Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Здравни индикатори

Здравни индикатори

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Deyana Ilieva
Здравни индикатори
Християн Грива, Стойка Христова, Таня Чолакова
Здравни индикатори
Християн Грива, Стойка Христова, Таня Чолакова

More info:

Published by: Deyana Ilieva on Oct 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2014

pdf

text

original

 
1
ÇÄÐÀÂÍÈÈÍÄÈÊÀÒÎÐÈ
Õðèñòèÿí ÃðèâàÑòîéêà ÕðèñòîâàÒàíÿ ×îëàêîâà
Ñîôèÿ, 2000 ã.
 
Çäðàâíè èíäèêàòîðè
 Õðèñòèÿí Ãðèâà, Ñòîéêà Õðèñòîâà, Òàíÿ ×îëàêîâà
ISBN 954-8541-05-Õ
Íàöèîíàëåí öåíòúð ïî çäðàâíà èíôîðìàöèÿÑîôèÿ, 2000 ã.òèðàæ 300
 
Ñúäúðæàíèå
Ïðåäãîâîð............................................................................................................................
5
Èçïîëçâàíè ñúêðàùåíèÿ...................................................................................................
8
Ðàçäåë 1.
ÇÄÐÀÂÍÎ-ÄÅÌÎÃÐÀÔÑÊÎ ÑÚÑÒÎßÍÈÅ ÍÀ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÒÎ .......
9Ãëàâà 1.
Íàñåëåíèå.........................................................................................
9Ãëàâà 2.
Ðàæäàåìîñò è ôåðòèëíîñò ...........................................................
11Ãëàâà 3.
Ñìúðòíîñò ......................................................................................
23Ãëàâà 4.
Ïðèðàñò íà íàñåëåíèåòî..............................................................
30Ãëàâà 5.
Ñðåäíà ïðîäúëæèòåëíîñò íà ïðåäñòîÿùèÿ æèâîò..................
30Ãëàâà 6.
Âåðîÿòíîñò çà ñìúðò ïî âúçðàñò................................................
31Ãëàâà 7.
Çàáîëÿåìîñò è áîëåñòíîñò .........................................................
32Ãëàâà 8.
Ñìúðòíîñò ïî ïðè÷èíè..................................................................
42Ãëàâà 9.
Èíâàëèäíîñò è âðåìåííà íåòðóäîñïîñîáíîñò ..........................
47Ãëàâà 10.
Ñîöèàëíè ôàêòîðè è íà÷èí íà æèâîò.........................................
51
Ðàçäåë 2.
ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒ................................................................
57Ãëàâà 1.
Õîñïèòàëèçàöèè.............................................................................
57Ãëàâà 2.
Èçïîëçâàåìîñò íà ëåãëàòà ..........................................................
63Ãëàâà 3.
Õèðóðãè÷íè îïåðàöèè....................................................................
65Ãëàâà 4.
Äåéíîñò íà ðîäèëíèòå è ãèíåêîëîãè÷íèòå îòäåëåíèÿ..............
72Ãëàâà 5.
Äåéíîñò íà íåîíàòîëîãè÷íèòå îòäåëåíèÿ..................................
75Ãëàâà 6.
Àáîðòè â ñòàöèîíàðà....................................................................
80Ãëàâà 7.
Íÿêîè ïîêàçàòåëè çà îöåíêà íà êà÷åñòâîòîíà ñòàöèîíàðíàòà ïîìîù.............................................................
82Ãëàâà 8.
Ëå÷åíèå íà õîñïèòàëèçèðàíèòå ..................................................
85Ãëàâà 9.
Áîëíè÷íà ñèãóðíîñò ......................................................................
88Ãëàâà 10.
Äåéíîñò íà ñïåöèàëèçèðàíèòå çâåíà..........................................
91Ãëàâà 11.
Êëèíèêî-èíñòðóìåíòàëíè èçñëåäâàíèÿ.......................................
99Ãëàâà 12.
Êëèíèêî-ëàáîðàòîðíè èçñëåäâàíèÿ..........................................
109
Ëèòåðàòóðà.......................................................................................................................
112

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->