Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ParlamentnaTlac1127_DovodovaSprava

ParlamentnaTlac1127_DovodovaSprava

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 192|Likes:
Published by glsweb

More info:

Published by: glsweb on Jul 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
Dôvodová správaVšeobecná
č
as
ť
 
Cie
ľ
om navrhovanej právnej úpravy novelizácie zákona
č
. 140/1998 Z. z. o liekoch azdravotníckych pomôckach, o zmene zákona
č
. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnejrady Slovenskej republiky
č
. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisova o zmene a doplnení niektorých zákonov je doplnenie ustanovení o poskytovaní lekárenskejstarostlivosti.Navrhujú sa úpravy týkajúce sa zásielkového výdaja liekov a zdravotníckychpomôcok (internetového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok).Navrhované ustanovenia sú v súlade s právnymi predpismi Európskej únie uvedenýmiv Doložke zlu
č
ite
ľ
nosti.Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platným právnymporiadkom Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnýmidokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.Návrh zákona si nevyžiada zvýšené nároky na štátny rozpo
č
et. Návrh zákona sinevyžiada zvýšené nároky na rozpo
č
ty obcí,
č
i verejnoprávnych inštitúcií. Návrh zákonanemá finan
č
ný a ekonomický a vplyv na zamestnanos
ť
. Návrh zákona nemá vplyv na životnéprostredie.
 
 
Doložka zlu
č
ite
ľ
nostinávrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Navrhovate
ľ
právneho predpisu:Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.2. Názov návrhu právneho predpisu:Návrh zákona, ktorým sa mení a dop
ĺň
a zákon
č
. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckychpomôckach, o zmene zákona
č
. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenskýzákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskejrepubliky
č
. 220/1996 Z. z. o reklame.
 3. Záväzky Slovenskej republiky vo vz
ť
ahu k Európskym spolo
č
enstvám a EurópskejúniiZo Zmluvy o pristúpení Slovenskej Európy k EÚ a z Aktu o podmienkachpristúpenia nevyplývajú žiadne záväzky ani prechodné obdobia týkajúce sa predmetunávrhu vyhlášky. Problematika predmetu návrhu právneho predpisu nie je zahrnutáv žiadnej smernici, preto je bezpredmetné vyjadrova
ť
sa ku gestorstvu smerníca transpozi
č
ným lehotám z nich vyplývajúcich.4. Problematika návrhu právneho predpisu
a)
 
nie je upravená v práve Európskych spolo
č
enstiev,b)
 
nie je upravená v práve Európskej únie,c)
 
nie je upravená rozhodnutiami Súdneho dvora Európskych spolo
č
enstiev alebo Súduprvého stup
ň
a,d)
 
nie je upravená v zmluvnom prameni práva Európskych spolo
č
enstiev alebo Európskejúnie.
5. Stupe
ň
zlu
č
ite
ľ
nosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spolo
č
enstieva právom Európskej únie
Žiadna6. Gestor
(spolupracujúce rezorty)
 
Predkladate
ľ
om návrhu právneho predpisu je Ministerstvo zdravotníctva SR.
 
 
Doložka finan
č
ných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvovna zamestnanos
ť
a podnikate
ľ
ské prostredie
1.
 
Návrh zákona si nevyžiada zvýšené nároky na štátny rozpo
č
et, rozpo
č
et obcí a vyšších územných celkov.2.
 
Návrh zákona je v súlade s prioritami a cie
ľ
mi hospodárskej politiky.3.
 
Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie.4.
 
Návrh zákona nebude ma
ť
dopad na zamestnanos
ť
a zvýšenie po
č
tu pracovnýchmiest.5.
 
Návrh zákona nebude ma
ť
dopad na podnikate
ľ
ské prostredie.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->