Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DIMNJACI

DIMNJACI

Ratings: (0)|Views: 2,195 |Likes:
Published by danenic
O dimnjacima (Oktavijan Popović)
O dimnjacima (Oktavijan Popović)

More info:

Published by: danenic on Oct 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2014

pdf

text

original

 
Oktavijan Popovi
ć
, dipl. inž. mašProf. dr Martin Bogner, dipl. inž. maš.Doc. dr Aleksandar Simonovi
ć
, dipl. inž. mašProf. dr Slobodan Stupar, dipl. inž. maš.
O DIMNJACIMA
η
ETA, Beograd2011.
 
Oktavijan Popovi
ć
, dipl. inž. maš. projektant i izvo
đ
a
č
radova, BeogradProf. dr Martin Bogner, dipl. inž. maš. redovni profesor Mašinskog fakulteta u BeograduDoc. dr Aleksandar Simonovi
ć
, dipl. inž. maš. docent Mašinskog fakulteta u BeograduProf. dr Slobodan Stupar, dipl. inž. maš. redovan profesor Mašinskog fakulteta u BeograduO DIMNJACIMA
 Recenzenti
Silva Der 
č
a, dipl. inž. gra
đ
.Vojislav Todorovi
ć
, dipl. inž. maš.Prof. dr Aleksandar Jovovi
ć
, dipl. inž. maš
Stru
č 
ni redaktor 
Milan Mihajlovi
ć
, dipl. inž. maš.
 Izdava
č 
ETA, Milana Raki
ć
a 411000 Beogradwww.eta-beograd.co.rs
Glavni i odgovorni urednik 
Branka Bogner 
Tehni
č 
ki urednik 
Dario Bogner 
Slog
Kvartet V
Korice i skener 
Denis Viki
ć
Priprema i štampa
Interklima-gra
ka, Kneza Miloša 16136210 Vrnja
č
ka Banja
Tiraž 
700 primerakaŠtampanje završeno januara 2012. godine
 
PREDGOVOR
Č
ovekov susret sa vatrom je po
č
eo da menja istoriju
č
ove
č
anstva. Vatra na otvorenom prostoru nije donosila smetnje, ali ve
ć
u poluzatvorenom prostoru jeste. Koliko je vatra do-nosila koristi toliko je dim donosio smetnje. Verovatno je zbog toga
č
ovek težio da loži i odr-žava vatru ispod nekih otvora ili pukotina. Videvši da dim upravo teži ka tim otvorima,
č
o-vek je tu pojavu koristio u prvim primitivnim objektima kao što su bili šatori, kolibe ii sli
č
nenastambe. Svuda u njima su ljudi ostavljali otvore kako bi se prirodnim putem odvodio dim.Sigurno da ljudi tada nisu razmišljali o razlici gustina toplog dima i hladnog vazduha, što da-nas koristimo pri elemenatarnim prora
č
unima prirodne vu
č
e dimnjaka.I tako se skoro od upotrebe vatre po
č
elo postavljati pitanje odvo
đ
enja dima. Iz raznihistorijskih podataka se vidi da se vodilo ra
č
una o odvo
đ
enju dima iz primitivnih ložišta, ka-mina i prvih pe
ć
i.Danas je osnovna funkcija dimnjaka još uvek odvo
đ
enje dima, zbog njegovog štet-nog dejstva [6]. Štetna dejstva se ogledaju, u prvom redu, u iznosu
č
vrstih i gasovitih produ-kata sagorevanja, kao i odvo
đ
enju raznih, prvenstveno, štetnih gasovitih nuz produkata iz ra-znih procesnih postrojenja.Ova publikacija prvenstveno ukazuje na dimnjake, kao sastavne delove termotehni
č
-kih, termoenergetskih i procesnih postrojenja. Ukazuje se na dimenzionsanje dimnjaka. Pro-ra
č
un se svodi na strujni i termi
č
ki proa
č
un, a kasnije na prora
č
un
č
vrsto
ć
e. Paralelno sa di-menzionisanjem dimnjaka, treba voditi ra
č
una o aerozaga
đ
enju, odnosno o zasipanju
č
vrstimi gasovitim produktima, u prvom redu sumpor dioksidom, sumpor trioksidom i azotnim oksi-dima. O prora
č
unu aerozaga
đ
enja [7] se mora voditi ra
č
una kako bi se odredila kona
č
na visi-na i dimenzije dimnjaka. Veoma je povoljna situacija kada se grade nova energetska postro- jenja ili neka procesna postrojenja, da se uti
č
e na izbor pre
č
ista
č
a pre no što produkti sago-revanja dospeju do dimnjaka.Radi podse
ć
anja, da bi se odredila maksimalno dozvoljena koncentracija štetnih ma-terija, mora se uzeti u obzir uticaj drugih zaga
đ
iva
č
a za odre
đ
enu lokaciju, što se pri projek-tovanju, kod nas, po pravilu izostavlja. Dakle, za jedno postrojenje nije iznos onaj koji stoji u pravilniku ili drugom regulativnom aktu, ve
ć
se umanjuje za uticaj drugih zaga
đ
iva
č
a. Ovajuticaj može biti i na par stotina kilometara, pa se u nekim zemljama donose regulativna aktai o prekograni
č
nim uticajima.Može se zaklju
č
iti da o svemu ovome treba voditi ra
č
una, a zatim o odre
đ
enim estet-skim rešenjima dimnjaka kada je u pitanju zgradarstvo a i kada su u pitanju industrijskiobjekti.U knjizi su dati primeri sanacije, posebno
č
eli
č
nih dimnjaka, obzirom na velike nedo-statke pri projektovanju i izvo
đ
enju radova.Tako
đ
e se
č
itaoci upu
ć
uju na probleme vezaneza konstruktivna rešenja na po
č
etku eksploatacije, kao i na održavanje u toku eksploatacije.Odre
đ
ene nepažnje mogu izazvati katastrofalne posledice i kod zidanih i kod
č
eli
č
nih dim-njaka. Citirane tehni
č
ke regulative upu
ć
uju na primenu istih. Na kraju je dato jedno elementarno uputstvo, koje je preuzeto od udruženja evropskihdimni
č
ara. Ovo uputstvo se odnosi na dimnjake u zgradarstvu i daje uputstva o održavanju utoku eksploatacije. Ovo uputstvo se može koristiti kao normativni akt svake dimni
č
arske or-

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->