Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mustafa Jaane Rahmat per khudkushi ka ilzam .pdf

Mustafa Jaane Rahmat per khudkushi ka ilzam .pdf

Ratings: (0)|Views: 269|Likes:
Published by Tariq Mehmood Tariq
Mustafa Jaane Rahmat per khudkushi ka ilzam .pdf
Mustafa Jaane Rahmat per khudkushi ka ilzam .pdf

More info:

Published by: Tariq Mehmood Tariq on Oct 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/31/2013

pdf

text

original

 
pppp
ZZZZ
vvvv
ZZZZ
°°°°
ÝÝÝÝ
ZZZZ
°°°°
°°°°
ÄÄÄÄWWWW
ìììì
ÔÔÔÔ
yyyy
SSSS
¨¨¨¨
KKKK
++++
M
ÔÔÔÔ
9999
YYYY
ääää
ÆÆÆÆ
iiii
ââââ
ääää
~~~~
u
H
tttt
ssss
ìììì
ā āā ā 
zzzz
kkkk
¥¥¥¥
pppp
ŠŠŠŠ
É ÉÉ É 
ÆÆÆÆ
aaaa
NNNN
hhhhzzzzVVVV
» »» » 
¥¥¥¥cccc
 Û  ÛÛ  Û 
ââââ
 c cc c
****
™ ™ ™ 
DDDD
¸¸¸¸
????
]]]]
ÆÆÆÆ
zzzzZZZZ
 Ô ÔÔ Ô
YYYY
¦¦¦¦
ZZZZ
ÑÑÑÑ
mmmm
CCCC
CCCC
 Ù   ÙÙ   Ù  
¦ ¦¦ ¦ 
////
7777
!!!!zzzzggggttttQQQQ
 É ÉÉ É 4  4 4  /  / / õ   õõ   õ   HHHHGGGG
ZZZZzzzzgggg
ë ëë ë 
» »» » 
xxxx
 @ @@ @
{{{{
Ù Ù٠٠
XXXX
6666
,,,,
]]]]
ØØØØ
ggggÈÈÈÈ
YYYY
@@@@
SSSS
²²²²
ZZZZÄÄÄÄ
pppp
ŠŠŠŠ
É ÉÉ É 
!!!!
wwww
 v  v v  n  n n xÒ ÒÒ Ò  n  n n ^ÆÆÆÆ× ×× × ¼ ¼¼ ¼ Ò ÒÒ Ò  n  n n ^
y yy y
VVVVIIII
] ]] ] ‡ ‡ ‡
IIIIVVVV
····
ZZZZ
 Û  ÛÛ  Û 
zzzziiii
ŠŠŠŠ
gggg~~~~
llll
 c cc c
****
àÃàà
KKKK
YYYY
 ! !! !
 œ  œœ  œ î îî î GGGG
ZZZZ
¼¼¼¼
ÔÔÔÔ
ŠŠŠŠ
ÑÑÑÑ
mmmm
----
EEEE
gggg
;;;;
ÔÔÔÔ
J
NNNN
****
îîîî
yyyyÔÔÔÔ
îîîî
BBBB
ZZZZ
 Û  ÛÛ  Û 
iiii
1
 
e ôª e ô± œÞkøæœÚô ù± ø× 
$
]Ö× 
 #
äöÂø×  ø n Ô  øœ m 
%
 ø`ø]Öß 
$
 ô± 
%
]¢Úô ù± 
%
]]]]
¬¬¬¬
6666
,,,,
SSSS
²²²²
ZZZZÄÄÄÄ
pppp
ŠŠŠŠ
É ÉÉ É 
!!!!
]]]]
@@@@
YYYY
ÈÈÈÈgggg
ØØØØ
ÊÊÊÊ
 Â  
[[[[
{
ZZZZ
qqqq
-
dddd
õõõõ
''''
ZZZZzzzzgggg
óóóó
 ‹ ‹ ‹
tttt
}
ŠŠŠŠ
ÃÃÃÃ
»»»»
uuuu
gggg
$$$$
zzzz
ÑÑÑÑ
tttt
~~~~
----
ZZZZ
vvvv
¬¬¬¬
\\\\
mmmm
zzzzWWWW
!!!!
zzzz
ÅÅÅÅ
ÊÊÊÊ
ññññ
çççç
qqqq
KKKK
àÃàà
ZZZZ
 Û  ÛÛ  Û 
zzzziiii
ŠŠŠŠ
gggg~~~~
llll
 c cc c
****
····
ZZZZ
1111
§§§§
}}}}
ÊÊÊÊ
FFFF
,,,,
KKKK
M
6666
,,,,
zzzz
 W WW W
::::
ŠŠŠŠ
ÑÑÑÑ
mmmm
----
EEEE
gggg
;;;;
ÔÔÔÔ
J
NNNN
****
îîîî
yyyyÔÔÔÔ
îîîî
BBBB
ZZZZ
 Û  ÛÛ  Û 
iiii
6666
,,,,
±±±±
::::
YYYY
 ! !! !
 œ  œœ  œ î îî î GGGG
ZZZZ
¼¼¼¼
ÔÔÔÔ
J
NNNN
****
îîîî
yyyyÔÔÔÔ
îîîî
BBBB
ZZZZ
 Û  ÛÛ  Û 
iiii
afrozqadri@gmail.com
DDDD
ŠŠŠŠ
ZZZZ
####
Ö    ÖÖ    Ö    
''''
,,,,
» »» » 
MMMM
DDDD
 < << <î îî î GGGG
ZZZZ
 Å ÅÅ Å ©  ©©  ©  {  { {  5  5 5  Ï  ÏÏ  Ï î îî î EEEEEEEEGGGGGGGG
ZZZZ
####
····
ZZZZ
 Å ÅÅ Å
 .  . . 
 5  5 5  4  4 4 è èè è EEEEGGGGEEEE
ZZZZ
 Å ÅÅ Å 3  3 3  ™  ™™  ™ 
 )  ) ) 
é éé é EEEE
ãããã
ZZZZ
ØØØØ
ŠŠŠŠ
gggg~~~~
ÊÊÊÊ
àÃàÃ
UUUU
****
ãããã
DDDD
 8 88 8 ©  ©©  ©       î îî î EEEEEEEE
ZZZZ
vvvv
zzzzgggg
¬¬¬¬
{{{{DDDD
BBBB
¤ ¤¤ ¤ 
////
ZZZZ
òòòò
ŠŠŠŠ
gggg
 | || |
]]]]
´´´´
))))
¦¦¦¦
gggg
çççç
ZZZZyyyyZZZZ
££££
gggg
ÃÃÃÃ
¦¦¦¦
ÊÊÊÊ
 ’ ’
qqqq
-
(((( 22227777 ))))
 4 44 4
ÊÊÊÊ
,,,,
]]]]3333111100002222YYYYDDDD4444333344441111||||
ÊÊÊÊ
ZZZZ
÷÷÷÷
á  áá  á  
®®®®
)
ˆˆˆˆ
ãããã
,,,,
-
eeee
7777
ÔÔÔÔ
llll
 c cc c
****
àÃàà
^^^^ÔÔÔÔ
ÊÊÊÊ
» »» » 
gggg
o
øe
$
ß  ø i  øÏ  ø
$
Ø  ûÚôß 
$
āÞ
$
Ô  øœÞ ûkø]Ö Š 
$
Ûô nûÄ  ö]ÖÃø×ô nûÜö
o
6666
,,,,
ZZZZ
²²²²
ZZZZÄÄÄÄ
pppp
ŠŠŠŠ
É ÉÉ É 
ÔÔÔÔ
H
ßßßß
H
9999
!!!!!!!!!!!!
]]]]
!!!!!!!!!!!!
@@@@
YYYY
ÈÈÈÈgggg
ØØØØ
2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->