Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bhagavad Gita Saram Tamil

Bhagavad Gita Saram Tamil

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 731|Likes:
Bhagavat geeta in tamil
Bhagavat geeta in tamil

More info:

Published by: senthamarai kannan A on Jul 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2009

pdf

text

original

 
cTLYj ¸RôNôWm
Lôl×@ofÑ]²u úRoRh¥p NôW§VôL Åt±ÚkÕ, @ÚsùUô¯L[ôp, @Y]Õ U]j ÕVWjûRl úTôd¡ @Ú°VLÚQô êoj§Vô] c ¡ÚxQu FmûUd LôjÕ@Ú[ôYô]ôL.1. ÕdLjRôp ®¯L°p Li½o ùTÚ¡Pj R®dÏmTôojRu, BWdLm úU-hP Ds[jÕPu, @Yû] @ÚhLiQôp TôojÕ ¸RôNô¬Vu BkR DTúRNjûR # TLYj¸ûRûV, YÏjÕd á\Xô]ôu.
 
2. TôojRú]! BkR
"
NÃWm úbjWm
'
Fuß ùNôpXlTÓ¡\Õ.FYu NÃWj§p BÚkRYôú\ @ûR R]dÏ @u²VUôLDQoYôú]ô @Yu AuUô F]lTÓYôu. @kR AuUôûY@àTYUôL @±kRYoLs @ûR úbjWgOù]ußáßYôoLs.3. Y-ûUªdL FpXô NÃWeLÞsÞm BÚd¡u\ Fuû],AuUôYôLj ùR¬kÕ ùLôsYôn. úbjWm, úbjWgOuBVpûT @±Vdá¥V Oô]m FÕúYô @ÕúYùUnV±YôÏm. BÕúY F]dÏ NmURUô] LÚjÕm AÏm.4. NLX D«oL°u Ds[j§àsÞm @Uok§Úd¡u\ AuUôSôú]. NLX D«oL°u DtTj§dÏm, BÚl©tÏm, Uû\®tÏmA§ LôWQm A]Yu Sôú] FuTûR @±YôVôL.5. ©\kRYoLs B\lTÕ FuTÕ NoY ¨fNVm. @ÕúTôpB\kRYo ÁiÓm ©\kúR ¾ÚYôo FuTÕm Dߧ. BÕ ®XdLØ¥VôR ®§VôÏm. B§p ¿ ÅQôLd LXdLm @ûPYÕGu? ùNôpYôVôL.6. ©\l×#B\l× BWiÓm BpXôR BkR AuUô, ©\kÕ,BÚkÕ, ©u IÚLôXj§p BpXôÕ úTôY§pûX. @Õ©\l©pXôR, FlúTôÕØs[ ùTôÚs. @Õ @¯Yt\Õ. úRLmùLôpXlThPôÛm, @YuAuUô ùLôpXlTPôRYu. @Yu×WôR]u FuTûR ¿ Ds[j§p DQoYôVôL.7. AuUôûY ùYhP Ø¥VôÕ, F¬dL Ø¥VôÕ, ¿¬pSû]dLúYô, ùYn«-p DXojRúYô Ø¥VôÕ. BYu¨j§Vu. FeÏm Ds[Yu. v§WUô]Yu. FeÏm Rô]ôLjRe¡ BÚd¡u\ @NX ùNôìTàm @YuRôu.8. DXLm @û]jÕm FR]ôp ¨û\Ü @ûPkÕ ùTôÚkÕúUô@kR YvÕúY @¯Yt\ùRuß @±Yôn. @¯dLØ¥VôR@kR AuUôûY @¯dLdá¥V YpXûUVô[u VôÚmBÚdL Ø¥VôÕ Fuß @±Yôn.
 
9. ùTônVô] ùTôÚÞdÏ BÚl× FuTÕ BpûX. DiûUlùTôÚÞdÏ BpXôûU BpûX. BpXôR ùTôÚs, Ds[ùTôÚs BkR BWi¥u DiûUVô] RuûU BÕ FußLiPYúW AuUôûY @±kRYo AYo.10.FeÏm, FpXô ùTôÚsL°Ûm ALôVUô]Õ®Vô©j§ÚkRôÛm, ÖhTUô] RuûU«]ôp, Rôu Re¡BÚd¡u\ ùTôÚsL°u ÏQeLû[l Tt\ôUp
BÚlTÕúTôp
AuUô úRLùUeÏm BÚkRôÛm, @kR úRLjúRôÓ IhPôÕ,Fq®R NmTkRØm BpXôUp BÚlTùRuß ¿ ùR°k§ÓYôn.11. AuUôûY ã¬Vu, Nk§Wu, @d¡² ØR-VYt\ôp©WLô£dLf ùNnV Ø¥VôÕ. FkR vRô]jûR @ûPkRYuNmNôWj§tÏj §Úm×Y§pûXúVô @kR BPmRôuFuàûPV úUXô] ÅPôÏm Fuß @±Yôn.12. Y¥Yt\Õm, D§dLôRÕm, SôNUt\Õ Fußm ÑÚ§L[ôpúLôμdLlTÓ¡\ @Õ, ªL Du]RUô] ùNôìT ¨ûX Fußáß¡\ôoLs. FkR ¨ûXûV @ûPkÕ, LXkRYo ÁiÓm§Úm© YÚY§pûXúVô @ÕRôu F]Õ úUXô]TWUTRUôÏm FuTûR ¿ DQoYôn.13. LÚYm úNokR úRL @©Uô]jûR ®hPYWôn, UVdLmBpXôRYWôn, ANô, TôNeLû[ ¿d¡VYWôn, NRô LôXØmAuUô®²Pj§úX ¨ûXùTtß BuT# ÕuT BWhûPL°p®ÓThPYWôn Ds[ @YoLs @¯Yt\ úUôhN ÅhûP@àT®dÏm Oô²Ls AYo.14. AûN ªÏkÕ, Nôv§W Y¯L°p SPlTûRj R®ojÕ,U]m úTô] úTôd¡p FYu SPlTôú]ô @Yu IÚSôÞm×Ú`ôojR XôTm A¡V Nôk§ûVúVô, ÑLj§û]úVô@ûPVUôhPôu. Ød§ûVÙm @ûPVUôhPôu.15. NLX D«oL°u DsÞm ©WjVhNUôL BûNkÕs[ IúWùNôìTUôn, @¯Vdá¥V éReL°²PjÕ ùTôÚk§ BÚkÕm@¯Yt\Y]ôn, FpúXôWôÛm LôQ BVXôR TWúUfYWû]FYu Lôi¡\ôú]ô @Yú] LôiTYu AYôu. (Ut\YoLsLôQôRYWôYôo).

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->