Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geografia solurilor Lp 3 Orizontul B

Geografia solurilor Lp 3 Orizontul B

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 464|Likes:
Published by Monica Brasovean

More info:

Published by: Monica Brasovean on Jul 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

 
Geografia solurilor Lp 3
Orizontul B
Orizontul B este un orizont mineral format în partea median
ă
a profilului desol, în urma proceselor de migrare a elementelor chimice
ş
i mineralogice din parteasuperioar 
ă
a solului. Aici apar acumul
ă
ri de argil
ă
provenite din alterarea materialelor minerale pe loc sau prin iluviere din orizonturile superioare. Se interpune întreorizonturile A (E)
ş
i C. În func
ţ
ie de intensitatea eluvierii
ş
i în func
ţ
ie de timpul parcurs în evolu
ţ
ie, orizontul B se împarte în mai multe tipuri.
Orizontul B cambic (Bv)
are o grosime de minimum 10 cm, formându-se încondi
ţ
iile unei pedogeneze slab pân
ă
la mediu avansat
ă
. În condi
ţ
iile unui timp desolificare mai scurt sau în condi
ţ
iile unui aport meteoric mai sc
ă
zut nu au loc migr 
ă
ri(iluvieri) de minerale argiloase. Astfel iau na
ş
tere soluri cu orizont Bv (cambisoluri)care nu prezint
ă
orizont eluvial (E). În orizontul Bv nu apar migr 
ă
ri de mineraleargiloase pe vertical
ă
, plusul de argil
ă
datorându-se unor procese de alterare pe loc amineralelor primare, care, în parte, se pot observa
ş
i nealterate în masa orizontului.Diferen
ţ
ierea textural
ă
(argil
ă
în B / argil
ă
în A, E sau C) dintre A
ş
i Bv sau dintre Bv
ş
i C este mic
ă
sau poate fi absent
ă
. Apare
ş
i o îndep
ă
rtare par 
ţ
ial
ă
sau total
ă
acarbona
ţ
ilor 
ş
i a s
ă
rurilor u
ş
or solubile. Structura acestui orizont este medie spre mare,mai consistent
ă
, de form
ă
poliedric
ă
. Când textura nu permite identificarea unui Bv seutilizeaz
ă
metode cromatice; de aceea acest orizont se mai nume
ş
te
ş
i orizont B deculoare, pigmentat în culori u
ş
or g
ă
lbui – slab ro
ş
cate, culori ce sunt date de prezen
ţ
aoxizilor de Fe, Al
ş
i Mn rezulta
ţ
i în urma proceselor de alterare. Orizontul Bv este pu
ţ
in debazificat în zonele de câmpie
ş
i mai puternic debazificat în zonele de munte
ş
iîn cele tropicale umede, deci poate avea un grad de satura
ţ
ie în baze (V%) fie mai mic,fie mai mare de 50%.Orizontul Bv este specific cambisolurilor (Ao – Bv – C).
Orizontul B argiloiluvial sau argic (Bt)
apare într-o faz
ă
mai avansat
ă
deevolu
ţ
ie a solurilor, fiind caracteristic solurilor mai mature decât cele cu Bv. Apareîntr-un climat mai umed, unde apa meteoric
ă
preia din orizonturile superioare elementechimice disociate, s
ă
ruri
ş
i alte particule fine, le trece în solu
ţ
ie sau suspensie, levehiculeaz
ă
 
ş
i apoi le depune la anumite adâncimi în func
ţ
ie de gradul de solubilitate
ş
ide m
ă
rime (ex. argila se depune la cca 80 cm, CaCO
3
se depune la cca 120 cm, NaCl,1
 
care este mai solubil, se depune la cca 150 cm, iar unii cationi nelega
ţ
i, K, Na, Mg, Ca pot fi depu
ş
i la cca 200 cm). Secven
ţ
a de la cca 80 cm, în care se acumuleaz
ă
argila,reprezint
ă
orizontul argic. Pentru ca s
ă
existe orizont Bt, cantitatea de argil
ă
trebuie s
ă
 fie de cel pu
ţ
in 1,2 ori mai mare decât cea din orizontul superior.Grosimea orizontului Bt este de cel pu
ţ
in 15 cm, culoarea este mai închis
ă
 (brun
ă
, negricioas
ă
, ro
ş
cat
ă
) decât cea a materialului parental, structura este mare
ş
i bine dezvoltat
ă
, prismatic
ă
, columnoidal
ă
, poliedric
ă
sau masiv
ă
. Porozitatea acestuiorizont este redus
ă
(densitatea aparent
ă
este mare), porii ini
ţ
iali ai agregatelor structurale sunt umplu
ţ
i treptat cu argil
ă
, astfel c
ă
dup
ă
o perioad
ă
lung
ă
de timp seobtureaz
ă
. Din aceast
ă
cauz
ă
 
ş
i apa circul
ă
foarte greu prin aceast
ă
sec
ţ
iune, astfelîncât apar fenomene de stagnare a apei meteorice la suprafa
ţ
a orizontului Bt, stagnarece determin
ă
procese de reducere a compu
ş
ilor cu Fe
ş
i Mn (fenomene de pseudogleizare).În cazul solurilor mai grosier texturate, apa înc
ă
rcat
ă
cu argil
ă
îmbrac
ă
 gr 
ă
un
ţ
ii de nisip în pelicule argiloase, numite cutane. Prin unire aceste pelicule potforma agregate structurale.Orizontul Bt este specific luvisolurilor (Ao – Bt – C sau Ao – El – Bt – C), planosolurilor (Ao – Eaw – E/BtW – BtW – C), podzoluvisolurilor (Ao – Ea – E+B – Bt – C), precum
ş
i solurilor din zona tropical
ă
permanent umed
ă
.
Orizontul B spodic (Bs, Bhs)
este un orizont iluvial în care se acumuleaz
ă
 material amorf, în special sescvioxizi (oxizi de Fe
ş
i Al)
ş
i materie organic
ă
(aceasta încazul orizontului Bhs – humico-spodic). Apare la solurile dezvoltate în zonele cu oumiditate sporit
ă
, montane
ş
i tropicale umede. Dac
ă
procesele de alterare a mineralelor  primare sunt mai rapide (în condi
ţ
ii de umiditate
ş
i temperaturi ridicate) vor rezultaelemente chimice disociate (ioni), s
ă
ruri, oxizi
ş
i o cantitate mai mic
ă
de silica
ţ
isecundari (forma
ţ
i prin reorganizarea elementelor chimice rezultate din alterare).Cationii bazici (Ca, Mg, K, Na), ce reprezint
ă
importante pun
ţ
i de leg
ă
tur 
ă
în re
ţ
elelecristaline, parte sunt îndep
ă
rta
ţ
i prin levigare, parte se reorganizeaz
ă
în hidroxizi. Caurmare a acestor procese sub orizonturile superioare Au
ş
i Es se va forma un orizont bogat în silice (cuar 
ţ
hidratat – SiO
2
nH
2
O)
ş
i sescvioxizi (Al
2
O
3
· nH
2
O, Fe
2
O
3
·nH
2
O), orizont ce poart
ă
numele de B spodic (Bs). Datorit
ă
faptului c
ă
se formeaz
ă
  pu
ţ
ine minerale argiloase, Bs este mai grosier texturat (procentul maxim de argil
ă
estede 30 – 35 %). Sescvioxizii se acumuleaz
ă
predominant sub form
ă
de aglomer 
ă
risubangulare sau rotunjite. Grosimea minim
ă
a orizontului este de 2,5 cm. Culoarea este2
 
cenu
ş
ie sau ro
ş
cat
ă
datorit
ă
prezen
ţ
ei oxizilor de Fe, structura foarte slab dezvoltat
ă
, pH-ul acid (< 5,5)
ş
i gradul de satura
ţ
ie în baze (V) foarte sc
ă
zut.Când spre profunzimea profilului de sol migreaz
ă
 
ş
i o serie de compu
ş
ihumici, care se acumuleaz
ă
în Bs, orizontul se va pigmenta în culori mai închise
ş
i va purta numele de orizont B humico-spodic (Bhs) sau orizont B humicoiluvial (Bh),când predomin
ă
materia organic
ă
.Orizontul Bs este specific podzolurilor (Au – Es – Bhs – Bs – C).
Orizont B criptospodic (Bcp)
Orizont B din soluri puternic acide care prezint
ă
acumulare iluvial
ă
dematerial amorf activ predominat humic
ş
i aluminic
ş
i mai pu
ţ
in material amorf activferic, astfel c
ă
nu are
ş
i coloritul mai ro
ş
cat specific orizontului spodic sau acesta estemascat de con
ţ
inutul ridicat de materie organic
ă
(în genere peste 10%).Prezint
ă
caracterele mai sus men
ţ
ionate la orizontul spodic. Culoarea poate fiîn nuan
ţ
a 10YR cu valori de 3 mai mici
ş
i crome de 2
ş
i mai mici.De regul
ă
orizontul Bcp este situat sub un orizont A foarte humifer cu peste20% materie organic
ă
slab mineralizat
ă
cu C:N peste 20 - 25
ş
i cu reflexe cenu
ş
ii în partea inferioar 
ă
(orizont E "înecat în humus").
Orizontul B natric sau Bt natric (Bna sau Btna)
este un orizont B în alc
ă
rui complex coloidal (adsorbtiv) se acumuleaz
ă
în exces ioni de Na
+
. Cationii de Na,foarte mobili, au tendin
ţ
a de a substitui al
ţ
i cationi care satisfac sarcinile electrice dinre
ţ
elele silica
ţ
ilor secundari (mineralelor argiloase) sau din complexul coloidal alsolurilor. Dup
ă
o anumit
ă
perioad
ă
de schimburi ionice între solu
ţ
ia solului
ş
icomplexul coloidal, cea mai mare parte din cationii acestuia pot fi de Na.Pentru ca un orizont Bt s
ă
fie natric trebuie ca ionul de Na s
ă
reprezinte cel pu
ţ
in 15 % din T (capacitatea de schimb cationic = suma tuturor cationilor schimbabili pe care-i poate adsorbi un sol). Sursa s
ă
rurilor cu Na sau a Na disociat este apa freatic
ă
  puternic mineralizat
ă
. Aceasta, dac
ă
este pozi
ţ
ionat
ă
la adâncimi de la care poate fiabsorbit
ă
de c
ă
ldura soarelui, în perioadele uscate va urca spre suprafa
ţă
, favorizândschimburile ionice în orizonturile superioare. Se observ
ă
astfel c
ă
orizontul Btna iana
ş
tere prin eluvierea Na din profunzime spre suprafa
ţ
a solurilor. Din aceast
ă
cauz
ă
 
ş
i pozi
ţ
ia orizonturilor Bt natrice este superficial
ă
, 0 – 20 cm.Grosimea orizontului Btna este de cel pu
ţ
in 10 cm în primii 20 cm ai profilului de sol. Structura este mare, columnar 
ă
sau prismatic
ă
(columnele pot s
ă
aib
ă
 lungimi de 20 – 30 cm
ş
i l
ăţ
imi de 10 – 15 cm în stare uscat
ă
), dur 
ă
în stare uscat
ă
. În3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Angela Chirazi liked this
ferrrtry liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->