Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Basit Yaprak Çizimleri- 2.pdf

Basit Yaprak Çizimleri- 2.pdf

Ratings: (0)|Views: 26|Likes:
Published by Hakan Kağan

More info:

Published by: Hakan Kağan on Oct 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2014

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LL
İ
E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK 
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
SERAM
İ
K VE CAM TEKNOLOJ
İ
S
İ
BAS
İ
T YAPRAK Ç
İ
Z
İ
MLER 
İ
2
ANKARA 2007
 
2
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar 
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
nda kademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çeeve ö
ğ
retim programlar 
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya nelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir (Ders Notlar 
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumla
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Moller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar 
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
ş
abilirler.
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar 
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir 
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar 
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
i
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................iiG
İ
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –1....................................................................................................41. BE
Ş
L
İ
KÜME YAPRAK MOT
İ
F Ç
İ
Z
İ
M
İ
..........................................................................41.1.Tan
ı
m
ı
.............................................................................................................................41.2. Kullan
ı
m Yerleri..........................................................................................................101.3. Çizim Tekni
ğ
i..............................................................................................................16UYGULAMA.....................................................................................................................17ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.....................................................................................27Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –2..................................................................................................312. YED
İ
L
İ
KÜME YAPRAK MOT
İ
F Ç
İ
Z
İ
M
İ
.....................................................................312.1.Tan
ı
m
ı
...........................................................................................................................312.2. Kullan
ı
m Yerleri..........................................................................................................362.3. Çizim Tekni
ğ
i..............................................................................................................39UYGULAMA.....................................................................................................................40ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.....................................................................................50MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................................54KAYNAKÇA.........................................................................................................................57
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->