Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Modulul 1

Modulul 1

Ratings: (0)|Views: 80|Likes:
Published by Andreea Florea
Psiho
Psiho

More info:

Published by: Andreea Florea on Oct 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

 
Universitatea Babeş-Bolyai
 
PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII(PSIHOLOGIA COPILULUI)
OANA BENGA
2010
 
 
 
Modulul 1PROBLEMATICA DEZVOLTĂRII. RELAłIA EREDITATE-MEDIUScopul modulului:
Familiarizarea studentului cu principalele concepte referitoare la dezvoltare şi lainfluenŃa eredităŃii şi a mediului asupra dezvoltării.
Obiectivele modulului:
La finalul acestui modul, cursanŃii trebuie să:Acest modul se împarte în două secŃiuni. Prima secŃiune oferă o imagine de ansamblu asupra problematicii dezvoltării. Pe parcursul acestei secŃiuni vom discuta conceptul de dezvoltare precum şi principalele controverse din domeniu. De asemenea, vor fi prezentate etapele de dezvoltare precum şi perspectiva conform căreia dezvoltarea se desfăşoară pe tot parcursul vieŃii. În plus vom discuta aspectelegate de arhitectura dezvoltării umane. În ultima parte a acestei secŃiuni vom analiza principalele design-uride cercetare din psihologia dezvoltării precum şi tehnicile şi procedurile de cercetare specifice.Cea de-a doua secŃiune a acestui modul analizează mai detaliat relaŃia ereditate-mediu. După o prezentare a perspectivelor actuale asupra acestei controverse vom discuta separat dovezile privindcontribuŃiile eredităŃii şi ale mediului în procesul de dezvoltare. Spre finalul secŃiunii vi se va oferi oimagine de ansamblu cu privire la provocările de ultimă oră în disputa ereditate-mediu şi se vor prezentacele mai recente abordări conceptuale din genetica comportamentului.
A. PROBLEMATICA DEZVOLTĂRII1. Conceptul de dezvoltare
Conceptul de dezvoltare
 
se referă la modificările secvenŃiale ce apar într-un organism pe măsură ceacesta parcurge traseul de la concepŃie la moarte
.
Există două categorii de procese care determină acestemodificări:
 
 procese programate biologic
 
 procese datorate interacŃiunii cu mediul.Dezvoltarea organismului uman se desfăşoară pe mai multe paliere, dar cu toate acestea este unitară,determinând evoluŃia individului în ansamblul său. Astfel, putem vorbi despre:
 
 
explice conceptul de
dezvoltare,
 
analizeze controversele existente la nivel teoretic în domeniu:ereditate-mediu, continuitate-discontinuitate, deficit-diferenŃă,
 
caracterizeze
design-urile de cercetare
utilizate în psihologiadezvoltării,
 
descrie şi să compare
 procedeele şi tehnicile de investigare,
 
cunoască
 particularităŃile mediului, mecanismele ereditare şi strategiile de investigare
ale acestora.
 
 
 
dezvoltarea fizică
ce reuneşte: modificările în lungime, greutate; modificările structurii şi funcŃieicreierului, inimii, altor organe interne; modificările scheletului şi musculaturii, care afectează abilităŃilemotorii. Aceste modificări exercită o influenŃă majoră atât asupra intelectului, cât şi asupra personalităŃii.Un copil cu handicap auditiv suferă şi de întârziere în dezvoltarea limbajului. Un adult care este victimă a bolii Alzheimer suferă şi de o deteriorare semnificativă la nivel cognitiv şi emoŃional.
 
dezvoltarea cognitivă
, care cuprinde modificările ce apar la nivelul prelucrării informaŃionale - de ex., percepŃie, învăŃare, memorie, raŃionament, limbaj. Aceste aspecte ale dezvoltării intelectuale sunt legate dedezvoltarea motorie şi emoŃională. Anxietatea de separare, adică teama unui copil că, odată plecată, mamasa nu se va mai întoarce, nu poate exista dacă acel copil nu îşi poate aminti trecutul şi nu poate anticipaviitorul.
 
dezvoltarea
 
psihosocială
, cuprinzând modificările ce apar în personalitate, emoŃii, relaŃiile individuluicu ceilalŃi. La orice vârstă, modul în care este conceptualizată şi evaluată propria persoană influenŃează nunumai performanŃele cognitive, ci şi funcŃionarea “biologică” a organismului.Pentru înŃelegerea proceselor implicate în dezvoltare se utilizează câŃiva termeni cheie:
 
CREŞTEREA
 
se referă la modificările în mărime, care apar ca o consecinŃă a creşterii numărului de celule şi adezvoltării Ńesuturilor, şi care se datorează proceselor metabolice.
MATURAREA
 – 
 
implică dezvoltarea potenŃialităŃilor biologice (prescrise genetic), conform unei secvenŃeireversibile; prin acest proces organele interne, membrele, creierul devin funcŃionale, ceea ce semanifestă în patternuri de comportament fixe, neinfluenŃate de mediu. De exemplu, reflexelenoului născut, achiziŃia deprinderilor motrice (poziŃia şezând, mersul), declanşarea ovulaŃiei şi a producerii de spermă la pubertate sunt consecinŃe –şi manifestări- ale maturării.
ÎNVĂłAREA
 – 
 
este modificarea comportamentului prin experienŃă. Depinde de creştere şi maturare, deoareceacestea permit organismului să “fie gata” pentru anumite tipuri de activitate. ÎnvăŃarea este ceacare îi conferă unui organism flexibilitatea comportamentală şi cognitivă, permiŃându-i să seadapteze la condiŃii diferite de mediu.
Temă de reflecŃie nr. 1
PrecizaŃi care sunt procesele implicate în apariŃia următoarelor modificări pe parcursul dezvoltării: primii paşi, dezvoltarea musculaturii băieŃilor la pubertate, primelecuvinte, modificări în talia fetelor la pubertate, dezvoltarea caracterelor sexuale secundare,dobândirea abilităŃilor de scris.
 2. Controverse în psihologia dezvoltării
RelaŃia ereditate-mediu
 
Teoriile care încearcă să explice mecanismele dezvoltării fiinŃei umane se opresc de obicei asupraunuia sau al altuia dintre factorii consideraŃi primordiali în evoluŃie – ereditatea sau mediul.Astfel, există teorii care accentuează în mod univoc importanŃa mediului, afirmând că noi suntemceea ce face mediul din noi. Behaviorismul lui Watson, care se bazează pe mecanismele condiŃionăriiclasice, ca şi cel al lui Skinner, care impune condiŃionarea operantă, precum şi teoria învăŃării sociale a lui

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->