Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
09 - A Farkas-szellem Gyermekei (J

09 - A Farkas-szellem Gyermekei (J

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 667|Likes:
Published by _zso2

More info:

Published by: _zso2 on Jul 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/27/2010

pdf

text

original

 
Játéktechnikai megjegyzések 
Időről időre előfordul, hogy Ynev valamely zugábanegy ork a balszerencse vagy éppen a kíváncsiság ösztökélé-sére elhagyja a biztonságot nyújtó törzsközösséget, s egy-maga kísérti meg a szerencséjét. Ha életben akar maradni, bizony kénytelen lesz megalkudni a Sorssal; bíznia kell benne, hogy a mindenünnen felé áradó gyűlölködés és meg-vetés ellenére is elboldogul majd. Az ork, ha nem is gyá-moltalan, de bizonytalan egymagában, s ezért szükség ese-tén akár az elvei egy részét is feladja, csak hogy társakraleljen.Kevés egyéb megoldás kínálkozik számára. Vagy el-fogadatja magát másokkal és bebizonyítja nekik, hogy méltóa belé helyezett bizalomra, vagy előbb-utóbb elsodorja azellenséges világ. Ez remek kihívást jelenthet minden olyanszerepjátékos számára, aki rászánja magát, hogy ebből agyakran félreismert, előítéletekkel sújtott fajból választ ka-raktert.Talán említeni sem kell, mennyire fontos a megfele-lően kidolgozott előtörténet, amely magyarázatot ad azYneven kalandozó orkok motivációira, megvilágítja amúltukat és esetleg olyan szálakat is felfed, amelyek első pillantásra nem láthatóak.A törzse szállásterületén kívül eső világban az orknak minden erejére és ravaszságára szüksége van, ha meg akarjaélni a másnapot. Erős fizikuma és farkasokkal rokon szívós-sága mellett más tulajdonságainak is nagy hasznát vehetiebben a nehéz feladatban.
Az orkok különleges képességei:
• rendelkeznek infralátással, amely vaksötétben is 50lépés látótávolságot jelent.a ld alatt, - barlangrendszerekben, kiépített pincékben és labirintusokban is 2 lépés eltéréssel meg tudják mondani, milyen mélységben járnak. Ugyancsak tisztán ér-zik, hogy az út, amelyen haladnak, lejt vagy emelkedik, sőt jó közelítéssel megmondják a lejtés vagy emelkedés szögétis.szaglásuk igen kifinomult: nyolcszor jobb, mint azembereké, így tájékozódni is kitűnően tudnak ez alapján.Számokban kifejezve:2 óránál frissebb nyomot 100% eséllyel képesek kö-vetni4 óránál régebbi nyomot 80% eséllyel követnek 8 óránál frissebb nyomot 50%-ban követnek 12 óránál frissebbet 35% eséllyel követnek 24 óránál nem régebbit 25% eséllyel követnek.Egy napnál régebbi nyomokat 5%-ban követnek. Afenti esélyekre óránként kell dobni, s amennyiben a száza-léknál kisebb a dobás eredménye, az ork képes követni anyomot. Ha több, úgy elveszítette, .de -10-es módosítóvalújra próbálkozhat, egészen addig, míg meg nem leli a nyo-mot, vagy esélye nullára nem csökken.
Az orkok a következő kasztok közülválaszthatnak:
• Harcos• Énekmondó (harcos alkaszt)• Gladiátor (nagyon ritkán)• Tolvaj• Pap (csak spec. alkaszt: ork sámán)• Boszorkánymester (csak spec. alkaszt: ork vajákos)Az ork harcosok, gladiátorok és tolvajok az adott fő-kaszt meghatározta szabályok szerint vehetnek részt a játék- ban. Az énekmondók és a sámánok azonban több pontoneltérnek főkasztjuk másfajú tagjaitól, ezért velük külön fog-lalkozunk. A vajákosok sikeres beillesztéséhez ezenkívül,tisztában kell lennünk a következő megkötésekkel:Ezek az orkok valahol Abasziszban vagy Toron ha-tárvidékén ismerkedtek meg a boszorkánymesteri mágiaalapfogásaival. Noha a fajtájukbéliekhez képest kivételeselmék némelyikük még a pszi egyszerűbb fogásait is elsajá-títhatja -, mégis csupán a boszorkánymesterek egyszerűbbmágiaformáinak végrehajtására képesek. A tapasztalati útonmegtanulható varázslatokat több-kevesebb `elsajátíthatják ugyan, de a bonyolultabb rituálék és igék meghaladják ere- jüket. A mágikus mérgek világában viszonylag otthonosanmozognak, s jó ismerői a természet e téren adta lehetősége-inek is. A pallérozott elme hiányát nyers erówel és brutali-tással pótolják, s csak ritkán hatja meg őket bárki, akinél na-gyobbat ütnek. Mana-pontjaik száma első szinten 6s későbbminden szintlépéskor 3-mal növekszik. Amennyiben Tp-bólakarnak Mp- hoz jutni, minden egyes pontért 200 Tp-t kelláldozniuk. Harcértékeik ugyanakkor nem a varázsló,. hanema pap főkaszt vonatkozó tárgyú táblázatai alapján számítan-dók; nem ijednek meg a saját árnyékuktól, és sokkal gya-korlottabban forgatják a fegyvert, mint az emberlakta orszá-gok boszorkánymesterei. .Az ork kasztú karakterek képességei a kidobást kö-vetően, faji módosítóiknak megfelelően, a következőképpenmódosulnak:Erő +3Állóképesség +3Egészség +2Intelligencia -3Asztrál -4Szépség -3További megkötést jelent az ork fajúak számára, hogysemmilyen kombinációban nem választhatnak Élet jellemet.
Az orkok és a pszi
Az orkok szinte teljesen érzéktelenek a szellem tu-dományára. Az ork harcosok; gladiátorok, tolvajok és
 
énekmondók közül csak az képezheti magát ezena téren,akinek az Intelligenciája legalább 15, az Asztrálja legalább14, az Akaratereje pedig legalább 12. (Ilyen magas értékek-kel a teljes ork népességnek mintegy 0.015 %-a rendelke-zik.) Ők elsajátíthatják a pyarroni módszer alapfokát, ennéltöbbet azonban semmiképpen. Az ork sámánok és vajákosok szintén megtanulhatják a pyarroni metódus alapfokát, hamegfelelnek az általános követelményeknek (legalább 12-esIntelligencia, Asztrál és Akaraterő), tovább azonban ők semfejlődhetnek: A pyarroni módszer mesterfokát kizárólagOothr sámánjai sajátíthatják el. Kasztjától függetlenülegyetlen ork karakter sem kapja meg automatikusan a pszi-tudományokat; szabad rendelkezéKépzettségi-pontjainkell megvásárolnia őket, a pyarroni alapfok 40 Kp-be, amesterfok 100 Kp-be kerül. Ynev eddigi történetében egyet-len olyan ork született, aki képes volt a pyarroni mesterfok-nál magasabb szinten uralni az elme tudományát; a crantaimódszert használta, ami leginkább a kyr metódussal roko-nítható. Ez az ork a Falánk Ughjorbagan volt, aki ma a dé-moni síkok egyik uralkodó fejedelme.
Ork énekmondó
Az énekmondók kitüntetett szerepet játszanak az ork társadalomban: ők emlékeznek az ősökre, ők őrködnek a ha-gyományok: fölött, ők a törzs múltjának letéteményesei.Mivel az orkok számára létkérdés a történelmi identitástudatmegőrzése, írásbeliségük viszont nincsen, az énekmondók  jelentősége felbecsülhetetlen. Akad közöttük, aki két-há-romszázezer verssort is az emlékezetébe vésett, ~ szükségesetén fejből elő tud adni bármely régi legendát, ezredéveshőséneket. Ezenkívül az énekmondók feladatai közé tartozik az is, hogy példát mutassanak hősiességből: nem véletlen,hogy közülük kerülnek ki az orkok legfélelmetesebb harco-sai. Lelkesítő dalokkal az ajkukon gázolnak a kézitusa for-gatagába, s az orkok vak elszántsággal követik öket, ijesztőőrjöngésbe lovallva. magukat.Mint a fentebbiekből látszik, az ork énekmondóegyáltalán nem hasonlítanak a bárdokra; lényegében véveízig-vérig harcosok ők, akik ismerik a hang- és a dalmágia.néhány hathatós fogását. A halált nem félik; a fájdalommalnem törődnek; mindig szemtől szembe küzdenek, sohasemfolyamodnak aljas cselvetésekhez. Nyoma sincs bennük aköltő-bárdok kifinomultságának; brutálisak és erőszakosak,harcban nem kérnek s nem adnak kegyelmet. Elvárják tőlük,hogy személyükben testesítsék meg az egész orkság ideál- jait; s ők meg is felelnek ennek a várakozásnak, különbennem sokáig maradnának életben. Noha a megkötéseik szá-mos helyzetben hátráltatják, a képzettségeinek köszönhetőenaz énekmondó mégis szinte minden területen kibontakoztat-hatja ' képességeit. Á hagyományos bárdok afféle ezermes-terek: mindenhez értenek egy kicsit, s a legszorultabb hely-zetből is ki tudják menteni magukat valamiféle trükkel vagycselfogással. Az ork énekmondóktól azonban mi sem áll tá-volabb, mint az ilyesfajta alakoskodás. A káprázat, a csábí-tás, az ábrándszövés nem az ő kenyerük; képzettségeik semezeket a célokat szolgálják.Az énekmondó elsődleges képzettségei első szinten:3 Fegyverhasználat3.fo2 Nyelvtudás(3,3)Legendaismeret3.fok*Törnelemismeret3.fok*Törzsi etikett3.foÉneklés (férfiaknál)/3.foZenélés (nőknél):Ökölharc2.foMax. elsődlegesképzettség15Max. képzettség30Kp alap6Kp/szint7Tp/Kp :15*Csak ork legenda vagy történelemOrk énekmondó, karakteralkotás:Erők10+8+kfKÉ alap9Állóképességk10+8+kfTÉ alap20Gyorsaság3k6(x2)VÉ alap75Ügyesség2k6+6CÉ alap0Egészség2k6+6HM/szint10(4,2)Szépség3k6Kp alap6Intelligenciak6+ 12Kp/szint7Akaraterő3k6(x2)Ép alap6Asztrál2k6+6Fp alap7Érzékelésk6+ I2Fp/szintk6+4Ork énekmondó, Tapasztalati pont átváltás:Kp/Tp15HM/Tp20Mp/Tp200ΨplTp-
Az énekmondók különleges képességei
Az énekmondókat - bár, mint fentebb említettük,alattomos trükköket sohasem használnak a küzdelemben -egyedülállóan veszedelmes harcossá teszi az orkok körébenszokatlanul magas intelligenciájuk. Ennek köszönhetik aztis, hogy - noha igen korlátozott mértékben - értenek a klas-szikus bárdmágia forgatásához. Az énekmondók mindenszinten annyi Mp-t kapnak, amennyi az Intelligenciájuk 1 0fölötti része (azaz 1-5 pontot). Manájukat - a bárdokkalellentétben - ők nem a csillagok összhangzatából merítik. Haföl akarják frissíteni varázserejüket, Éjközép idején elő kelladniuk szent dobjaikon az Ősök Dalát. Ez a dal kívülálló fülszámára leginkább egyfajta panaszos, elnyújtott farkasüvöl-tésre emlékeztet. A hangszeres kíséretet az énekmondó szentdobjai szolgáltatják; ezeket a dobokat vérrel kevert agyagbólégetik, s mindegyiket más-más értelmes lény bőrével vonják  be. Gro-Ugonban vérfagyasztó élmény Éjközép perceiben aszabad ég alatt tartózkodni; ork énekmondók százainak avonítása szárnyal kísértetiesen a vaksötét égbolt felé, kárho-zott lelkek siráma gyanánt. Civilizált vidékeken az ének-mondóknak általában nehézségeket okoz ennek a szertartás-nak az elvégzése, mivel óhatatlanul magukra terelik vele afigyelmet.Az ork énekmondók varázstudománya erősen behatá-rolt. A bárdmágiának egy-két elemét ismerik csupán, főleg
 
azokat, melyeknek segítségével közvetlenül kárt lehet tennimás élőlényekben. Mindazonáltal van néhány egyedi va-rázslatuk, amiket rajtuk kívül senki más nem ismer; megta-nulásukkal az embernépeknek több bárdja is megpróbálko-zott már, ám valamennyien beleőrültek.Ha az énekmondó a megszerzett tapasztalati pontjaitakarja mana-pontokká alakítani, akkor egy Mp-ért 200 Tptkell áldoznia.
Az énekmondó fegyvertára
Az ork énekmondók - a hagyományos bárdoktól elté-rően nincsenek korlátozva fegyverzet és vértezet tekinteté- ben. E szabály alól egyetlen kivétel van: lőfegyvert (parit-tya, dárda, íj) sohasem, használnak, legfeljebb lándzsájukatvagy baltájukat vágják az ellenfélhez. Kimondottan kedvelik viszont a nehézvértezetet és a minél súlyosabb, ijesztőbb ké-zifegyvereket, mint amilyen a lángolt pallos vagy a kétfejűcsatabárd. Bármilyen furcsának tűnik is első hallásra, vol-taképpen az énekmondók az orkok lovagi kasztja.
Harcérték 
.4z ork törzsekben mindenki elsősorban harcos; eszabály alól nem kivételek az énekmondók sem. Harcérté-keik - melyek a sarcos kasztba tartozó orkokéval vetekednek - elsősorban ezt a tényt tükrözik. KÉ alapjuk 9, TÉ alapjuk 20, VÉ alapjuk 75; ezen kívül minden szintlépéskor kapnak 10 Harcérték módosítót, amelyből 4-et a TÉ-jük, míg 2-t aVÉ-jük fejlesztésére kötelesek fordítani. A fennmaradó mó-dosítókkal szabadon rendelkeznek. Ahhoz, hogy valamelyik harcértéküket eggyel megnövelhessék, 20 Tp-t kell áldoz-niuk.
Életerő és Fájdalomtűrés
Az énekmondók szívós és konok fajhoz tartoznak,eső vagy szél számukra egyre megy, a fájdalmat - büszke-ségből - fel sem veszik. Ezt tükrözik az alábbi értékek is. Épalapjuk 6 (ehhez hozzáadhatják Egészségük 10 feletti ré-szét), Fp alapjuk pedig 7 (amihez hozzáadhatják Akaratere- jük és Állóképességük 10 feletti hányadát). Minden továbbiszinten (az elsőn is) k6+4 Fp-t kapnak.Az énekmondók választható elsődlegesképzettségeinek listája:3 FegyverhasználatLegendaismeret*Törzsi etikettZenélés (nőknél)MászásUgrásÖkölharcHarci lázNehézvért -viseletKínokozásErdőjárás2 nyelvtudásTörténelemismeret*Éneklés (férfiaknál)HelyismeretEsésFutásBirkózásVallásismeret**FegyverismeretPusztításVadászat/halászat*Csak ork legenda vagy történelem**Csak ork hitvilágAz énekmondók tiltott képzettségeinek listája:Ősi nyelvismereteÉlettanRúnamágiaHajózásHamisításAlkímiaMágiahasználatDgakőmágiaMechanikaSzexuális kultúraAz ork énekmondók a törpék harcosaival megegyezőmódon lépnek szintet.
Ork sámán
A sámánok az orkok világának papjai, még akkor is,ha e megállapítás hallatán mindkét tábor élénk tiltakozásbakezdene. Ők tartják a kapcsolatot a törzsek és az általuk is-tenként imádott héroszok között, akikkel nem csupán a hit,hanem a vér misztikus köteléke is egybefűzi őket. Vala-mennyien egyenesági leszármazottai az általuk tisztelt hős-nek. Ez lehet a magyarázata annak, hogy hatalommal bírnak a szakrális mágia bizonyos formái felett, s ehhez halhatat-lanná magasztosult őseiktől nyerik az erőt.A közösségben betöltött szerepüket jórészt az hatá-rozza meg, hogy milyen feltételekkel, milyen célra kapják hatalmukat. Tevékenységük kiterjed az orkok életének leg-fontosabb területeire, ami alatt nemcsak a különféle szertar-tások és rítusok elvégzése értendő; jelen vannak mindenolyan eseménynél, amely kihatással lehet a törzs életére, sezen keresztül hérosz-ősükre. Mindannyian harciasak és büszkék, gyakran el is vakítja őket rendkívüli fontosságuk tudata. Szavuknak döntő súlya, cselekedeteiknek példamu-tató ereje van. Nem csekély szerepet játszanak abban, hogynépük nem roggyan össze lelkük halandóságának nyomasztóterhe alatt bár az elsődleges érdem természetesen ősatyáiké,akik foggal-körömmel verekedték ki maguknak az örökkétartó életet.Az ork sámán elsődleges képzettségei első szinten:2 Fegyverhasználat2.foVallásismeret (Csak ork hitvilág)3.fok Méregkeverés/semlegesítés2.foHelyismeret3.foHerbalizmus3.foÖkölharc3.foMax. elsődlegesképzettség12Max. képzettség25Kp alap6Kp/szint7Tp/Kp12Ork sámán, karakteralkotás:Erő2k6+6Álpességk10+8+kf Gyorsaság .3k6Ügyesség3k6(2x)Egészségk10+8Szépség3k6Intelligencia2k6+6

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->