Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alexander Dai de Trong Kinh Doanh

Alexander Dai de Trong Kinh Doanh

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 168 |Likes:
Published by qle2004

More info:

Published by: qle2004 on Jul 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
 
Cái giá c
a s
ự 
t
ự 
kiêu và bài h
c kinh doanh t
ừ 
Alexander
đạ
i
đế 
Ng
ườ
i g
ử 
i: Mr_Pooh -- 13/07/2009
www.SAGA.vn- Tài n
ă
ng xu
t chúng th
ườ
ng
đ
i kèm v
i tính t
kiêu và chính
đ
i
u này
đ
ã khi
ế
nnhi
u CEO
đ
ánh m
t
đ
i thành qu
mình
đ
ã gây d
ng
đượ
c.L
i t
a c
a cu
n sách Power Ambition Glory có câu:
“Tôi luôn tin kh
n
ă
ng c 
ủ 
a con ng 
ườ 
i là vôh
n”.
 
 Đ
ây là câu nói n
i ti
ế
ng c
a Alexander 
đạ
i
đế
- v
vua tr 
tài ba c
a th
ế
gi
i c
 
đạ
i. Cu
nsách này t
p h
p nhi
u bài h
c t
nh
ng nhà lãnh
đạ
o c
 
đạ
i và ngày nay mà các doanh nhân th
áp d
ng c
a hai tác gi
Steve Forbes and John Prevas (
đ
o
t gi
i sách vi
ế
t v
doanh nhân n
ă
m2009).
Alexander: Nhà quân s
 
đạ
i tài hay m
t CEO bi
ế
t chia s
 Trong s
nh
ng câu chuy
n v
thành công trong chi
ế
n s
th
i c
 
đạ
i có th
k
 
đế
n Alexander 
đạ
i
đế
, v
vua tr 
tài ba c
a
đế
ch
ế
Macedonian (336 – 323 TCN) l
ng l
y m
t th
i.Alexander là ng
ườ
i r 
t t
tin, tài n
ă
ng và có kh
n
ă
ng lãnh
đạ
o quân
độ
i t
t. Chính
đ
i
u này
đ
ãgiúp ông chinh ph
t g
n nh
ư
toàn b
th
ế
gi
i c
 
đạ
i mà ông bi
ế
t lúc b
y gi
. Nh
ng ng
ườ
i La Mã
đ
ã tôn vinh ông b
ng hai t
"
đạ
i
đế
" v
i nh
ng gì ông
đạ
t.Trong v
ă
n ch
ươ
ng hay
đ
i
n
nh, Alexander 
đượ
c miêu t
là m
t ng
ườ
i
đ
àn ông tr 
thành công trong quân s
nh
t th
i c
 
đạ
i tr 
ướ
c khi ôngm
t vào n
ă
m 33 tu
i và
đ
ã
đ
em
đế
n Hy L
p n
n v
ă
n minh "barbarians" c
a ph
ươ
ng
 Đ
ông. N
ướ
c M
c
ũ
ng có m
t l
ượ
ng l
n thanh thi
ế
u niên
ư
a thích hình
nh Alexander, h
coi ông nh
ư
m
t th
n t
ượ
ng c
a gi
i tr 
. Cu
c
đờ
i ng
n ng
i c
a v
vua này và nh
ng vinh quang ông
đạ
t
đượ
c
đ
ã tr 
thành hình
nh
đẹ
p trong lòng gi
i tr 
M
, h
mu
n
đượ
c t
do nh
ư
ông và tho
i mái m
ơ
 
ướ
c.Sinh ra trong m
t gia
đ
ình hoàng t
c c
a Macedonia vào th
ế
k
ỉ 
th
4 tr 
ướ
c công nguyên, ông nhanh chóng b
c l
nh
ng t
ch
t c
a m
t nhàlãnh
đạ
o quân s
 
đạ
i tài khi m
i 16 tu
i và có tr 
n
đ
ánh l
n thành công n
ă
m 18 tu
i. Hai n
ă
m sau, Alexander chính th
c lên ngôi vua c
aMacedonia khi m
i 20 tu
i và chinh ph
c toàn cõi trung
đ
ông (t
ươ
ng
đươ
ng 1/2 th
ế
gi
i lúc
đ
ó) vào n
ă
m 26 tu
i. Nh
ư
ng ông
đ
ã ch
ế
t ngaytr 
ướ
c th
m sinh nh
t l
n th
33, m
t cái ch
ế
t
đế
n quá nhanh.So sánh v
i m
t CEO
th
i nay, Alexander là m
t nhà lãnh
đạ
o hi
u qu
, thành công, và r 
t phong l
ư
u. Ông s
xu
t hi
n trên trang
đầ
u c
anh
ng t
báo th
ươ
ng m
i, làm lóa m
t c
khu Wall Street b
i s
qu
n lý tài tình c
a mình, và bên trong
y còn có c
s
ng
ưỡ
ng m
l
n s
 khi
ế
p s
c
a các nhà
đầ
u t
ư
c
a ông, các giám
đố
c qu
n lý, các
đố
i tác b
i s
ki
ế
n nh
n
đế
n li
u l
 ĩ 
nh và phong c
nh qu
n lý dám
đươ
ng
đầ
u.Alexander là ông ch
c
a m
i t
p
đ
oàn,
đứ
ng trên vô kh
i giám
đố
c khác. Dù là trong kinh doanh hay làm chính tr 
, Alexander 
đề
u n
mgi
quy
n l
c t
i cao, áp
đặ
t s
ch
ỉ 
 
đạ
o và luôn luôn d
n
đầ
u. Nh
ng nhà
đầ
u t
ư
có c
ph
n trong t
p
đ
oàn c
a ông
đề
u yêu thích ông vình
ng l
i nhu
n h
đượ
c nh
ông.Phong cách lãnh
đạ
o c
a Alexander cho th
y ông là m
t ng
ườ
i tài n
ă
ng, kiên
đị
nh và có kh
n
ă
ng thuy
ế
t ph
c các nhân viên làm b
t c
 
đ
i
ugì mà ông mu
n.Ông s
n sàng tr 
m
i chi phí n
ế
u th
y c
n thi
ế
t
để
 
đạ
t
đượ
c m
c tiêu c
a mình là
đứ
ng trên
đỉ 
nh th
ế
gi
i. Trong nh
ng n
ă
m
đầ
u kinh doanh,Alexander nh
n th
y r 
ng thành công không th
 
đế
n khi không có chi phí. Con
đườ
ng d
n
đế
n thành công là r 
t chông gai và yêu c
u ph
i cónhi
u s
hi sinh. Alexander có th
k
ế
t n
i v
i nh
ng ng
ườ
i d
n
đầ
u b
i ông t
ra r 
t quy
ế
t tâm, t
tin vào s
kh
thi c
a các d
án, và t
o rah
ng thú, ni
m
đ
am mê t
nh
ng gì anh làm.Là CEO c
a công ty mình, Alexander luôn mu
n tham gia vào m
i ho
t
độ
ng
m
i c
p
độ
c
a công ty, ông tin vào kh
n
ă
ng lãnh
đạ
o c
amình. Dù khi ông ch
ỉ 
huy các nhân viên v
ượ
t khó kh
ă
n hay nh
ng chi
ế
n binh v
ượ
t qua các sa m
c, núi cao, ông c
ũ
ng truy
n c
m h
ng choh
và luôn khen ng
i lòng can
đả
m c
a h
c
ũ
ng nh
ư
nh
ng n
l
c mà h
th
c hi
n.Vi
c ông s
n sàng có m
t
tuy
ế
n
đầ
u c
a m
i cu
c hành quân, không bao gi
 
đ
òi h
i
nh
ng ng
ườ
i d
ướ
i quy
n mình nhi
u h
ơ
n nh
ng gìông s
n sàng cho chính là
đ
i
u gi
cho
đạ
o quân c
a ông tuân ph
c ông lâu
đế
n th
ế
.Trong m
t l
n hành quân qua sa m
c thu
c vùng Tây
n, nhi
u lính c
a Alexander 
đ
ã ch
ế
t khát nh
ư
ng h
v
n ch
t nh
ng gi
t n
ướ
c cu
icùng t
nh
ng cái bi
đ
ông
đự
ng n
ướ
c c
a mình
để
c
u ch
nhân. Nh
n m
t n
p
đầ
y n
ướ
c t
tay nh
ng ng
ườ
i lính c
a mình, ông h
t xu
ngcát và nói: "Ta s
chia s
s
ph
n v
i các ng
ườ
i". Th
t k
di
u, Alaxander 
đ
ã v
ượ
t
đượ
c sa m
c cùng v
i r 
t nhi
u ng
ườ
i lính trung thành c
amình.Bài h
c lãnh
đạ
o
 
đ
ây là lòng trung thành chính là
độ
ng c
ơ
 
để
giành
đượ
c th
ng l
i, th
m chí còn có th
thay
đổ
i c
th
ế
gi
i.
Page 1of 3Saga - Xem b
n in7/21/2009http://www.saga.vn/Publics/PrintView.aspx?id=16585
 
 
Tính k
lu
t c
a b
n thân và cái giá c
a vi
c
đ
ánh m
t nó
 V
 
đ
i
m này, nó có th
là m
t ví d
hay m
t câu châm ngôn cho bài h
c v
s
c m
nh và s
thành công
đố
i v
i b
t kì ai. M
t trái c
a s
 thành công là thi
ế
u tính k
lu
t. Cùng m
t cách
để
giành s
chi
ế
n th
ng, Alexander 
đề
cao quy
n uy và s
giàu có
để
có th
d
dàng chinhph
c các m
c tiêu. Nh
ư
ng k
ỉ 
lu
t trong quân
độ
i c
a Alexander c
ũ
ng r 
t có ch
t “thép” và
để
 
đạ
t
đượ
c
đ
i
u này chính ông c
ũ
ng là m
t ng
ườ
i
t k
ỉ 
lu
t.Linda Wachner là m
t ví d
v
s
thi
ế
u tính t
k
lu
t v
i b
n thân và kiêu ng
o trong khâu lãnh
đạ
o. Bà là ng
ườ
i
đ
ã bi
ế
n nh
ng c
a hàngbán l
qu
n áo tr 
thành m
t t
p
đ
oàn may m
c l
n mang tên Warnaco vào n
ă
m 1986. Gi
ng nh
ư
Alexander, CEO c
a Warnaco là ng
ườ
i tàiba và vô cùng n
ă
ng n
,
đ
ã xây d
ng nên m
t
đế
ch
ế
hùng m
nh c
a riêng mình nh
ư
ng bà l
i không gi
 
đượ
c thành qu
lâu dài.Trong su
t th
i kì hoàng kim c
a mình, Wachner 
đ
ã nhanh chóng m
ng quy mô kinh doanh c
a công ty mình. Warnaco t
ng là m
tth
ươ
ng hi
u l
n, sang tr 
ng và s
h
u nh
ng th
ươ
ng hi
u nh
ư
Chaps c
a nhà Ralph Lauren, Calvin Klein jeans,
đồ
lót Speedo và Olga v
ih
ơ
n 50.000
đạ
i lý phân ph
i trên toàn c
u. Doanh thu c
a các s
n ph
m
đồ
lót c
ũ
ng nh
ư
qu
n jeans
đạ
t 1.95 t
ỉ 
USD vào n
ă
m 1998 - 1 con s
 
đ
áng m
ơ
 
ướ
c.Nh
ư
ng Wachner là ng
ườ
i luôn c
m th
y r 
t "
đ
ói" ti
n, cùng v
i vi
c l
m d
ng phong cách qu
n lý có ph
n kiêu ng
o, bà
đ
ã khi
ế
n chính côngty c
a mình ngày càng
đ
i xu
ng. Bà luôn mu
n t
mình lái con tàu
đ
i theo s
tài n
ă
ng c
a mình. Trong th
i hoàng kim c
a mình, truy
n thôngmiêu t
Watchner nh
ư
m
t ng
ườ
i khó
ă
n hi
ế
p, m
t bà s
ế
p gi
l
i, m
t ng
ườ
i làm b
n an tâm, ng
ườ
i
đ
ã
đượ
c lòng tin t
các nhà
đầ
u t
ư
b
ngcách c
t nh
ng giao d
ch th
a và xây d
ng m
t th
ươ
ng hi
u v
ng b
n mang l
i hàng t
ỉ 
 
đồ
ng l
i nhu
n.Gi
ng nh
ư
Alexander 
đượ
c ng
ườ
i La Mã g
i là "
đạ
i
đế
", báo chí và các nhà
đầ
u t
ư
c
ũ
ng dành nh
ng m
t
ca ng
i Wachner. Bà tr 
thànhm
t trong nh
ng ng
ườ
i có thu nh
p cao nh
t th
i kì
đ
ó, v
i vi
c
đ
út túi 158 tri
u USD m
i n
ă
m, ch
ư
a tính các kho
n lãi su
t, c
t
c, vành
ng c
phi
ế
u
đặ
c bi
t trong giai
đ
o
n n
ă
m 1993 - 1999. Linda Wachner 
đ
ã tr 
thành n
qu
n tr 
viên c
p cao
đầ
u tiên
đ
i
u hành m
t c
ơ
s
 có tên trong danh sách 500 công ty m
nh nh
t c
a M
.Nh
ư
ng trong khi m
i mê ch
y
đ
ua mua các c
ơ
s
c
nh tranh v
i mình, Warnaco
đ
ã bi
ế
ng nhác trong vi
c phát hi
n xu h
ướ
ng m
i n
ơ
i
đ
ám
đ
ông tiêu dùng. S
n ph
m c
a Warnaco d
n d
n không còn s
c hút ng
ườ
i mua n
a. Gi
i tr 
t
ng mê m
n v
i s
n ph
m Calvin Klein trongnh
ng n
ă
m
đầ
u th
p niên 90 nay
đ
ã tr 
ưở
ng thành h
ơ
n, nh
ư
ng l
i không có hàng CK m
i phù h
p cho h
.N
ă
m 2000, l
n
đầ
u tiên trong l
ch s
c
a mình, th
ph
n c
a Warnaco v
qu
n áo lót n
 
M
 
đ
ã thua kém h
n th
ph
n c
a các
đố
i th
nh
ư
 Intimate Brands (th
ươ
ng hi
u Victoria’s Secret), Banana Republic (c
a nhà Gap), VF Corp (th
ươ
ng hi
u Vanity Fair).Wachner r 
t t
tin vào chìa khóa thành công c
a mình và b
qua nhi
u l
i khuyên c
a nh
ng cán b
có uy tín hay thu
c c
p nhi
t huy
ế
t. K
ế
tqu
là th
ươ
ng hi
u c
a bà t
i các c
a hàng bán l
ngày m
t xu
ng th
p và r 
t giá tr 
m tr 
ng. Trong m
t khách hàng, th
ươ
ng hi
u Warnaco
đ
ã tr 
nên m
nh
t h
ơ
n và Wachner bu
c ph
i bán
đ
i Calvin Klein
để
c
u vãn tình hình. (V
sau này thì Calvin Klein
đ
ã phát tri
n m
nh m
 h
ơ
n và tr 
thành
đố
i th
c
a chính Warnaco).Gi
ng nh
ư
Alexander, Wachner 
đ
ã chi
ế
n th
ng r 
t nhi
u. N
ế
u không có bi
ế
n c
gì, Warnaco Group
đị
nh gi
Calvin Klein l
i
đế
n t
n n
ă
m2044, nh
ư
ng hoàn c
nh
đ
ã thay
đổ
i và Klein
đ
ã tr 
thành k
thù s
1 c
a Wachner. M
c dù Wachner kh
ng
đị
nh nhân viên và các nhà
đầ
u t
ư
 v
n có
đượ
c nh
ng k
ế
t qu
t
t nh
ư
ng s
th
t là thu nh
p n
ă
m 2000 c
a Warnaco ch
y
ế
u là t
các kho
n mà Wachner 
đ
i vay.Dù có n
l
c
đế
n
đ
âu
đ
i n
a, Warnaco c
ũ
ng không th
tránh
đượ
c nh
ng th
t b
i. Công ty
đ
ã thua l
334 tri
u USD, t
ng s
n
khó thanhtoán c
a Warnaco lên
đế
n 3 t
USD vào th
i
đ
i
m cu
i tháng 5 trong n
ă
m 2000 và ph
i n
p
đơ
n b
o h
phá s
n theo quy
đị
nh c
a lu
t phás
n thu
c ch
ươ
ng 11. Th
m chí công ty này tr 
nên n
i ti
ế
ng t
v
phá s
n vào tháng giêng n
ă
m 2003. Wachner 
đ
ã b
gi
i th
nh
ư
ng
đ
ó v
nch
ư
a h
n là t
t c
. Wachner 
đ
ã ph
i bán
đ
i 22% s
c
phi
ế
u trong công ty c
a bà và vay 25 tri
u USD trong giai
đ
o
n này.
 Đố
i m
t v
i cáccáo bu
c c
a nhà
đầ
u t
ư
g
i
đế
n SEC, bà
đ
ã ph
i th
a hi
p và hai n
ă
m sau ph
i tr 
n
p ph
t cho SEC s
ti
n 12,85 tri
u USD.
Page 2of 3Saga - Xem b
n in7/21/2009http://www.saga.vn/Publics/PrintView.aspx?id=16585

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->