Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Amrit-Kirtan Magazine

Amrit-Kirtan Magazine

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:
Published by Dr. Kamalroop Singh
Punjabi Gurmat Sangeet University gurmat sangeet kirtan
Punjabi Gurmat Sangeet University gurmat sangeet kirtan

More info:

Published by: Dr. Kamalroop Singh on Oct 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

 
  nkBo/oh;zgkde   
kBo/oh;zgkde
 vka ikrhof;zx    
ka ikrhof;zx
 coto
2010
RaagBasant
-Bundi
 
courtesy : craftsinindia.com
 
 w[Zb 15$-
[Zb 15$-
 
 dZ;hA dZ;hA n?yV/n;wkB f;os/, eZd sZe J/; f;os/s{økBofj;h. eZd sZe fJj fpqjkdksho;hBK, wkjh uke fpB oyhfBôkBofj;h. edseJ/:ko d/t;b ekoB     uhedhp[ZbQKdk;skB ofj;h. edseJ/wkjhdhdkopkM'A    w/o/gqhswK sVcdh ikBofj;h. T[Xo'A ckV;hBkukeukeeoe/, cZN t/yb?;hB/i[dkJhnKd/.  nkyK gqhswKw?B{z dhdko d/ik, e{eK;[Db?mzYhnK nkjhnK d/.
 doôBKdhsKx    
oôBK dh sKx
g[;se -r[ZMhnKow÷KL eth;[ortk;h;zs;zs'yf;zx    
[;se -r[ZMhnK ow÷K L eth ;[ortk;h ;zs ;zs'y f;zx
 
 cotoh2010
3
 Ã¿êÅçÕ (ÁÅéð¶ðÆ)
 âÅ. ÜÅ×ÆðÇÿؠ   
  ÁËî.¶. (ÿ×Æå,ê³ÜÅìÆ,èÅðÇîÕ ÁÇèÁËé),êÆ.ÁËÚ.âÆ    
ÃêÅçÕ (ÁÅéððÆ)
âÅ. ÜÅ×ÆðÇÃØ
ÁËî.¶. (Ã×Æå,êÜÅìÆ,èÅðÇîÕ ÁÇèÁËé),êÆ.ÁËÚ.âÆ
 ÃÇÔï¯×Æ    
 Ã. ÔðíÜé Çÿؠ   
 
a
 Ã. À°µåî Çÿؠ   
ÃÇÔï×Æa
. ÔðíÜé ÇÃØ
 
Ã. À°µåî ÇÃØ
  nkBo/oh;bkjeko    
 ;L jouzdB f;zx    
 
nkBooh;bkjeko
;L jouzdB f;x
 
a
ñ¶Ö» Çò¼Ú êÌ×àÅÂÇòÚÅðñ¶ÖÕ» ç¶Çé¼ÜÆÔéÍ ÇÂé·»    éÅñÿêÅçÕ Ü» Á³ÇîÌåÕÆðåé àà çÅÃÇÔîå     Ô¯äÅ÷ðÈðÆéÔƺ ÔËÍ
a
ÒÁ³ÇîÌåÕÆðåéÓ âÅÇÂðËÕàðÇüÎÇÖÁÅÇòíÅ× ê³ÜÅì, Ú¿âÆ×ó·ç¶ê¼åðé§:
4/8/90
ÇîåÆ    
20/2/91
  Áé°ÃÅð     ðÅÜç¶ÃÆéÆÁðÃËÕ¿âðÆÃÕ±ñ» çÆÁ» ñÅÇÂì̶ðÆÁ»    ñÂÆêÌòÅÇéåÔËÍ
a
Donations are eligible for relief u/s 80 G of   Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) videCIT/-I/ CHD/ Tech./ 80-G/ 2008-939 dated19-05-2008 valid upto 31/03/2012
 Ú¿ç¶çÅò¶ðòÅ    
açô:
ÇÂÕ ÕÅêÆAEð¹.,ÃñÅéÅAE@ð¹.ÜÆòé î˺ìðAE@@ð¹.
aÇòçô:
 ÃñÅéÅC@
$
,ÜÆòé î˺ìðC@@
$
a
ÒÁ³ÇîÌåÕÆðåéÓ ñÂÆâðÅëà    ÒÁ³ÇîÌåÕÆðåé àzÃàÓ ç¶éÅî ÔÆí¶ÜÜÅä ÜÆÍ
ÇÚ¼áÆê¼åð    
  ns/
 ðÚéÅò» í¶Üä ñÂÆêåÅ    
  Á³ÇîÌåÕÆðåé àzÃà (ðÇÜ.)
422,;?eNo15-J/,uzvhrVQ160015
 ë¯é :
@AGB-
2772660,09814053630
e-mail: drjagirsingh@gmail.comWebsite : www.amritkirtan.comwww.gurshabad.comWebsite :
 âÅ. ÜÅ×ÆðÇÿØ,êÌèÅé ÒÁ³ÇîÌåÕÆðåé àzÃàÓ é¶  
ÇÃðÜäÅÇê³Ìàð÷Áå¶Ãà¶ôéð÷,
  ÁËÃ. ÃÆ. ÁËë. A@G,ë¶÷-G,î¹ÔÅñÆ寺 ÛêòÅÕ¶  DBB,ÃËÕàðAE-¶,Ú¿âÆ×ó·å¯º êÌÕÅÇôåÕÆåÅÍ
fwsqn;kvV/;/Jh4 eoT[p/Bzshnk    ;zgkdeh5
The Golden Periods Of The SikhReligious MusicHarjap Singh Aujla A.P. Singh ‘rhythm’shines atNationalYouth FestivalHariMandir Poems
(Chris Mooney Singh)
 GkJh;zskf;zx uwe6
 ;L i'Xf;zx    
 spbktkde   gq'c?;ow'jB f;zx10
RagiJatha of BhaiSurjan SinghDr. Jagir Singh13152223
 ;[ofbgh25fgqzL fdnkb f;zx     ;[ofbghtkb/ôpd d/noE26
Pleaseforward youre-mail id at drjagirsingh@gmail.com
fJ;nze ftu    
J;nze ftu

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->