Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contract de Munca Temporara -model

Contract de Munca Temporara -model

Ratings: (0)|Views: 72|Likes:
Published by Felice Wenger
CMT
CMT

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Felice Wenger on Oct 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2014

pdf

text

original

 
 CONTRACT
DE MUNCĂ TEMPORARĂ
 
 Înregistrat sub nr.
……………………………….
 
 în Registrul General de Evidență a Salariaţ 
ilor 
A.
Părţ
ile contractului.....................................................................
, cu sediul în ............., str. ................................................,nr. ....., ............................., sector ....., având punct de lucru stabil în ........., sector ....... str................nr..............................., tel........................., fax ..................
,înregistrată la Registrul Comerţ 
uluicu nr. ............................
ș
i CUI .................,
eliberată
d
e Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei
 –
 
Direcţ 
ia
de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti, prelungită
pe termen nelimitat,
reprezentată
în acest contract de
...........................
în calitate de
...................................
,
(denumită
încontinuare
“Agentul de Muncă Temporară”
sau
 
“AMT”
),
Ş
i
..........................................................
 
nascut(ă
) la data de
………………………
, în Mun/Jud
………………………
,
domiciliat(ă) î 
n ..............................., Jud .............................., str 
…………………….
, nr. ............, bl
……
, sc
……
, et
……
, ap
……….., posesoare CI/BI/paş
aport seria............
, numă
rul .................,
eliberată
la data de ..................
, de că
tre
………………
, CNP
………………….
, (denumit î 
n continuare “
Salariatul Temporar 
” sau “
ST
”),
  Au hot
ă
rât încheierea acestui
contract de muncă temporară (denumit în continuare “
Contractul
”) înurmatoarele condiţ 
ii:
Premise:
 
Salariatul Temporar 
 
este salariatul încadrat în muncă
 
de că
tre
Agentul de Muncă
Temporar 
ă
în
temeiul prezentului Contract şi pus la dispoziţ 
ia
........................................
,
constituită în baza legilor 
din România, având sediul social în .......................................................................................................,
numă
r de or 
dine la Registrul Comerţ 
ului ..................................................., Cod Unic de Înregistrare................ , denumit în con
tinuare “
Utilizatorul”
, î 
n scopul realiză
rii unor sarcini precise cu caracter temporar, în beneficiul Utilizatorului.
B
.
Obiectul contractului
 Obiectul prezentului Contract îl constituie realizarea de c
ă
tre Salariatul Temporar în favoareaUtilizatorului a
misiunii de muncă temporară constând î 
n
 
.................................................................................................,
descrisă
în prezentul Contract precum
ş
i
 în fișa postului ataş
at
ă, denumită în continuare ”Misiunea”,
în schimbul pl
ăţii drepturilor salarialemenţionate mai jos precum şi în condiţiile prevă
zute de Contract, R
egulamentul de Ordine Interioarăatât al Agentului de Muncă
Temporar 
ă cât ş
i al
Utilizatorului („ROI”), precum şi î 
n contractul colectiv
de muncă aplicabil Agentului de Muncă Temporară ş
i Utilizatorului.
C. Durata Contractului. Durata Misiunii
1.
Prezentul Contract de Muncă Temporară îşi produce efectele începâ
nd cu data de
………………
.
 
2. Misiunea se va executa
pe o durată determinată
, de .........
luni, pe perioada cuprinsă
între data de
……………….
 
ş
i data de
……………..
,conform art. 89 coroborat cu art. 90 (1) din Codul Muncii.
3. Misiunea poate fi prelungită
prin semnarea u
nui act adiţional la prezentul Contract, în condiţ 
iileprevazute de lege.
D. Locu
l Execută
rii Misiunii
1.
Salariatul Temporar 
va executa
Misiunea
la sediul Utilizatorului situat în........................................
E. Felul Muncii
Funcţ 
ia Salariatului Temporar este
 
…………………………………
- cod COR ..............................
-conform
Clasifică
rii Ocupa
țiilor din Româ
nia.
F.
Atribuţ
iile
Postului. Pregătire Profesională
 
1. Atribuţiile postului sunt detaliate în fișa postului, atașată
prezentului Contract ca Anexa 2.2.
Nivelul de instruire necesară
Salariatului Temporar pentru î 
ncadrarea pe funcţ 
ie este de:
......................
 
F
1
.
 
Criterii de evaluare a activit 
ăţ 
ii profesionale a Salariatului 
 
 
Criterii ş
i Obiective Generale
Nivelul de performanţă ş
i cal
itatea activităţ 
ii profesionale
a Salariatului va fi evaluată în funcţ 
ie
de urmă
toarele criterii de evaluare generale, care vor fi avute în vedere cumulativ:
-
Π
ndeplinirea exactă, corectă, în termenele stabilite de şeful ierarhic superior sau î 
n orice modcomunicate de Angajator, a tuturor sarcinilor de serviciu care îi revin potrivit Contractului, aReg
ulamentului de Ordine Interioară al Angajatorului, a orică
ror proceduri, reguli, metodologiiasumate de Salariat conform Contractului, a precum si a sarcinilor de serviciu primite din partea
ş
efului ierarhic superior în îndeplin
irea sarcinilor specifice menţionate în fiş
a postului;
-
Comporta
mentul general la locul de muncă
 
față
de ceilal
ţi salariaţi ai Angajatorului şi/sau aiclienţ 
ilor Angajatorului pr 
ecum şi faţă de şefii ierarhici superiori –
 
 însemnând,
ă
a se limita la,
ținuta vestimentară adecvată
conform ROI, compor 
tament verbal și gestual, decență, seriozitate,respect, conș
tiinciozitate, afectarea timpului de lucru numai î 
n scopul realiză
rii sarcinilor deserviciu, colaboarea în cadrul echipei pentru
obţ 
iner 
ea celor mai bune rezultate, abţinerea de laorice influenţe negative a activitaţii celorlalti salariaţi, comunicarea ş
efului ierarhic superior aoricaror abateri/nereguli constatate cu privire la activi
tatea celorlalţi salariaţi, urmărirea strictă
ainteresului Angajatorului;
-
 
Respectarea obligaţiei de confidenţialitate câ
t priveste Contrac
t și datele/documentele/informaţiilepe care le deţine ca urmare a exercită
rii sarcinilor de serviciu;
-
 
Initiaţivele pozitive ş
i î 
ncercă
rile
de a conlucra ș
i a ant
icipa acţiuni pentru obţ 
inerea celor mai bunerezultate ale muncii sale;
-
 
Comunicarea şi colaborarea cu şefii ierarhici superiori în orice privinţe în care este necesară ş
ipentru a fundamenta deciz
iile Salariatului, fără însa ca prin aceasta să producă o încă
rcare
excesivă si inutilă
a acestora;
-
 
Studierea periodică a documentelor ş
i regulilor care trebuie respectate
, autoformarea şi
autodisciplin
area pentru creşterea performanţ 
ei muncii Salariatului;Toate criteriile mai s
us enumerate constituie totodată obiective generale in funcţie de careeste evaluată activitatea profesională
a Salariatului.
De asemenea, se vor avea în vedere la evaluarea activitaţii Salariatului şi urmă
toarele:
 
-
 
Numă
rul, gravita
tea, gradul de vinovaţ 
ie a abaterilor disciplinare ale salari
atului precum ş
ivaloarea pre
 judiciilor aduse Angajatorului şi/sau clienţ 
ilor Angajatorului;
-
 
Numarul şi gravitatea erorilor săvarsite de Salariat cu ocazia î 
ndeplinirii sarcinilor de serviciu,prec
um ş
i valoarea prejudiciilo
r cauzate astfel Angajatorului şi/sau oricăror terţ 
e persoane;
-
 
Numărul de absenţe/î 
ntârzieri nemotivate de la programul de lucru;
-
 
Numărul ş
i gravitatea plâ
ngerilor/reclamaţiilor de orice gen, î 
ntemeiate, provenite din partea
terţelor persoane/clienţ 
i ai Angajatorului cu care vine în contact în exercitarea sarcinilor deserviciu.
 
Criterii ş
i Obiective SpecificeNivelul de performan
ță
 
şi calitatea activitaţ 
ii profesiona
le a Salariatului va fi evaluată
 
 în funcţ 
ie
de urmă
toarele crit
erii ş
i obiective de evaluare specifice, care vor fi avute în vedere cumulativ:
-
Îndeplinirea în mod corect si î 
n termenele stabilite ș
i solicitate a tuturor target-u
rilor şi nivelelor deperformanță specifice ale clienţilor Angajatorului, faţă
de care est
e exercitată
, dupa caz, activitateaSalariatului;
-
 
Depăș
irea target-uri
lor şi a nivelelor de performanță
 
standard specifice, mai sus menţ 
ionate.
Criteriile de evaluare menţionate mai sus se vor aplica în mod cumulativ, fiecare avâ
nd opondere semnificati
vă şi vor fi toate analizate într 
-un context de ansamblu al
 întregii activităţ 
i aSalariatului.
G.
Condiţiile de Muncă
. Riscurile Postului
1. Activitatea
se desfasoară
în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.2.
 Activitatea prestată se desfășoară
în
condiţii normale de muncă
, potrivit Legii nr. 263/2010 privindsistemul unitar de pensii publice.3. Riscurile specifice postului ocupat
de Salariatul Temporar constau în: conform fişei de riscuricorespunză
toare postului respectiv.
H. Durata Muncii
1.
O norma întreagă
, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore
/săptămână/O fracţiune denormă, durata timpului de muncă
fiind de ...ore/zi, ....ore
/săptă
mân
ă
.a. Durata programului de lucru inegal este
stabilită şi comunicată Salariatului Temporar de că
treU
tilizator prin managerul de zonă
, cu respectarea pre
vederilor imperative ale legii ş
i aleReg
ulamentului de Ordine Interioară
al Agentului de Mu
ncă Temporară ş
i/sau al Utilizatorului.b. Programul de lucru se poate modifica î 
n condiţ 
iile regulamen
tului intern al Utilizatorului ş
i/sau al
 Agentul de Muncă
 
Temporară
.2. Avâ
nd în vedere activitatea specifică
a Agentului
de Muncă Temporară
/a Utilizatorului, Salariatul
Temporar convine şi
 
 înţelege
programul de lucru ar putea fi prelungit la peste 8 ore/zi
, precum ş
i
după
ca
z în zilele de sărbă
toa
re legală şi/sau de repaus săptă
mânal cu respectarea prevederilor 
imperative ale Codului Muncii ş
i ale Reg
ulamentului de Ordine Interioară al Agentului de Muncă
 
Temporară ş
i/sau al Utilizatorului.3. În cazul în care se impune prestarea de ore suplimentare, Salariatul Temporar le va putea prestanumai la solicitarea Agentului
de Munca Temporară
/Utilizato
rului prin ş
efului ierarhic superior care
coordonează î 
n
mod direct munca prestată
de Salariatul Temporar 
ş
i în conformitate cu prevederileROI
al Agentului de Muncă Temporară
 
ş
i/sau al Utilizatorului si cu respectarea prevederilor imperativeale Codului Muncii.
4. Agentul de Muncă Temporară va putea, conform
 
opţiunii sale absolute, să
solicite ca Salariatul
Temporar să
nu s
e prezinte la locul sau de muncă î 
n perioada
de preaviz sau cu alte ocazii şi vaputea, la alegerea sa, să
elibereze Salariatul Temporar de une
le dintre, sau de toate, atribuţ 
iile salecontractuale î 
n perioada respectivă
. Salariatul Temporar este î 
ndreptătit a continua să primească
 
remuneraț
ia integral
ă pentru orice astfel de perioadă
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->