Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Varahi Vijayam Spirutal & Astrology magazine -Saktha Shri Varahi Manikanda Swamigal, Coimbatore

Varahi Vijayam Spirutal & Astrology magazine -Saktha Shri Varahi Manikanda Swamigal, Coimbatore

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,120|Likes:
Published by balajicnr8433
author: saktha sri varahi manikanda swamigal, teaching pancha pakshi sasthiram, ancient sasthriam discovered by siddhar agasthiyar, bogar,romarishi and pulipani
author: saktha sri varahi manikanda swamigal, teaching pancha pakshi sasthiram, ancient sasthriam discovered by siddhar agasthiyar, bogar,romarishi and pulipani

More info:

Published by: balajicnr8433 on Jul 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 et«g®- 2008 
$ thuhÏ É#a«
1
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
mUŸ: 5th¡F: 6
r®tjhÇ tUl« et«g® 2008
mKj bkhÊfŸ 
X« v‹w ãuzt Xir jÄG¡nfcÇaJ. v¥go?
clš ïa¡f¤J¡F fhuz« cÆ®. mnjnghš ãugŠr ïa¡f¤J¡ fhuz« ãuhz‹,ãuhz‹ v‹w brhš jh‹ ãuzt« v‹W«miH¡f¥g£lJ.rkÞ»Uj xÈ, xË ngh‹W ‘X’šbjhl§F« brh‰fŸ ïšiy. âtÅ, r¥j« fh£ángh‹w brh‰fns cŸsd. MifÆdhš X«v‹w ãuzt Xir jÄG¡nf cÇaJ, v‹wKoî brŒJŸsh®fŸ. jÄœ m¿P® kiwkiymofS« m›thnw jh‹ F¿¥ãL»wh®.X« fhu¤J¡FŸ Éehaf® âUKf«,v›tsî bghU¤jkhf mik»wJ. xUnru jÇá¡F« nghJ v›tsî ïÅikahdcz®îfŸ V‰gL»‹wd? rkÞ»Uj v‹wbrhšÈš tÇ tot« K‰¿Y« khWg£lJ. eh«V‰W¡ bfh©LŸs fU¤J¡F x›thjJ.‘X«’ v‹w brhšiy xnu nfh£ošifia vL¡fhkš Tl vGâÉlyh«,rkÞ»Uj¤âš m›thW KoahJ.XbkD« X§fhu¤ JŸns xU bkhÊXbkD« X§fhu¤ JŸns cUtUXbkD« X§fhu¤ JŸns gyngj«XbkD« X§fhu« x‹K¤â á¤âna-âU_y®
98652-20108 / 99655-20108
 
 et«g®- 2008 
$ thuhÏ É#a«
2
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
ñQîK™ àò˜‰îõ˜ ò£˜?
ñQîŠHøM àò˜‰î¶ â¡Á ªê£™ô‚«è†®¼‚A«ø£‹. å÷¬õŠð£†®Ãì‘ÜK¶ ÜK¶ ñ£QìŠHøŠ¹ ÜKò¶’â¡Á ÃP»œ÷£œ. ¹™, ̇´, ðø¬õ,Môƒ°èOL¼‰¶ Þõ¡ ñ†´‹ âŠð®àò˜‰îõù£Aø£¡?ݬì à´ˆF ù Üö°ð´ˆF‚ªè£œÀ‹ ÜKò Üö°‚è¬ô ªîK‰F¼‚Aø£«ùÜîù£ô£?Ü¡ð£ù ñ¬ùM, Üöè£ù ñ¬ùM ï™ô ²‰î£ù ð£‚Aò‹ â¡ø °´‹ðˆ«î£´ Þ¼‚Aø£«ù Üîù£™ Þšõ£ÁCøŠð£ù àò˜‰îõ¡ â¡ø ð†ì‹A¬ìˆîî£?õ£›‚¬è õêFè¬÷Š ªð¼‚A‚ªè£‡´ªê£ˆ¶è¬÷ à¼õ£‚A‚ ªè£‡´ õ£›õ î£™ àò˜‰îõù£AMì º®»ñ£?ªêˆî Hø°‹ ùŠðŸP àôè‹«ðê «õ‡´‹ â¡Á è¼F Þ¡«øÜîŸè£ù ¹è¬ö»‹, C¬ô ¬õŠ¬ð»‹«î®ˆ ªè£œA¡ø£˜è«÷- _ Þîù£™ î£¡ ñQîŠ HøM àò˜‰î¶ â¡ø º®¾ªêŒ¶ M†ì£˜è÷£?ð†ìƒèœ ðîMèœ, ðí‹, ¹è›ªê£ˆ¶, ê‹ð‰¶ Þ¬õ ñQîŠ HøM¬òàò˜‰î HøMò£è‚ 裆®‚ªè£‡´Þ¼‚Aø¶ â¡ð¶ ËŸÁ‚° Þ¼ð¶êîiî‹î£¡ à‡¬ñ â¡ð¶ ªîK‰¶ªè£œÀ‹«ð£¶ Üì ÜŠð®ò£?ÜŠð®ò£ù£™ eî‹ 80 êîiî‹Ü÷¾‚° ñQîŠ HøM¬ò àò˜‰îõùõ£è‚ 裆´‹ Ü÷¾«è£™ ⶠâ¡ÁÝó£òˆ ªî£ìƒè«õ‡´«ñ! â¶ñQî¬ù Þšõ£Á Ýó£ò„ªêŒAø¶!ñQîù£è õ£ö «ñŸè£µ‹ Mûòƒèœò£¾‹ «ð£¶ñ£ù¶ â¡Á Þ¡Áõ¬ó G¬ùˆ¶‚ªè£‡®¼‰«î£‹?-ެ ® ñQî¬ù àò˜‰îõù£è‚ 裆´õ¶ â¶.MôƒAL¼‰¶ «ñ‹ð†ì ñQî Þù‹Môƒ°ˆ îùˆ¬î (è£ñ‹, °«ó£î‹,
ñQîQ¡ î¡ùô‹ Ü™ô¶ ²òïô‹ñ¬ø»‹«ð£¶ ñQî‚°œ ñ¬ø‰F¼‚°‹I¼èˆîù‹ î£ù£è ñ£PM´‹. I¼èˆîù‹ ñ£Pªñ¡¬ñò£ù ñ ñQî‚°œ «î£¡Á‹«ð£¶ ñQî¡ î¡ HøŠ¬ð - õ÷˜Š¬ðÞøŠ¬ð-ÞøŠ¹‚°Š H¡ îù¶ G¬ô ðŸPC‰F‚èˆ ªî£ìƒAM´õ£¡.
 
 et«g®- 2008 
$ thuhÏ É#a«
3
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M«ó£î‹ «ð£¡ø¬õ) M†ªì£N‚è«õ‡´‹.àôA™ Hø‰«î£‹, õ÷˜A«ø£‹, ªî£N™ªêŒ¶ ªð£¼k†® ²èñ£è õ£›‚¬è ïìˆî «õ‡´‹. ÜîŸè£è«õ è™M ðJô«õ‡´‹. îù‚° Fùº‹ ²è«ð£è õ£›¾«õ‡´‹. â¡«ø£ å¼ ï£œ Þø‚°‹«ð£¶ îù¶ õ£K²èœ õêFò£è õ£ö„ªê£ˆ¶‚è¬÷ à¼õ£‚è Þ¡¬øò «îFºîŸ‚ªè£‡«ì ð£´ðì «õ‡´‹_â¡ø Þ‰î Mûòƒèœ ñ†´«ñ ñQîõ£›‚¬èJ¡ «ï£‚èƒèœ â¡ø£™ å¼ê£î£óí î¡ùô‹ Ü™ô¶ ²òïô‹è¼¶‹ êó£êK ñQîù£è ñ†´«ñ ñQîñùƒè¬÷‚ è¼î º®»‹.ñQîQ¡ î¡ùô‹ Ü™ô¶ ²òïô‹ñ¬ø»‹«ð£¶ ñQî‚°œ ñ¬ø‰ F¼‚°‹ I¼èˆîù‹ î£ù£è ñ£PM´‹.I¼èˆîù‹ ñ£P ªñ¡¬ñò£ù ññQî‚°œ «î£¡Á‹«ð£¶ ñQî¡ î¡ HøŠ¬ð _ -õ÷˜Š¬ð ÞøŠ¬ð-ÞøŠ¹‚°Š îùô ðŸP C‰F‚航î£ìƒAM´õ£¡.
ÜÂðM‚èˆî£«ù ܬùˆ¶‹
ªñŒ, õ£Œ, è‡, Í‚°, ªêM â¡ðù ï‹¬ñ àô¬è ÜÂðM‚èˆ É‡´ð¬õ.ݬêè¬÷Š ªð¼‚è„ ªêŒð¬õ,«î¬õè¬÷ ÜFèK‚è„ ªêŒð¬õ.àôA™ Hø‰î«î 䋹ô¬ù‚ ªè£‡´²èñ£è ÜÂðM‚èˆî£«ù â¡Á ñQî¡ î¡ ñù¶‚°œ«÷«ò «èœM «è†´‚ªè£œAø£¡. e‡´‹ e‡´‹ àôèÞ¡ð õ£›‚¬è¬ò«ò ñQî ñù‹ ï£´Aø¶.臵‚° Üö°...ªêM‚° Þ¡ð‹...Í‚°‚° ïÁñí Þ¡ð‹...õ£Œ‚° ¼Cèœ, ð£ùƒèœ...ªñŒ‚° Ý›‰î ðóõê ñò‚è‹...Þ‰î 䉶‹ 嚪õ£¼ ñQî¬ù»‹ð£ì£ŒŠð´ˆF‚ ªè£‡®¼‚Aø¶.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->