Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tppdT0009

tppdT0009

Ratings: (0)|Views: 75|Likes:
Published by svkaumaram

More info:

Published by: svkaumaram on Jul 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2009

pdf

text

original

 
ஸ அரணகநதன தரபகழ
-
டல
9
கரவட
(
 தரபஙனறம
)
 ததத ததத தத
 
 ததத ததத தத
 
 ததத ததத தத
......
 தத
.........
டல
.........
கரவட ற தஙகள
 
வயறர றப யன
 
கடயலவ த த
......
வவககவயஙக ச த
 
*யர வகக ட
 
கதறயஙக கத வழ
......
நடஅவடஙகள கச தஙக
 
இதம  தட
 
அவயண றக 
......
வயதறஅயகள நப ண
 
ணன றத த
 
 தனர சதம என
......
வஇவஇன வற ஙக
 
னம ஒபற உத
 
யறவனஎக கத னம
......
நந7*னஎயதனம ர றத
 
அனம ஒபற அட
 
எவரமஇத வகதல வ
......
வஅயதன டகத ன
 
அதஙக கட வனற
 
அதன சற ன
......
ரகஅயம டச 
 
உ*கம டப 
 
அரளஙக  றத
......
ர
..........
ல வகம
.........
கரவட
...
கரவ* ற தஙகள வயறர
...
 தஙகள தயன வயறல இரறப யன
...
கர றப வம அட
 
கடயலவ த
...
கடயல யல வ றத வவக
...
தயன வவதல தனறகவயஙக 
...
தய அங கவய*யர வக
...
ம *ப* ஊவககட கதற
...
 தய* கடம
,
அம
,
அஙக கதவழ
...
உளஙகய கம
,
 தவழம
,
நட
...
நட கம
,
அவடஙகள க
...
அந கம
,
தஙக இதம
...
கல தஙகம
,
கதல இட அணம
,
 தட அவயண
...
ன க
,
 தட அவக அணம
,
றக  வயதற
...
த வ வய ஏற
,
அயகள
...
அரய கனநப ண
...
நப 
,
ணன
...
நவபறத த
(
)
அம
...
அ* தத ம
. (
இல
)
உனர சதம என வ
...
உ அரள கடத எப
 
வ
?
இவஇன
...
யன
(
அவன அமக வன
),
இதன
(
அவன அமக வ
)
வற ஙகனம
...
வற வ அககம
,
ஒபற உதயறவன
...
ஒபல* தரல வயற* றத னஎக கத னம
...
க இ த*வன
(
ஜமவன
)
ஆகம
,
நந7*ன எயதனம
...
நய ந7*ன அகயன றகம
,
ர றத அனம
...
ரத அமம அன எனம
,
ஒபற அட எவரம
...
ஒபல*த தவகள யவரமஇத வகதல வ
...
இனன வகக* வவ
...
இப யல தட
,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->