Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Notes sobre la creació d'una col·lecció de gènere negre i policíac a la Biblioteca la Bòbila de l’Hospitalet

Notes sobre la creació d'una col·lecció de gènere negre i policíac a la Biblioteca la Bòbila de l’Hospitalet

Ratings: (0)|Views: 176|Likes:
Article publicat a la revista Item, núm. 57 (2013)
Article publicat a la revista Item, núm. 57 (2013)

More info:

Published by: Biblioteca la Bòbila on Oct 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2014

pdf

text

original

 
158
Notes sobre la creació d'una col·leccióde gènere negre i policíac a la Bibliotecala Bòbila de l’Hospitalet
Jordi Canal
Biblioteca la Bòbila. Biblioteques de l'Hospitalet
canalaj@diba.cat 
Resum:
Aquest article recull l'experiència de la creació d'un ons especial dedicat al gènere negre i policíac a la Biblioteca la Bòbila,de la xarxa municipal Biblioteques de l'Hospitalet. Descriu els actors que es van tenir en compte, la denició de les sevesseccions i les eines usades per diondre'l, així com algunes conseqüències que se'n deriven.
Paraules clau:
biblioteca pública, ons especial, gènere negre i policíac, Biblioteques de l'Hospitalet, col·lecció
COBDC/Item 57/2013/p. 157-166
 
159
Notas sobre la creación de una colección de género negro y policiaco en la Biblioteca la Bòbilade l'Hospitalet
Resumen:
Este artículo recoge la experiencia de la creación de un ondo especial dedicado al género negro y policiaco en la Bibliotecala Bòbila, de la red municipal Bibliotecas de l'Hospitalet. Describe los actores que se tuvieron en cuenta, la denición desus secciones y las herramientas usadas para diundirlo, así como algunas consecuencias derivadas.
Palabras clave:
biblioteca pública, ondo especial, género negro y policiaco, Bibliotecas de l'Hospitalet, colección
Notes about the creation o a crime fction collection in La Bòbila Library o l'Hospitalet
Abstract:
This article gathers the experience o the creation o a special collection o crime ction in La Bòbila Library belonged to thel’Hospitalet Libraries Network. It describes the actors which were taken into account, the denition o its sections and thetools used or its diusion, as well as some consequences that can be extracted rom the experience.
Keywords:
public library, special collection, crime ction, l'Hospitalet Libraries, collection
Jordi Canal/Crònica proessional/p. 157-166
 
160
Introducció
L’especialització és cada vegada més necessària, ho ve-iem contínuament en el nostre entorn. Per què les biblio-teques haurien de ser dierents? La creació de ons espe-cials a les biblioteques públiques ha estat un primer intentde dierenciar-les i, a vegades, l’escletxa per on ugir delsons documentals clònics. Hipertroar una secció per do-nar millor resposta a les necessitats de l’entorn o, per quèno, per crear nous interessos on no hi eren.Amb la nalitat de omentar la lectura, es va cercar ungènere literari que sempre ha gaudit de gran acceptaciópopular i que podia ser-ne una eina ecaç. Una bibliotecaque donés servei de lectura pública a la seva àrea d'infu-ència, i que creés un ons especialitzat d'una temàtica queno es trobava en cap biblioteca del sistema bibliotecari ca-talà, que podia singularitzar-la i atraure una nova tipologiad'usuaris des de la perièria. Aquest és el repte que ensvam plantejar a la Bòbila amb la creació d’un ons especialdedicat al gènere negre i policíac, i així naixia, la primaverade 1999, al barri de Pubilla Cases de L’Hospitalet, la Biblio-teca la Bòbila, biblioteca de proximitat que orma part deBiblioteques de l’Hospitalet i de la Xarxa de BibliotequesMunicipals de la Diputació de Barcelona (XBM).Es tractava de crear una col·lecció del no-res, sense cappressupost addicional i amb la voluntat, a la llarga, de po-der donar servei, a més dels ciutadans del barri, a l’aci-onat al gènere, l’especialista i qualsevol persona que s’hiinteressés puntualment (estudiants, periodistes, investi-gadors...). Abans de posar en marxa el projecte havia visi-tat la Bilipo
1
, la biblioteca de reerència europea pel que aal gènere, per veure'n l’organització, i pensava que el onsespecial havia d’estar ormat per una col·lecció àmplia itransversal, que contemplés el gènere negre i policíac desde tots els punts de vista i en tots els suports. Una col-lecció dedicada a la diusió, que travessés la biblioteca debanda a banda: narrativa, cinema, música, assaig, còmic,premsa, etc.En principi es van seleccionar els documents del ons ini-cial de la biblioteca que eren susceptibles de ormar-nepart, i posteriorment es va er una crida a la resta de bibli-oteques de la XBM que volguessin deser-se de novel·lanegra i policíaca dels magatzems o del producte d’espor-gada de les seccions de novel·la. Ens interessava recollirla producció catalana i, sobretot, les col·leccions senyeres,com «La Cua de Palla» i «Seleccions de la Cua de Palla»d’Edicions 62 i «La Negra» de La Magrana, i també el mà-xim possible de la producció en castellà des dels anys sei-xanta. Les novetats s’anirien adquirint amb el pressupostmunicipal i amb els lots arribats de la Gerència de Serveisde Biblioteques de la Diputació de Barcelona.L’existència d’Internet va ser decisiva. Poder estar al’aguait del que es publica i es publicarà, aquí i a ora; assa-bentar-se dels autors que triomen a França, Itàlia, Alema-nya o als EUA; trobar les revistes de reerència
2
pel que aa l’assaig que es publica arreu sobre el gènere; veure ten-dències; establir contacte amb acionats o associacionsd’altres països, etc. També va ser decisiu el et que benaviat ens van sorgir aliats: l’aparició de petites editorialsindependents, allunyades de la gran concentració editorialdels anys noranta, interessades a publicar novel·la negra;la inauguració a Barcelona a nals de 2002 de Negra i Cri-minal, la primera llibreria especialitzada; el et que el 2005tingués lloc a Barcelona la celebració de la Primera TrobadaEuropea de Novel·la Negra, Homenatge a Manuel VázquezMontalbán, que a partir de l’any següent es convertí enBCNegra…, o l’actual
boom
de novel·la negra nascut arrande l’anomenat «eecte Larsson», que ha dut a centenarsde milers de lectors que potser mai no n’havien llegit, aacostar-s’hi i gaudir-ne.
1. Jordi Canal. «La Bilipo. Bibliothèque des Littératures Policières (París)»,
Educación y Biblioteca 
, 126 (2001), p. 9-11.2. Són ressenyables la canadenca
Marginalia 
dirigida per Norbert Spenher, dedicada a recollir l’assaig sobre gèneres populars (antàstic, ciència-cció,policíac, eròtic, còmic, bèlic, etc.), consultable en línia a: <http://marginalia-bulletin.blogspot.com>, i l’alemanya
Krimi Tipp 
, revista del BoKAS (
Bonner Krimi Archiv Sekundärliteratur 
), dirigida per Thomas Przybilka: <http://www.bokas.de>.
COBDC/Item 57/2013/p. 157-166

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->