Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
null

null

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 40|Likes:
Published by api-26056178

More info:

Published by: api-26056178 on Jul 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2009

pdf

text

original

 
ﯼدازﺁ
 
مﺎﻧ
 
ﻪﺑ
 
ﻦﮑﺷﺮﺘﻠﻴﻓ
 
و
 
روﺮﺳ
 
ﻪﺑ
 
ﯽﮕﻧﺎﺧ
 
ﺮﺗﻮﻴﭙﻣﺎﮐ
 
ﻞﻳﺪﺒﺗ
(Proxy-Server)
ﮏﻴﻠﮐ
 
ﺪﻨﭼ
 
ﺎﺑ
 ! 
)
ﻩﺪﺷزوﺮﺑ
:
دادﺮﺧ١٣٨٨
(
ﻦﻳا
"
ﺎﻤﻨهارمﺪﻗ
 
 ﻪﺑ
 
مﺪﻗ
 
"
ﻩدﺎﺳو
 
رﻮﺸﮐ
 
زا
 
جرﺎﺧ
 
نﺎﻴﻧاﺮﻳا
 
ﯼاﺮﺑ
 
 ﻪﮐ
 
ﻩﺪﺷ
 
 ﻪﺘﺷﻮﻧﮏﻳ
 "
ﯽﻟﻮﻤﻌﻣﺮﺗﻮﻴﭙﻣﺎﮐ
"
و
"
ﺄﺘﺒﺴﻧ
 
ﻦﺸﮑﻧﺎﮐبﻮﺧ
"
 ﺘﺳود
 
و
 
ﻞﻴﻣﺎﻓ
 
 ﻪﺑ
 
ﻞﻗاﺪﺣ
 
ﺪﻧراد
 
ﺪﺼﻗ
 
و
 
ﺪﻧراد
 
ناﺮﻳا
 
رد
 
دﻮﺧ
 
نﺎناﺮﻳا
 
ﻢﻳژر
 
ﮓﻨﻳﺮﺘﻠﻴﻓ
 
زا
 
 ﻪﮐ
 
ﺪﻨﻨﮐ
 
ﮏﻤﮐﻩدﺮﮐ
 
رﻮﺒﻋﺪﻨﺷﺎﺑ
 
 ﻪﺘﺷاد
 
ﯽﺳﺮﺘﺳد
 
ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا
 
 ﻪﺑو
.
 ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
ﺪﻨﺘﺴه
 
ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ
 
ﺎﻬﮑﻨﻴﻟ
 
و
 
ﯽﻧﺎﺠﻣ
 
ﺎه
.
ار ﻪﻤه
 
ﺎﺑ
 
 ﻪﮐ
نژروﺪﻨﮑﻴﻣ
 
رﺎﮐ
 
زوﺪﻨﻳو
 
ﯼﺎه
 
ﺪﻴﻨﮐ
 
دﻮﻠﻧاد
 
سردﺁ
 
ﻦﻳا
 
زا
:
 
XAMPP
 
١
-
 ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 :
XAMPP
for all Windows(98,…, XP):
http://mesh.dl.sourceforge.net/sourceforge/xampp/xampp-win32-1.4.15-installer.exe 
ﺪﻳﺪﺟ
 
نژرو
) :
زوﺪﻨﻳو
 
ﺎﺑ٩٨ﺪﻨﮑﻴﻤﻧ
 
رﺎﮐ
 (!http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-win32-1.7.1-installer.exe 
(http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html 
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
 
ﯼاﺮﺑ
 
ﮏﻨﻴﻟ
:)
***
رد
Vista
زا
 
ﺮﻴﻏ
 
ﯼﺮﻴﺴﻣ
 
رد
 
ار
 
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 c:\program files
رد
 
ًﻼﺜﻣ
c:\xampp
ﺎﻳ
 c:\myfolder\xampp
ﺪﻴﻨﮐ
 
لﺎﺘﺴﻨﻳا
. 
دراد
 
دﻮﺟو
 
ﻢه
.(Mac OS
ﯼاﺮﺑ
XAMPP)
لﺎﺘﺴﻨﻳا
 
مﺎﮕﻨهِ
 
 ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 
،ﺎﻳﺁ
 
 ﻪﮐ
 
ﺪﺳﺮﭙﻴﻣ
 
ﺎﻤﺷ
 
زا
 
زوﺪﻨﻳو
 
ٌﻻﻮﻤﻌﻣ
 "
ﺪﻨﮐ
 
ﮎﻮﻠﺑ
 
ﺎﻳ
 
ﺪهﺪﺑ
 
سﺎﻤﺗ
 
ﻩزﺎﺟا
"
 ﮐٌﺎﻤﻠﺴﻣ
 
 ﻪ
ﺪﻳﺎﺒﻧ
دﻮﺸﺑ
 
ﮎﻮﻠﺑ
 !
،ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 
ﺐﺼﻧ
 
زا
 
ﺪﻌﺑﻖﻳﺮﻃ
 
زا
 
اﺮﻧﺁ
 
و
 
ﻩدﺮﮐ
 
زﺎﺑ
 
پﺎﺘﮑﺳد
 
ﯼور
 
ِ
 
ﻦﮑﻳﺁ
 
 ﻤﮐد ﻪ
Start
ﯼﻮﻠﺟ
Apache
ارﺪﻴﻨﮐ
 
ﮏﻴﻠﮐ
 
رﺎﺒﮑﻳاﺮﺟا
 
 ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 
ﺎﺗدﻮﺷ
 
،ﺎﺑ
 "
ﻦﺘﺷاﺬﮔ
 
ﮏﻴﺗ
"
ﯼﻮﻠﺟ
Svc
دﻮﺸﻴﻣ
 
اﺮﺟا
 
زوﺪﻨﻳو
 
ﺎﺑ
 
نﺎﻣﺰﻤهو
 
ﺲﻳوﺮﺳ
 
رﻮﻄﺑ
 
 ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 . 
ﺪﻴﻨﮐار
 
ﻩﺮﺠﻨﭘ
 
 ﻂﻘﻓ
 
رﺪﺑﺮﺿ
 
ﯼور
 
ﮏﻴﻠﮐ
 
،دﺪﻨﺒﻴﻣ
 !
ﮏﻴﻠﮐ
Exit
ﺪﻌﺑ
 
و
Stop
ﯼور
 
 ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 
مﺎﻤﺗا
 
ﯼاﺮﺑ
 
٢
-
سرﻮﺳﻦﮑﺷﺮﺘﻠﻴﻓ
 
ِ
 )
ﯽﺴﮐوﺮﭘ
(poxy-0.5b2
ﺪﻴﻨﮐ
 
دﻮﻠﻧاد
 
ﺮﻳز
 
ﯼﺎﻬﺳردﺁزا
 
ﯽﮑﻳ
 
زا
 
زا
 
ار
 :zip.2b0.5-poxy/poxy/rceforgesou/net.sourceforge.dl.surfnet://http  zip.2b0.5-poxy/poxy/po/p/sourceforge/1disk/ie.heanet.ftp://http 
وﯼاﻮﺘﺤﻣاﺮﻧﺁﻦﻳا
 
رد
 
ﺮﻴﺴﻣ
:C:\Programs(Program Files)\xampp\htdocs
ﯼﺮﻴﺴﻣ
 
ﺮه
 
ﺎﻳ
 
ار
 
 ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 
 ﻪﮐﺪﻳا
 
ﻩدﺮﮐ
 
لﺎﺘﺴﻨﻳا
ﻦﻳﺰﮕﻳﺎﺟ
ِ
 
ِرﺪﻟﻮﻓ
 
ِتﺎﻳﻮﺘﺤﻣ
 htdocs
ﺪﻴﻨﮐ
 )
د
 
ﯼﺎﻬﻠﻳﺎﻓ
 
 ﻪﻤه
 
لوارﺪﻟﻮﻓ
 
نور
htdocs
ار
 
ﺪﻴﻨﮐ
 
ﮎﺎﭘ
ﯽﻳﺎﻬﻠﻳﺎﻓ
 
و
 
رﺪﻟﻮﻓ
 
ﯼﻮﺗ
 
 ﻪﮐ
poxy-0.5b2
ﺪﻴﻨﮐ
 
ﯽﭙﮐ
 
ﺎﺠﻨﻳا
 
ار
 
ﺪﻨﺘﺴه
(! 
دراد
 
ﯼﺮﺘﺸﻴﺑ
 
ﺖﻴﻨﻣا
 
و
 
ﺪﻴﻨﮑﻴﻣ
 
دوﺪﺤﻣ
 
ار
 
ﺮﺗﻮﻴﭙﻣﺎﮐ
 
ﺎﺑ
 
سﺎﻤﺗ
 
رﺎﮑﻨﻳا
 
ﺎﺑ
. 
 
 
٣
-
ِترﻮﭘ
(Port)80
ﺮِ ﺗور
 
رد
 
ار
(Router)
و
 
رد
 
دﻮﺑ
 
مزﻻ
 
ﺮﮔالاوﺮﻳﺎﻓ
(Firewall)
ِﯼاﺮﺑ
 HTTP-Server 
زﺎﺑ
 
ﺪﻴﻨﮐ
)
تﺎﺤﻴﺿﻮﺗ
 
ﻪﺑ
 
ﺮﻳوﺎﺼﺗو
 
ﻩرﺎﻤﺷ
 
،ﻦﻴﻳﺎﭘ
 
۵
-
و
 
ﻒﻟا
 
۵
-
ب
 
ﺪﻴﻨﮐ
 
ﻩﺎﮕﻧ
 !( 
ﻦﻴﻤه
!
 ﻪﮐ
 
ﺮه
 
ﻻﺎﺣ
IP
رﻮﻠﭙﺴﮐا
 
ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا
 
رد
 
ار
 
ﺎﻤﺷدﻮﺧ
 
ِر ﻠﻴﻓ
 
دراو
 
ﺪﻨﮐ
 
ﭗﻳﺎﺗ
 
ا
 
و
 
ﻩﺪﺷ
 
ﺎﻤﺷ
 
ﻦﮑﺷﺮﺘزﺎﺠﻧﺁدراو
 
ﺪﻧاﻮﺘﻴﻣ
 
 ﻠﻴﻓ
 
ﯼﺎﻬﺘﻳﺎﺳدﻮﺷ
 
ﻩﺪﺷﺮﺘ
.)
ﺪﻳروﺁ
 
ﺖﺳﺪﺑ
 
ﮏﻨﻴﻟ
 
ﻦﻳا
 
ﯼور
 
ﮏﻴﻠﮐ
 
ﺎﺑ
 
ﺪﻴﻧاﻮﺘﻴﻣ
 
ار
 
دﻮﺧ
 
ﯽﭘ
 
ﯼﺁ
:com.whatismyip.www(  *
ﯽﭘ
 
ﯼﺁ
 
ﺪﻴﺷﺎﺒﻧ
 
رﻮﺒﺠﻣ
 
 ﻪﮑﻨﻳا
 
ﯼاﺮﺑﺮﻴﻐﺘﻣ
 (dynamic)
ﻩرﺎﻤﺷ
 
،ﺪﻴﻧﺎﺳﺮﺑ
 
نﺎﺘﻧﺎﺘﺳود
 
عﻼﻃا
 
 ﻪﺑ
 
زور
 
ﺮه
 
ار
 
دﻮﺧ
 
۶ار
 
ﺪﻴﻨﻴﺒﺑ
 * 
۴
-
ﺖﺴﺗ
 : 
۴
-
ﻒﻟا
 :
ررﻮﻠﭙﺴﮐا
 
ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا
 
رد
)IE(
ﺪﻴﻨﮐ
 
ﭗﻳﺎﺗ
:localhost://http
،ﺪﻴﻨﻴﺒﺑ
 
ار
 
ﺮﻳز
 
ﺲﮑﻋ
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
نﻵا
: 
ﯽﻨﻌﻣ
 
 ﻪﺑ
 
ﻦﻳاﺎﻤﺷ
 
ﻦﮑﺷﺮﺘﻠﻴﻓ
 
ﻢه
 
و
 
ﺪﻨﮑﻴﻣ
 
رﺎﮐ
 
ﺎﻤﺷ
 
روﺮِ ﺳ
 
ﻢه
 
 ﻪﮐ
 
ﺖﺴﻨﻳا
 )
لﺎﮐﻮﻟ
 
ﺎﺠﻨﻳا
 
ﺎﺗ
/local.( 
۴
-
ب
 
:
 ﻪﮑﻨﻳا
 
زا
 
نﺪﺷ
 
ﻦﺌﻤﻄﻣ
 
ﯼاﺮﺑ
 
ﺎﻳﺁ
"
ناﺮﮕﻳد
"
،ﺪﻧراد
 
ﯽﺳﺮﺘﺳد
 
ﯽﺴﮐوﺮﭘ
 
ﻦﻳا
 
 ﻪﺑ
 
ﻢه
IP
ار
 
دﻮﺧ
 
 ﻪﮐ
 
زا
 com.whatismyip.www
،ﺪﻳدروﺁ
 
ﺖﺳﺪﺑ
 
رد
 Browser Adressbar )xplorer EnterntI(
ﻞﮑﺷ
 
ﻦﻳا
 
 ﻪﺑ ﮐﯽﭙﺪﻴﻨﮐ
xxx.xxx.xxx.xxx://http
ﻪﭽﻧﺎﻨﭼﯽﺴﮐوﺮﭘ
 )
ﻻﺎﺑ
 
ﺲﮑﻋ
(
ﻩﺪﺷ
 
ﻢﻴﻈﻨﺗ
 
ﺖﺳرد
 
ﺰﻴﭼ
 
ﻪﻤه
 
ﺪﺷ
 
ﻩداد
 
نﺎﺸﻧﺮﮔا
 
ﯽﻟوو
 
ﺮﺗور
 
رد
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
ﺪﺸﻧ
 
زﺎﺑ
 
ﻪﺤﻔﺻ
 
لاوﺮﻳﺎﻓِترﻮﭘ
 80
ار
 
ﻞﮑﺗوﺮﭘ
 
ﯼاﺮﺑ
tcp
ﺪﻴﻨﮐ
 
زﺎﺑ
)
۵
-
و
 
ﻒﻟا
 
۵
-
ب
 (: 
ﺖﻳﺎﺳ
 
زا
 
ﺪﻴﻧاﻮﺘﻴﻣ
 
دﻮﺧ
 
ﺮﺗور
 
ﻢﻴﻄﻨﺗ
 
ﯼاﺮﺑ
"
دراورﻮﻓ
 
ترﻮﭘ
portforward"
ﺪﻳﺮﻴﮕﺑ
 
ﮏﻤﮐ
: htm.routerindex/forwarding _ port/routers/english/com.portforward.www://http 
،ﺪﻴﻨﮐ
 
ﮏﻴﻠﮐ
 
لﺪﻣ
 
ﯼور
 
و
 
اﺪﻴﭘ
 
ﺖﻳﺎﺳ
 
ﻦﻳا
 
رد
 
ﻦﻴﻳﺎﭘ
 
ﯽﻳﺎﺒﻔﻟا
 
ﺖﺴﻴﻟ
 
زا
 
ار
 
دﻮﺧ
 
ﺮﺗور
 
لﺪﻣ
 
و
 
ﻢﺳا ﺑ
 
ار
 
رﺎﮑهارنﺎﺸﻧ
 
ﺲﮑﻋ
 
ﻩاﺮﻤﻬﺪهﺪﻴﻣ
.
لﺎﺜﻣ
 
ﮏﻳ
 
ﻢه
 
ﻦﻳا
: 
۵
-
ﻒﻟا
 :
ردﻢﻴﻈﻨﺗ
 
ﻩار
 
ﺮﻳز
 
ﺮﻳوﺎﺼﺗ
)
ﯽﻟﺎﺜﻣ
 
ِﺮﺗوررد
(
ﻩﺪﺷ
 
ﺺﺨﺸﻣ
 
ﻩرﺎﻤﺷ
 
ﺎﺑ
 :
رد ﻪﻤﻠﮐ
 
لﺎﺒﻧد
 
ﺮﺗور
VirtualServer/(PortForwarding)
ﯼور
 
و
 
،ﺪﻳدﺮﮕﺑ
Add Virtual Server 
ﺎﺠﻨﻳا
 
ﻷﻮﻤﻌﻣ
 
،ﺪﻴﻨﮐ
 
ﮏﻴﻠﮐ
 
ار
 Wizard(helper)
ﯽﻣ
 
و
 
ﻩﺪﺷ
 
زﺎﺑ
 
ز
 
ﮏﻴﺗ
 
ﺎﺑ
 
ﺪﻴﻧاﻮﺗﺪﻴﻨﮐ
 
بﺎﺨﺘﻧا
 
ار
 
ﺎﻬﻧﺁ
 
،ﺎه
 
 ﻪﻨﻳﺰﮔ
 
ﯼﻮﻠﺟ
 
ند
... 
 
 
ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ
 
ندﺮﮐ
 
ﭗﻳﺎﺗ
 
نﺎﮑﻣا
 
 ﻪﺘﺒﻟارد
 Virtual Server Entry
 ﻳراد
 
ﻢه
 
ار
 
ﺪ
... 
ﻢﻬﻣ
:
ﺪﻨﭼ
 
ﺮﮔا،ﺪﻨﺘﺴه
 
ﻞﺻو
 
ﺮﺗور
 
 ﻪﺑ
 
ﺮﺗﻮﻴﭙﻣﺎﮐ
 Internal IP Adress(192.xxx.xxx.xxx)
نﺎﻤهﺮﺗﻮﻴﭙﻣﺎﮐ
 
ار ﺷ
 
ﺐﺼﻧ
 
ﺶﻳور
 
روﺮﺳ
 
 ﻪﮐ
 
ﺪﻴﻨﮐ
 
ﭗﻳﺎﺗ
 
ﺎﻳ
 
بﺎﺨﺘﻧاﻩﺪ
.
ﺎﻳﺎﭘ
 
ردرد
 
تاﺮﻴﻴﻐﺗ
 
ﻦﻳا
 
ن
Virtual Server Table
ﯽﻣ
 
ﻩﺪﻳد
 
و
 
ﺖﺒﺛ
 
؛ﺪﻧﻮﺷ
Apply/Save
ﺪﻴﻨﮐ
 ! 
 ﻪﮐ
 
ﯼﺮَ ﺑرﺎﮐ
 
ﺮه
 
ﯼاﺮﺑ
 
ﺎﻤﺷ
 
روﺮِ ﺳ
 
ﻻﺎﺣ
"
ﯽﺘﻧﺮﺘﻨﻳا
 
ﯽﭘ
 
ﯼﺁ
"
ﯼاﺮﺑ
 
نﺁ
 
ﯽﺴﮐوﺮﭘ
 
زا
 
ﺪﻧاﻮﺘﻴﻣ
 
و
 
ﺖﺴه
 
ﯽﺳﺮﺘﺳد
 
ﻞﺑﺎﻗ
 
ﺪﻧاﺪﺑ
 
ار
 
ﺎﻤﺷ
 
ﯼﺎﻬﺘﻳﺎﺳ
 
 ﻪﺑ
 
دوروﺪﻨﮐ
 
ﻩدﺎﻔﺘﺳا
 
ﻩﺪﺷ
 
ﺮﺘﻠﻴﻓ
)
ﺪﺷﺎﺑ
 
اﺮﺟا
 
لﺎﺣرد
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
 ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
.( ***
ﯽﭘ
 
ﯼﺁ
 
ﻦﻳا
 
ﺮﮔا
"
ﻮﻟ
"
ﺮﺗور
 
رﺎﺑ
 
ﮏﻳ
 
ﺖﺴﻴﻓﺎﮐ
 
،ﺖﻓرﺪﻴﻨﮐ
 
ﻦﺷور
 
و
 
شﻮﻣﺎﺧ
 
ار
 )
reset
ﺪﻴﻨﮑﻧ
 ( !
ﻪﻈﺤﻟ
 
ﺪﻨﭼ
 
زا
 
ﺪﻌﺑ
 
؛ﺖﺷاد
 
ﺪﻴهاﻮﺧ
 
ﺪﻳﺪﺟ
 
ﯽﭘ
 
ﯼﺁ
.
ﮏﻴﻣﺎﻨﻳد
 
ﯽﭘ
 
ﯼﺁ
 
ِ
 
ﯼﺮﺗﺮﺑ
 
ﻦﻳا
)
ﺮﻴﻐﺘﻣ
(
ﺖﺳا
 
نﺁ
 
ﺖﺑﺎﺛ
 
عﻮﻧ
 
ﻪﺑ
 
ﺖﺒﺴﻧ
.***
۵
-
ب
 : 
لاوﺮﻳﺎﻓ
 
ﻢﻴﻈﻨﺗ
(Firewall) 
ّﻻﻮﻤﻌﻣﺮﻴﮕﻴﻤﻧ
 
ار
 
روﺮِ ﺳ
 
ﯼﻮﻠﺟ
 
زوﺪﻨﻳو
 
ا
 
،دﺪﻳا
 
ﻩﺪﺸﻧ
 
ﻖﻓﻮﻣ
 
زﻮﻨه
 
ﺮﮔ، ﻪﺘﮑﻧﻩرﺎﻤﺷ
 
۴ب
 
 ـ
)
ترﻮﭘ ـ
 
دراورﻮﻓ
 (
ﮏٍ ﭼ
 
ارﺪﻴﻨﮐ
! 
،نﺎﻨﻴﻤﻃا
 
ﯼاﺮﺑلاوﺮﻳﺎﻓ
 Windows XP
ﺎﺑ
 Servis Pack 2(SP2):
ﺮﻴﺴﻣ
 
زا
Start/Controlpannel
ﺪﻴﻧﺰﺑ
 
ﮏﻴﺗ
 
ار
 
لوا
 
 ﻪﻨﻳﺰﮔ
 
 ﻂﻘﻓو
 
ﻩدﺮﮐ
 
زﺎﺑ
 
ار
 
لاوﺮﻳﺎﻓ
(On)
گﺮﺑﺮﺳ
 
ﺎﺠﻧﺎﻤه
 
،
Exceptions
و
 
ﻩدﺮﮐ
 
بﺎﺨﺘﻧا
 
ار
 
ءﻪﻤﮐد
 
ﯼور
 
ﻩﺮﺠﻨﭘ
 
ﻦﻴﺋﺎﭘ
 Add Port…
،ﺪﻴﻨﮐ
 
ﮏﻴﻠﮐ
 
ﺮﻳﻮﺼﺗ
 
ﻖﺑﺎﻄﻣ
 
ﺪﻳﺪﺟ
 
ﻩﺮﺠﻨﭘ
 
رد
 
ﺎﺑ
 
ار
 
 ﻪﻤه
 
و
 
ﻩدﺮﮐ
 
ﭗﻳﺎﺗ
OK
ﺪﻳﺪﻨﺒﺑ
 . 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->