Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AJ090602 blog

AJ090602 blog

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 63|Likes:
Published by pepe
junta de govern 2 de juny
junta de govern 2 de juny

More info:

Published by: pepe on Jul 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2010

pdf

text

original

 
ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió 
Sessió núm: 10/2009Caràcter: ordinàriaData: 2 de juny de 2009Horari: de 9’05 a 10’40 horesLloc: sala de sessions Casa Consistorial
 
Assistents 
Sr. Joan Cerdà Rull (Batle-President)Sra. Maria Francisca Ramon Pérez de Rada (1ª Tinent Batlesa)Sr. Joan Josep Mir Polar (3er Tinent Batle)Sr. Miquel Ramon Amengual (4rt Tinent Batle)Sr. Bartomeu Cifre Bennàssar (5è Tinent Batle)
Interventor acctal.
Sr. Joan Prats Ripoll
Secretària
Francisca M. Adrover Cànaves
No assisteix 
Sr. Martí Ochogavía Mayol – amb excusa -
Ordre del dia 
1- Aprovació acta sessió anterior2- Urbanisme3- Hisenda4- Règim Interior i Personal5- VarisDesenvolupament de la sessió1. Aprovació acta sessió anterior
Pel Sr. Batle es demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de formular cap observació al’esborrany de l’acta de la sessió anterior (sessió ordinària de dia 19 de maig de 2009)Per part de qui subscriu s’assenyala la transcripció d’un error material en el punt 5.1 relatiu a l’acordd’adjudicació de l’autorització de l’explotació dels serveis de temporada del litoral d’aquest termemunicipal per a l’any 2009 pel que:Allà on diu:
 
“ 
2n.- Atorgar l’autorització del lot platges de Cala Sant Vicenç (Cala Barques (46003) iCala Molins (46006)) al Sr. Antoni Cerdà Cerdà, – R, que actua en nom propi, per import de 34.000,00€/temporada 2009”
Ha de dir:
 
“ 
2n.- Atorgar l’autorització del lot platges de Cala Sant Vicenç (Cala Barques (46003) i CalaMolins (46006)) al Sr. Antoni Cerdà Cerdà,– R, que actua en nom propi, per import de
26.000,00€/temporada
2009”
Vist que no hi ha cap observació més, s’aprova per unanimitat dels assistents amb la rectificacióassenyalada.
 
2. URBANISME2.1- Llicències a particulars
2.1.1) Dació de compte de resolucions de Batlia de concessió de llicència urbanística:
Expedient Promotor Decret50/09 Francisca Simó Estades 33298/05 Catalina Nadal Reynés 333538/05Promociones Inmobiliarias Puertode Alcudia, S.L.33434/09 Dolores Capitán Aciego 342151/09 Maria Cortés Cifre 343156/09 Jaume Rotger Amengual 344222/08 Rondaies S.L. 345596/01 Antònia Vert Ochogavia 362886/02 Pedro Coll Xumet 363577/04 Joana Reinés Cerdà i altre 364524/03 Pollensa Siglo XXI S.L. 365461/08 Andreu Palou Campomar 366524/03 Pollensa Siglo XXI S.L. 36757/06 Juan Ochogavía González 368351/06 Richard Stuart Affeleck i altre 36923/07 Margarita Trías Morro 370
Els reunits es donen per assabentats, restant a disposició del públic la relació de llicències atorgades.
2.2- Ocupacions via pública
Aquest punt se retira per no haver-hi assumptes de què tractar
 2.3- Disciplina urbanística
Aquest punt se retira per no haver-hi assumptes de què tractar
 2.4- Varis
2.4.1) Expedient núm. 186/09:Ordre d’execució/reparació urgent carrer Carritx, 5 . Promotor: Colonya,Caixa d’Estalvis de PollençaVist l’informe tècnic de data 21.05.09 adjunt a la sol·licitud presentada pel promotor mitjançant escrit dedata RGE 29.05.09 En el qual es posa de manifest la necessitat d’una
intervenció urgent en l’immobleubicat al carrer Carritx, 5 de Pollença
, la Junta de Govern
proposa 
a la Batlia dictar l’ordre d’execució deles obres detallades a l’esmentat informe tècnic sobre la base de l’informe favorable emès per l’arquitecta
 
tècnica municipal en data 01.06.09 i l’informe jurídic emès a l’efecte pel TAE (assessor jurídic) de 1 de junyde 2009.
Diligència.- 
Per fer constar que el TAE (assessor jurídic), Sr. Joan Jiménez Ignacio, ha assistit en el punt segon de la present sessió als efectes d’informar als reunits del detall dels expedients tractats.
3. HISENDA3.1.- Relació de despeses
 Vista i examinada la relació de factures tramitada pel servei d’Intervenció Municipal.Els reunits, desprès d’àmplia deliberació, per unanimitat, acorden:1r. Aprovar la següent relació, amb els seus corresponents imports, i amb subjecció als crèdits iaplicació pressupostària corresponent:
Nom tercerImp. BOP(Eur)DE SALABERT E HIJOS, S.A. 47,95EL GALL EDITOR, S.L. 174,00PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A. 69,09FOTO MICER, S.A. 230,94ELECTRONICA CUADRADO, S.L. 32,90SERIGRAFIC 4COLORS, S.L. 324,80SERIGRAFIC 4COLORS, S.L. 284,20EDP EDITORES, SL 605,00HERMANOS CAÑERO, C.B. 89,49- REST.LA FONDA 160,10RESTAURACION ANFIRE S.L. 126,10PUBLICACIONES DE ESTET.Y PENSAM., S.L. 20,00VIAJES POLLENÇA BALEAR, S.A. 139,08VIAJES POLLENÇA BALEAR, S.A. 283,08VIAJES POLLENÇA BALEAR, S.A. 361,08BIBILONI CIFRE, MARGARITA 51,04SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, S.A. 21,72MAI SONA, C.B. 406,00MAI SONA, C.B. 174,00MAI SONA, C.B. 951,20MAI SONA, C.B. 179,00MAI SONA, C.B. 290,00
 XXXXXXXXXXXXX 
 2.500,00NORD SOLUCIONS INFORMATIQUES, S. L. 6.958,84
 XXXXXXXXXXXXX 
 
1.820,04
 XXXXXXXXXXXXX 
 
117,15CONVENCIONES, INCENTIVOS Y CONGRESOS,S.A 251,45
 XXXXXXXXXXXXX 
 
83,85
 XXXXXXXXXXXXX 
 
72,78
 XXXXXXXXXXXXX 
 
65,00RENT MODUL, S.L. 222,72
 XXXXXXXXXXXXX 
 1.740,00SOLRED, S.A. 1.098,15
 XXXXXXXXXXXXX 
 
144,00
 XXXXXXXXXXXXX 
 
144,00
 XXXXXXXXXXXXX 
 
720,00SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUA BALEAR PREVIS, S.L.U. 2.414,51

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->