Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Професионални болести, свързани с физични фактори

Професионални болести, свързани с физични фактори

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
Published by Deyana Ilieva
Писмо № 91-01-8 от 09.01.2004 г на НОИ
За проучване на съобщени професионални болести, свързани с въздействието на физическите фактори на работната среда микроклимат, шум, вибрации и електромагнитни полета

Писмо № 91-01-8 от 09.01.2004 г на НОИ
За проучване на съобщени професионални болести, свързани с въздействието на физическите фактори на работната среда микроклимат, шум, вибрации и електромагнитни полета

More info:

Published by: Deyana Ilieva on Oct 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

 
Писмо № 91-01-8 от 09.01.2004 г на НОИЗа проучване на съобщени професионални болести, свързани с въздействието нафизическите фактори на работната среда микроклимат, шум, вибрации и
електромагнитни
 
полета
 При ред физически фактори на работната среда (шум, вибрации,
електромагнитни
 
полета
(ЕМП), въздействието върху организма на работещите е в пряка зависимост несамо от параметъра на фактора, но и от неговите конкретни физични характеристики(честотен диапазон, дължина на вълната, характер на излъчване - постоянен илипроменлив, направление на разпространение и др.). В зависимост от последните, могатда се наблюдават различни клинични прояви. Ето защо, детайлното изясняване нахарактеристиките на съответния фактор, придобива все по-голямо значение припроучването и експертизата на професионалните болести.Във връзка с изложеното и с цел осигуряването на по-пълни данни, които дадопринесат за обективността на медицинската експертиза при определяне характера назаболяванията, насочваме вниманието към следните моменти в етапа на събиране наинформация от осигурителите и при оформяне на Протокола за проучване напрофесионална болест:Проучване на заболявания, причинени от въздействието на шум1. Механизъм и зависимост на въздействието на шума върху организма:Производственият шум оказва неблагоприятно въздействие върху целия организъм иособено върху централната нервна система (с прояви от вегетативната нервна система исърдечно-съдовата система) и слуховия анализатор. Степента и характера навъздействие на шума върху организма се определят преди всичко от нивото назвуковото налягане в октавните ивици на звуковите честоти и от продължителността надневната и обща експозиция.При еднаква сила и продължителност на въздействие, по-вредни са импулснитешумове, отколкото постоянните; високочестотните, в сравнение с нискочестотните;теснолентовите, отколкото широколентовите.При увреден по други причини слух (възпалителни заболявания, отосклероза), прагътна чувствителност на слуховия орган за акустични травми се понижава.За възникване на професионални шумови увреждания, от голямо значение са същоиндивидуалните особености на организма и на слуховия анализатор.Намалението на слуховия праг при типично професионалния неврит на слуховитенерви, започва като правило в областта на 4000 Хц. Трайните слухови изменения сеоформят най-често между 5-та и 10-та година от трудовия стаж (в зависимост отпараметрите и вида на шумово въздействие) и се характеризират с типична загуба отприемен тип в зоната 4000-6000 Хц, като влиянието в съседните зони – 2000-3000 Хц и8000 Хц е значително по-слабо.2.Необходима информация:
 
Пред вид гореизложеното, при започване на проучване по повод съобщено в ТП наНОИ професионално заболяване, резултат от шумово въздействие, от осигурителяизрично (чрез конкретен текст в писмото) следва да се изискват, а той да предостави:- данни за шума и експозицията (дневна персонална/средноседмична персонална) налицето, във вид, съобразен с изискванията на Наредба № 2 от 27.02.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на шум при работа, МТСП и МЗ, ДВбр.32/2003 г. (с изключение на пострадалите при работа на плавателни съдове ивъздухоплавателни средства);- данните от здравното досие на лицето съдържащи и копие от аудиометричниизследвания на слуха (в т.ч. данни от профилактични прегледи), като СТМ даде мнениеза съответствието с физичните характеристики по отношение фактора “шум”.3.Действия на ТП на НОИ, съобразно получената информация от осигурителя:Получената информация за характеристиките на шума подробно се отразява вПротокола за проучване на професионална болест, независимо че документите сеприлагат. При установяване на промени в аудиограмата – не характерни запрофесионалното увреждане на слуха, фактът се поставя на вниманието наТЕЛК/НЕЛК.При положение, че осигурителят не изпълни задълженията си за изясняване наусловията на труд и здравното състояние на лицето, този факт и евентуалните причини,се посочват в заключителната част на Протокола.В спорни случаи, ТП на НОИ може да използува предоставената възможност и давъзложи извършването на експертна оценка за работното място, на оторизираналаборатория или СТМ. При липса на оценка на риска или при установяване нанеобективна такава, ТП на НОИ има право да уведоми контролните органи, определенисъс Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).Проучване на заболявания, причинени от вибрации1.Механизъм и зависимост на въздействието на вибрациите върху организма:Вибрациите, като специфичен дразнител на нервната система, въздействат върхукрайните рецепторни апарати (механо-рецепторите в кожата, фасциите, кръвоноснитесъдове, надкостницата и телцата на Фатер-Пачини) и ангажират невро-вегетативнитесубстрати на различни нива, което обяснява редица симптоми, наблюдавани привибрационната болест (полиневритен, вегетомиофасцитен, костно-дистрофичен,сетивен, диенцефален, вегетативна полиневропатия и др.);Възникването на професионално увреждане е в пряка зависимост от вида навибровъздействието (локално, общо, комбинирано), от параметрите на вибрациите пооктавни честоти и направление на въздействието (хоризонтални, диагонални, ротаторни, вертикални) и от реалното време на експозиция, въз основа на което сеизчислява индивидуалната санитарно-хигиенна норма. Следва да се отчитат исъпътстващите фактори, които могат да усилват или отслабват вибрационнотовъздействие върху организма.
 
В тази връзка от значение са:- при общите вибрации – височината на площадката, спрямо кота “О”, на която е разположено оборудването, източник на вибрации; начина на монтиране и използванена оборудването-източник на вибрации;- мястото на контакта между тялото и вибриращия инструмент/повърхност и наличиетона мерки за защита (антивибрационни обувки, ръкавици, ръкохватки, антивибрационникилимчета, виброгасящи столове/седалки );- режима на труд и почивка;- наличието на съпътстващи фактори на работната среда с потенциращо действие: шум,охлаждащ микроклимат, физическо натоварване.Практиката показва, че:- нискочестотните вибрации (до 30 Хц) предизвикват предимно нервно-мускулни,костно-ставни и атонични промени, като се разпространяват по тъканите на значителни разстояния;- средночестотните (до 100 Хц) и високочестотните (над 100 Хц) вибрации, лесно сегасят от тъканите и водят до сетивни разстройства и съдов спазъм;- вертикалните вибрации “глава-долни крайници”, измерени по направление “Z”, сепонасят сравнително по-трудно от организма;- най-опасни от възбуждане на резонанс са вибрациите от инфразвуковия диапазон,като резонансните честоти за цялото тяло са 4-6 Хц, а за главата – 20-25 Хц;2.Необходима информация:При проучване на професионална болест от въздействие на вибрации, в зависимост отвида им (общи, локални или смесени), от осигурителя задължително следва да сеизисква (чрез конкретен текст в писмото), а той да предостави информация, съобразенас БДС 16013-84. Вибрации локални. Допустими стойности и методи за оценка и/илиБДС12.1.012-80. Вибрации. Общи изисквания по безопасност на труда, касаеща:- нивата на вибрациите по октавни честоти, по направления “Х”, “У” и задължително“Z”, както и допустимите коригирани стойности за виброскорост в зависимост от реалното време на въздействие;- вида и характеристиката на осигурените средства за защита. Анализът на здравнотосъстояние на лицето от СТМ, да съдържа информация за:- началото на развитието на заболяването (или на основните му синдроми);- резултатите от периодичните медицински прегледи;

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->