P. 1
Seeds

Seeds

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 60|Likes:
Published by arulraj1971
a must read for every believer in Christ, read and comment
a must read for every believer in Christ, read and comment

More info:

Published by: arulraj1971 on Jul 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2011

pdf

text

original

 
CkR
®ûRLs...
CkR
CkR TWúXôLCWL£VjûR LiÓ,Gu CÚRVmUßìTUûPkRúTôÕ...Gu TÓdûL«u ÁÕC\dûLLs Øû[jÕ ®hPAàTYm G]dÏ...ûYLû\ LôtßùNn§ Aàl©«ÚkRÕ...
CúVÑ YkÕ ùLôi¥Úd¡\ôoGuß!
GuàûW...
CkRl ×jRLj§u B£¬VûWl Tt±V ®YWm JÚ ®ûRûVl úTôu\Õ.AÕ éª«às ×ûRÙiÓ úTô] Juß. AÕ éªdÏ ùY°úV CÚkR LôXj§pR²j§ÚkRÕ, VôÚdÏm ©WúVô_]ªu±«ÚkRÕ. B]ôp ×ûRÙiPúTôÕ; ùNjRÕ, TXu RÚYRtúLÕYôL Õ°o ®hÓ Y[W BWm©jRÕ ... úRYuRuàûPV JÚ R¬N]d LÚûY ®ûRVôL ®ûRjR úTôÕ, GÝÕ úLôûXÙmRkRôo.©RôYô¡V úRYu Ru £Úx¥l©u B§VôL CúVÑûY ùLôi¥ÚkRôo.(¿§.8:22). AYo Ru ÏUôWû]úV Ru NLX ¡¬ûVL°u ®ûRVôLETúVô¡j§ÚlTûR ®[e¡d ùLôs[ T¬ÑjRô®Vô]Yo ùY°fNm RkRôo.骫u Ø¥Ü T¬VkRm Uô\ôR úYR ©WUôQeL°p CkR ®ûRÙm Juß(B§.8:22)CkR éª ØÝYÕm EX¡u ØRp U²R]ô] BRôm ØRp, CdLôXLûP£
(Present continuous)
 
U²Ru YûW ®ûRjR ®ûRL°u ®û[fNXôp¨û\k§Úd¡u\] GuTúR ¨R¬N]m. CûR £Xo Htßd ùLôs[ô®hPôÛm,Nj§Vm ùTônVô¡ ®PôúR. AR]ôp CdLôX EXLj§p RûX®¬jRô¥dùLôi¥ÚdÏm ØRp Y¬ûN ©WfNû]LÞdÏm CkR ®ûR«p T§p CÚdLLi¥lTôL Nôj§Vm EiÓ. AlT¥l TôodÏm úTôÕ JÚ Ød¡V ©WfNû]ûVB®Vô]Yo Ñh¥d Lôi©jRôo.
 
VôÚm LY²lTôWtßd ¡PkR CkR ©WfNû]«u úUp T¥kÕd ¡PkRç£ûV Rh¥ ®hÓ AûRd ûL«p GÓjR úTôÕ...AÕ,
úRY _]eL°u ùTôÚ[ôRôWl ©WfNû]
Gu±ÚkRÕ.BiPYÚûPV ©sû[Ls ùTôÚ[ôRôWl ©WfNû]Vôp LxPlTÓYûRYôrdûL«òúP TôojÕd ùLôiúP Yk§ÚkRôÛm, AûRl Tt±V BZUô]úVôNû] GÕÜm Gu U]§p HtThP§pûX. Hù]u\ôp, AdLôXeL°pG]dÏ TQ ùSÚdL¥ HtThP§pûX. HûZLû[l TôojÕ U]§p Ïû\YôLU§l©ÓY§pûX, Guû]l Tt± ùTÚûU TôWôhÓYÕªpûX. Gu\úTô§ÛmR¬N]m CpXôR ùYtß CÚRVj§p AYoLû[l Tt±V AdLû\ GÕÜmCpXôUp CÚkRÕ.B]ôp úRYàûPV Oô]m GjRû]Vô]Õ Guß TôÚeLs! CkRR¬N] ®ûRûV SpX ¨Xj§p úTôP úYiÓm GuTRtLôL YßûU Guû]ãrkÕ YÚmT¥ ùNnRôo. R¬Ñ ¨XjûR EÝÕ ùNmûUVô]Rôd¡]ôo.YßûUûV ¾odL BiPYWôp LhPôVm Ø¥Ùm Gu\ Sm©dûL«ÚkRÕ. B]ôpN¬Vô] Y¯ ùR¬VôUp CÚkRÕ.LôXl úTôd¡p T¬ÑjRô®Vô]YWôp LôhPlThP TôûR Gu Øuú]®¬V BWm©jRÕ. GûR ®ûRd¡ú\ôúUô, AûRúV AßYûP ùNnúYôm.TQjûR ®ûRjRôp AûR AßYûP ùNnVXôm. Sm TQl ©WfNû] ¾WCkR JúW JÚ Y¯Rôu úYR YN] YôdÏRjReLÞdÏs ×ûRkÕ ¡Pd¡u\].Sm TQjûR GlT¥, GeúL, GlúTôÕ, GqY[Ü, ®ûRdLXôm GuTRtLô] JÚ
£ß Õ°
BúXôNû]Rôu CÕ. TX Õ°LsRôu ùTÚ ùYs[UôL Ø¥Ùm.EXL[ô®V úRY NûT«p CúR R¬N]m ùTt\YoLs AûR EeLÞdÏjRÚYôoLs. G]dÏ ùY°lTÓjRlThPûYLû[ UhÓm Sôu EeLÞdÏjRÚ¡ú\u. Gu B®dϬV Y[of£dÏj RdLYôß CÚd¡\Õ. RtNUVmGu ùTôÚ[ôRôW ¨ûXÙm AlT¥úV... Gu Es[ô] U²R²u Y[of£dÏjRdLYôß CÚd¡\Õ. (3 úVôYôu. 1:2)EeL[Õ NkúRLeLs - úLs®Ls - BúXôNû]Ls HúRàªÚl©uGeLÞdÏ GÝÕeLs. ùRôPo× ùLôsÞeLs.
GeLs ØLY¬:
NúLôR¬.
XRô úP®h
 ¨j§Vo CúVÑ F¯VeLs
71, úTôpPu×Wm 3-m ùRÚ,çjÕdÏ¥-628 003ùRôûXúT£: 0461-2323633 AûXúT£: 94424-66250
Email:
sovereign_jesus@sancharnet.inOur Address:
Sis. LSis. LSis. LSis. LSis. L A  A  A  A  A  THA D THA D THA D THA D THA D A  A  A  A  A  VID VID VID VID VID
SOSOSOSOSOVEREIGN JESUS MINISTRIESVEREIGN JESUS MINISTRIESVEREIGN JESUS MINISTRIESVEREIGN JESUS MINISTRIESVEREIGN JESUS MINISTRIES
71, BOULDEN PURAM THIRD STREET,TUTICORIN-628 003Ph.: 0461-2323633 / Mobile: 94424-66250
Email:
sovereign_jesus@sancharnet.in
 
®ûR
GuTÕ ùTÚdLj§tÏ AûPVô[m.
ùTÚdLm
GuTÕ JÚBºoYôRj§tÏ AûPVô[m. (B§.1:12)CkR ®ûRûV EÚYôd¡V ©RôYô¡V úRY²p CÚkÕ BWm©jRôp GpXômN¬VôL ׬VYÚm. AYo JÚYúW úRYu. ùVúLôYô GuTÕ AYÚûPVSôUm, AYo Aàl©V ÏUôW]ô¡V CúVÑ ¡±vÕúY BiPYo. CWh£lTûPVAYûW R®W úYß Y¯ úYR LhPû[L°p CpûX. AkR CúVÑ Aàl©VT¬ÑjRô®Vô]Yo NLX Nj§Vj§tÏsÞm SmûU úUÙm T¥ ùNnÕ, Ø¥®pTWúXôLm ùLôiÓ ùNpTYo. AYo ùY°lTÓj§V AkR Nj§Vj§u CWL£VmRôu
®ûR
TWúXôLj§p IÑY¬Vm EiÓ, R¬j§Wm ¡ûPVôÕ. úRYu CúVÑ®uêXUôL CkR EXLjûRÙm, A§Ûs[ Lô¬VeLû[Ùm EÚYôdÏm úTôÕTWúXôL Lô¬VeLû[Rôu ARtLôL ETúVô¡d¡\ôo. AlT¥«ÚdL AYÚûPV£Úx¥l©p R¬j§Wm ÖûZk§ÚdL NkRolTúU CpûX. B]ôp CußEXLùUeÏm RûX®¬úLôXUôL B¥dùLôi¥ÚdÏm ©WfNû]L°p R¬j§WmØu]¦Vj§p ¨tTRtÏ LôWQmRôu Gu]? IÑY¬Vm úRYàûPVRuûUL°p
(Nature of God)
Juß.C§p Ød¡VUôL úRYu
RUÕ NôVXôLÜm, RUÕ ìTj§uT¥Ùm U²Rû]EÚYôd¡]ôo. AR]ôp AkR
IÑY¬Vm
SUdÏsÞm LXk§ÚdÏmRuûUL°p Juß. R¬j§Wm úRYàûPV £jRªpûX GuT§]ôp AYÚûPV£Úx¥l©p AÕ GqY[Üm CpûX.B]ôp U²Ru R¬j§WUûPYRtÏ Gu] LôWQm? Hu SPkRÕ?GeúL RYß SPkRÕ? U²Ru R¬j§WjûR Esú[ ÖûZV ®hPÕ GlúTôÕ?
ypypypypyp
ÚkÕ GlT¥ ùY°úV YWXôm? YôdÏjRjRj§uT¥ ùNpYjûR,BºoYôReLû[ GlT¥ ÑRkR¬dLXôm? ARtÏ Sôm Gu] ùNnV úYiÓm?GûR ®ûRdL úYiÓm?T¬ÑjRô®Vô]Yo CkR ®ûRûV Gu²p ®ûRjÕ; CkR Nj§Vj§tÏs[ôLGuû] SPjR BWm©jRôo. T¬ÑjRô®Vô]YWôp A¥dL¥ ¿o TônfNlThÓ,LY²l×Pu
®ûR
Y[okRÕ... úUtLiP úLs®LÞdÏ JqùYôu\ôLT§p ®û[V BWm©jRÕ.úRYu EXLjûR Ru IÑY¬VjRôp BºoYôRUôL EÚYôd¡ ØRpU²R]ô¡V BRôØdÏ ùLôÓjRôo. ùTÚûU«]ôp TWúXôLj§p CÚkÕRs[lThÓ NôjRô]ôL Uô±V úRYçR]ô¡V í£To R¬j§W]ô]ôu. AYuRu Rk§Wj§]ôp BRôûU Yg£jÕ AYu ûL«
ypypypypyp
ÚkR IÑY¬V EXLjûRRh¥l T±jRôu.(B§.3-m A§LôWm ØÝYÕUôL Yô£jRôp ׬Ùm.)Ru BÞûLdÏs[ôL YkR IÑY¬VjûR Ruû] ©uTt±]YoLÞdÏRôWô[UôL ùLôÓjÕ YÚ¡\ôu. úRYû] A±VôR ×\_ô§VôWô¡V EXLUdLs IÑY¬Vj§u ùTÚm TϧûV ReLs ûL«p ûYjÕd ùLôi¥ÚlT§uCWL£Vm CÕRôu. (Uj.4:8,9) AúR úSWj§p úRYû] A±kR úRYNûTdÏhThPYoLs YôdÏjRjReLû[ Tt±V N¬Vô] Oô]ªpXôUpR¬j§Wj§p Yô¥dùLôi¥ÚdÏm CWL£VØm AÕúYRôu! (HNô 5:13).CkR úYRû]ûV áhÓ¡\ IÑY¬VjûR NôjRôu U²RoLÞdÏ ùLôÓjÕAûR AYoLs RY\ôL ETúVô¡dÏmT¥ ùNnÕ (L°VôhÓLs, ®LôWeLs,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->