Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Comert International 2

Comert International 2

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 1,881|Likes:
Published by gabrielarusu17

More info:

Published by: gabrielarusu17 on Jul 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

 
SECŢIUNEA A II - AINCHEIEREA (FORMAREA) CONTRACTULUI
Convenţie reglementează mecanismul formării consimţământului, cu cele două elemente oferta şi acceptarea.
§.1 Oferta de a contracta
1.
Condiţiile de validitate
Oferta de a contracta este definită ca fiind propunerea de încheiere a unui contract care trebuie să îndeplinească anumite condiţii de validitate :a)
să fie adresată uneia sau mai multor persoane determinate.
O ofertă adresată unor persoane nedeterminate este considerată numai ca o invitaţie de a oferta, cu excepţiasituaţiei în care persoana care a făcut propunerea a indica în mod clar contrariul.b)
să fie suficient de precisă.
 O propunere este suficient de precisă în cazul în care denumeşte mărfurile şi, expres sau implicit, stabilestecantitatea şi preţul sau dă indicaţii care permit ca acestea să fie determinate.c)
să denote voinţa autorului ofertei de a se angaja în caz de acceptare
. Oferta trebuie să fie data în starede anganjament juridic.
2.
Momentul producerii efectelor ofertei
Convenţia adoptă teoria recepţiei în ceea ce priveşte momentul când oferta îşi produce efectul . Oferta îşiproduce efectele când ajunge la destinatar (art. 15).
3.
Retractarea şi revocarea ofertei
Ambele reprezintă o renunţare la ofertă însă
retractarea
intervine atunci când renunţarea ofertantului ajungela destinatar cel mai târziu în acelaşi timp cu oferta, pe când
revocarea
operează după momentul ajungerii ofertei ladestinatar, până la încheierea contractului.O ofertă chiar dacă este irevocabilă poate fi retractată dacă retractarea ajunge la destinatar înaintea sau înacelaşi timp cu oferta. Retractarea intervine atunci când oferta este retrasă înainte de primirea ei de către destinatar,deoarece destinatarul ofertei nu a cunoscut despre existenţa ei, nu a făcut cheltuieli în vederea acceptării ofertei şi nua fost prejudiciat .După ce oferta a ajuns la destinatar intervine revocarea.REGULA este cea a revocabilităţii ofertei. Oferta poate fi revocată până la încheierea contractului dacărevocarea soseşte la destinatar înainte ca destinatarul să fi expediat acceptul său (teoria expediţiei din dreptul anglo-saxon).EXCEPŢIILE sunt:a) Oferta nu este revocabilă când în chiar conţinutul său se prevede că este irevocabilă, fie prin fixarea unuitermen determinat pentru acceptare fie în alt fel.b) Când este rezonabil pentru destinatar să considere oferta ca fiind irevocabilă şi dacă a acţionat înconsecinţă. Pentru determinarea intenţiei acceptantului precum şi a ceea ce ar fi considerat o persoană rezonabilăaflată în aceiaşi situaţie, se va ţine seama de circumstanţele pertinente ale cauzei precum negocierile dintre părţi, deobişnuinţele care s-au stabilit între ele, precum şi de uzanţele comerciale.
4.
 Încetarea efectelor ofertei
Efectele ofertei, chiar irevocabila, încetează când neacceptarea sa ajunge la ofertant (teoria recepţiunii).
§2. Acceptarea ofertei
5.
Definiţie. Regimul juridic al tăcerii
Accepatera este definită ca fiind declaraţia sau o altă manifestare de voinţă a destinatarului ofertei careexprimă acordul acestuia cu privire la ofertă.
1
 
Acceptarea poate fi expresă sau tacită.Tăcerea sau inacţiunea prin ele însele nu pot constitui acceptare, adică prin ele însele nu produc efecte juridice. Prin excepţie, ele pot produce efecte juridice atunci când acest lucru rezultă din lege, din voinţa părţilor, dinuzanţele comerciale sau din obişnuinţele care s-au stabilit între părţi.
6.
Momentul producerii efectelor acceptării. Termenele de acceptare
A) A
cceptarea expresă
Convenţia face o subdistincţie după cum formarea contractului are loc între absenţi (
inter absentes
– princorespondenţă ) sau între persoane prezente (
inter praesentes) .a. inter absentes
Acceptarea ofertei produce efecte în momentul în care indicaţia de acceptare parvine ofertantului. Esteadoptat sistemul recepţiei.Există şi o excepţie: acceptarea nu produce efecte dacă indicaţia care o conţine nu parvine ofertantului întermenul de acceptare pe care acesta l-a stipulat sau, în lipsa unei asemenea stipulaţii, într-un termen rezonabilţinând seama de împrejurările tranzacţiei şi de rapiditatea mijlocului de comunicare folosit de ofertant.
b. inter praesentes
Convenţia prevede că o ofertă verbală trebuie să fie acceptată imediat, în afară de cazul în care din împrejurări rezultă contrariul.B)
acceptarea tacită
Acceptarea tacită constă în îndeplinirea de către destinatarul ofertei a unui act prin care el arată că acceptăoferta fără însă a comunica acest act ofertantului (ex. expedierea mărfurilor sau plata preţului).Convenţia spune că intenţia destinatarului ofertei de a accepta oferta trebuie să fie concordantă cu obiectulofertei, cu uzanţele sau cu obişnuinţele stabilite între părţi. În cazul acceptării tacite, momentul producerii efectului de către actul de acceptare tacită este momentul încare acel act a fost îndeplinit.
7.
Conţinutul acceptării 
Convenţia de la Viena, instituie o regulă, o excepţie şi o excepţie la excepţie care revine la regulă .Ca REGULĂ, un răspuns care tinde să fie acceptarea unei oferte dar care conţine completări, limitări sau altemodificări faţă de continuţul ofertei reprezintă o respingere a ofertei şi constituie o nouă ofertă (art 19 par.1).Acceptarea trebuie să fie pură şi simplă, perfect concordantă cu conţinutul ofertei, fără completări saumodificări.Prin EXCEPŢIE, constituie acceptare un răspuns care tinde să fie acceptarea unei oferte şi care conţineelemente complementare sau diferite faţă de conţinutul acesteia, dar care însă nu alterează în mod substanţialtermenii ofertei. Convenţia consideră ca alterând în mod substanţial termenii ofertei îndeosebi următoarele elementecomplementare sau diferite: preţul, plata, calitatea şi cantitatea mărfurilor, locul şi momentul predării, întinderearesponsabilităţii unei părţi contractante faţă de cealalşi rezolvarea litigiilor (art.19 par.3). Enumerarea esteexemplificativă. În această situaţie de excepţie, când toate celelalte modificări decât cele enumerate nu alterează substantialoferta, contractul se socoteşte încheiat în termenii ofertei cu modificările cuprinse în acceptare.EXCEPŢIE LA EXCEPŢIE: un răspuns care deşi nu alterează în mod substanţial termenii ofertei nu va fi totuşisocotit ca acceptare în cazul în care ofertantul, fără întârziere nejustificată a relevat verbal diferenţele sau a adresatdestinatarului ofertei un aviz în acest scop.
8.
Acceptarea tardivă
2
 
Este tardivă acceptarea care parvine destinatarului (ofertantului) după expirarea termenului stipulat de ofertantsau al unui termen rezonabil.
9.
Efectele acceptării tardive
Convenţia face distincţie după cum întârzierea implică sau nu culpa acceptantului:a) tardivitatea acceptării este imputabilă acceptantului în cazul în care este trimisă peste termenul prevăzut în ofertă. O asemenea acceptare tardivă nu produce efecte, cu excepţia cazului în care ofertantul, fără întarziere îlinformează pe acceptant că este de acord cu această acceptare tardivă.b) tardivitatea acceptării nu este imputabilă acceptantului în situatia în care acceptarea a fost trimisă întermen şi, în mod firesc, ar fi trebuit să ajungă la ofertant în termen însă a întârziat din cauze neimputabileacceptantului (din culpa poştei, a mijlocului de comunicare folosit etc.). În această ipoteză, se socoteste că acceptareatardivă neculpabilă produce efecte juridice întocmai ca o acceptare regulată. Prin excepţie, acceptarea nu va produceefecte în cazul în care ofertantul îl informează pe destinatarul ofertei că el consideră oferta ca devenită caducă.
10.
Retractarea acceptării
Acceptarea poate fi retractată dacă ajunge la ofertant înainte de momentul în care acceptarea produce efecte,adică înainte de ajungerea acceptării la destinatar întrucât în acel moment acordul de voinţă s-a format.
§.3 Formarea contractului
11.
Momentul formării contractului
 În cazul acceptării exprese,
inter absentes
, momentul încheierii contractului este cel în care acceptareaparvine ofertantului (teoria receptiunii). În cazul acceptarii exprese,
inter praesentes
, momentul încheierii contractului este cel în care se realizeazăacordul de voinţă al părţilor. În cazul acceptarii tacite, momentul încheierii contractului este cel în care actul de acceptare tacită a fost îndeplinit.
SECŢIUNEA A III - AEFECTELE CONTRACTULUI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILORSUBSECŢIUNEA 1OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI
12.
Enumerarea obligaţiilor 
Articolul 30 din Conventie enumeră obligaţiile vânzătorului: de a preda mărfurile (art.31-33); de a transferaproprietatea asupra acestora; de a remite documentele referitoare la marfă (art. 34).Obligaţia de transfer al proprietaţii asupra mărfii, deşi menţionată de convenţie, nu este reglementată înconţinutul său.Convenţia nu cuprinde în aceasta enumerare obligaţii ale vânzătorului pe care le reglementează,cum ar fi:obligaţia de conformitate a mărfurilor care o include şi pe cea de garanţie pentru vicii (art.35-40); obligaţia de garanţiepentru evicţiune(art.41- 44); obligaţia de conservare a mărfurilor (art.85 şi 87-88).
13.
Obligaţia de predare a mărfurilor 13.1.
Locul predării mărfurilor Conform art. 31 din convenţie această obligaţie constă în:- predarea mărfurilor într-un loc special prevăzut în contract ;- în lipsa unei asemenea menţiuni în contract, marfa se socoteste predată în momentul în care ea este remisăprimului transportator pentru a fi remisă cumpărătorului, atunci când contractul de vânzare implică transportulmărfurilor ;
3

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
audriste liked this
Diana Cebotari liked this
Diana Cebotari liked this
Diana Cebotari liked this
Irina Dubinschi liked this
CARMEN_LEU7972 liked this
Irina Dubinschi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->