Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hotarare Consiliu General al Municipiului Bucuresti privind detinerea si controlul reproductiei cainilor si pisicilor

Hotarare Consiliu General al Municipiului Bucuresti privind detinerea si controlul reproductiei cainilor si pisicilor

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Alina Drakena
Hotarare Consiliu general al Municipiului Bucuresti privind detinerea si controlul reproductiei cainilor si pisicilor
Hotarare Consiliu general al Municipiului Bucuresti privind detinerea si controlul reproductiei cainilor si pisicilor

More info:

Published by: Alina Drakena on Oct 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2014

pdf

text

original

 
Primaria Municipiului
Bucure~ti
Secretar General
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucure~ti, RomaniaTel.: 305 55
B O ,
tel.centrala: 305 55 00, in!. 1255: fax'http://www,bucurestl-pnmana ro
Direc1ia Asisten1a Tehnica ~i Juridica a C.G.M.B.Serviciul Transparenta Decizionala
,
 ANUNT
,
SYC
cerrficat
ISO 9001 2000
sw~ cer1l~alIS014001 2004
in conformitate cu prevederile Legii nr 52/2003 se aduc la cuno~tintapublica urmatoarele proiecte de acte normative:1.Proiectul de hotarare privind modificarea articolului 9 din Anexa nr. 3 aStrategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucure~ti, aprobata prinH.C.G.M.B nr. 124/20082. Proiectul de hotarare privind detinerea ~i controlul reproduc1iei cainilor ~ipisicilor in Municoipiul Bucure~ti 'Proiectele de acte normative, mai sus amintite, cu documentatia de baza pot ficonsultate:- pe site-ul P.M.B. -www.pmb.ro- la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afi~aj)- la Centrul de Informare, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5Proiecteie de acte normative se pot obtine in copie, pe baza de cereredepusa la Centrul de Informare.in conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003, pana la datade 13.02.2009 se pot trimite in scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare derecomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative se votransmite:- prin site-ulwww.pmb.ro;- prin po~ta pe adresa P.M.B. - B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 -Directia Asistenta Tehnica
~i
Juridica a C.G.M.B;- depuse la Centrul de Informare - P.M.B.;- B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5.Materialele transmise vor purta mentiunea:"Recomandare la proiect de act normativ"
PMB
Bucure~ti
aslazi 30.01.2009
2
ex.
~I
 
Consiliul General al
HOTARAREprivind detinerea ~i controlul reproductiei cainilor ~i pisicilor in Municipiul
Bucur~ti
 Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucure~tisi Raportul comun de specialitate al Directiei Protectia Mediului si Educatie Eco-Civica si Administratiei pentru Supravegherea Cainilor tara Stapan Bucure~ti;Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consilului General al MunicipiuluiBucure~ti;In contormitate cu art.17, alin 3 lit. "c" si "d" din HG. nr. 955/15.06.2004 pentruaprobarea regulamentului cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privindorganizarea si tunctionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public ~i privatde interes local.In contormitate cu Legea 205/2004 privind protectia animalelor, cu modificarile sicompletarile ulterioare prin Legea nr.912008.In conformitate cu OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare acainilor fara stapan aprobata prin Legea 227/2002.In temeiul Legii nr.160/30.07.1998, republicata. Actualizata, privind organizarea siexercitarea protesiunii de medic veterinar, cat ~i Ordonanta 42/19.01.2004 actualizata,privind organizarea activitatii veterinare,In temeiul OG nr.2/2001, art. 15 alin 2, privind regimul juridic al contraventiilor.In temeiul art. 38(2), Iit.d din Legea
21512001,
privind administratia publicaa locala, cumodificarile si completarile ulterioare;In temeiul Legii nr. 215/2004. din 27/05/2004. pentru aprobarea OrdonanteiGuvernului nr. 42 /2004 privind organizarea activitatii veterinareLegea 471/2002, art.19, alin 5, din 9 iunie 2002 privind aprobarea OrdonanteiGuvernului nr. 37/2002 pentru proteqia animalelor folosite in scopuri stiintifice sau in altescopuri experimentale;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TIH OTARA$TE:
Art. 1
Administratia pentru Supravegherea Cainilor fara Staptn se va numi Administratiapentru Supravegherea Animalelor tara Stapan, denumita in continuare ASAS
B-dul Regina Ellsabeta 47, sector 5, Bucur~ti, Romania; tel.: +4021305 55 00;www.bucuresti-primaria.ro
 
 Art.
2 Consiliul General al Municipiului Bucure~ti prin Administratia pentru Supravegherea Animlelor fara Stapan. va infiinta din fonduri proprii. in functie de necesitati, adaposturipublice pentru animalele capturate in vederea sterilizarii cat ~i pentru cele pierdute,abandonate. ramase fara detinator prin decesul acestuia, pentru animalele confiscate, saucare, din diverse motive nu pot supravietui fara a fi asistate.
 Art.
3
(1) Administratia pentru Supravegherea Animalelor fara Stapan va putea incheiacontracte de prestari servicii de sterilizare a canilor sau pisicilor fara stapan dupa caz,cu medicii veterinari de libera practica organizati in conditiile Legii nr.
160/1998,
inconformitate cu prevederile legale in vigoare.(2) Procedura de desfa~urare a contractelor incheiate cu medicii veterinari de liberapractica organizati in conditiil Legii
nr.160/1998
va fi aprobata printr-o Hotarare aCGMB ulterioara.
 Art. 4
(1) Administratia pentru Supravegherea Animalelor fara Stapan va captura si transportaanimalele, prin mijloace netraumatizante, folosind personal propriu calificat si mijloace autoproprii, specifice tipului de activitate, in adaposturi proprii ~i/sau la punctele de lucru aleunitatilor contractante.b) Nu vor fi capturate urmatoarele categorii de animale:- puii pana la varsta de 6 luni, cu exceptia celor care necesitaasistentattratament de urgenta- femelele cu puic) Nu vor fi sterilizate urmatoarele animale:femelele in perioada de alaptare;animalele la care starea de sanatate nu permite interventia(aspect dovedit prindiagnostic si certificate eliberat de medical veterinar)caini si pisici cu valoare chinologica ,felinologica, ~i drept de monta conformregulamentului Asociatiei Chinologice din Romania ~i Asociatiei Felinologicedin Romania.cainii utilitari(2) ASAS va asigura cazarea animalelor sterilizate in spatiile proprii pe perioadapostoperatorie, in functie de necesitati.Tratamentul postoperator al animalelor sterilizate in cabinetele veterinare contractante va fiasigurat de catre acestea.(3) Animalele din adapostul public care sunt bolnave incurabil, declarate ca atare in urmaexamenului medical, pot fi eutanasiate numai de catre medicul veterinar de Iibera practicaorganizat in conditile legii
160/98
~i numai cu substante specifice omologate care continbarbiturice, injectate intravenos. numai dupa pierderea cuno~tintei animalului indusa prinanestezie. Cazurile animalelor propuse pentru euthanasie vor fi notificate organizatii1or deprotectie a animalelor pentru ca la solicitarea acestora, printr-un reprezentant calificat sapoata fi adoptate, exceptie facand cazurile cu boli incurabile.
lkIul ReginaElisabeta47,sector5,Bucure~tl.Romania;tel.:+4021305 5500:www.bucurestl-primaria.roPsg2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->