Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OnTapMonHoa

OnTapMonHoa

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 669|Likes:
Published by trthd

More info:

Published by: trthd on Jul 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2011

pdf

text

original

 
A/ HÓA HỮU CƠ 
Chương 1:
ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ - LẬP
CÔNG THỨC PHÂN TỬ 1.
Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ :A. Bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.B. Nhất thiết phải có cacbon, thường có H, hoặc O, N sau đó đến
 
halogen, S, P...C. Gồm có C, H và các nguyên tố khác.D. Thường có C, H hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P.
2.
Chọn định nghĩa đồng phân đầy đủ nhất : Đồng phânA. là hiện tượng các chất có cấu tạo khác nhau.B. là hiện tượng các chất có tính chất khác nhau.C. là hiện tượng các chất có cùng CTPT, nhưng có cấu tạo khác nhau nên có tính chất khácnhau.D. là hiện tượng các chất có cấu tạo khác nhau nên có tính chất khác nhau.
3.
Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?A. CO
2
, CaCO
3
B. CH
3
Cl, C
6
H
5
Br.C. NaHCO
3
, NaCND. CO, CaC
2
4.
Để biết rõ số lượng nguyên tử, thứ tự kết hợp và cách kết hợp của các nguyên tử trong phân tử hợp chấthữu cơ người ta dùng công thức nào sau đây ?A. Công thức phân tB. Công thc tng qt.C. Công thc cấu toD. CA, B, C
5.
Trong các dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng đẳng của nhau ?A. C
2
H
6
, CH
4
, C
4
H
10
B. C
2
H
5
OH, CH
3
-CH
2
-CH
2
-OHC. CH
3
-O-CH
3
, CH
3
-CHO D. Câu A B đúng.
6.
Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau?A. C
2
H
5
OH, CH
3
-O-CH
3
B. CH
3
-O-CH
3
, CH
3
CHOC. CH
3
-CH
2
-CH
2
-OH, C
2
H
5
OH.D. C
4
H
10
, C
6
H
6
.
7.
Số đồng phân của hợp chất có công thức phân tử C
5
H
12
là :A. 4B. 3C. 2D. 5
8.
Phân tích 0,29 gam một hợp chất hữu cơ chỉ chứa C, H, O ta tìm được %C = 62,06; % H = 10,34.Vậy khối lượng oxi trong hợp chất là :A. 0,07 gB. 0,08 gC. 0,09 gD. 0,16 g
9.
Đốt cháy hoàn toàn 1,68 g một hiđrocacbon có M = 84 cho ta 5,28 g CO
2
. Vậy số nguyên tử C tronghiđrocacbon là :A. 4B. 5C. 6D. 7
10.
Thành phần % của hợp chất hữu cơ chứa C, H, O theo thứ tự là 62,1 %; 10,3 %; 27,6 %. Biết M =58. Công thức nguyên của hợp chất này là:A. C
2
H
4
OB. C
2
H
4
O
2
C. C
2
H
6
OD. C
3
H
6
O1
 
11.
Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, N). Xác định CTPT của X biết 2,25 g hơi X chiếm thể tích đúng bằng thể tích của 1,6 g O
2
đo ở cùng điều kiện t
0
, p.A. CH
5
 N
2
B. C
2
H
7
 N C. C
2
H
5
 N
 
D. Cả A, B và C
12.
Tỉ khối hơi của chất X (chứa C, H, Cl) so với hiđro bằng 56,5. Phần trăm khối lượng clo trong X bằng 62,83%. Xác định CTPT của X, trong số các công thức cho sau :A. C
4
H
8
Cl
2
B. C
3
H
5
Cl
2
C. C
3
H
7
ClD. C
3
H
6
Cl
2
13.
Định nghĩa nhóm chức:A . Là nhóm các nguyên tử có tính chất nhất định.B . Là nhóm nguyên tử gây ra những phản ứng hóa học đặc trưng cho phân tử hợp chất hữu cơ.C . Là nhóm nguyên tử gây ra những tính chất hóa học đặc trưng cho phân tử hiđrôcacbon.D . Tất cả đều đúng.
14.
 Những hợp chất giống nhau về thành phần và cấu tạo hoá học, nhưng phân tử khác nhau một haynhiều nhóm ( – CH
2
 – ) được gọi là :A. Đng phân B. Đng đng C. Ging nhauD. Hiđrocacbon
15.
Đốt cháy hoàn toàn 6 gam chất hữu cơ (A) thu được 13,2 gam CO
2
và7,2 gam H
2
O Biết tỉ khối hơicủa A so với không khí là 2,069. Tìm CTPT (A) .A. C
3
H
8
OB. C
3
H
8
O
2
C. C
3
H
8
O
3
D. C
3
H
6
O
16.
Phân tích chất hữu cơ (A) được tỷ lệ : m
C
: m
H
: m
O
= 4,5 : 0,75 : 4 . Biết 1 lít khí (A) ở điều kiệntiêu chuẩn nặng 3,304 gam . Tìm CTPT (A).A. C
3
H
6
OB. C
3
H
6
O
2
C. C
3
H
8
OD. C
3
H
8
O
3
17.
Đốt 0,1 mol chất hữu cơ (A) gồm C, H và có thể có Oxi, cần 112 gam CuO và thu được 22 gamCO
2
, 7,2 gam H
2
O. Tìm CTPT (A).A. C
5
H
8
B. C
5
H
10
C. C
5
H
10
OD. C
5
H
8
O
18.
Oxi hóa hoàn toàn 0,528 gam chất hữu cơ (B) gồm C, H, O. Cho sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1đựng H
2
SO
4đđ
, bình 2 đựng KOH. Thấy khối lượng bình 1 tăng 0,432 gam , bình 2 tăng 1,056 gam .Biết 1,155 gam chất (B) trên ở thể khí chiếm cùng 1 thể tích với 0,42 gam O
2
đo trong cùng điềukiện. Tìm CTPT (B).A. C
4
H
8
OB. C
4
H
8
O
2
C. C
4
H
6
O
2
D. C
4
H
6
O
19.
Đốt cháy hoàn toàn 100cm
3
khí X gồm (C, H, O) với 450 cm
3
O
2
dư. Thể tích khí sau phản ứng là650cm
3
, sau khi cho hơi nước ngưng tụ còn 350cm
3
và sau khi cho lội qua dung dịch KOH chỉ còn50cm
3
( các khí đo trong cùng điều kiện). Tìm CTPT X.A. C
3
H
6
OB. C
3
H
8
OC. C
4
H
8
OD. C
4
H
10
O
20.
Đốt hoàn toàn 5,8g chất hữu cơ A thu được 2,65g Na
2
CO
3
; 2,25g H
2
O và 12,1g CO
2
. biết A chỉ cómột nguyên tử Oxi. Tìm CTPT A.A. C
6
H
5
ONaB. C
6
H
5
COONaC. C
5
H
6
ONaD. C
3
H
7
ONa2
 
Chương 2:
HIĐROCACBON1.
Cho hợp chất sau:Có tên là :A. 3- isopropylpentanB. 2-metyl-3-etylpentanC. 3-etyl-2-metylpentanD. 3-etyl-4-metylpentan
2.
Hợp chất Y sau đây có thể tạo được bao nhiêu dẫn xuất monohalogen ?
CH
2
CH
3
CH CH
3
CH
3
A. 3B. 4C. 5D. 6
3.
Xác định công thức cấu tạo đúng của C
6
H
14
 biết rằng khi tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1 : 1 chỉ chohai sản phẩm.A. CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH
3
B. CH
3
-C(CH
3
)
2
-CH
2
-CH
3
C. CH
3
-CH(CH
3
)-CH(CH
3
)-CH
3
D. CH
3
-CH(CH
3
)-CH
2
-CH
2
-CH
3
 
4.
Phản ứng của CH
2
= CHCH
3
với Cl
2(khí)
(ở 500
0
C) cho sản phẩm chính là :A. CH
2
ClCHClCH
3
B. CH
2
= CClCH
3
C. CH
2
= CHCH
2
ClD. CH
3
CH = CHCl
5.
Chất sau có tên là gì ?
CCH
3
CH
3
CH
3
C CH
A. 2,2-đimetylbut-1-inB. 2,2-đimetylbut-3-inC. 3,3-đimetylbut-1-inD. 3,3-đimetylbut-2-in
6.
Anken thích hợp để điều chế 3-metylbutanol-2 bằng phản ứng hiđrat hóa là:A . 2-metyl buten-2 B . 3-metyl buten-1C . 2-metyl buten-1 D . Tất cả đều sai.
7.
Anken nào sau đây khi hiđrat hóa chỉ cho duy nhất một rượu:A . CH
3
 –CH=CH
2
B . (CH
3
)
2
C=CH
2
 C . (CH
3
)
2
C=C(CH
3
)
2
D . Tất cả anken trên.
8.
Cho sơ đồ tổng hợp :A
2
Cl1/1
 
B
ddNaOH
 
C
2o
HNi,t
 
D
24o
HSO®180C
 
A
xt
 
cao suXác định A, được:A. CH
3
- CH
2
- CH
2
- CH
3
B. CH
3
- CH = CH - CH
3
C. CH
2
= CH - CH = CH
2
D. CH
2
= CH - CH
2
- CH
3
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Huynh Phuong Ngan liked this
passthanh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->