Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
121. - 7

121. - 7

Ratings: (0)|Views: 65|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2015

pdf

text

original

 
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVONACRTPRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA,S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONAZagreb, listopad 2013.
 
2
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMAI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga zakona sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4. UstavaRepublike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10 – pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE
Đ
UJU PREDLOŽENIMZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I1.
 
Ocjena stanja
Autorsko pravo i srodna prava u Republici Hrvatskoj ure
đ
ena su Zakonom o autorskom pravui srodnim pravima („Narodne novine“, 167/03, 79/07, 80/11 i 125/11) - u daljnjem tekstu:ZAPSP, koji se primjenjuje od 30. listopada 2003. godine, s izmjenama i dopunama koje sustupile na snagu 7. kolovoza 2007. godine i s izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu1. srpnja 2013. godine, te Pravilnikom o stru
č
nim mjerilima i postupku izdavanja odobrenjaza obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad vije
ć
astru
č
njaka („Narodne novine“, 72/04, 151/08 i 90/13) koji je stupio na snagu 9. lipnja 2004.godine, s izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu 23. prosinca 2008. godine i sizmjenama i dopunama koje su stupile na snagu 13. srpnja 2013., kao i relevantnimme
đ
unarodnim ugovorima kojima je Republika Hrvatska pristupila.ZAPSP-om su ure
đ
ena sva pitanja koja
č
ine pravnu ste
č
evinu Europske unije u podru
č
 juautorskog i srodnih prava kao prava intelektualnog vlasništva. U okviru procesa uskla
đ
ivanjazakonodavstva iz podru
č
 ja autorskog prava i srodnih prava s pravnom ste
č
evinom Europskeunije u ZAPSP su ugra
đ
ene odredbe sljede
ć
ih Direktiva: Direktiva Vije
ć
a 91/250/EEC od 14.svibnja 1991. o zakonskoj zaštiti ra
č
unalnih programa, Direktiva Vije
ć
a 92/100/EEC od 19.studenoga 1992. koja se odnosi na pravo iznajmljivanja i pravo posudbe te na odre
đ
ena pravasrodna autorskom pravu u podru
č
 ju intelektualnog vlasništva, Direktiva Vije
ć
a 93/83/EEC od27. rujna 1993. o koordinaciji nekih pravila koja se odnose na autorsko pravo i srodna pravaprimjenljivih na satelitsku radiodifuziju i kabelsku retransmisiju
 ,
Direktiva Vije
ć
a 93/98/EECod 29. listopada 1993. kojom se harmonizira rok zaštite autorskog prava i nekih srodnihprava, Direktiva 96/9/EC Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 11. ožujka 1996. o zakonskojzaštiti baza podataka, Direktiva 2001/29/EC Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 22. svibnja2001. o harmonizaciji odre
đ
enih aspekata autorskog prava i srodnih prava u informati
č
komdruštvu i Direktiva 2001/84/EC Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 27. rujna 2001. o pravuslije
đ
enja u korist autora izvornika umjetni
č
kog djela i Direktiva 2004/48/EZ Europskogparlamenta i Vije
ć
a od 29. travnja 2004. o provedbi zaštite prava intelektualnog vlasništva.Nadalje, u okviru poglavlja Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga ZAPSP jeuskla
đ
en i s Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.
 
3Budu
ć
i da je 27. rujna 2011. godine donesena Direktiva 2011/77/EU kojom se mijenja idopunjuje Direktiva 2006/116/EZ o trajanju zaštite autorskog prava i odre
đ
enih srodnihprava, a koja obvezuje države
č
lanice da donesu njoj odgovaraju
ć
e zakone i druge propise do1. studenoga 2013. godine, potrebno je odredbe ZAPSP-a izmijeniti i dopuniti kako se topredlaže ovim zakonskim prijedlogom.Budu
ć
i da je uo
č
eno da u
č
lanku 20. stavku 5. ZAPSP-a postoje odre
đ
eni nedostaci u pogledunjegove uskla
đ
enosti s
č
lankom 5. Direktive 2006/1157EZ Europskog parlamenta i Vije
ć
a od12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe i o nekim autorskom srodnimpravima u podru
č
 ju intelektualnog vlasništva, predlažu se izmjene i u tome dijelu.Tako
đ
er je uo
č
eno da u
č
lanku 156. stavku 2. ZAPSP-a postoje odre
đ
eni nedostaci u pogledunjegove uskla
đ
enosti s
č
lankom 9. stavkom 1. Direktive Vije
ć
a 93/83/EEC od 27. rujna 1993.o uskla
đ
ivanju nekih pravila koja se odnose na autorsko pravo i srodna prava primjenljivih nasatelitsku radiodifuziju i kabelsku retransmisiju, kada je rije
č
o audiovizualnim djelima, pa sepredlaže dopuniti ZAPSP i u tom pogledu.Nadalje, sadašnjim ZAPSP-om Vije
ć
e stru
č
njaka za naknade u podru
č
 ju autorskog i srodnihprava osnovano je kao neovisno tijelo za donošenje mišljenja o naknadama za korištenjepredmeta zaštite u kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava u slu
č
ajevimakada udruge za kolektivno ostvarivanje prava i korisnici predmeta zaštite ne mogu ugovornoutvrditi naknadu po odredbama
č
lanka 162. ZAPSP-a. Prema sadašnjem ure
đ
enjupredsjednika i
č
lanove Vije
ć
a stru
č
njaka imenuje Vlada Republike Hrvatske. Slijedom to
č
ke2. Zaklju
č
ka Vlade Republike Hrvatske od 4. listopada 2012. godine, kojom se nadležnost zaimenovanja pojedinih povremenih, stru
č
nih i savjetodavnih tijela, kao i za nadzor nadnjihovim radom, prenosi s Vlade Republike Hrvatske na resorna ministarstva ili druga tijelasredišnje državne uprave potrebno je izmijeniti postoje
ć
u odredbu ZAPSP-a koja regulira ovumateriju.Nacionalna politika za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine(„Narodne novine“, 88/11) predvi
đ
a promicanje uporabe rodno osjetljivog jezika u državnimtijelima i tijelima jedinica lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave kao i u javnom govorui medijima, te se u tom smislu rodno osjetljivi jezik uvodi i u ovaj propis.
2.
 
Osnovna pitanja koja se ure
đ
uju predloženim zakonom
Predloženim zakonom hrvatsko zakonodavstvo uskla
đ
uje se s Direktivom 2011/77/EU kojomse mijenja i dopunjuje Direktiva 2006/116/EZ o trajanju zaštite autorskog prava i odre
đ
enihsrodnih prava. Sukladno tome, predloženim zakonom mijenjaju se i dopunjuju odredbeZAPSP-a koje se odnose na srodna prava i to na prava umjetnika izvo
đ
a
č
a, trajanja pravaumjetnika izvo
đ
a
č
a (produljenje trajanja zaštite s 50 na 70 godina), prava proizvo
đ
a
č
afonograma i trajanje prava proizvo
đ
a
č
a fonograma (produljenje trajanja zaštite s 50 na 70godina).U dijelu koji se odnosi na autorsko pravo ovim se zakonom dopunjuju odredbe ZAPSP-a kojepropisuje trajanje prava za glazbena djela s rije
č
ima, na na
č
in kako to predvi
đ
a Direktiva2011/77/EU.Slijedom prethodno spomenutog Zaklju
č
ka Vlade RH da se za imenovanja povremenih,stru
č
nih i savjetodavnih tijela kao i za nadzor nad njihovim radom zaduži resorno ministarstvoili drugo tijelo središnje državne uprave umjesto Vlade RH, ovim Zakonom se u ZAPSP-u

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->