Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
இதோ உன் தாய் - May 2013

இதோ உன் தாய் - May 2013

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
இதோ உன் தாய் - May 2013
இதோ உன் தாய் - May 2013

More info:

Published by: TAMIL CATHOLIC MAGAZINES on Oct 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2014

pdf

text

original

 
?
G˝XÝ Au XÝl
öQ
-
80?7
 
Qòce
-
80?7
öQ
 
1
GXr
 
7
 
8
G˝XÝ Au XÝl
öQ
-
80?7
 
ªúðÿ£¬ò¹˅ì‽ 80?7
11,00,000ªúðÿ£¬ò¹‽
70,000ÿ£ì£ ð‖ìº‽
WPMXMR ML FAWQW, NOXMOL ICCBOXON
Iurmol Uoidaaj Xcob, Nyjmpobcn, Rdrmssur - 540 080.
Pd6
024;- 7804570, 8774080
A.nomj6 spmrmtmlfasus@knomj.gcn [ah6 www.spmrmtmlfasus.crk
àòäªÿƘ°‽ àŗûæ¬ðäÀ‖° «ñ‡®¹‽æÿ˚ŠD‖O¡«ô£‽.
«ä£I‖¬ääŗ
?. «ð£Šð£‡êñº‖ä£ä,8. ä˚Eý£ℨäŗ, Þø˚äŗ, Úºŗ 쉬ìø˚äŗ, µôñ÷˅Eℨ àŗûñ˚äÀ‖ä£ä,7. æäò N¸ñ£GäC¡ Íجÿ‖° «ñ‡®¹‽,2. Ạªì£³ñ¶‽, ẠܬêøÈ‽ O¬ê‖ä¼‽,1. 70,000 ÿ£ì£ ð‖ì˚äÀ‖°‽, Úñ˚äÀ¬êø «ì¬ñäÀ‖°‽ «ñ‡®¹‽.
80?7
S^]¬
 
? ¶ìℨ
Sôu
70 ñ¬÷
 
7
G˝XÝ Au XÝl
öQ
-
80?7
 
Q¨UÝ∜uH∩c]ÝXn
7
G˝XÝ Au XÝl
öQ
-
80?7
Q¨Uu˖^²‡˖PU GXU H^iXn
Ju≢Q¨ O‡RÅfX Li˝XÝ`f˖XŴn GXU H^iXf˖XŴn,KiX F⁂ Q≢X^ݤn ÅYb°b »Z GUTÝ”. Ju≢fXu˖QUÝpO]﬏bŗb °˖PfX Q°re£²‡˖PU ˝Qu˖QŴn, XÝuXÝUÝJj˝RÝ°uZ Q°re£²u åÅ[ ®˖T˖UŴn Q≢X ◆fÓ²pOPaŗ]Óp˖T.D˔^uZÝp ][©[LÝXaJs °˖PjRX‡˖PU OY˖]j ˔RÝ﬈f˝X ][XÝ^aJ∜‡˖PUOY‽n ˔R⁂ŗ°Z”. O˝X˝RÝu﬈ JP‽∜‡˖PU G[bJfÓu RÝ”JÝj◆ Kq]Y‽ ¡m„n ¡m„n°˖Pb°Z˝XÝ, O˖Xj ˔RÝ﬈f˝X Ou©‡˖PU‽n Å⁂jRfÓ‡˖PU‽n OY‽n G⁂bŗn.H˖JUÝp ˝X]QÝXÝŇ˖PU QbJ﬏˖PU »dPfÓp F⁂][Ý]XtJÝJ Ou˖^˖U©uRtZ ˝]m„n. ®˖T]Ýr˖] O‡RÅjRXtJÝJ ◆mµU RÝ˖X²p O]﬏˖PU JÝT•J˖Yj©uRtZ Hc]n ˔JÝs˝]Ýn.JPi”˝RÝ^ ]Ýrb˖J²p DtRdP RbÓ²u˖Q˖U ®˖^f” Q^n ]⁂iX‽n CÝ≢»POXtŗ ÅÓÅTbJpT.R˖Pj◆Js O˖^f”n JP‽˖Y Q°˖QjR„fX‽n O]⁂˖PU JtR˖^J˖YbJ˖P©•jRXtJÝJ‽n QuZÝ„aJs.˝X]QÝXÝ ]ÔUÝJ AT°tŗ °˖Pf”sY O˖^f” Wu˖QJ﬏bŗn Wu¿ »﬈aJs.Lc] Au^X QÓj◆n ]_bJón WÝn Q¨Uu˖^bŗ LQcj©bJ ˝]m„n. WÝn ˔RtZOu˖^˖U Ou◆ ˔LlU ˝]m„n Ku﬈ JdP˖Y ˖]fÓ⁂bŗn˝RÝ”, ˝X] Ou˖^˖U Ou◆˔LlU WÝn Kq]Y‽ JP˖QjRd•⁂b°˝ZÝn. KpTÝ Ou˖^˖Uj RÝcb°¤n Ou◆ ˔LlUjRP˝]m•U]sXÝu Q¨Uu˖^. D˔^uZÝp O]s JP‽∜u Ou˖^UÝ]Ýs9 Ó⁂eL˖R²uOu˖^UÝ]Ýs. WÝn Fq˔]Ý⁂]⁂˖PU‽n Ou˖^UÝ]Ýs.I Q¨˝U! ô Ku GXUf˖X H﬈Xp R„f”n˝RÝ” K^bŗ KjR• J]˖T DtR„n3 Fq˔]Ý⁂®ℨPón Au˖^ O˖PbJTQÝJb ˔JÝsR]u R˖J]‡bŗ KjR• RUjR„]Ýu3 J≢]Ý^GXUó˖PU Ou˖^˝U UÝb˝JÝ◆ ˔[˝RbJÝ˖Yj ˝RÝu﬈ GiX Ou◆b ŗVi˖X²u ¡” ôG[bJQݲ⁂n.OnQÝ! ÅUbJfXbJ ÅXfÓp Anℨp OPa°ŴsY ][j©[LÝXaJ∜u ®˖ZÅ≠⁂i”n,An G≢˖QUÝ^ H﬈X≠≠⁂i”n ˔JÝkLn Kq]Y‽ ŗ˖Z]ÝJ G⁂iXݤn K^bŗ X⁂]ÝUÝJ!KbJÝTfÓ¤n G” O˖^]⁂n Å⁂nR ˝]m•U Fu˝Z. G” °˖PjR” ℨJ‽nQ°re£UÝ^XÝŗn. K^bŗ Gj˝RÝ” G” ˝X˖]UÝ^XÝŗn. I Q¨˝U! AQ” ][j©[LÝXn Kq]Y‽˝Qu˖QUÝ^”! Kq]Y‽ Au^XQÝ^” Ku﬈ WÝu ◆¨i” ˔JÝs°˝Zu. ATJ Li˝XÝ`aJsKq]Y‽ ôLQÝ^”, OtRQÝ^” KuR˖X A_c°˝Zu.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->