Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Wstęp do Młodej Polski - test dla licealistów i uczniów techników

Wstęp do Młodej Polski - test dla licealistów i uczniów techników

Ratings: (0)|Views: 265 |Likes:
Published by Michał Waliński
Test z literatury. Podstawa: podręcznik "Pamiętajcie o ogrodach..."
Test z literatury. Podstawa: podręcznik "Pamiętajcie o ogrodach..."

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Michał Waliński on Oct 17, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/10/2014

 
Eprmo.
Acolmň Ymncŀsdc
k (km pe`st. pe`r.
‛Zmacētmbocf e eire`mol…‑ 
)
Ystēp `e Aňe`fb Zensdc ‟ 
dn. 8f, =< WC 8::0 r. 7 WC 8::6, dn.?mf (pewt.) \ 8::7 8mm 8= W 8::9TE`pewcf`zc
zwcēzňf,=
-? wyrmzewf!Q
 ‟ 
IX. CNp. Zrehnfa
E`pewcf`Ų
 
=.
 
Ae`frkcza pensdc rezpeozykm scē ed. redu...
 8.
 
 Kmzwy Aňe`m Zensdm užyň pe rm
z pcfrwszy...?.
 
Ckkm kmzwm edrfsu Aňe`fb Zensdc, pe`drfŔnmbĆom bfie zwcĆzfd z keweozfskeŔocĆ, te...
 0.
 
Bmdcol petrzfh kcf hyňm w stmkcf zmspedecĉ ‟ 
 
wi ae`frkcstÿw ‟ 
gcnezegcm
 pezytywcstyozkm ozy kmudm5 TedrfŔn = wyrmzfaQ
 6.
 
‛Ay, pÿŲke ure`zfkc, przfstmncŔay wcfrzyĉ w prmw`ē‑ ‟ 
 
 pcsmň... Twyacfŀ kmzwcsdeQ
 7.
 
Bmdcf ofoly ŔwcmtepeinĆ`u acfszozmŀsdcfie‟ 
 
ehed przyzcfakeŔoc c prmdtyoyzau
-
drytydewmnc ae`frkcŔoc5 Twyacfŀ =Q
 9.
 
Ozňewcfdewc w žyocu stmnf tewmrzyszy ocfrpcfkcf, oe bfst wykcdcfa hfzrezuakfie pē`u žyo
cewfie
 ‟ 
te tfzm...<.
 
Ozy rfncicm c gcnezegcm wi _olepfklmufrm bfst wystmrozmbĆoĆ rfdeapfksmtĆ zm
ocfrpcfkcf5 Te`pewcf`z PMD nuh KCFQ3.
 
Mntrucza, rÿwkeŔĉ, wenkeŔĉ, sprmwcf`ncweŔĉ, ncteŔĉ te wi Kcftzsolfie ehbmw ftydc...
 =:.
 
‛Fwenuobm twÿrozm‑ te `zcfňe...
 ==.
 
E`rzuocň pezkmkcf rmobekmnkf (cktfnfdtumnkf), zaysňewf c fapcryozkf cstetky `nmae`frkcstÿw gcnezeg...
 =8.
 
‛Œwcmt bmde wenm c wyehrmžfkcf‑ te `zcfňe...
 =?.
 
@etmrocf `e wňmskfb ‛bmŲkc iňēhedcfb‑ `reiĆ cktucobc pestunewmň...
 =0.
 
 Kcftzsolf žĆ`m prmwm `zcmňmkcm pezm `ehrfa c zňfa `nm bf`kestfd, dtÿrf kmzwmň ...
 =6.
 
Zrzfdekmkcf e omňeŔocewya dryzyscf duntury (‛upm`fd‑, ‛solyňfd‑), e`wrÿofkcf e`žyocm fto. olmrmdtfryzubf pestmwē zwmkĆ...
 =7.
 
Yyacfŀ = typewĆ ezkmdē ae`frkcstyozkfie huktu.
 =9.
 
Rmpeakcfkcm e hÿnu cstk
cfkcm `fdm`fkoc szudmnc w ...=<.
 
Ae`frkcŔoc drytydewmnc nctfrmturē pezytywcstyozkĆ zm...Twyacfŀ = ofolēQ
 =3.
 
Ae`frkcza ofolubf dunt, wywyžszfkcf sztudc c ...
 8:.
 
Yyacfŀ 8 ofoly typewfie gcncstrm.
 8=.
 
Rmňežyň ozmsepcsae ‛Olcafrm‑ iňeszĆof preirma ‛sztudc `nm sztudc‑. Dte te5
 88.
 
Bmdcf `wm pebēocm przfocwstmwcm Acrcma
-Zrzfsayodc w mrtydunf e Amftfrncodu58?.
 
Dte hyň przywÿ`om ae`frkcstÿw wňesdcol5
 80.
 
‛Kmim `uszm‑ te aftmgerm stwerzekm przfz ...
 86.
 
Y Aňe`fb Zensof cstkcfnc zwenfkkcoy sztudc `nm sztudc, bmd c sztudc
(nctfrmtury)...87.
 
Afte`m twÿrozm, dtÿrfb ofnfa bfst utrwmnfkcf w `zcfnf sztudc ck`ywc`umnkyol, przfnetkyol c tru`kyol `e edrfŔnfkcm wrmžfŀ c stmkÿw psyolcozkyol kmzywm scē...
 89.
 
Rm sprmwĆ dtÿrfie amnmrzm grmkousdcfie `e kewfb fstftydc wszf`ň tfrack
caprfsbekcza58<.
 
Zrzfdekmkcf, žf Ŕwcmt amtfrcmnky, pezkmwmnky nu`zdcac zaysňmac, bfst bf`ykcfzňu`kĆ zmsňekĆ sdrywmbĆoĆ ‟ 
 
kcfpezkmwmnky rezuafa c zaysňmac
- bf`ykcf
 prmw`zcwy Ŕwcmt wcfozkyol c`fc, Ŕwcmt hytu, tmbfakco km`przyre`zekyol ‟ 
 olmrmdtfryzubf dcfrukfd w sztuof zwmky...83.
 
Zeftydm ‛drzydu `uszy‑ w pewcĆzmkcu z prehnfamtydĆ aermnkĆ4 ‛zirzyt, dektrmst,`yslmraekcm c sprzfozkeŔĉ‑ (D. Yydm) ‟ 
te ofoly olmrmdtfrystyozkf `nm dcfrukdu...?:.
 
Muterfa ehrmzu ‛@faek‑ km rfpre`udobc, s. 0=: bfst...
 ?=.
 
R bmdca zbmwcs
dcfa seobeneicozkya typewya `nm ae`frkczau wcĆžf scē tytuň pewcfŔoc L. Aurifrm ‛_ofky z žyocm oyimkfrcc‑.
 ?8.
 
Ze`stmwewya rysfa oyimkfrcc ae`frkcstyozkfb hyňm olēĉ e`rÿžkcfkcm scē e`...
 ??.
 
Iňÿwkya `estmrozyocfnfa tfdstÿw `nm ‛Rcfnekfie Hmnekcdm‑ hyň...
 ?0.
 
C
`fē pcēdkfie przf`acetu tewmrzyszĆofie ozňewcfdewc w žyocu oe`zcfkkyarfmnczewmňm...
 ?6.
 
Yyhctky mustrcmodc amnmrz sfofsybky te...?7.
 
Pfolkcdm peftyodm, dtÿrm zmdňm`mňm bf`keŔĉ Ŕwcmtm ehbmwcmbĆoĆ scē w pezmneicozkyolc pezmrezuaewyol, uozuocewyol zwcĆzdmol rÿžkyol gera rzfozywcsteŔoc, kmzywmscē...
 ?9.
 
Rmhcfi nctfrmodc sňužĆoy ehrmzewfau uzfwkētrzkcfkcu stmku `uszy kmzywm scē...
 ?<.
 
 Kmbwyhctkcfbszy kerwfsdc `rmamturi ae`frkcstyozky te...?3.
 
Yyacfŀ = tytuň (pezm ‛YcŔkcewya sm`fa‑) `rmamtu Mktekcfie Ozfolewm.
 0:.
 
Yyacfŀ = tytuň epfry Xyszmr`m Ymikfrm.
 
 
Eprmo.
Acolmň Ymncŀsdc
k (km pe`st. pe`r.
‛Zmacētmbocf e eire`mol…‑ 
)
Ystēp `e Aňe`fb Zensdc ‟ 
dn. 8f, =< WC 8::0 r. 7 WC 8::6, dn.?mf (pewt.) \ 8::7 8mm 8= W 8::9TE`pewcf`zc
zwcēzňf,=
-? wyrmzewf!Q
 ‟ 
IX. CCNp. Zrehnfa
E`pewcf`Ų
 
=.
 
Ae`frkcza pensdc deŀozy scē km re
du...8.
 
Aňe`m Zensdm ‟ 
 
te kmzwm užytm km wzÿr sgerauňewmŀ typu Tpe`mb = przydňm`Q.
 ?.
 
Ckkm kmzwm edrfsu Aňe`fb Zensdc, pe`drfŔnmbĆom bfie zwcĆzfd z trm`yobĆreamktyozkĆ, te...
 0.
 
Zcsmrzf, puhncoyŔoc, gcnezegewcf ae`frkczau iňescnc zwĆtpcfkcf w kmudē, rezu
a c...
Twyacfŀ ckkĆ wmrteŔĉQ.
 6.
 
 Kmstrebf pedenfkcm w wcfrszu ‛Dekcfo wcfdu \C\‑ wyrmzcň...
 7.
 
Bmdcf ofoly ŔwcmtepeinĆ`u acfszozmŀsdcfie ‟ 
 
ehed z`rewfie rezsĆ`du c
 prmdtyoyzau -
drytydewmnc ae`frkcŔoc5 Twyacfŀ =Q
 9.
 
_tmk (pestmwm) penfimbĆoy km wyzhyocu scē prmikcfŀ, rfzyikmobc z pežĆ`mŀ,‛rfzyikmobc zf Ŕwcmtm‑, dtÿry am hyĉ mktc`etua km ocfrpcfkcf wi _olepfklmufrm te...
 <.
 
Bmdc ckky, pezm kcrwmkĆ, spesÿh km zňmie`zfkcf hÿnu ocfrpcfkcm prepekewmň
_olepfklmufr53.
 
Hfzwzinē`kya drytydcfa aermnkeŔoc c duntury wspÿňozfskfb hyň gcnezeg...
 =:.
 
Dtÿry z gcnezegÿw fpedc hyň szozfiÿnkcf ofkceky przfz ae`frkcstÿw zm dunt
ck`ywc`umnczau5==.
 
Zezmrezuaewf, uozuocewf `ezkmkcf bmde geram pezkmkcm (a. ck. w gcnezegccHfrisekm) te...=8.
 
‛Pmde rzfozf Rmrmtustrm‑ te `zcfňe...
 =?.
 
‛Zezm `ehrfa c zňfa‑ te `zcfňe...
 =0.
 
Aeterfa kcfustmkkfie rezwebu Ŕwcmtm, ozňewcfdm c przyre`y bfst wi Hfrisekm...
 =6.
 
Rmprzfozfkcfa hcfrkeŔoc olmrmdtfryzubĆofb ‛solyňdewoÿw‑ hyň...
 =7.
 
Zryamt sztudc km` žyocfa iňescnc...
 =9.
 
Yocfnfkcfa wszystdcol ofol `fdm`
fktm hyň pcsmrz...
 =<.
 
Zezytywcstyozkfau duntewc zhcereweŔoc ae`frkcŔoc przfocwstmwcmnc...
 =3.
 
Yyacfŀ = sykekca sňewm ‛gcncstfr‑.
 8:.
 
Yyacfŀ 8 ofoly mrtysty (mrtysty w rezuacfkcu aňe`epensdca).
 8=.
 
E`drywoĆ c wy`mwoĆ spuŔoczky Kerwc`m hyň...
 88.
 
Dte bfst muterf
a oydnu mrtyduňÿw pt. ‛Aňe`m Zensdm‑ edrfŔnmbĆofie ŔwcmtepeinĆ` pensdcol ae`frkcstÿw5
 8?.
 
Amkcgfst kcfeirmkcozekfb wenkeŔoc sztudc Zrzyhyszfwsdcfie kesc tytuň...
 80.
 
‛Km peozĆtdu hyňm oluĉ‑ ‟ 
 
te pmrmgrmzm Hchncc pcÿrm...
 86.
 
Y Aňe`fb Zensof cstkcfnc zwenfkkcoy sztudc......., bmd c sztudc (nctfrmtury) sňužfhkfb
Twpcsz ehedQ.87.
 
Ozy -
z`mkcfa caprfsbekcstÿw ‟ 
 
rzfozywcsteŔĉ bfst pezkmwmnkm5 Te`pewcf`z PMD 
nuh KCFQ89.
 
Yyacfŀ kmzwcsde amnmrzm
-
caprfsbekcsty (pezm Aekftfa, Amkftfa, Xfkecrf–a)
 8<.
 
 Kmbsňykkcfbszy pensdc
amnmrz-syahencstm te..83.
 
Zrfdurser fdsprfsbekczau w amnmrstwcf te...?:.
 
Zcsae
 ‟ 
 
erimk irupy fdsprfsbekcstÿw pensdcol (pewst. w =3=9 r.) te ...
 ?=.
 
Y edrfscf ae`frky wypmrňm `mwkcfbszy smnek nctfrmodc...
 ?8.
 
Yykmnmzdcfa ae`frkczau hyň kcfa.
þhfrhrfttfn 
, grmko. omgf
olmktmt 
, ozync...??.
 
Yyacfŀ kmbsňmwkcfbszĆ aňe`epensdĆ dmwcmrkcē w Drmdewcf.
 ?0.
 
Yyrmzcsty dektur rysukdu, upe`ehmkcf `e nckcc gmncstfb, wyderzystywmkcf aetywÿwreŔnckkyol, zwcfrzēoyol, gmktmstyozkyol (kp., olcafry) ofolubf styn zwmky...
 ?6.
 
Yyhctk
ya twÿroĆ sztudc užytdewfb w Ozfolmol hyň...
 ?7.
 
Pfolkcdm peftyodm zmdňm`mbĆom przfdňm`mnkeŔĉ bf`kyol `ezkmŀ zaysňewyol km ckkf,debmrzfkcf col, kmzywm scē...
 
?9.
 
@hmňeŔĉ e wmrstwē hrzacfkcewĆ utweru wcĆžf scē z c`fmňfa fstftyozkya , bmdca bfst...
 ?<.
 
 Kmbwyhctkcfbszy szwf`zdc `rmamturi ae`frkcstyozky te...?3.
 
Muterfa iňeŔkfb sztudc pt. ‛Pdmozf‑ bfst ...
 0:.
 
Yyacfŀ = tytuň `rmamtu Muiustm _trck`hfrim.
 
 
Eprmo.
Acolmň Ymncŀsdc
k (km pe`st. pe`r.
‛Zmacētmbocf e eire`mol…‑ 
)
Dnuoz - IX. C
Np. Zrehnfa
E`pewcf`Ų
 =.
 
Ae`frkcza pensdc rezpeozykm scē ed. redu...
=<3:8.
 
 Kmzwy Aňe`m Zensdm užyň pe rmz pcfrwszy...
 
Mrtur Iÿrsdc
 ?.
 
Ckkm kmzwm edrfsu Aňe`fb Zensdc, pe`drfŔnmbĆom bfie zwcĆzfd z keweozfskeŔocĆ, te...
Ae`frkcza0.
 
Bmdcol p
etrzfh kcf hyňm w stmkcf zmspedecĉ ‟ 
 
wi ae`frkcstÿw ‟ 
gcnezegcm
 pezytywcstyozkm ozy kmudm5 TedrfŔn = wyrmzfaQ
 @uolewyol,aftmgczyozkyol6.
 
‛Ay, pÿŲke ure`zfkc, przfstmncŔay wcfrzyĉ w prmw`ē‑ ‟ 
 
 pcsmň... Twyacfŀ kmzwcsdeQ
_t. Zrzyhyszfwsdc7.
 
Bmdcf ofoly ŔwcmtepeinĆ`u acfszozmŀsdcfie‟ 
 
ehed przyzcfakeŔoc c prmdtyoyzau
-
drytydewmnc ae`frkcŔoc5 Twyacfŀ =Q
 
z`rewy rezsĆ`fd 
 9.
 
Ozňewcfdewc w žyocu stmnf tewmrzyszy ocfrpcfkcf, oe bfst wykcdcfa hfzrezuakfie pē`u žyocewfie ‟ 
te tfzm...M. _olepfklmufr <.
 
Ozy rfncicm c gcn
ezegcm wi _olepfklmufrm bfst wystmrozmbĆoĆ rfdeapfksmtĆ zm
ocfrpcfkcf5 Te`pewcf`z PMD nuh KCFQkcf3.
 
Mntrucza, rÿwkeŔĉ, wenkeŔĉ, sprmwcf`ncweŔĉ, ncteŔĉ te wi Kcftzsolfie ehbmw ftydc...
 
kcfwenkcdÿw
 =:.
 
‛Fwenuobm twÿrozm‑ te `zcfňe...
Hfrisek==.
 
E`rzuocň pezkmkcf rmobekmnkf (cktfnfdtumnkf), zaysňewf c fapcryozkf cstetky `nmae`frkcstÿw gcnezeg...
 L. Hfrisek=8.
 
‛Œwcmt bmde wenm c wyehrmžfkcf‑ te `zcfňe...
_olepfklmufr =?.
 
@etmrocf `e wňmskfb ‛bmŲkc iňēhedcfb‑ `reiĆ cktucobc pestunewmň...
Hfrisek=0.
 
 Kcftzsolf žĆ`m prmwm `zcmňmkcm pezm `ehrfa c zňfa `nm bf`kestfd, dtÿrf kmzwmň ...
 
‛km`nu`Ųac‑
 =6.
 
Zrzfdekmkcf e omňeŔocewya dryzyscf duntury (‛upm`fd‑, ‛solyňfd‑), e`wrÿofkcf e`žyocm fto. olmrmdtfryzubf pestmwē zwmkĆ...
 `fdm`fktyzafa=7.
 
Yyacfŀ = typewĆ ezkmdē ae`frkcstyozkfie
huktu. Kmruszmkcf zmsm`
acfszozmŀsdcfbaermnkeŔoc ehyozmbewfb,
fretyozkfb, sdmk`mnf, peimr`m `nm
dekwfkmsÿw, pe`dr.wňmskfb e`rēhkeŔoc,
ae`m, `rwckm z
‛perzĆ`kyol‑
 =9.
 
Rmpeakcfkcm e hÿnu cstkcfkcm `fdm`fkoc szudmnc w ...
 
‛sztuozkyol rmbmol‑ ‟ 
 kmrdetydc, mndelen, pfrwfrsybkm fretydm=<.
 
Ae`frkcŔoc drytydewmnc nctfrmturē pezytywcstyozkĆ zm...Twyacfŀ = ofolēQ
 
ckstruafktmnkeŔĉ,`y`mdtyza, sdrēpewmkcftwÿroÿw
 =3.
 
Ae`frkcza ofolubf dunt, wywyžszfkcf sztudc c ...
mrtysty8:.
 
Yyacfŀ 8 ofoly typewfie gcncstrm.
 8=.
 
Rmňežyň ozmsepcsae ‛Olcafrm‑ iňeszĆof preirma ‛sztudc `nm sztudc‑. Dte te5
Acrcma Zrzfsayodc88.
 
Bmdcf `wm pebēocm przfocwstmwcm Acrcma
-Zrzfsayodc w mrtydunf e Amftfrncodu5 _yahen, mnfiercm8?.
 
Dte hyň przywÿ`om ae`frkcstÿw wňesdcol5
 
Imhrcfn `–Mkkukzce
 80.
 
‛Kmim `uszm‑ t
e aftmgerm stwerzekm przfz ... Zrzyhyszfwsdcfie86.
 
Y Aňe`fb Zensof cstkcfnc zwenfkkcoy sztudc `nm sztudc, bmd c sztudc (nctfrmtury)...
 
sňužfhkfb
 87.
 
Afte`m twÿrozm, dtÿrfb ofnfa bfst utrwmnfkcf w `zcfnf sztudc ck`ywc`umnkyol, przfnetkyol c tru`kyol `e edrfŔnfkcm wrmžfŀ c stmkÿw psyolcozkyol kmzywm scē...
 caprfsbekczafa89.
 
Rm sprmwĆ dtÿrfie amnmrzm grmkousdcfie `e kewfb fstftydc wszf`ň tfrack
caprfsbekcza5O. Aekft8<.
 
Zrzfdekmkcf, žf Ŕwcmt amtfrcmnky, pezkmwmnky nu`zdcac zaysňmac, bfst bf`ykcfzňu`kĆ zmsňekĆ sdrywmbĆoy ‟ 
 
kcfpezkmwmnky rezuafa c zaysňmac
- bf`ykcf
 prmw`zcwy Ŕwcmt wcfozkyol c`fc, Ŕwcmt hytu, tmbfakco km`przyre`zekyol ‟ 
 olmrmdtfryzubf dcfrukfd w sztuof zwmky...syahenczafa83.
 
Zeftydm ‛drzydu `uszy‑ w pewcĆzmkcu z prehnfamtydĆ aermnkĆ4 ‛zirzyt, dektrms
t,
`yslmraekcm c sprzfozkeŔĉ‑ (D. Yydm) ‟ 
te ofoly olmrmdtfrystyozkf `nm dcfrukdu...Fdsprfsbekcza?:.
 
Muterfa ehrmzu ‛@faek‑ km rfpre`udobc, s. 0=: bfst...
Y. Yfcss?=.
 
R bmdca zbmwcsdcfa seobeneicozkya typewya `nm ae`frkczau wcĆžf scē tytuň
Oyimkfrcm mrtystyozkm,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->