Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
07 - A kőfiak (Játéktechnikai megjegyzések)

07 - A kőfiak (Játéktechnikai megjegyzések)

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 1,751|Likes:
Published by _zso2

More info:

Published by: _zso2 on Jul 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Játéktechnikai megjegyzések 
Törpék a játékban
A törpe karakterek játékba való bevonásánál a kö-vetkezőkre kell odafigyelni:A törpék igen ritka és igen feltűnő jelenségnek szá-mítanak egész Yneven, magukat nem tudják álcázni, s nemis nagyon akarják. A felszínen csak egészen kivételes eset- ben találkozhatunk velük, hiszen az a törpe, aki kalando-zásra adja a fejét, még a csekély lélekszámú ynevi törpe-kolóniákon belül is ritkaságnak számít. Éppen ezokból,csak a legritkább esetekben lehet törpe kalandozót látni, snoha a játékosok szabad választását semmi nem korlá-tozza, egy partiban kettőnél több törpe jelenléte több mintvalószínűtlen.A Tarinból érkezett kalandozók a fentebb körvona-lazott értékrendhez tartják magukat, annak minden erényé-vel és hátrányával készek szembenézni. Kivételes indokotkell annak kitalálni, aki ennek élesen ellentmondó gondol-kodású törpét szeretne indítani.Bárhonnan is jöjjön, feltétlenül érdemes azonbankidolgozni minden karakter háttértörténetét, családi kap-csolatait, szövetségeseit stb. Ezzel is növelni lehet szemé-lyisége életszerűségét. Nemcsak a tarini törpék esetébenajánlatos így tenni, de az Ynev más tájáról érkezett kalan-dozóknak is legalább ilyen változatos és színes hátteret ér-demes kidolgozni. Ez utóbbi esetben azonban valószínű,hogy a játékos karakterének nem egy esetben alá kell ma-gát vetnie családja vagy klánja érdekeinek, s nem mindigtanácsos hogy a saját feje után menjen. Ennek az oka egy-szerű: a Tarinból érkező kalandozók - ha már rászánták magukat, hogy á felszínre jöjjenek - vélhetően (bár nem bizonyosan) felégették maguk mögött azokat a fontosabbszálakat, amelyek esetleg megkötnék a kezüket bizonyoskényes szituációkban. Ugyanez a felszínen élőkről nemminden esetben mondható el. A föld színén játszódó ka-landok során, az ide kötődő törpe karakter gyakrabban ta-lálhatja magát olyan helyzetben, amikor saját érdekeit fél-retéve; inkább klánja szempontjai szerint kell mérlegelniea helyzetet.Az Ynev más tájáról érkezett kalandozó-törpék kö-zött is, - a faj alapvető jellemvonásai miatt - nagy többség- ben lesznek a Rend jelleműek, bár őket nem köti gúzsba aszokásjog, mint tarini társaikat.Fejvadász tobbra sem tszható rpével. Akőfiak. nagy többségétől idegen az ehhez szükséges gon-dolkodás, testük sajátságai miatt pedig eleve hátrányba ke-rülnének az emberi fejvadászokkal szemben. Itt kellugyanakkor megjegyezni, hogy Tarinban működik egyEmbervadász család, akik az Északi Szövetségnek tartoz-nak szolgálataikkal, s a kitagadott klánok szövetsége, aGááb néhány elkeseredett törpéje is kapott fejvadász ki-képzést, ám ha ők előbukkanak a játékban, csakis mint NJK k tehetik azt!Yneven egyre gyakrabban tűnnek fel a régi hagyo-mányokat nem tisztelő, a szabályokat felrúgó, istentagadótörpék is. Ha egy romlottabb szekta befolyása alá kerülnek,még akár boszorkánymesterré is válhatnak. Igaz erre job- bára csak Abasziszban, esetleg a Városállamokban kerül-het sor, lévén, hogy a boszorkánymesterek őshazája, Toronki nem állhatja a törpéket, s nem tűri meg őket határain belül.Az ilyen karakterek Homálytestvére (azaz a ros-szabbik énje), akiről a későbbiekben lesz szó, már teljesenuralja a törpét, akár teljesen el is torzíthatja a jellemét. Nem kell ehhez feltétlenül boszorkánymesternek lenni; aHolytestr elleni harcban rki elbukhat. Ígylehetséges, hogy esetenként velejéig romlott törpék is fel- bukkanhatnak. Ha a törpe kalandozó ritka jelenség, akkor afent említett torz lelkületű karakter már-már fehér holló.A Tarinból a felszínre érkezett kalandozót számoskényelmetlenség várja, mihelyt elindul a maga választottaúton. Nem is sejti még, hogy az igazi nehézségek még csak ezután következnek. Ha azelőtt nem sokat járt a felszínen bizony kellemetlenségei adódhatnak. Nemcsak az idegenvilág, az ismeretlen faj egyedei várnak rá. Gyakorta mégaz egyszerű napsütés is zavaró lehet. Fehér bőrük könnyenleég, felhólyagosodik, s ha csak nincsenek kellő tapaszta-lataik, bizony egy hirtelen zápor is kifoghat rajtuk. Deijessze őket bármennyire is a villámlás, akárhogy fájjon issajgó. vörös bőrük, az igazi próbatétel még hátra van. Azidegen világ lakói.A törpék és az emberek kapcsolata sokkal felhőtle-nebb, mint az elfek és a fiatal faj viszonya. Talán azért,mert a törpéket nem lengi körül a titokzatosság fátyla, mi-ként az elfeket, akik meglehet szándékosan övezik magu-kat rejtélyekkel és talányokkal. Míg egy elfet vagy félelfetszinte bárhová is megy, gyanakvás fogad, addig a törpék felbukkanását inkább a kíváncsi szájtátiak hangoskodásá-ról lehet felismerni.
Embernépek és kőfiak 
Az emberek hajlamosak lekicsinylően beszélni atörpékről. Csupán azért, mert magasabbak, gyakorta úgy isgondolják mindenben a kőfiak fölé tudnak kerülni. különö-sen igaz ez a Ouiron-tenger partvidékének lakóira, s a ten-gerpart és a Sheral között húzódó hatalmas területekenélőlcre, ám a kontinens nyugati részein élők sem tudnak sokkal többet róluk. Történeteik nevetséges, garasoskodófigurákról mesélnek,. pöttöm emberkékről akik csak a ma-guk szenvedélyének élnek. Mondják mindezt annak da-cára, hogy a Doardon hegység elkopott lankáin - kicsinyhíján a szomszédságukban - szép számmal élnek a Kőatyafiai és lányai. A legrosszabra kell felkészülni hát annak, akirpe re erre a vikre ved. Meg nem érst,furcsálkozást tapasztal majd amerre jár, s meggyűlik a bajaa háta mögött sutyorgókkal is. Nincs szörnyűbb pedig an-nál, amikor a tudatlanok cirkuszi mutatvánnyá akarják ala-csonyítani Tarin hőseit. A törpéket semmibe venni pedigveszélyes dolog. Hallgatag, a külvilággal szemben bizal-matlan alakok, akik csendben vannak, ha sértegetik őket,
 
de az első adandó alkalommal visszavágnak a meggondo-latlan szavakért. Ki tettel, ki szóval, vérmérséklete szerint.Az Északi Szövetség országaiban némileg másszemmel néznek már a kő fiaira. Számos esetben bizonyí-tották rátermettségüket, utánozhatatlan találékonyságukat, bátorságukat. Talán még e hatalmas kiterjedésű államrend-szerben is nehezen találni olyanokat, akik ne hallottak volna a tarini csatabárdok dicső daláról. Épületeik hírétmesszire viszik az utazók, csakúgy szorgos munkáskezeidicséretét. Ynev számos pontjára eljuttaták már a tarinikézművesek remekeit a Felszíni népek kereskedői, s bár-hova is kerültek, állták a sarat az ellenfelek portékájávalszemben.Ha pedig létezik olyan hely, ahol valódi megrökö-nyödéssel fogadják, ha egy törpe felbukkan, akkor az két-ség kívül a Délvidék. A helybeliek jórésze el sem tudjaképzelni, hogy nem valamely torzszülöttet lát, a természetotromba tréfáját, ki másra sem jó, mint, hogy a rosszérzé-sűek otromba vicceit fel sem véve, mosolyogva vállalja adurva élcek céltáblájának szerepét:Tény, hogy a törpék nehezen kötnek barátságot, s afelületes kapcsolatnál komolyabb ismeretségbe nem igen bonyolódnak. Ám ha látják, hogy a kapkodó, meggondo-latlan és önző faj - az embernépek - valamely tagja elis-meri képességeiket, megbecsüléssel és nyíltan beszél va-lamely tarini-ról, ne adj isten kalapot emelve tiszteleg egytestvérük előtt, ha nem is mutatják ki azonnal, de megnyíl-nak az illető irányában.Azok a kőfiak, akik nem túl rég óta járják a felszínvilágát, nemigen tudnak mit kezdeni az emberek heveskitöréseivel, látványos jeleneteikkel és hirtelen érzelmiváltásaikkal. Nem : mintha ők maguk érzéketlenek lenné-nek, de túl gyors nekik a mód, ahogy az utódfajok az éle-tüket rendezni igyekeznek. Nem csoda, hogy többnyire za-varban vannak ha több ember van körülöttük, mert gyak-ran nem, vagy helytelenül tudják csak értelmezni a szá-mukra idegen gondolkodásmód diktálta eseményeket. Erreegyéniségüktől Függően reagálnak, bár valós érzelmeiket alegritkább esetekben mutatják ki az emberek előtt. Hamégis így tennének az illető biztos lehet benne, hogy atörpe tökéletesen a bizalmába avatta, ám tisztában kell len-nie avval is, hogy nagy felelőtlenség lenne, ha vesznihagyná az egyszeri lehetőséget, amit egy törpe igaz barát-sága jelent.
A törpék képességeiről
A valamennyire is világlátott törpe ha lassan is, dehelyre tudja illeszteni ennek a zűrzavaros világnak a da-rabkáit. Annál gyorsabban, minél több időt töltött a felszí-nen. Nem hisz el bármit, csak azért, mert azt egy másik törpétől hallotta. Egy tarini polgár bizonnyal felülne bár-milyen átlátszó hazugságnak, ha azt egy törpe mondjaneki. A felszínt járók azonban ismerik már annyira a nap-fény és éjszaka ritmusában élőket, hogy tudják, itt csak nyomai vannak az olyasfajta becsületnek és önzetlenség-nek, amilyet Tarinban ismernek. Mind több időt töltenek közöttünk, annál inkább gyanakvók és bizalmatlanok lesz-nek, nem ritka, hogy megundorodva a hőn vágyott fel-színtől, visszatérnek a föld alá. Ha pedig mégis maradnak, biztosak lehetünk benne, hogy , immár tökéletesebben át-látják viseltes dolgainkat, akár mi magunk. Ha egy feszte-lenül szórakozó, magabiztos törpével találkozunk, lefo-gadhatjuk, hogy legalább száz esztendeje él közöttünk; s jobban tesszük, ha tőle kérünk tanácsot ügyes-bajos dol-gaink megoldására. Mindaz, amit a különböző körülmé-nyek között felcsepereelfekkel kapcsolatban lejegyez-tünk (A hosszá élettartam és az Emberismeret valamint aHelyismeret képzettségek összefüggéséről), itt is érvényes.
Különleges képességeik 
• Rendelkeznek infralátással, mely vaksötétben is30 lépésnyi látótávolságot biztosít számukra. .• Időérzékük kiváló, a föld alatt, teljes sötétben istisztában vannak vele, milyen napszak van éppen.• A föld alatt - barlangrendszerben, kiépített pincék- ben és labirintusokban is (2 lépés eltéréssel) meg tudják mondani, hogy milyen mélygben járnak. Ugyancsak tisztán érzik azt, hogy az út, amelyen haladnak, lejt vagyemelkedik, sőt jó közelítéssel megmondják a lejtés vagyemelkedés fokmértékét is.Képesek (plusz-minusz 5 év eltéréssel) megmon-dani egy építményről, hogy mikor építették.
A törpék különleges tetoválásai
A rendl sokspet mutarzs- ésklántetoválások mellett, időről időre feltűnik egy-egy kü-lönös, a többitől eltérő rajzolat is: A Tetoválóemberek ön-magukban képtelenek lennének elkészíteni őket, hiszen azesetek többségében csak a mintát rajzolják fel a tradíciók szigorú előírásai alapján. Hogy a rajz képes legyen mana befogadására, ahhoz a, szertartásra felügyelnie kell a tör- pék egy papjának, aki egy 25 Mp-ot igénylő, különlegesÁldás varázslattal átlényegíti a rajzolatot, s alkalmassá te-szi mágikus energia tárolására. A felhasználás módjátmindig a rajzolat alakja határozza meg. Az Áldás kizárólaga rajzra vonatkozik, más hatása nem érvényesül. Az ilyen jellegű tetoválásokat nem készítik akárkinek. Ki kell ér-demelni. A klán bármelyik tagja jogosult arra - elviekben -,hogy ilyen mágikus rajz birtokosa lehessen. Csupánegyetlen olyan tettet kell végrehajtania,ami feljogosítjaarra, hogy a klántanács méltónak találja a tetoválás viselé-sére. Az ilyen tetteknek mindeniképpen döntő kihatássalkell lennie mind az egyén, mind a klán további életére.Egy veszélyes hegymélyi szörny elejtése, új, gazdag telér felfedezése, barlangi búvópatak fenyegető áradásának el-hárítása, stb. mind-mind ilyen tettnek minősül. Cseppetsem könnyű feladatok, de a tetoválások sem hétköznapiak.A rajzolatba zárt energiát többféleképpen lehethasznosítani; de irányát mindenképpen a rajz határozzameg. Vannak olyanok, amelyek valamilyen fenyegető tá-madás bekövetkeztével elevenednek meg, másokat a raj-zolat viselője aktiválhat. A hatás elmúltával a tetoválásenergiái elszállnak, s azokat csakis az Áldást adó pap is-tene töltheti fel ismét, bizonyos áldozatok bemutatása után.Tehát a rajzolat amolyan jelekkel felrótt Nyitó Szó, amelyaz adott isten síkjára szolgál, s az áldozat elfogadása utánismételten feltölti azt energiával. Az áldozatok nem hét-köznapi értelemben értendők. A tetoválás tulajdonosának önmaga elé kell kitűznie, egy számára közel lehetetlen, ámistenének igen fontos célt. Ilyenek lehetnek: egy ork törzskifürkészése, hosszú zarándoklat egy szent helyre, életve-
 
szélyes tárnák felkutatása, magányos böjtölés a városok legkülső járataiban. A felszínen élők között: ellenségescsoportok, népek szállásterületeinek felderítése, valami-lyen gazdag zsákmány, tus, stb. megszerzése, a.közösséget fenyegető végveszély elhárítása, egyszóval bármi, ami kellő kihívást jelent a törpének. Ők maguk Útvagy sorsrajzoknak nevezik ezeket a tetoválásokat, merthiszik, hogy általa istenük közbenjárásával tesznek mindnagyobb lépteket önmaguk, istenük, végzetük megismeré-sére. Nem választhatnak könnyen elérhető, semmilyen erő-feszítést nem követelő célokat. Nem tehetik meg. Rajzo-latuk fennen hirdeti kiválasztott voltukat, nem elégedhet-nek meg egyszerű feladatokkal, s a tetoválás is akkor leszismét eleven, ha az isten is elfogadta a verejtékkel hozottáldozatot.A tetoválások hatásaikban sokfélék lehetnek:• Villámoktól óvó - 3 E s villámot egyszer elnyel.Önállóan működik.• Asztrál v Mentálmágiától óvó -. Mágiaellenállásraegy alkalommal + 15-öt ad. Önállóan működik.• Mérgektől óvó - 7. szintű mérgekig egy alkalom-mal mindent elnyel. Önállóan működik..• Tűztől óvó - SE erejű tűztől egy alkalommal a tűzidőtartatnáig megvéd. Önállóan működik.• Ultralátás - Egy alkalommal 10 percig és 50 m tá-volságig hat. Parancsszóra aktiválódik:• Csendteremtés - Egy alkalommal 10 percig önma-gára és 5 m sugarú körben hat. Parancsszóra aktiválódik.Ezek alapján a KM-ek bármennyit készíthetnek.Fontos, hogy játékos karakternek ki kell érdemelnie, (játék és küzdelem nélkül nem szerezhetnek) s a rajzolatnak csakúgy, mint a későbbi áldozatok jellegének, igazodniakell a végrehajtott tetthez, ugyanakkor meghatározhatják a játékos Sorsát is.Vannak hasonló elven működő„ ám elhasználásuk után önmaguktól energiával feltöltődő tetoválások is. Az'adott isten akkor részesíti ilyen kegyben hívét, ha ő a sors-rajz kiérdemlésekor súlyosan megsebesült. Megnyomoro-dott, elveszítette valamelyik végtagját; a látását, esetleg azegyik szemét; stb. Ezek a tetoválások hatásaikban hasonló jellegűek lehetnek, ám a bennük foglalt energia elhaszná-lása után 1k6 nap alatt újra feltöltődnek.
Az ősök szellemei
A Lélekhívók, által végrehajtott Szellemrituálé se-gítséget nyújthat valamely család tagjainak, hogy a mágia-használón keresztül kapcsolatot keressenek egy ősükkel aRóinnon., ezen a misztikus síkon, a lét és nemlét határán.Amennyiben a megidézett még itt tartózkodik, kedve sze-rint segítségére lehet az őt háborgatóknak. Ha valóban vér szerinti őse az őt felébresztőknek, nagy valószínűséggel asegítségükre lesz (80%), míg az ellenkező esetben jó esélyvan arra, hogy feldühödik = mivel a Léleklátó hívásának mindenképpen engedelmeskednie, és mozdulnia kell -, snem nyilatkozik vagy rossz tanácsot ad (65%).Azonban még ha jo szándék vezeti is ennek a szel-lemsíknak a lakóit, előfordulhat, hogy üzenetüket rosszulértelmezik. Á holtak gondolatai nem minden esetben kö-zérthetőek Nem egy szerencsétlen tébolyodott már bele,abba hogy megkísérelte kihallgatni a szellemvilágot.Amennyiben sikerül egy hőst rávenni, hogy legyenegy épület; híd, stb védőszelleme, a Lélekhívó egy előreelkészített rajzolatba zárja a megidézettet, melyet a kérdé-ses helyre kell felrónia.Az ilyen házakat; egyéb épületeket, barlangokat vé-delmező szellemek, mindenben a léleknél leírtak szerinttevékenykedhetnek. Ennek megfelelően pszit anyagi testnélkül is képesek alkalmazni, ha pedig testet öltenek - azaz beköltöznék valakibe - minden eddigi képességüket (va-rázslás, stb.) érvényesíthetik. Soha nem oroznak el ~ azon- ban élőlényektől testeket; mindez tökéletesen távol áll azígy megidézhető lelkektől. Arra viszont van példa, hogymegjelenésük után, az esetenként nekik felkínált holttes-tekbe beköltözzenek; ám erre csak a nagyobb hatalmúszellemek képesek.A másik módszer, az, amelyik a jel sérüléséig képesaz adott helyhez kötni- a szellemet, bármelyikük számáraelérhető, csupán a Lélekhívó szólítására kell válaszolniuk.Annak a mágiának az időtartama, amely időlegesen testhez juttatja a néhai hős lelkét, azonban csak a hős egykori Tsz-ének megfelelő számú óráig tart, s emellett különleges ál-dozatokat is igényel. Amennyiben a család, klán, stb. vala-melyik tagja feláldozza magát, s a testét felajánlja a szel-lemnek, az erő ráfordítása nélkül elfoglalhatja azt a nekirendelt időre, s szabadon rendelkezhet egykori hatalmával.Érthető, hogy az áldozatnak ezt a formáját csupán a legki-látástalanabb helyzetekben használják. Olyan testekbe,melyek nem önnt adk oda magukat, ptelenek  beköltözni.
A Homálytestvér
Minden törpe lelkének sötétebbik fele, a mindenki- ben ott lapuló gonosz, a kísértések, hazugságok és álnok gondolatok szülőatyja. Lényegét a számok nyelvére lefor-dítani igen nehéz, ám némi szerepjátékkal még ő is meg-idézhető.Az a játékos, aki törpe karakterrel kíván indulni,először is döntse el, figyelembe kívánja e venni a Ho-málytestvére létezését. (Szerencsésebb dolog vállalni a.rossz oldalunkat is, nemcsak az élvezetesebb szórakozáskedvéért, hanem azokból is, mert amennyiben megkímél- jük magunkat az evvel járó hercehurcától, a törpék gon-dolkodásának egy sarkallatos pontját hagyjuk figyelmenkívül.)Holytestre mindenkinek van. g BulRuurignak is. Ő a csatabárdjába kovácsolta, ám ő, mivel aKőatya nem volt hajlandó használni megszökött; s azótaszabadon jár. Ő Sugró, a Gonosz.A Homálytestvértől csak annak van igazából félni-valója, akinek alacsony az Akaratereje. Ha ez az értéke 14alatt van, a karakter folyamatos küzdelemre kényszerül a benne lakozóval, aki a könnyebb út felé, a sötétbe csalo-gatja. Nem kell lépten nyomon képességpróbát tennie,elég, ha eldönti ellenáll-e a csábításnak. A KM-re hárul aza hálátlan feladat, hogy minél csábosabb ígéretekkel, ha-zugságokkal rukkoljon elő, amelyekkel megpróbálhatjaletéríteni a. választott útról játékosát. ,Ha valaki behódol a Homálytestvérének - nagy szé-gyen ez a törpék népére -nézve -, egyszerűen csak kövessefigyelemmel, mit is súgdos a fülébe az a bizonyos kisör-dög. Nem kell feltétlenül alacsony Akaraterővel rendel-

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Gábor Mucsina liked this
bagolyember liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->