Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kinh te hoc dai cuong

Kinh te hoc dai cuong

Ratings:
(0)
|Views: 7|Likes:
Published by YaGup Map
Kinh te hoc dai cuong - Le Van Tai
Kinh te hoc dai cuong - Le Van Tai

More info:

Published by: YaGup Map on Oct 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2013

pdf

text

original

 
CHÖÔNG 1GIÔÙI THIEÄU
Muïc tieâu
 
Hieåu caùi goïi laø caùch tö duy kinh teá 
 
Tìm hieåu caùc chuû ñeà trong kinh teá hoïc
Baøi ñoïc
Baøi ñoïc: (1) Chöông 1; (2) Chöông 1, 2.
 Baøi ñoïc 1: Caùc khaùi nieäm cô baûn cuûa kinh teá hoïc
Hoaëc (3) Chapter 1 (4) Chöông 1, 2
Noäi dung
1.1 Caùc Khaùi Nieäm baûn1.2
 
Khan hieám, löïa choïn, chi phí cô hoäi1.3
 
Ñöôøng giôùi haïn khaû naêng saûn xuaát1.4
 
Giaù trò
 
Chöông 1: Giôùi thi
 
1
1.1 CAÙC KHAÙI NIEÄMKinh teá hoïc:
söû duïng vaø quaûn lyù hieäu quaû taøi nguyeân höõu haïn ñeå ñaïtñöôïc möùc ñoä thoaû maõn nhu caàu vaät chaát con ngöôøi cao nhaát.
Taïi sao kinh teá hoïc?
 
Tö duy kinh teá 
 
Hieåu bieát veà xaõ hoäi
 
Hieåu caùc vaán ñeà toaøn caàu
 
Laø moät ngöôøi coâng daân coù traùch nhieäm
Phaïm vi cuûa kinh teá hoïc
: Vó moâ vaø Vi moâ
 
Kinh teá hoïc VI MOÂ
(
 Microeconomics
): xem xeùt söï vaän haønhcuûa töøng loaïi thò tröôøng vaø haønh vi cuûa töøng ñôn vò ra quyeát ñònh– Doanh nghieäp vaø caù nhaân.
 
Kinh teá hoïc VÓ MOÂ
(
 Macroeconomics
) Nghieân cöùu haønh vi kinhteá toång hôïp- thu nhaäp, vieäc laøm, saûn löôïng - ôû phaïm vi quoác gia
Phöông phaùp nghieân cöùu
: Chuaån taéc vaø thöïc chöùng
 
Kinh teá hoïc CHUAÅN TAÉC
(
 Normative Economics
): Phaân tíchkeát quaû cuûa haønh vi kinh teá, ñaùnh giaù vaø ñeà nghò haønh ñoäng.Ví duï: Chính phuû coù NEÂN trôï giaù xaêng?
 
Phaân tích chuaån taéc
: neân laøm gì (kinh teá hoïc chính saùch)
 
Kinh teá hoïc THÖÏC CHÖÙNG
(
Positive Economics
): tìm hieåuhaønh vi vaø söï vaän haønh cuûa heä thoáng maø khoâng phaùn xeùt.
 
Höôùng ñeán giaûi thích söï toàn taïi söï cuûa kieän vaø taïi sao.
 
Ví duï
: Vieäc gì seõ xaûy ra neáu nhaø nöôùc khoâng ñaùnh thueá?
 
Chöông 1: Giôùi thi
 
2
Phaân tích thöïc chöùng
theå hieän moái quan heä nhaân quaû vaø laø trungtaâm cuûa Kinh Teá Vi Moâ: giaûi thích hieän töôïng, kieåm ñònh quan saùt vaøxaây döïng moâ hình döï baùo.
 
Thò tröôøng
(Market): taäp hôïp nhöõng ngöôøi mua vaø baùn thoângqua töông taùc xaùc ñònh giaù cuûa saûn phaåm.
 
Ngaønh
(Industry): taäp hôïp nhöõng doanh nghieäp baùn cuõng moätloaïi hay nhöõng saûn phaåm töông töï nhau.
 
Thò tröôøng caïnh tranh
: Khoâng coù moät caù nhaân (ngöôøi mua haybaùn) coù theå aûnh höôûng ñeán ñeán giaù treân thò tröôøng.
Thò tröôøng khoâng caïnh tranh
: toàn taïi taùc nhaân coù theå aûnh höôûngñeán giaù treân thò tröôøng.
 
Giaù thò tröôøng
: Giaù toàn taïi trong thò tröôøng caïnh tranh.
 
Ceteris Paribus
: Coâng cuï phaân tích quan heä giöõa hai bieán, caùcbieán khaùc khoâng ñoåi.
 
Caùc yeáu toá saûn xuaát (nguoàn löïc)
:
o
 
Ñaát
 
o
 
Lao ñoäng
 
o
 
Voán
 
o
 
Khaû naêng kinh doanh
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->