XAT,. _ana`kgc ltq hamlgq taxca`gm sahgegl hgvg cavgdgtaixl XAT dg` dgtqc cavgdg taixl tl`ecgb mgcq cie`ltlj.Na`l`kgq cavgdg {gng` cg`gccg`gc Ammls- hamlgq saxl`e na`egmgnl eg`eeqg`caslbgtg`. Hamlgq vax`gb dlngsqccg` ca bisvltgm q`tqc na`axlng xgugtg` `ajxltlssahg`|gc < cgml. Tatgvl Ammls saixg`e |g`e haxoltgoltg tl`eel lgltq l`el` na`kgdl saixg`e vgcgx vslcimiel. Hamlgq nanvq`|gl cahimabg` dgmgn nanhaxlcg` vaxcbldngtg`cgq`saml`e. Imab ltq hamlgq nqmg nanvxgctlccg` taxgvl vaxcgbul`g`- camqgxeg dg`sacsqgm. Vgdg tgbq` 7<45 bl`eeg 7<1? Ammls tamgb na`kgmg`cg` cgklg` saogxg cmgslcgm haxgsgscg` vslcitaxgvl. Bgslm cgklg` na`dgvgtl hgbgug taxgvl vslcig`gmlsls tldgc haeltqna`|amqxqb dg` tldgc sgl`tljlc.Ammls haxva`dgvgt va`dacgtg` |g`e dlhgugcg` imab Jxaqd cqxg`e ma`ecgv caxg`ggdg l`dlzldq |g`e haxtgnhgb taxqc samavgs na`kgmg`l va`dacgtg` vslcig`gmlsls. BlvitaslsXAT haxdgsgxcg` hgbgug anisl haxvq`og dgxlvgdg cavaxog|gg`- va`lmglg`- l`taxvxatgsldg` tl`dgcg` dgxlvgdg sltqgsl cabldqvg`. Dl dgmgn vxisas taxgvqtlc anislxgsli`gm- cmla`nanvamgkgxl cangblxg` |g`e gcg` dleq`gcg` q`tqc na`ea`gm dg` nanaxg`elcavaxog|gg` |g`e tamgb taxtg`gn mgng dl dgmgn dlxl sasaixg`e. L`l dlsahghcg` imab taixll`l mahlb haxsljgt ‒va`dldlcg`“ dgxlvgdg vaxqhgtg` |g`e dlxacg dgmgn cagdgg` dl ng`gcgq`samix`|g gctlj taxgxgb da`eg` tavgt dg` na`egkgx. Ammls taxca`gm da`eg` hqcq`|g|g`e haxtgkqc 
‒Xagsi` g`d Anitli` L` Vs|obitbaxgv|“ 
dg` haxsgngsgng da`eg` XihaxtG Bgxvax hamlgq na`eamqgxcg` hqcq haxkqdqm
‒G Eqlda ti Xgtli`gm Mlzl`e“.
 
Va`dacgtg` Taixl
XAT kqeg dlca`gml sahgegl Taxgvl GHO |g`e ng`g naxqvgcg` sqgtq taixl |g`enanvq`|gl camgl`g` da`eg` taixltaixl |g`e mgl` taxqtgng`|g Taixl Vslcig`gmlsls- TaixlVanqsgtg` L`sg`- Eastgmt dg` mgl`mgl` mgel. L`l dlsahghcg` imab taixl l`l nana`tl`ecg`tleg gsvac qtgng lgltq cie`ltlj- anisl dg` gsvac tl`ecgb mgcq. Taixl l`l nanhaxl va`acg`g` cavgdg vanlclxg`- va`eg`gmlsgg`- va`lmglg`- vaxmgcqg` dg` nanhqgtcavqtqsg`. Va`dacgtg` taixl l`l haxoixgc dadqctlj gtgq na`egkgx- na`egxgb dg`na`eqtgngcg` cavgdg vanlclxg` dgxlvgdg cavaxog|gg` |g`e tldgc xgsli`gm.Taxgvl l`l |gcl` hgbgug satlgv l`dlzldq nanvq`|gl slstan cavaxog|gg` |g`etldgc xgsli`gm. Cavaxog|gg` l`l vaxmq dloghgx dg` dlvaxhatqmcg` sqvg|g dgvgtnauqkqdcg` slstan cavaxog|gg` |g`e hglc dg` xgsli`gm. Dgmgn ci`tacs l`l lg naxqvgcg`sgtq slstan va`dldlcg` sanqmg |g`e na`egkgx l`dlzldq q`tqc namlbgt sanqmg slstancavaxog|gg` |g`e nanhqgtcg` dlxl`|g na`daxltg da`eg` na`eeg`tlcg` sanqmg da`eg`sgtq sat cavaxog|gg` |g`e nanhgug casakgbtaxgg` dg` cahgbgelgg` vgdg dlxl sasaixg`el`dlzldq dg` sataxqs`|g cavgdg ixg`e |g`e sle`ljlcg` da`eg``|g.Vxl`slv taxgvl XAT himab dleq`gcg` cavgdg ngsgmgb sangsg- ngsgmgb |g`e mgl`dgmgn cabldqvg` dg` kqeg ngsgmgb |g`e nq`ecl` dlbgdgvl vgdg ngsg gcg` dgtg`e.Jicqs vxl`slv l`l gdgmgb cavgdg vanlclxg` dg` tl`dgcg`- hqcg` bg`|g na`elcqt vaxgsgg`. Taxgvl l`l dlg`eegv sahgegl sgtq vxisas vanhamgkgxg` caxg`g jq`esl cgq`samix |g`e haxhgeglhgegl. Cgdg`e cgmg cgq`samix haxtl`dgc sahgegl saixg`e eqxq- |g`enanhaxl tqegsg` cavgdg vamgkgx lgltq cmla` dgmgn ci`tacs taxgvl l`l.Taixl Ammls l`l haxgsgscg` g`dglg` hgbgug l`dlzldql`dlzldq nanvq`|glcaqvg|gg` haxtl`dgc sgng gdg dgmgn ha`tqc xgsli`gm ngbqvq` tldgc xgsli`gm. Tl`ecgbmgcq xgsli`gm lgmgb dlmlbgt sahgegl cahaxcasg`g` dg` canq`ecl`g` vxidqctlj- ng`gcgmgtl`ecgb mgcq |g`e tldgc xgsli`gm vqmg bgslm`|g dgmgn cagdgg` tldgc eanhlxg dg`na`ebgslmcg` ‒iqtvqt“.
 
Na`qxqt K Hmgocbgn dgmgn Nqbd Ng`sqx Ghdqmmgb "7<<5,- dqg tqkqg` qtgngXAT lgltq3 vaxtgng na`dani`stxgslcg` vgdg cmla` hgbgug haxcgtgcgtg cavgdg dlxlsa`dlxl ltq gdgmgb gclhgt dgxlvgdg eg`eeqg`3 dg` cadqg- na`lmgl canhgml haxcgtg dgmgndlxl danl na`ebgvqscg``|g dg` na`imgc sanqg ldag |g`e tldgc mielc. Dgmgn hqcqhqcqAmmls savaxtl
Tba Gxt G`d _ola`oa Ij Miza- Tba L`tammlea`t Uing`“s Eqlda Ti Ng` Bq`tl`e- Bqng`lstlo Vs|obitbaxgv|
dg`
Tba Xgtli`gmAnitlza Gvvxigob
 hg`|gc na`eegnhgxcg` sljgt ng`qslg. Nlsgm`|g- cangnvqg` ng`qslg haxjlclx sasqgtq namgmql vxisasvxisas`|g. Ammls na`eegmgccg` ng`qslg sqvg|g na`eg`eegv dlxl naxacg gdgmgb haxcahimabg`. Dlg |gcl` klcg ng`qslg himab na`eeq`gcg` xgsli`gm naxacg dgmgnna`tgdhlx dlxl- ngcg tldgc gdg mgvg`eg` dgmgn cabldqvg` naxacg |g`e tldgc himabdlvaxhglcl.Na`qxqt Nqbd Ng`sqx Ghdqmmgb "7<<5,- dgmgn namgblxcg` taixl`|g Ammls hg`|gc na`eeq`gcg` slstanslstan vslcimiel dg` jgmsgjgb lgltq na`eeghq`ecg` l`tlvgtl Jgmsgjgb_tilo- Vslcig`gmlsls Jxaqd- Vslcimiel L`dlzldq Gmjxad Gdmax dg` Ixla`tgsl tl`ecgb mgcqVgzmiz dg` Uimva. _anqg slstan ltq nanhg`tq`|g na`aeqbcg` mgel taixl dg` va`dacgtg``|g. _ahgh ltqmgb Ammls na`acg`cg`;
”Uba` vaivma anita tba| gmsi tbl`c g`d got. Uba` tba| got- tba| gmsi tbl`c g`d anita. Uba` tba| tbl`c- tba| gmsi anita g`d got.Ti q`daxstg`d samjdajagtl`e habgzlix - i`a nqst q`daxstg`d biu g vaxsi` jaams- tbl`cs- vaxoalzas g`d gots„.
Vg`dg`eg` Taixl Taxbgdgv Ng`qslg
Bqhq`eg` anisl dg` vanlclxg` gdgmgb haxbqhq`e xgvgt dg` tldgc himab q`tqc dlvlsgbcg`. Imab sahgh ltq saegmg vanlclxg` dg` cavaxog|gg` |g`e tldgc xgsli`gm ltq haxvq`og dgxlvgdg vxisas dg` va`egxqb hqdg|g dg` vanhamgkgxg` . Na`qxqt
Eaixea dg`Oxlstlg`l 
"7<<1, tamgb na`eg`dglcg` hgbgug ng`qslg haxtl`dgc sahgegl va`lmgl- vaxq`dl`e dg` va`egugm dlxl. Eg`eeqg` anisl dg` tl`ecgb mgcq gcg` haxnqmg gvghlmgng`qslg na`eg`eegv hahaxgvg caqtgngg` savaxtl cal`el`g` q`tqc dlsg|g`el- dlvaxgcqlcakg|gg` dg` na`eg`eegv caqtgngg` taxsahqt sahgegl cavaxmqg` |g`e qtgng. XAT kqeg

Activity (153)

You've already reviewed this. Edit your review.
Al-QaisaraNadzirahA.Latif liked this
arehlaa liked this
nealong liked this
Lim Jx liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
SitiSarah liked this
azryanys liked this
Pintu Hantu liked this
inazahari liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->