Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sa w Ojczyznie rachunki krzywd 20110219 Stefan Kosiewski do Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach ZR.pdf

Sa w Ojczyznie rachunki krzywd 20110219 Stefan Kosiewski do Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach ZR.pdf

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 98|Likes:
Published by Stefan Kosiewski
http://www.spreaker.com/user/sowa3/sa_w_ojczyznie_rachunki_krzywd_20110219 (...)Wobec powyższego wnioskuję jak w piśmie z 28 stycznia 2011 r. i w moim Zażaleniu z 14 stycznia 2011 r. o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. z 1.08.2008 r., który zapadł z rażącym naruszeniem prawa a także wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie bandy ("Banderozy") działającej w strukturach Policji i Ministerstwa Sprawiedliwości RP przy czym odwołuję się do dowodów wskazanych we wspomnianych pismach jak i w piśmie niniejszym.

Zapytuję jak w piśmie (Stefan Kosiewski: O przekazanie śledztwa do innej prokuratury wojskowej oraz o odwołanie Prokuratora Generalnego RP, Andrzeja Seremeta) z 13 sierpnia 2010 r. o możliwość otrzymania od państwa polskiego pomocy w sprawie obrony mojej osoby prześladowanej w Polsce ze względów rasistowskich i politycznych przez zorganizowane grupy przestępcze złożone z osobników o żydokomunistycznym rodowodzie.

Z szacunkiem Stefan Kosiewski

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Kazimierz-Swito/Stefan-Kosiewski-S-w-Ojczynie-rachunki-krzywd-20110219-Do-Prokuratury-Apelacyjnej-w-Katowicach-Piotr-Uszok-inne
http://www.spreaker.com/user/sowa3/sa_w_ojczyznie_rachunki_krzywd_20110219 (...)Wobec powyższego wnioskuję jak w piśmie z 28 stycznia 2011 r. i w moim Zażaleniu z 14 stycznia 2011 r. o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. z 1.08.2008 r., który zapadł z rażącym naruszeniem prawa a także wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie bandy ("Banderozy") działającej w strukturach Policji i Ministerstwa Sprawiedliwości RP przy czym odwołuję się do dowodów wskazanych we wspomnianych pismach jak i w piśmie niniejszym.

Zapytuję jak w piśmie (Stefan Kosiewski: O przekazanie śledztwa do innej prokuratury wojskowej oraz o odwołanie Prokuratora Generalnego RP, Andrzeja Seremeta) z 13 sierpnia 2010 r. o możliwość otrzymania od państwa polskiego pomocy w sprawie obrony mojej osoby prześladowanej w Polsce ze względów rasistowskich i politycznych przez zorganizowane grupy przestępcze złożone z osobników o żydokomunistycznym rodowodzie.

Z szacunkiem Stefan Kosiewski

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Kazimierz-Swito/Stefan-Kosiewski-S-w-Ojczynie-rachunki-krzywd-20110219-Do-Prokuratury-Apelacyjnej-w-Katowicach-Piotr-Uszok-inne

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Stefan Kosiewski on Oct 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2013

pdf

text

original

 
Stefan Kosiewski: S
¹
w Ojczy 
ê
nie rachunki krzywd. 20110219 DoProkuratury Apelacyjnej w Katowicach; Piotr Uszok, inne
 
Napisa
ù
 Sowa.blog.quicksnake.pl (»)29. 11. 2012 w kategoriiKazimierz Swito
ñ
,czytaj: 341×
 
Szanowna Pani Prokurator, dzi
ê
kuj
ê
za informacj
ê
o przekazaniu przez Pani
¹
doProkuratury Okr
ê
gowej w Gliwicach mojej korespondencji z 29 stycznia 2011 r. w cz
êœ
ci dotycz
¹
cej sprawy o sygnaturze III Ko 811/10, tzn. maj
¹
cej zwi
¹
zek z pismemProkuratury Okr
ê
gowej w Katowicach podpisanym: Prokurator Marianna Kaczy 
ñ
skaa wys
ù
anym do mnie na fa
ù
szywy adres cudzego mieszkania w Tomaszowie
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
 
Mazowieckim, w którym 5 lipca 2008 r. dosz
ù
o do antypolskiego pogromu, w wynikuktórego zorganizowana grupa przest
ê
pców o
¿
 ydowskich nazwiskach najpierw narazi
ù
a mnie na utrat
ê
zdrowia a nawet
¿
 ycia, a potem dla zatarcia
œ
ladów tegozamachu skaza
ù
a mnie 1 sierpnia 2008 r. zaocznie, z ra
¿¹
cym naruszeniem prawa w post
ê
powaniu nakazowym wyrokiem S
¹
du Rejonowego za rzekom
¹
kradzie
¿
 dzieciom starej pi
ù
ki firmy Korona do gry w pi
ù
ê
no
¿
n
¹
;. Absurdalno
œ
ã
tego oskar
¿
enia zmusi
ù
a w swoim czasie Pana Prezydenta Lecha Wa
ù
ê
s
ê
 do zapytania mnie w rozmowie telefonicznej:-
To co? Nie mia
ù 
pan co lepszego kra
œ
ã
 Przypominam tu o tej reakcji prezydenta Wa
ù
ê
sy, poniewa
¿
30 listopada 1990 r.dokonano ju
¿
na mnie zamachu w Cz
ê
stochowie na ul. Wojska Polskiego przy u
¿
 yciusamochodu ci
ê¿
arowego. W wyniku najechania ci
ê¿
arówk 
¹
zniszczony zosta
ù
 kierowany przeze mnie samochód Audi 80 o numerze rejestracyjnym F-TN 899,którym przemieszcza
ù
em si
ê
wówczas na trasie Katowice-Warszawa obs
ù
uguj
¹
c jakodziennikarz Rozg
ù
o
œ
ni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium wybory prezydenckie i wspieraj
¹
c jako Polak w tamtych wyborach Lecha Wa
ù
ê
s
ê
, by 
ù
egoprzewodnicz
¹
cego mojego zwi
¹
zku Solidarno
œ
ã
.13 lutego 2011 r. doadministrowanej przeze mniegrupy internetowej sowaprzys
ù
ano natomiastostrze
¿
enie o tym,
¿
e nieznanisprawcy " moga uszkodzichamulce, motor i wiecej"; w za
ù
.przesy 
ù
am pliki umo
¿
liwiaj
¹
ceustalenie nadawcy tegoostrze
¿
enia. Wnosz
ê
o podj
ê
ciestosownych dzia
ù
a
ñ
.
 
Natomiast 2 lutego 2011 r. z up.Prezydenta Miasta KatowicPiotra Uszoka wys
ù
ane zosta
ù
ona prywatny adres mojejSiostry zam. w Czeladzi, listempoleconym R (00) 25900773 194493559 6 za potwierdzeniemodbioru, pismo DG. IV. 5010-37-1/11 antydatowane na 26stycznia 2011 r. i podpisanemgr Agnieszka
£
uczak Naczelnik Wydzia
ù
uDzia
ù
alno
œ
ci Gospodarczej.
 
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use) Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use) Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
 
Pismo to odebra
ù
em jako represyjny akt bezprawia wymierzony w Cz
ù
onka mojejRodziny w zwi
¹
zku z ujawnionym przeze mnie nadu
¿
 yciem, którego dopu
œ
ci
ù
si
ê
 uczestnik wspomnianej wy 
¿
ej grupy internetowej o nazwisku Uszok, u
¿
 ywaj
¹
cy w grupie sowamagazyn tytu
ù
u: Prezydent Miasta Katowice w po
ù
¹
czeniu z darmowymadresem: uszok.piotr @gmail.com. Wnosz
ê
o ustalenie to
¿
samo
œ
ci tego uczestnika. Wyja
œ
niam,
¿
e Pani Agnieszka
£
uczak, Naczelnik Wydzia
ù
u Dzia
ù
alno
œ
ci GospodarczejUrz
ê
du Miasta Katowice wezwa
ù
a moj
¹
Siostr
ê
wspomnianym listem poleconym do wypowiedzenia si
ê
w imieniu zarz
¹
dzanego przeze mnie StowarzyszeniaEuropejskiego PONS GAULI w terminie 30 dni, chocia
¿
w posiadaniu Wydzia
ù
u DGUM Katowice znajduje si
ê
od stycznia 1999 r. Statut tego
¿
Stowarzyszenia, którego §18 i § 24 okre
œ
laj
¹
jasno i wyra
ê
nie,
¿
e Stowarzyszenie reprezentuje na zewn
¹
trz orazupowa
¿
niony jest do sk 
ù
adania o
œ
 wiadcze
ñ
finansowych: Prezes i jeden z cz
ù
onków Zarz
¹
du, a nie prywatnie i jednoosobowo moja Siostra. Podczas naszej ostatniej wizyty w Urz
ê
dzie Miejskim odpowiedzieli
œ
my (dwuosobowo), wraz z innymCz
ù
onkiem Zarz
¹
du na wszystkie pytania postawione w uprzejmej rozmowie przezmi
ù
¹
pracownic
ê
WDG UM o nazwisku Delikates; w szczególno
œ
ci wyja
œ
ni
ù
em m.in.,
¿
e zgodnie z § 2 Statutu Stowarzyszenie dzia
ù
a na terenie Rzeczypospolitej Polskiej iza granic
¹
, poda
ù
em nasz adres we Frankfurcie i numer telefonu.Je
¿
eli Urz
¹
d Miasta Katowice z up. Prezydenta Piotra Uszoka chce skontrolowa
ã
 Stowarzyszenie Europejskie PONS GAULI z dzia
ù
alno
œ
ci prowadzonej za granic
¹
, topowinien skierowa
ã
zapytanie na wskazany powy 
¿
ej adres pocztowy, lub zwrotniemailem, a nie na prywatne adresy Cz
ù
onków Stowarzyszenia w Polsce, czy te
¿
 Cz
ù
onków mojej Rodziny.Prezydent Miasta Katowic Pan Piotr Uszok, którego bezskutecznie wzywam od ponad10 lat, wspólnie z zabitym pod Smole
ñ
skiem ministrem Przewo
ê
nikiem oraz przy aprobacie Ambasady Rosji, do przeniesienia pomnika sowieckiej dominacjiimperialnej z Placu Wolno
œ
ci na inne, wskazane mu miejsce, zamiast zrealizowa
ã
 Uchwa
ù
ê
Rady Miasta w tej sprawie, do czego jest zobowi
¹
zany z racji zajmowanegostanowiska, usi
ù
uje rozlicza
ã
mnie z prowadzonej przeze mnie w Niemczech i w innych pa
ñ
stwach Europy od 29 lat dzia
ù
alno
œ
ci spo
ù
ecznej na rzecz promocji Polski idobrego imienia mojej Ojczyzny.
Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V. Postfach 800626 D-65906 Frankfurt
 Frankfurt, 19 lutego 2011 r.
 
 Wydzia
ù
III Nadzoru nad Post
ê
powaniem Przygotowawczym PA Katowice
Prokurator Prokuratury Apelacyjnej Pani Bo
¿
ena Jaworek 
Kaziród
 dot.:
œ
ledztwa w sprawie katastrofy pod Smole
ñ
skiem, Antypolskiego Pogromu w Tomaszowie Maz. 5. 7. 2008 r., dzia
ù
alno
œ
ci band
¿
 ydowskich w strukturachpa
ñ
stwowych Rzeczypospolitej Polskiej; tu: zawiadomienie o dzia
ù
aniachkryminalnych wymierzonych w bliskie mi Osoby i we mnie osobi
œ
cie. AP III Ko 726/ 10, Warszawa;http://gloria.tv/?media=126704 Ap III Ko 64/11/Kt
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->