Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
121. - 14

121. - 14

Ratings: (0)|Views: 35 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

 
PRIJEDLOG
 Na temelju
č
lanka 46. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj144/2012) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________ 2013. godinedonijela
O D L U K U
o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i
č
lanovimaizbornih povjerenstava i bira
č
kih odboraza provedbu prijevremenih i dopunskih izboraI.
Ovom Odlukom utvr
đ
uje se visina naknade za rad predsjednicima, potpredsjednicima i
č
lanovima izbornih povjerenstava i bira
č
kih odbora za provedbu prijevremenih izbora zazamjenika op
ć
inskog na
č
elnika Op
ć
ine Kneževi Vinogradi iz reda pripadnika hrvatskognaroda, za op
ć
inskog na
č
elnika i zamjenika op
ć
inskog na
č
elnika Op
ć
ine Karlobag te zaOp
ć
insko vije
ć
e Op
ć
ine Sopje i Op
ć
insko vije
ć
e Op
ć
ine Ivanska, kao i dopunskih izbora za
č
lana predstavni
č
kog tijela iz reda pripadnika romske nacionalne manjine u Op
ć
ini Podturen.
II.
Predsjedniku, potpredsjedniku i
č
lanovima stalnog sastava županijskih izbornih povjerenstavaza provedbu izbora iz to
č
ke I. ove Odluke odre
đ
uje se naknada u iznosu od 3.600,00 kunaneto po osobi.Predsjedniku, potpredsjedniku i
č
lanovima stalnog sastava op
ć
inskih izbornih povjerenstavaza provedbu izbora iz to
č
ke I. ove Odluke odre
đ
uje se naknada u iznosu od 1.200,00 kunaneto po osobi.
Č
lanovima proširenog sastava izbornih povjerenstava odre
đ
uje se naknadu u visini od 65%iznosa naknade iz stavka 1. i 2. ove to
č
ke.Predsjedniku, potpredsjedniku i
č
lanovima bira
č
kih odbora za provedbu izbora iz to
č
ke I. oveOdluke, odre
đ
uje se naknada u iznosu od 300,00 kuna neto po osobi.
III.
Sredstva za pokri
ć
e troškova izbora pojedine jedinice, a time i troškova naknade za radpredsjednika, potpredsjednika i
č
lanova izbornog povjerenstva jedinice, te predsjednika,potpredsjednika i
č
lanova bira
č
kih odbora osiguravaju se u prora
č
unu te jedinice.Sredstvima za provedbu izbora raspolaže izborno povjerenstvo jedinice, koje je odgovorno zaraspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu odgovaraju
ć
ih sredstava izbornim tijelima.
 
IV.
Izborna povjerenstva jedinica objavit
ć
e cjelovito izvješ
ć
e o visini troškova izbora i na
č
inunjihova korištenja, u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
ć
e se u „Narodnim novinama“.
Klasa:Urbroj:Zagreb,P R E D S J E D N I KZoran Milanovi
ć
 
 
O b r a z l o ž e n j e
Redovni izbori za
č
lanove predstavni
č
kih tijela jedinica lokalne i podru
č
ne(regionalne) samouprave te izbori za op
ć
inskog na
č
elnika, gradona
č
elnika i župana i njihovezamjenike održavaju se, temeljem odredbe
č
lanka 7. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima(„Narodne novine“, broj 144/2012), istovremeno, tre
ć
e nedjelje u svibnju svake
č
etvrtegodine. Temeljem
č
lanka 112. Zakona istovremeno, na isti na
č
in i po istom postupku kao iop
ć
inski na
č
elnik, gradona
č
elnik, odnosno župan bira se i zamjenik op
ć
inskog na
č
elnika,gradona
č
elnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, kao i zamjenik izreda pripadnika hrvatskog naroda temeljem
č
lanka 117. Zakona.Lokalni izbori održani su 19. svibnja 2013. godine. Nakon održanih redovnih izbora, zamjeniku op
ć
inskog na
č
elnika Op
ć
ine KneževiVinogradi iz reda pripadnika hrvatskog naroda prestao je mandat podnošenjem ostavke, dana24. lipnja 2013.g. te su Odlukom Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 105/13)raspisani prijevremeni izbori za zamjenika op
ć
inskog na
č
elnika Op
ć
ine Kneževi Vinogradi izreda pripadnika hrvatskog naroda. Izbori su održani dana 22. rujna 2013.Radi neostvarivanja prava na zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina upredstavni
č
kim tijelima, Odlukom Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 105/13)raspisani su dopunski izbori za
č
lanove predstavni
č
kih tijela jedinica lokalne samouprave izreda pripadnika romske nacionalne manjine u op
ć
inama Kotoriba, Podturen, Peteranec iPetrijanec. Izbori su održani dana 22. rujna 2013., i to samo u Op
ć
ini Podturen, jer u preostaletri op
ć
ine nije podnesena niti jedna kandidatura pa se u tim op
ć
inama izbori nisu održavali.Tako
đ
er, op
ć
inskom na
č
elniku Op
ć
ine Karlobag prestao je mandat tako
đ
erpodnošenjem ostavke, dana 06. kolovoza 2013.g. te su Odlukom Vlade Republike Hrvatske(„Narodne novine“, br. 112/13) raspisani prijevremeni izbori za op
ć
inskog na
č
elnika izamjenika op
ć
inskog na
č
elnika Op
ć
ine Karlobag. Izbori su održani dana 13. listopada 2013.Ujedno, s obzirom da se op
ć
inska vije
ć
a Op
ć
ine Sopje i Op
ć
ine Ivanska nisukonstituirala u zakonom utvr
đ
enim rokovima, Odlukom Vlade Republike Hrvatske („Narodnenovine“, br. 112/13) raspisani su prijevremeni izbori za
č
lanove Op
ć
inskog vije
ć
a Op
ć
ineSopje i
č
lanove Op
ć
inskog vije
ć
a Op
ć
ine Ivanska. Izbori su održani dana 13. listopada 2013.Odredbom
č
lanka 39. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima propisano je da su uzDržavno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, tijela za provedbu izbora: Izbornopovjerenstvo Grada Zagreba, županijska, gradska i op
ć
inska izborna povjerenstva te bira
č
kiodbori.Odredbama
č
lanka 41. navedenog Zakona propisano je da Izborno povjerenstvo GradaZagreba, županijska, gradska i op
ć
inska izborna povjerenstva imaju stalni i prošireni sastav.Stalni sastav izbornog povjerenstva
č
ine predsjednik, potpredsjednik i
č
etiri
č
lana, a proširenisastav izbornog povjerenstva
č
ine tri predstavnika ve
ć
inske politi
č
ke stranke, odnosnopoliti
č
kih stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih politi
č
kih stranaka.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->